Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen OB
Wet OB
Wet OB 1968
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002629
RechtsgebiedBelastingrecht | BTW en accijns
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Algemene douanewet
 2. Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)
 3. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 4. Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 5. Besluit Jeugdwet
 6. Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968
 7. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
 8. Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020
 9. Overgangsbeschikking omzetbelasting 1968
 10. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
 11. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
 12. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
 13. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 14. Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
 15. Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief)
 16. Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 en vaststelling regeling voor bestrijding van constructies m.b.t. onroerende zaken
 17. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
 18. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 19. Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)
 20. Wijzigingsbesluit Besluit douane en accijnzen (2) (tijdelijke opslag, entrepots en de invoering van de Wet op de accijns)
 21. Wijzigingsbesluit Besluit douane en accijnzen (aanpassing aan de voltooiing van de interne markt)
 22. Wijzigingsbesluit Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968
 23. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)
 24. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 25. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 26. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)
 27. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 28. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 29. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 30. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 31. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
 32. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (BTW-regime voor bad- en zweminrichtingen)
 33. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (herziening vrijstelling sociale en culturele prestaties alsmede aanpassing enkele onderdelen)
 34. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (invoering van een verleggingsregeling voor (beleggings)goud)
 35. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (vrijstellingen prestaties van onderwijskundige aard en van sociale of culturele aard)
 36. Wijzigingsregeling Algemene douaneregeling en enige uitvoeringsregelingen (fiscaliteit)
 37. Wijzigingsregeling Algemene douaneregeling, enz. (militaire vrijstellingen)
 38. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 39. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 40. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 41. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 42. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 43. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 44. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.
 45. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 46. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 47. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. BTW-heffing bij terbeschikkingstelling personeel door sportservicebureaus
 2. Bankbedrijf, mutatietarief remisierprovisie
 3. Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels
 4. Beëindiging toepassing nultarief voor leveringen en diensten ten behoeve van exploitanten van in het internationale verkeer varende binnenschepen
 5. Consignatiezendingen
 6. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
 7. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot arbodiensten
 8. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot de terugzending van goederen binnen de Gemeenschap
 9. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot de uitvoer van pleziervaartuigen
 10. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot de verkoop van aandelen (Hoge Raad 9 juli 2004, nr. 38.026)
 11. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot een vaste inrichting
 12. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot het beheren van kantines
 13. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot intracommunautaire leveringen
 14. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot zgn. houdstermaatschappijen en het houden van aandelen in het algemeen
 15. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van creditcards
 16. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opneming van zwervende en of noodlijdende dieren
 17. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten (1983)
 18. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten (1996)
 19. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van rechtswinkels
 20. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van veerdiensten
 21. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van verenigingen voor vreemdelingenverkeer
 22. Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding
 23. Intracommunautaire leveringen/met levering gelijkgestelde overbrenging/grenslanderijen
 24. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
 25. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
 26. Omzetbelasting, AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg
 27. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
 28. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting
 29. Omzetbelasting, artiesten
 30. Omzetbelasting, beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht
 31. Omzetbelasting, btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies
 32. Omzetbelasting, fondswerving en kantines
 33. Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA
 34. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting bij invoer
 35. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting ten aanzien van factoorsovereenkomsten
 36. Omzetbelasting, intrekking diverse besluiten (2008)
 37. Omzetbelasting, leasing
 38. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
 39. Omzetbelasting, maatstaf van heffing
 40. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
 41. Omzetbelasting, ontwikkelingswerk; uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden
 42. Omzetbelasting, reikwijdte VAVO-arrest bij samenwerkingen
 43. Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel
 44. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
 45. Omzetbelasting, uitvoer van goederen als reizigersbagage
 46. Omzetbelasting, vragen en antwoorden fondswerving en kantines
 47. Omzetbelasting, vrijstelling diensten door componisten, schrijvers en journalisten
 48. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968
 49. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel w, van de Wet op de omzetbelasting 1968, bemiddeling bij gastouderopvang
 50. Omzetbelasting, vrijstelling; diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties aan hun leden tegen statutair vastgestelde contributie
 51. Omzetbelasting, vrijstellingen voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen
 52. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
 53. Omzetbelasting. Toelichting snelle oplossingen btw
 54. Omzetbelasting; fiscaal vertegenwoordiging
 55. Omzetbelasting; verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen
