Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 07-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 16-07-2014.
Geldend van 16-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting AWBZ
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002614
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Aanwijzing psychiaters als categorie voor modelovereenkomst
 4. Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering
 5. Beleidsregel CAK inning eigen bijdrage AWBZ en Wmo
 6. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 7. Beleidsregel Projectsubsidies voor ADL-clusters
 8. Besluit maatschappelijke ondersteuning
 9. Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 10. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 11. Besluit verlenging van overgangsperiode voor ontvangen ten laste van de verzekering ingevolge de AWBZ van verpleging en verzorging gedurende meer dan drie uren per dag
 12. Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering
 13. Besluit Wfsv
 14. Besluit zorgaanspraken AWBZ
 15. Bijdragebesluit zorg
 16. Inschrijvingsbesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering 1992
 17. Interimbesluit forensische zorg
 18. Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg
 19. Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ
 20. Regeling subsidies AWBZ
 21. Regeling transparantie contracteerproces AWBZ
 22. Regeling verslaglegging AWBZ
 23. SZW-intrekkingsregeling 2004
 24. Uitvoeringsbesluit artikel 1, tweede lid, Kwaliteitswet zorginstellingen, enz.
 25. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
 26. Wijzigingsbesluit aantal algemene maatregelen van bestuur (wijziging eigen bijdragen voor AWBZ-zorg)
 27. Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur, enz. (beperking wettelijk verzekerde zorg
 28. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 29. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 30. Wijzigingsbesluit Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering
 31. Wijzigingsbesluit Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering, enz. (voorwaarden voor en de vergoeding aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en vaststelling wachttijd voor deze aanspraken)
 32. Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ (beperking aanspraak op extramurale ondersteunende begeleiding en uitbreiding aanspraak op activerende begeleiding)
 33. Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ (verblijf niet-geïndiceerde echtgenoot in AWBZ-instelling)
 34. Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ, enz. (AWBZ-aanspraken op zorg)
 35. Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ, enz. (wijziging aanspraak psychotherapeutische behandeling)
 36. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)
 37. Wijzigingsbesluit Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en het Bijdragebesluit zorg (afschaffen van het algemeen systeem van eigen bijdragen, toegangsbijdrage voor de thuiszorg, zorg aan ouder en kind, dieetadvisering en bijdrage voor de zorg)
 38. Zorgindicatiebesluit

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XIX
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1.23
 3. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011
  Artikel: 1
 4. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2012
  Artikel: 1
 5. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013
  Artikel: 1
 6. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014
  Artikel: 1
 7. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2010
  Artikel: 1
 8. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013
  Artikelen: 1, 3
 9. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2014
  Artikelen: 1, 10
 10. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1995 voor medisch specialisten
  Artikel: 1
 11. Aanwijzing ex artikel 4 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de medisch specialisten
  Artikel: 1
 12. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)
  Artikelen: 1, 2
 13. Aanwijzing inzake vaststelling aanvaardbare kosten 1998 ten behoeve van thuiszorg, ouder- en kindzorg en dieetadvisering AWBZ
  Artikelen: 4, 6
 14. Aanwijzing inzake vaststelling totale aanvaardbare kosten AWBZ-instellingen 1998
  Artikel: 1
 15. Aanwijzing plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (pz-maatregel) op grond van artikel 37 lid 1 Wetboek van Strafrecht
  Tekst: tekst
 16. Aanwijzing tarievenbeleid medisch specialisten
  Artikelen: 1, 2
 17. Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de algemeen psychiatrische ziekenhuizen
  Artikel: 1
 18. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (medisch specialisten)
  Bijlage: Aanwijzing op grond van artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg
 19. Aanwijzingsbesluit administratie-instellingen bijzondere ziektekosten
  Artikel: 1
 20. Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering
  Artikel: 1
 21. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 22. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 23. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 24. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: IIc
 25. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 46
