Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen WML
Wml
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002638
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 3. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2018
 4. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 5. Besluit minimumjeugdloon
 6. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
 7. Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag
 8. Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO
 9. Regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm
 10. SZW-intrekkingsregeling 2004
 11. Wijzigingsbesluit Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag, enz. (openbaar maken inspectiegegevens)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 1.1, 1.2
 2. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 16e
 3. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2018
  Artikelen: 1, 5, 9, 12
 4. Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2020
  Artikel: 7
 5. Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten
  Artikel: 4
 6. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 7. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 8. Beleidsregels RCN-unit SZW uitvoering Wav BES
  Tekst: tekst
 9. Besluit SUWI
  Artikel: 5.4
 10. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
  Artikel: 7
 11. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 12. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 1
 13. Besluit loondispensatie Wajong
  Artikel: 3
 14. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 1
 15. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 626
 16. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 17. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 18. Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn
  Artikel: III
 19. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2015
  Artikel: 4
 20. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Toezicht 2017
  Artikel: 6
 21. Regeling Jeugdwet
  Artikelen: 8a, 8b
 22. Regeling experiment integraal pgb 2019
  Artikel: 4
 23. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 5.16, 5.22, 5.23
 24. Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 1
 25. Regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm
  Artikel: 1
 26. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XXXI
 27. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 6
 28. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  Artikel: 1
 29. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 1
 30. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  Artikelen: 2a, 2b
 31. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXII
 32. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXIV
 33. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXIII
 34. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXI
 35. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXII
 36. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XVIIa
 37. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XIII
 38. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XIII
 39. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 40. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 41. Wet aanpak schijnconstructies
 42. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:20, 3:63, 5.5.3, 59a
 43. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 2, 3, 7, 18
 44. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 10.2b
 45. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
  Artikel: 10
 46. Wijzigingswet Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht)
 47. Wijzigingswet Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (verduidelijken rechtsvermoeden werkgeverschap)
 48. Wijzigingswet Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, enz. (verlaging leeftijd volwassenminimumloon, i.v.m. stukloon en meerwerk, enz.)
 49. Ziektewet
  Artikel: 76a
Terug naar begin van de pagina