Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 16-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingAWBZ
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002614
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Aanwijzing psychiaters als categorie voor modelovereenkomst
 4. Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering
 5. Beleidsregel CAK inning eigen bijdrage AWBZ en Wmo
 6. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 7. Beleidsregel Projectsubsidies voor ADL-clusters
 8. Besluit maatschappelijke ondersteuning
 9. Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 10. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 11. Besluit verlenging van overgangsperiode voor ontvangen ten laste van de verzekering ingevolge de AWBZ van verpleging en verzorging gedurende meer dan drie uren per dag
 12. Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering
 13. Besluit Wfsv
 14. Besluit zorgaanspraken AWBZ
 15. Bijdragebesluit zorg
 16. Inschrijvingsbesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering 1992
 17. Interimbesluit forensische zorg
 18. Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg
 19. Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ
 20. Regeling subsidies AWBZ
 21. Regeling transparantie contracteerproces AWBZ
 22. Regeling verslaglegging AWBZ
 23. SZW-intrekkingsregeling 2004
 24. Uitvoeringsbesluit artikel 1, tweede lid, Kwaliteitswet zorginstellingen, enz.
 25. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
 26. Wijzigingsbesluit aantal algemene maatregelen van bestuur (wijziging eigen bijdragen voor AWBZ-zorg)
 27. Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur, enz. (beperking wettelijk verzekerde zorg
 28. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 29. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 30. Wijzigingsbesluit Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering
 31. Wijzigingsbesluit Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering, enz. (voorwaarden voor en de vergoeding aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en vaststelling wachttijd voor deze aanspraken)
 32. Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ (beperking aanspraak op extramurale ondersteunende begeleiding en uitbreiding aanspraak op activerende begeleiding)
 33. Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ (verblijf niet-geïndiceerde echtgenoot in AWBZ-instelling)
 34. Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ, enz. (AWBZ-aanspraken op zorg)
 35. Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ, enz. (wijziging aanspraak psychotherapeutische behandeling)
 36. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)
 37. Wijzigingsbesluit Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en het Bijdragebesluit zorg (afschaffen van het algemeen systeem van eigen bijdragen, toegangsbijdrage voor de thuiszorg, zorg aan ouder en kind, dieetadvisering en bijdrage voor de zorg)
 38. Zorgindicatiebesluit

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XIX
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1.23
 3. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011
  Artikel: 1
 4. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2012
  Artikel: 1
 5. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013
  Artikel: 1
 6. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014
  Artikel: 1
 7. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2010
  Artikel: 1
 8. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013
  Artikelen: 1, 3
 9. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2014
  Artikelen: 1, 10
 10. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1995 voor medisch specialisten
  Artikel: 1
 11. Aanwijzing ex artikel 4 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de medisch specialisten
  Artikel: 1
 12. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)
  Artikelen: 1, 2
 13. Aanwijzing inzake vaststelling aanvaardbare kosten 1998 ten behoeve van thuiszorg, ouder- en kindzorg en dieetadvisering AWBZ
  Artikelen: 4, 6
 14. Aanwijzing inzake vaststelling totale aanvaardbare kosten AWBZ-instellingen 1998
  Artikel: 1
 15. Aanwijzing plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (pz-maatregel) op grond van artikel 37 lid 1 Wetboek van Strafrecht
  Tekst: tekst
 16. Aanwijzing tarievenbeleid medisch specialisten
  Artikelen: 1, 2
 17. Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de algemeen psychiatrische ziekenhuizen
  Artikel: 1
 18. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (medisch specialisten)
  Bijlage: Aanwijzing op grond van artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg
 19. Aanwijzingsbesluit administratie-instellingen bijzondere ziektekosten
  Artikel: 1
 20. Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering
  Artikel: 1
 21. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 22. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 23. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 24. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: IIc
 25. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 46
 26. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 27. Beleidsregel ex. artikel 13 Wet tarieven gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2006 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Artikel: 3
 28. Beleidsregels WTZi
  Bijlage: bij artikel 1
 29. Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014
  Bijlagen: 1, 2, 4, 5, 6, 7
 30. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders AWBZ 2014
  Artikel: 4
 31. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012
  Artikel: 5
 32. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2011
  Artikel: 4
 33. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2012
  Artikelen: 4, 5
 34. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2010
  Artikel: 4
 35. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2009
  Artikel: 38
 36. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2010
  Artikel: 46
 37. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011
  Artikel: 45
 38. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012
  Artikel: 46
 39. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013
  Artikel: 42
 40. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst: tekst
 41. Beschikking houdende aanwijzing administratie-instellingen bijzondere ziektekosten
  Artikel: 1
 42. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst: tekst
 43. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst: tekst
