Leerplichtwet 1969

Geldend van 06-01-2014 t/m 31-07-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingLPW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002628
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanwijzing onderwijsinstituten
 3. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 4. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 5. Besluit Verzuimmelding
 6. Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking
 7. Leerplichtregeling 1995
 8. Leerplichtwet 1969 (art. 3 en 7)
 9. OCW-intrekkingsregeling 2004
 10. Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing strafrechtelijke aanpak schoolverzuim
 2. Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing Halt-Afdoening
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing onderwijsinstituten
  Artikelen: 3, 4
 4. Aanwijzing strafrechtelijke aanpak schoolverzuim
  Tekst: tekst
 5. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 7
 6. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 26
 7. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 7
 8. Besluit bekostiging WEC
  Artikel: 9
 9. Besluit bekostiging WPO
  Artikel: 10
 10. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
  Artikel: 2
 11. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikel: 3
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 14. Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
  Bijlage: B-IV
 15. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: A-I
 16. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: VI
 17. Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen
  Artikel: 1
 18. Regeling instelling onafhankelijke adviescommissie ter advisering van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank over de aspecten van de Leerplichtwet 1969 ten behoeve van de beslissing op bezwaar inzake artikel 7, tweede lid, onder a, van de Algemene Kinderbijslagwet
  Artikelen: 1, 3
 19. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 20. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009
  Bijlage: bijlage
 21. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010
  Bijlage: Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010, versie 22-12-2010
 22. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011
  Bijlage: Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011
 23. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012
  Bijlage: 1
 24. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
  Bijlage: bij de Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
 25. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs
  Bijlage: B
 26. Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim
  Tekst: tekst
 27. Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan
  Artikel: 3
 28. Telling referentieraming 2002 - 2003
  Tekst: tekst
 29. Telling referentieraming beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) 2003 - 2004
  Tekst: tekst
 30. Vrijstellingsbesluit Wbp
  Artikel: 20
 31. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 2.5.5a, 2.5.5e, 8.1.3, 8.1.8, 8.3.2
 32. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 40, 47a, 162b, 164a, 164e
 33. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 1, 25, 34, 24k2
 34. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 178a, 178e
 35. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 27, 28, 103b, 103f, 118h
 36. Wet participatiebudget
  Artikel: 3
 37. Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (invoering van een kwalificatieplicht)
 38. Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (registratie vrijstellingen en vervangende leerplicht)
  Artikel: I
 39. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)
  Artikel: IV
 40. Wijzigingswet Wet op het onderwijstoezicht, enz. (instelling diplomaregister)
  Artikel: V
 41. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten alsmede aanvulling interventiemogelijkheden in het kader van overheidstoezicht, en verbetering van intern toezicht
 42. Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)
  Artikel: 1.4
 43. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)
  Artikel: I
Terug naar begin van de pagina