Besluit inzake vergoeding kosten geneeskundige hulp in bijzondere omstandigheden

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 01-02-1968 t/m 31-12-2005

Besluit inzake vergoeding kosten geneeskundige hulp in bijzondere omstandigheden

De Ziekenfondsraad,

Gelet op het bepaalde bij artikel 24, eerste lid, onder b en d, artikel 24, tweede lid, en de artikelen 26, 28 en 29 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering;

Heeft in zijn vergadering van 21 december 1967 besloten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Behoudens het bepaalde in lid 3. heeft de verzekerde, die voor beroepswerkzaamheden in het buitenland verblijf houdt, voor aldaar gemaakte kosten van geneeskundige verzorging, welke niet kan worden uitgesteld tot de terugkomst in Nederland, recht op een vergoeding als is aangegeven in de bij dit besluit gevoegde bijlage. Dit recht komt ook de medeverzekerden toe, die de verzekerde in het buitenland vergezellen.

 • 2 Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op de verzekerde, die voor ziekenfondsrekening in een inrichting in het buitenland is opgenomen.

 • 3 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op de verzekerde:

  • a. die verblijft op het grondgebied van een andere mogendheid met welke Nederland een voor hem geldende overeenkomst of andere regeling ter zake van geneeskundige verzorging heeft getroffen;

  • b. die aan de nationale wetgeving van het desbetreffende land aanspraak op geneeskundige verzorging kan ontlenen;

  • c. voor zover hij al dan niet krachtens overeenkomst rechten ter zake van geneeskundige verzorging jegens derden kan doen gelden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De verzekerde heeft voor kosten van geneeskundige verzorging, gemaakt in de periode, gelegen tussen het tijdstip van aanmelding als verzekerde overeenkomstig het bepaalde in het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering en het tijdstip, waarop het ziekenfonds het bewijs van inschrijving, bedoeld in artikel 15 van dat besluit, heeft verstrekt, recht op een vergoeding als is aangegeven in de bij dit besluit gevoegde bijlage.

 • 2 Is de in lid 1 bedoelde aanmelding geschied binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen van de dag af, waarop de verplichte ziekenfondsverzekering een aanvang nam, onderscheidenlijk in voorkomend geval van de dag af, waarop een verklaring of een formulier, als bedoeld in lid 4, werd ontvangen, dan strekt het in lid 1 bedoelde recht op vergoeding zich mede uit tot de binnen die termijn, doch vóór de aanmelding gemaakte kosten van geneeskundige verzorging.

 • 3 Van de in lid 2 vermelde termijn kan worden afgeweken ingeval de verzekerde aannemelijk maakt, dat de vertraging in de aanmelding hem in redelijkheid niet kan worden toegerekend.

 • 4 De verzekerde, bedoeld in artikel 1, onder j, k, l, m of r, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet, die in verband met het bepaalde in artikel 12, lid 3, van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering een verklaring of formulier heeft ontvangen, inhoudende, dat de verplichte verzekering op een dag in het verleden een aanvang heeft genomen, heeft, indien hij als verzekerde wordt ingeschreven, ongeacht of de leden 2 en 3 van toepassing zijn, recht op de in lid 1 bedoelde vergoeding voor kosten van geneeskundige verzorging, gemaakt in de periode, gelegen tussen die dag van aanvang der verzekering en de dag, waarop hij die verklaring of dat formulier ontving, mits het verzoek tot vergoeding, onder overlegging van de betalingsbewijzen, wordt gedaan binnen zes maanden na ontvangst van bedoelde verklaring of bedoeld formulier.

 • 5 De verplicht verzekerde, die gedurende de desbetreffende periode was ingeschreven als vrijwillig verzekerde of als bejaardenverzekerde, heeft recht op terugbetaling van de premie, welke voor de vrijwillige of bejaardenverzekering was betaald.

 • 6 De verplicht verzekerde, die gedurende de desbetreffende periode was verzekerd elders dan bij een ziekenfonds, heeft tegenover het ziekenfonds aanspraak op:

  • a. vergoeding van de voor die verzekering betaalde premies, voor zover deze kunnen worden geacht betrekking te hebben op rechten, welke in de Ziekenfondswet aan verzekerden worden gewaarborgd;

  • b. een vergoeding, als bedoeld in lid 1, voor zover de gemaakte kosten niet in die verzekering waren begrepen.

