Premieheffingsbesluit ziekenfondsverzekering zeelieden

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2004

Besluit van 12 februari 1968, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 15, zesde lid, van de Ziekenfondswet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 5 januari 1968, Directoraat-Generaal voor de Gezondheidszorg, Hoofdafdeling Gezondheidszorg I, Afdeling M.B.Z./I, Nr. 134175;

Gelet op artikel 15, zesde lid, van de Ziekenfondswet (Stb. 1964, 392);

De Raad van State gehoord (advies van 17 januari 1968, no. 40);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 1 februari 1968, no. 91.964, Directoraat-Generaal voor de Gezondheidszorg, Hoofdafdeling Gezondheidszorg I, Afdeling M.G.Z./I;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Als orgaan belast met de inning van de premie, welke op grond van artikel 15, eerste lid, van de Ziekenfondswet wordt geheven voor de verzekering van verzekerden, op wie de regeling van artikel 415 van het Wetboek van Koophandel (Stb. 1837, 51) van toepassing is, alsmede van verzekerden die bij of krachtens artikel 7, dan wel artikel 8 van de Ziektewet (Stb. 1967, 473) als werknemer in de zin van die wet worden beschouwd, indien zij een uitkering ontvangen op grond van een arbeidsverhouding dan wel een beëindigde arbeidsverhouding ter zake waarvan zij behoorden tot de verzekerden op wie de regeling van artikel 415 van het Wetboek van Koophandel van toepassing was, wordt aangewezen de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden te Amsterdam. Ten aanzien van degenen die bij of krachtens artikel 7 van de Ziektewet als werknemer in de zin van die wet worden beschouwd is de vorige volzin slechts van toepassing gedurende het eerste jaar, zolang en voor zover zij recht hebben op een werkloosheidsuitkering berekend naar 70% van het dagloon.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

De ingevorderde premie wordt gestort in de afzonderlijke kas, bedoeld in artikel 1 van het Besluit instelling afzonderlijke kas ziekenfondsverzekering zeelieden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Premieheffingsbesluit ziekenfondsverzekering zeelieden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot 1 juli 1967.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 12 februari 1968

JULIANA.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

B. ROOLVINK.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

R. J. H. KRUISINGA.

Uitgegeven de negenentwintigste februari 1968.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Terug naar begin van de pagina