 26. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 27. Beleidsregel ex. artikel 13 Wet tarieven gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2006 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Artikel: 3
 28. Beleidsregels WTZi
  Bijlage: bij artikel 1
 29. Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014
  Bijlagen: 1, 2, 4, 5, 6, 7
 30. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders AWBZ 2014
  Artikel: 4
 31. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012
  Artikel: 5
 32. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2011
  Artikel: 4
 33. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2012
  Artikelen: 4, 5
 34. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2010
  Artikel: 4
 35. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2009
  Artikel: 38
 36. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2010
  Artikel: 46
 37. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011
  Artikel: 45
 38. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012
  Artikel: 46
 39. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013
  Artikel: 42
 40. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst: tekst
 41. Beschikking houdende aanwijzing administratie-instellingen bijzondere ziektekosten
  Artikel: 1
 42. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst: tekst
 43. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst: tekst
 44. Besluit SUWI
  Artikelen: 5.7, 5.9
 45. Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS
  Artikel: Enig
 46. Besluit Wfsv
  Artikelen: 4.1, 4.3, 4.5, 4.6
  Hoofdstuk: 4
 47. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21
 48. Besluit aanwijzing administratie-instellingen bijzondere ziektekosten
  Artikelen: 1, 3
 49. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contractering zelfstandige zorgverleners)
  Artikel: 1
 50. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten in het kader van het Transitie Programma Langdurige Zorg)
  Artikelen: 1, 5
 51. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije tarieven mondzorg)
  Artikel: 1
 52. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (maatregel 18.000 plus dbc’s)
  Artikel: 1
 53. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (tarief- en budgetkorting curatieve geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 54. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake contracteerruimte AWBZ 2012 en enkele andere aangelegenheden
  Artikel: 1
 55. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 56. Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen
  Artikel: 1
 57. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21
 58. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2007 voor AWBZ
  Artikelen: 1, 3, 4
 59. Besluit inzake aanvulling procedure en uitbreiding van kortdurende kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg
  Artikel: 4
 60. Besluit maatschappelijke ondersteuning
  Artikel: 4.6
 61. Besluit mandaat KPMG uitvoering uitkeringsregelingen
  Artikel: 2
 62. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 3
 63. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikelen: 4, 14
  Bijlage: 1
 64. Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Tekst: tekst
 65. Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  Hoofdstuk: 5
  Artikelen: 2, 3
 66. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 8, 21, 21a, 21b, 25
 67. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
  Artikel: 4
 68. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 69. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 70. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945– (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO))
  Bijlage: Basisselectiedocument patiëntenbeleid 1945–
 71. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 72. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 73. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 74. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 75. Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering
  Artikelen: 1, 2, 3
 76. Besluit zak- en kleedgeld voor ter beschikking gestelden en anderszins verpleegden
 77. Besluit zorgaanspraken AWBZ
  Artikel: 1
 78. Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg
  Artikel: 1
 79. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.13
 80. Bijdragebesluit zorg
  Artikel: 1
 81. Buitengewoon verlof in verband met het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie
  Tekst: tekst
 82. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 83. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 734a
 84. Circulaire Aanpassingen WZV na modernisering AWBZ
  Tekst: tekst
 85. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 90
 86. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 87. Informatieverschaffing gevolgen inwerkingtreding Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid
  Tekst: tekst
 88. Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven
  Tekst: tekst
 89. Interimbesluit forensische zorg
  Artikel: 1
 90. Internationaal belastingrecht, HvJ EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing
  Tekst: tekst
 91. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2.2.5, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.8
  Paragraaf: 3.1
 92. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 31, 42
