Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2020

Annuleren

Artikel 18c

  • 1 Een daartoe door Onze Minister aangewezen, onder hem ressorterende ambtenaar legt namens hem de bestuurlijke boete op aan degene op wie de verplichtingen rusten welke voortvloeien uit deze wet, voor zover het niet naleven daarvan is aangeduid als een overtreding.

  • 2 De ter zake van de bij of krachtens deze wet gestelde overtredingen gelden ten opzichte van elke persoon met of ten aanzien van wie de overtreding is begaan.

Annuleren
Naar boven