Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit minimumjeugdloon
 2. Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 8b, 53b, 133b
 2. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2018
  Artikelen: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12
 3. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
  Artikel: 1
 4. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 3a, 17a
 5. Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen
  Artikel: 9
 6. Besluit minimumjeugdloon
  Artikel: 1
 7. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 6
 8. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 616b, 631, 632
 9. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 16, 60
 10. Participatiewet
  Artikel: 2
 11. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 4, 11
 12. Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs
  Artikel: 8
 13. Werkloosheidswet
  Artikel: 14
 14. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 14b
 15. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 3:7, 5.5.4, 1, 7
 16. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikelen: 8, 11, 18b, 18n, 18p
 17. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 13
 18. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 32c
 19. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 6.1a
 20. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 12
 21. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen: 6, 98, 100
 22. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
  Artikelen: 6, 100
 23. Ziektewet
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel 18n
 2. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel 3.3
Terug naar begin van de pagina