 93. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 124
 94. Jeugdwet
  Artikel: 10.4
 95. Kwaliteitswet zorginstellingen
  Artikel: 1
 96. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst
 97. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 98. Mandaatverlening aan Stichting USZO
  Artikel: 2
 99. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3
 100. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013
  Artikel: 2
 101. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2012
  Artikelen: 1, 2
 102. Omzetbelasting, AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg
  Tekst: tekst
 103. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 104. Participatiewet
  Artikelen: 64, 67
 105. Penitentiaire maatregel
  Artikel: 47
 106. Premieheffing, gevolgen arrest Nikula voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden
  Tekst: tekst
 107. Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten
  Tekst: tekst
 108. Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie
  Tekst: tekst
 109. Protocol Accountantsonderzoek 2014 Concessiehouders
  Tekst: tekst
 110. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2013
  Tekst: tekst
 111. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014
  Tekst: tekst
 112. Regeling Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars
  Artikelen: 2, 3, 4, 7, 8, 9
 113. Regeling Geneesmiddelenwet
  Artikel: 6.5
 114. Regeling Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties
  Tekst: tekst
 115. Regeling Instructie DBC-registratie
  Artikelen: 1, 4
 116. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 4.1
 117. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2010)
  Artikel: 1
 118. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2011)
  Artikelen: 1, 2
 119. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2008)
  Artikelen: 1, 3
 120. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2009)
  Artikel: 2
 121. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 122. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake budgetopschoning in verband met de 2e tranche opleidingsfonds AWBZ en ‘cure’)
  Artikelen: 1, 3
 123. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)
  Artikel: 1
 124. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake opschoning in verband met het opleidingsfonds AWBZ en Zvw
  Artikel: 1
 125. Regeling aanwijzing ex artikel 7, Wet Marktordening gezondheidszorg (stimuleren kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met psychogeriatrische aandoening)
  Artikel: 1
 126. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
  Artikel: 2
 127. Regeling aanwijzing voorbereiding invoering zorgzwaartepakketten AWBZ 2009
  Artikel: 1
 128. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ
  Tekst: tekst
 129. Regeling beleidsinformatie jeugdzorg 2011
  Bijlage: I
 130. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2006
  Artikel: 6
 131. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2007
  Artikel: 5
 132. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2009
  Artikelen: 5, 7a
 133. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2006
  Artikel: 2
 134. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2007
  Artikel: 2
 135. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2009
  Artikelen: 2, 3
 136. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
  Artikel: 30
 137. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007
  Artikel: 31
 138. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
  Artikel: 35
 139. Regeling declaratie AWBZ-zorg
  Tekst: tekst
 140. Regeling declaratievoorschriften prestaties ketenzorg dementie en Nationaal Programma Ouderenzorg
  Tekst: tekst
 141. Regeling informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2013
  Tekst: tekst
 142. Regeling informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2014
  Tekst: tekst
 143. Regeling maatschappelijke ondersteuning
  Artikelen: 3, 6b
 144. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 145. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  Artikelen: 1, 3, 6
 146. Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ
  Artikelen: 1, 3, 4, 5, 7
 147. Regeling risicoverevening 2013
  Artikel: 15
 148. Regeling subsidies AWBZ
  Artikelen: 1.1.1, 2.11.2, 2.5.1, 2.6.12, 2.6.3, 2.6.3a, 2.6.4, 2.6.6a
 149. Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen
  Artikel: 1
 150. Regeling verslaglegging AWBZ
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5
 151. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
  Artikelen: 1, 5, 7
  Hoofdstuk: 4
 152. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.3.1, 6.4a.1
 153. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
  Artikelen: 72, 79
 154. SZW-intrekkingsregeling 2004
 155. SZW-intrekkingsregeling 2008
 156. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 2
 157. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 4
 158. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 159. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst: tekst
 160. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 161. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 162. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 163. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst: tekst