 • 7 In de gevallen, bedoeld in lid 5 en lid 6, onder a, kan een door de voorzitter van de Ziekenfondsraad te bepalen korting worden toegepast.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De verzekerde, die in verband met een ongeval of een acuut optredende ziekte, plotselinge verergering van een bestaande ziekte daaronder begrepen, hulp van spoedeisend karakter, als bedoeld in artikel 24, lid 2, van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering, heeft ontvangen, heeft, mits is voldaan aan het bepaalde in lid 2, recht op een vergoeding van de hem daarvoor in rekening gebrachte kosten als is aangegeven in de bij dit besluit gevoegde bijlage.

 • 2 Van de in lid 1 bedoelde spoedhulp is slechts sprake, indien de behoefte eraan dermate urgent kan worden geacht, dat inschakeling van de huisarts, op wie de verzekerde anders zou zijn aangewezen, redelijkerwijze achterwege is gebleven en indien de hulp is verleend door een aan een ziekenfonds verbonden huisarts, een tot een ziekenhuis behorende eerste-hulppost, dan wel door een arts, verbonden aan een speciaal voor het verlenen van spoedhulp ingerichte, niet aan enige onderneming verbonden dienst of instelling.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 1968.

De

voorzitter van de Ziekenfondsraad

Dr. W.L.P.M. de Kort

De

algemeen secretaris van de Ziekenfondsraad

Mr. L.V. Ledeboer

Bijlage bij besluit Ziekenfondsraad dd. 21 december 1967

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

I. Vergoedingen, als bedoeld in artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Een vergoeding van 100% der gemaakte kosten, met dien verstande, dat voor onderzoek, behandeling en verpleging in een ziekenhuis niet meer wordt vergoed dan 100% van het tarief der laagste klasse van het desbetreffende ziekenhuis en dat voor ziekenvervoer per auto slechts wordt vergoed 100% der gemaakte kosten voor vervoer naar en van een specialist of een ziekenhuis, onder aftrek van de in artikel 4 van de Beschikking ziekenvervoer ziekenfondsverzekering genoemde bijdrage van ƒ 1,80 per rit.

II. Vergoedingen, als bedoeld in artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De kosten, gemaakt voor een verstrekking van een aard, genoemd in artikel 2 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering, worden volledig vergoed, voor zover deze kosten naar het oordeel van het ziekenfonds niet onredelijk zijn.

Voor kosten van onderzoek, behandeling en verpleging in ziekenhuizen, sanatoria voor tuberculosepatiënten en andere inrichtingen wordt niet meer vergoed dan hetgeen daarvoor in de laagste klasse van de desbetreffende inrichting in rekening pleegt te worden gebracht.

III. Vergoedingen, als bedoeld in artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • A. Huisartsenhulp:

  • 1. ƒ 6,25 voor een bezoek van de verzekerde op het spreekuur van de huisarts (spreekuurbezoek);

  • 2. ƒ 7,75 voor een bezoek van de huisarts ten huize van de verzekerde (visite).

  • 3. De onder 1 en 2 genoemde vergoedingen worden verdubbeld, wanneer de hulp is aangevraagd en verleend tussen 20 en 8 uur (nachthulp) of in de periode van zaterdag 13 uur tot maandag 8 uur (nacht- en zondaghulp).

  • 4. Indien de huisarts voor een bezoek ten huize van de verzekerde een afstandsvergoeding in rekening heeft gebracht, wordt hiervoor naast het onder 2 genoemde bedrag tevens vergoed een bedrag van ƒ 0,60 per retourkm, uitgezonderd over de eerste vier retourkm van het praktijkhuis af.

   Deze vergoeding wordt niet verdubbeld in geval van nacht- of zondaghulp.

  • 5. Indien de huisarts apotheekhoudend is, wordt boven de onder 1 en 2 genoemde bedragen een vergoeding verleend van ƒ 2,75 voor een spreekuurbezoek, c.q. een visite.

   Deze vergoeding wordt niet verdubbeld in geval van nacht- en zondaghulp.

  • 6. Voor de kosten van de door een apotheekhoudend huisarts afgeleverde geneesmiddelen, welke de huisarts – bij levering aan op zijn naam ingeschreven verzekerden – ingevolge een overeenkomst tussen de ziekenfondsorganisaties en de Landelijke Huisartsen Vereniging afzonderlijk aan het ziekenfonds in rekening mag brengen, wordt een vergoeding gegeven tot het bedrag, dat de huisarts volgens de eerdergenoemde overeenkomst in rekening had mogen brengen.

 • B. Hulp door een eerste-hulppost van een ziekenhuis of door een arts, verbonden aan een voor spoedhulp ingerichte, niet aan enige onderneming verbonden dienst of instelling:

  ƒ 4 per behandeling.

Naar boven