 56. Plaats van dienst bij prestaties schade-expertisebureaus en averij-agentschappen
 57. Regeling inzake kredietverlening
 58. Toepassing nultarief bij accijnsgoederen
 59. Toepassing van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf
 60. Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van de termijnhandel (1969)
 61. Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van de termijnhandel (1976)
 62. Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf
 63. Vereenvoudigde regeling voor intracommunautaire A-B-C transacties
 64. Vervallen en afzonderlijk verzoek om teruggaaf o.g.v. art. 29, lid 1, letter b, Wet OB’68
 65. Voorschrift inzake de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Accijns, beleidsregels accijnswetgeving
  Tekst: tekst
 2. Algemene douaneregeling
  Artikel: 7:22
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 4. Belastingplan 2004
  Artikel: XXIII
 5. Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3
 7. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9, 13
 8. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregels tolkenvergoeding Immigratie- en Naturalisatiedienst
  Artikel: 10
 10. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 11. Besluit buitengerechtelijke kosten
  Artikel: 1
 12. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 13. Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels
  Tekst: tekst
 14. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 15. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 16. Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
  Artikel: 2
 17. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van veerdiensten
  Tekst: tekst
 18. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 19. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: VII
 20. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 42a, 42c
 21. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 22. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 23. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 24. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 25. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 26. Omzetbelasting, AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg
  Tekst: tekst
 27. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Tekst: tekst
 28. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting
  Tekst: tekst
 29. Omzetbelasting, artiesten
  Tekst: tekst
 30. Omzetbelasting, beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht
  Tekst: tekst
 31. Omzetbelasting, btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies
  Tekst: tekst
 32. Omzetbelasting, fondswerving en kantines
  Tekst: tekst
 33. Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA
  Tekst: tekst
 34. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting bij invoer
  Tekst: tekst
 35. Omzetbelasting, landbouw
  Tekst: tekst
 36. Omzetbelasting, leasing
  Tekst: tekst
 37. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  Tekst: tekst
 38. Omzetbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 39. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Teksten: tekst, tekst
 40. Omzetbelasting, ontwikkelingswerk; uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden
  Tekst: tekst
 41. Omzetbelasting, reisbureauregeling
  Tekst: tekst
 42. Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel
  Tekst: tekst
 43. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 44. Omzetbelasting, uitvoer van goederen als reizigersbagage
  Tekst: tekst
 45. Omzetbelasting, vragen en antwoorden fondswerving en kantines
  Tekst: tekst
 46. Omzetbelasting, vrijstelling diensten door componisten, schrijvers en journalisten
  Tekst: tekst
 47. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968
  Tekst: tekst
 48. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel w, van de Wet op de omzetbelasting 1968, bemiddeling bij gastouderopvang
  Tekst: tekst
 49. Omzetbelasting, vrijstelling; diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties aan hun leden tegen statutair vastgestelde contributie
  Tekst: tekst
 50. Omzetbelasting, vrijstellingen voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen
  Tekst: tekst
 51. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Tekst: tekst
 52. Omzetbelasting. Toelichting snelle oplossingen btw
  Tekst: tekst
 53. Omzetbelasting; fiscaal vertegenwoordiging
  Tekst: tekst
 54. Omzetbelasting; verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen
  Tekst: tekst
 55. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 56. Overdrachtsbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 57. Overgangsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 1
 58. Overgangsbeschikking omzetbelasting 1978
  Artikel: 1
 59. Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993
  Artikel: 4
 60. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 7
 61. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 62. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Artikelen: 2, 9
 63. Subsidieregeling bedrijfsgebonden vaarwegaansluitingen (SBV)
  Artikel: 2
 64. Subsidieregeling instandhouding monumenten
  Artikel: 12
 65. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 3
 66. Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
  Artikelen: 2, 13
 67. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikelen: 1, 1a, 26, 31, 35
 68. Uitvoeringsbesluit accijns
  Artikel: 4
 69. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikelen: 1, 12
 70. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
  Bijlage: bijlage
 71. Vaststellingsregeling maximum eerste referentietarief NV Westerscheldetunnel
  Artikel: 1
 72. Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, beleidsregels
  Tekst: tekst
 73. Voorschrift inzake de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II
  Teksten: tekst, tekst
 74. Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 75. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 47
 76. Wet dieren
  Artikel: 11.11
 77. Wet modernisering kleineondernemersregeling
 78. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikel: 15
 79. Wet op de accijns
  Artikel: 1a
 80. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 34
 81. Wet op de omzetbelasting 1968
  Bijlage: II
 82. Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
  Artikel: 2
 83. Wet op het BTW-compensatiefonds
  Artikelen: 1, 2, 9
 84. Wijzigingsbesluit Besluit douane en accijnzen (aanpassing aan de voltooiing van de interne markt)
 85. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: X
 86. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (wijziging van enige belastingwetten in het belang van de zeescheepvaart)
  Artikel: VI
 87. Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968 (afschaffing van de fiscale grenzen)
  Artikel: II
 88. Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968 (invoering van een omzetbelastingregeling voor elektronische diensten)
  Artikel: II
 89. Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief)
  Artikel: II
 90. Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968 inzake invoering vereenvoudigingsmaatregelen Zesde Richtlijn
 91. Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968, enz. (bestrijding constructies met betrekking tot onroerende zaken)
  Artikel: V
 92. Wijzigingswet Wet op de vermogensbelasting 1964, enz. (terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw)
  Artikel: IX
Terug naar begin van de pagina