 164. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011
  Artikelen: 1, 2
 165. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 1c
 166. Uitvoeringsbesluit artikel 1, tweede lid, Kwaliteitswet zorginstellingen, enz.
  Artikel: 1
 167. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 20
 168. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 7
  Bijlage: B
 169. Veegwet VWS 2013
 170. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstellingen (artikel 5)
  Tekst: tekst
 171. Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg
  Tekst: tekst
 172. Veteranenbesluit
  Artikel: 19
 173. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 174. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 175. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.38
 176. Wet Rietkerk-uitkering
  Artikel: 8
 177. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikelen: 1, 17, 17a
 178. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 57
 179. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47, 5.8.9, 49
 180. Wet drinkwater BES
  Artikel: 5
 181. Wet financiering sociale verzekeringen
  Paragraaf: 2
  Artikelen: 2, 90, 91
 182. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 48
 183. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 48
 184. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 185. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 6.18
 186. Wet klachtrecht cliënten zorgsector
  Artikel: 1
 187. Wet maatschappelijke ondersteuning
  Artikelen: 5, 41
 188. Wet marktordening gezondheidszorg
  Paragraaf: 3.3
  Artikelen: 1, 16, 28, 36, 39, 40, 78, 80, 84
 189. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
  Artikel: 1
 190. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 191. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 192. Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 103
 193. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 194. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 34, 54
 195. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 20
 196. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 14
 197. Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting
  Artikel: IX
 198. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 199. Wijziging Regeling vergoeding a.w.b.z.-kosten van militairen
  Artikel: II
 200. Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari c.q. 1 april 1996
  Tekst: tekst
 201. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikel: II
 202. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK)
  Artikel: VIII
 203. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (invoering vermogensinkomensbijtelling vaststelling eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen)
 204. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001 (naar aanleiding van Belastingplan 2004)
 205. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: IV
 206. Wijzigingswet Ziekenfondswet en AWBZ (toepasselijkheid van Afdeling 7.1 Awb)
  Artikel: III
 207. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (bijdragen bij inkomstenderving ten gevolge van verlenen medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen, en verzekering bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen)
 208. Ziektewet
  Artikel: 40
 209. Zorgindicatiebesluit
  Artikel: 1
 210. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2, 10, 57, 118a

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 16-07-2014

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 38 32398
Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 373 33509
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983
Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 679 33273
Wijziging 05-02-2004
samen met
20-01-2000
Stb. 2004, 50
samen met
Stb. 2000, 40
29217
samen met
23993
01-01-2015 Intrekking-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
Wijziging 01-03-2014 Stb. 2014, 105 33684 14-11-2014 Stb. 2014, 443
16-07-2014 t/m 01-01-2014 1) Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
14-06-2014 Wijziging 01-03-2014 Stb. 2014, 106 33674 27-05-2014 Stb. 2014, 206
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 11-02-2014 Stb. 2014, 93
15-02-2014 t/m 01-01-2013 2) , t/m 01-01-2008 3) Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 25-10-2012 Stb. 2012, 547 33204 25-10-2012 Stb. 2012, 547
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 381 33288 11-12-2012 Stb. 2012, 646
Wijziging 02-02-2012 Stb. 2012, 77 32154 16-03-2012 Stb. 2012, 144
Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 561 32543 11-12-2012 Stb. 2012, 646
07-04-2012 Wijziging 02-02-2012
samen met
26-02-2011
Stb. 2012, 77
samen met
Stb. 2011, 111
32154
samen met
32150
16-03-2012 Stb. 2012, 144
01-01-2012 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2011, 9 32383 26-02-2011 Stb. 2011, 121
01-07-2011 Wijziging 31-03-2011 Stb. 2011, 204 31950 27-04-2011 Stb. 2011, 249
15-03-2011 Wijziging 26-02-2011 Stb. 2011, 111 32150 26-02-2011 Stb. 2011, 113
10-10-2010 Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
01-10-2009 Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
01-07-2009 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
25-03-2009 Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
01-01-2009 Wijziging 30-10-2008 Stb. 2008, 526 31249 21-11-2008 Stb. 2008, 527
16-07-2008 Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 271 31405 12-06-2008 Stb. 2008, 271
01-06-2008 Wijziging 10-04-2008 Stb. 2008, 164 30380 23-05-2008 Stb. 2008, 186
03-03-2008 Wijziging 31-01-2008 Stb. 2008, 63 30959 25-02-2008 Stb. 2008, 66
21-12-2007 Wijziging 13-12-2007 Stb. 2007, 540 30918 13-12-2007 Stb. 2007, 540
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
01-10-2006 Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
08-03-2006 Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 20-10-2005 Stb. 2005, 571 27659 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 22-12-2005
samen met
06-10-2005
Stb. 2005, 708
samen met
Stb. 2005, 525
30238
samen met
30124
09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 16-06-2005 Stb. 2005, 347 29623 27-06-2005 Stb. 2005, 348
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2005, 27 28994 09-12-2005 Stb. 2005, 649
29-12-2005 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
13-07-2005 Wijziging 16-06-2005 Stb. 2005, 347 29623 27-06-2005 Stb. 2005, 348
01-07-2005 Wijziging 26-05-2005 Stb. 2005, 282 29421 22-06-2005 Stb. 2005, 320
01-02-2005 Wijziging 09-12-2004 Stb. 2005, 27 28994 25-01-2005 Stb. 2005, 42
01-01-2005 Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 16-12-2004 Stb. 2004, 701
01-05-2004 Wijziging 17-12-2003 Stb. 2004, 32 29230 17-12-2003 Stb. 2004, 32
01-10-2002 Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 241 28228 Stb. 2002, 357
01-01-2002 Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
31-08-2001 Wijziging 16-07-2001 Stb. 2001, 386 27586 16-07-2001 Stb. 2001, 386
01-08-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2001, 50 27253 17-01-2001 Stb. 2001, 51
01-04-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 23 27038 16-02-2001 Stb. 2001, 100
Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
01-01-2001 Wijziging 26-09-1996 Stb. 1996, 478 24606 22-07-2000 Stb. 2000, 341
29-12-2000 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 605 27448 21-12-2000 Stb. 2000, 605
25-08-2000 Wijziging 05-07-2000 Stb. 2000, 338 27086 05-07-2000 Stb. 2000, 338
01-07-2000 Wijziging 20-01-2000 Stb. 2000, 40 23993 31-05-2000 Stb. 2000, 237
02-02-2000 t/m 01-07-1999 4) Wijziging 20-01-2000 Stb. 2000, 42 26368 20-01-2000 Stb. 2000, 42
01-07-1999 Wijziging 12-05-1999 Stb. 1999, 239 26238 12-05-1999 Stb. 1999, 239
Wijziging 27-03-1999 Stb. 1999, 185 26011 01-06-1999 Stb. 1999, 240
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-07-1998 Wijziging 26-03-1998 Stb. 1998, 203 24233 02-04-1998 Stb. 1998, 204
15-05-1998 t/m 01-01-1989 5) Wijziging 29-04-1998 Stb. 1998, 267 25873 29-04-1998 Stb. 1998, 267
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
31-10-1997 Wijziging 10-10-1997 Stb. 1997, 488 25188 10-10-1997 Stb. 1997, 488
01-03-1997 Wijziging 26-02-1997 Stb. 1997, 96 25047 26-02-1997 Stb. 1997, 97
21-02-1997 Wijziging 06-02-1997 Stb. 1997, 63 24749 06-02-1997 Stb. 1997, 63
01-01-1997 Wijziging 26-09-1996 Stb. 1996, 478 24606 15-11-1996 Stb. 1996, 567
02-10-1996 Wijziging 26-09-1996 Stb. 1996, 478 24606 26-09-1996 Stb. 1996, 479
01-04-1996 Wijziging 18-01-1996 Stb. 1996, 80 23633 08-03-1996 Stb. 1996, 185
Wijziging 20-12-1995 Stb. 1995, 684 24142 28-02-1996 Stb. 1996, 193
01-01-1996 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 696 24258 21-12-1995 Stb. 1995, 696
Wijziging 20-12-1995 Stb. 1995, 681 24429 20-12-1995 Stb. 1995, 681
29-12-1995 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 691 24326 21-12-1995 Stb. 1995, 691
Wijziging 20-12-1995 Stb. 1995, 695 24093 20-12-1995 Stb. 1995, 695
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
01-01-1995 Wijziging 22-12-1994 Stb. 1994, 957 23957 22-12-1994 Stb. 1994, 957
Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 916 23775 19-12-1994 Stb. 1994, 917
01-10-1994 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 565 21147 22-09-1994 Stb. 1994, 707
Wijziging 22-06-1994 Stb. 1994, 753 22539 02-09-1994 Stb. 1994, 683
Wijziging 22-06-1994 Stb. 1994, 573 22539 02-09-1994 Stb. 1994, 683
01-04-1994 Wijziging 07-10-1993 Stb. 1993, 545 22815 25-11-1993 Stb. 1993, 657
01-01-1994 Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
21-07-1992 Tekstplaatsing 21-07-1992 Stb. 1992, 392
01-02-1992 Wijziging 20-11-1991
samen met
20-11-1991
Stb. 1991, 585
samen met
Stb. 1991, 584
21357 20-11-1991 Stb. 1991, 586
01-01-1992 Wijziging 20-11-1991 Stb. 1991, 587 21592 19-12-1991 Stb. 1991, 721
Wijziging 20-11-1991
samen met
20-11-1991
Stb. 1991, 585
samen met
Stb. 1991, 584
21357 20-11-1991 Stb. 1991, 586
Wijziging 20-11-1991 Stb. 1991, 584 21357 20-11-1991 Stb. 1991, 584
22-11-1991 Wijziging 20-11-1991 Stb. 1991, 587 21592 20-11-1991 Stb. 1991, 588
13-06-1991 Wijziging 29-04-1991 Stb. 1991, 275 21200 29-04-1991 Stb. 1991, 275
23-04-1990 Tekstplaatsing 23-04-1990 Stb. 1990, 176
01-01-1990 Wijziging 20-11-1991
samen met
20-12-1989
samen met
27-04-1989
Stb. 1991, 585
samen met
Stb. 1989, 585
samen met
Stb. 1989, 127
21218
samen met
20855
27-04-1989 Stb. 1989, 123
01-01-1989 Wijziging 21-12-1988 Stb. 1988, 623 20622 21-12-1988 Stb. 1988, 623
Wijziging 15-12-1988 Stb. 1988, 610 20609 21-12-1988 Stb. 1988, 641
Wijziging 26-03-1987 Stb. 1987, 120 19557 11-08-1988 Stb. 1988, 413
31-12-1988 Wijziging 19-12-1985 Stb. 1985, 695 18479 19-12-1985 Stb. 1985, 695
30-06-1988 t/m 01-04-1985 Wijziging 21-04-1988 Stb. 1988, 250 19357 21-04-1988 Stb. 1988, 250
30-04-1988 Wijziging 11-02-1988 Stb. 1988, 77 19803 20-04-1988 Stb. 1988, 172
01-04-1988 Wijziging 26-11-1987 Stb. 1987, 533 19545 26-11-1987 Stb. 1987, 533
01-01-1988 Wijziging 24-12-1987 Stb. 1987, 629 19586 24-12-1987 Stb. 1987, 629
01-04-1987 Wijziging 26-03-1987 Stb. 1987, 120 19557 26-03-1987 Stb. 1987, 120
01-01-1987 Wijziging 24-12-1986 Stb. 1986, 656 19751 24-12-1986 Stb. 1986, 656
01-01-1986 Wijziging 19-12-1985 Stb. 1985, 695 18479 19-12-1985 Stb. 1985, 695
Wijziging 12-12-1985 Stb. 1985, 662 19111 13-12-1985 Stb. 1985, 663
01-04-1985 Wijziging 21-04-1988 Stb. 1988, 250 19357 21-04-1988 Stb. 1988, 250
Wijziging 28-03-1985 Stb. 1985, 180 18515 28-03-1985 Stb. 1985, 180
01-01-1985 Wijziging 06-12-1984 Stb. 1984, 622 18625 06-12-1984 Stb. 1984, 622
01-01-1984 Wijziging 26-09-1984 Stb. 1984, 427 18208 26-09-1984 Stb. 1984, 427
01-01-1983 Wijziging 29-12-1982 Stb. 1982, 738 17670 29-12-1982 Stb. 1982, 738
Wijziging 02-12-1982 Stb. 1982, 702 16817 29-12-1982 Stb. 1982, 744
07-02-1982 Wijziging 20-11-1980 Stb. 1980, 646 14182 27-01-1982 Stb. 1982, 24
05-06-1981 Wijziging 15-12-1988 Stb. 1988, 610 20609 15-12-1988 Stb. 1988, 610
t/m 01-01-1980 Wijziging 25-03-1981 Stb. 1981, 290 16073 25-03-1981 Stb. 1981, 290
01-01-1981 Wijziging 24-12-1980 Stb. 1980, 765 16426 24-12-1980 Stb. 1980, 765
Wijziging 20-11-1980 Stb. 1980, 646 14182 23-12-1980 Stb. 1980, 696
Wijziging 20-11-1980 Stb. 1980, 646 14182 27-01-1982 Stb. 1982, 24
01-01-1980 Wijziging 25-03-1981 Stb. 1981, 290 16073 25-03-1981 Stb. 1981, 290
Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 709 15683 20-12-1979 Stb. 1979, 709
01-10-1978 Wijziging 14-09-1978 Stb. 1978, 465 14184 14-09-1978 Stb. 1978, 465
29-09-1976 t/m 01-01-1976 Wijziging 08-09-1976 Stb. 1976, 473 13847 08-09-1976 Stb. 1976, 473
01-09-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 377 13655 23-06-1976 Stb. 1976, 377
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
17-05-1976 Wijziging 24-03-1976 Stb. 1976, 221 13507 24-03-1976 Stb. 1976, 221
26-01-1976 t/m 01-01-1976 Wijziging 22-12-1976 Stb. 1976, 758 14123 22-12-1976 Stb. 1976, 758
01-01-1976 Wijziging 22-12-1976 Stb. 1976, 758 14123 22-12-1976 Stb. 1976, 758
Wijziging 08-09-1976 Stb. 1976, 473 13847 08-09-1976 Stb. 1976, 473
01-01-1973 Wijziging 16-11-1972 Stb. 1972, 673 11958 16-11-1972 Stb. 1972, 673
18-02-1972 t/m 01-01-1972 Wijziging 26-01-1972 Stb. 1972, 43 11614 26-01-1972 Stb. 1972, 43
01-01-1972 Wijziging 26-01-1972 Stb. 1972, 43 11614 26-01-1972 Stb. 1972, 43
31-07-1970 t/m 01-01-1970 Wijziging 09-07-1970 Stb. 1970, 350 10584 09-07-1970 Stb. 1970, 350
01-01-1970 Wijziging 09-07-1970 Stb. 1970, 350 10584 09-07-1970 Stb. 1970, 350
01-04-1968 Nieuwe-regeling 14-12-1967 Stb. 1967, 617 8457 21-12-1967 Stb. 1967, 654
01-01-1968 Nieuwe-regeling 14-12-1967 Stb. 1967, 617 8457 21-12-1967 Stb. 1967, 654
Tekstplaatsing 19-12-1967 Stb. 1967, 655 8457 14-12-1967 Stb. 1967, 617
Wijziging 26-01-1972 Stb. 1972, 43 11614 26-01-1972 Stb. 1972, 43
Wijziging 19-12-1967 Stb. 1967, 655 8457 21-12-1967 Stb. 1967, 654
Wijziging 19-12-1967 Stb. 1967, 655 8457 14-12-1967 Stb. 1967, 617

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 491)
 2. Heeft betrekking op Artikel 36 , Artikel 37 , Artikel 41 , Artikel 55 , Artikel 562)
 3. Heeft betrekking op Artikel 453)
 4. Heeft betrekking op Artikel 574)
 5. Heeft betrekking op Artikel 5b5)
Naar boven