 44. Besluit SUWI
  Artikelen: 5.7, 5.9
 45. Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS
  Artikel: Enig
 46. Besluit Wfsv
  Artikelen: 4.1, 4.3, 4.5, 4.6
  Hoofdstuk: 4
 47. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21
 48. Besluit aanwijzing administratie-instellingen bijzondere ziektekosten
  Artikelen: 1, 3
 49. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contractering zelfstandige zorgverleners)
  Artikel: 1
 50. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten in het kader van het Transitie Programma Langdurige Zorg)
  Artikelen: 1, 5
 51. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije tarieven mondzorg)
  Artikel: 1
 52. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (maatregel 18.000 plus dbc’s)
  Artikel: 1
 53. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (tarief- en budgetkorting curatieve geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 54. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake contracteerruimte AWBZ 2012 en enkele andere aangelegenheden
  Artikel: 1
 55. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 56. Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen
  Artikel: 1
 57. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21
 58. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2007 voor AWBZ
  Artikelen: 1, 3, 4
 59. Besluit inzake aanvulling procedure en uitbreiding van kortdurende kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg
  Artikel: 4
 60. Besluit maatschappelijke ondersteuning
  Artikel: 4.6
 61. Besluit mandaat KPMG uitvoering uitkeringsregelingen
  Artikel: 2
 62. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 3
 63. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikelen: 4, 14
  Bijlage: 1
 64. Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Tekst: tekst
 65. Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  Hoofdstuk: 5
  Artikelen: 2, 3
 66. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 8, 21, 21a, 21b, 25
 67. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
  Artikel: 4
 68. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 69. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 70. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945– (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO))
  Bijlage: Basisselectiedocument patiëntenbeleid 1945–
 71. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 72. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 73. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 74. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 75. Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering
  Artikelen: 1, 2, 3
 76. Besluit zak- en kleedgeld voor ter beschikking gestelden en anderszins verpleegden
 77. Besluit zorgaanspraken AWBZ
  Artikel: 1
 78. Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg
  Artikel: 1
 79. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.13
 80. Bijdragebesluit zorg
  Artikel: 1
 81. Buitengewoon verlof in verband met het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie
  Tekst: tekst
 82. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 83. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 734a
 84. Circulaire Aanpassingen WZV na modernisering AWBZ
  Tekst: tekst
 85. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 90
 86. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 87. Informatieverschaffing gevolgen inwerkingtreding Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid
  Tekst: tekst
 88. Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven
  Tekst: tekst
 89. Interimbesluit forensische zorg
  Artikel: 1
 90. Internationaal belastingrecht, HvJ EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing
  Tekst: tekst
 91. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2.2.5, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.8
  Paragraaf: 3.1
 92. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 31, 42
 93. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 124
 94. Jeugdwet
  Artikel: 10.4
 95. Kwaliteitswet zorginstellingen
  Artikel: 1
 96. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst
 97. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 98. Mandaatverlening aan Stichting USZO
  Artikel: 2
 99. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3
 100. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013
  Artikel: 2
 101. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2012
  Artikelen: 1, 2
 102. Omzetbelasting, AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg
  Tekst: tekst
 103. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 104. Participatiewet
  Artikelen: 64, 67
 105. Penitentiaire maatregel
  Artikel: 47
 106. Premieheffing, gevolgen arrest Nikula voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden
  Tekst: tekst
 107. Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten
  Tekst: tekst
 108. Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie
  Tekst: tekst
 109. Protocol Accountantsonderzoek 2014 Concessiehouders
  Tekst: tekst
 110. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2013
  Tekst: tekst
 111. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014
  Tekst: tekst
 112. Regeling Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars
  Artikelen: 2, 3, 4, 7, 8, 9
 113. Regeling Geneesmiddelenwet
  Artikel: 6.5
 114. Regeling Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties
  Tekst: tekst
 115. Regeling Instructie DBC-registratie
  Artikelen: 1, 4
 116. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 4.1
 117. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2010)
  Artikel: 1
 118. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2011)
  Artikelen: 1, 2
 119. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2008)
  Artikelen: 1, 3
 120. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2009)
  Artikel: 2
 121. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 122. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake budgetopschoning in verband met de 2e tranche opleidingsfonds AWBZ en ‘cure’)
  Artikelen: 1, 3
 123. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)
  Artikel: 1
 124. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake opschoning in verband met het opleidingsfonds AWBZ en Zvw
  Artikel: 1
 125. Regeling aanwijzing ex artikel 7, Wet Marktordening gezondheidszorg (stimuleren kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met psychogeriatrische aandoening)
  Artikel: 1
 126. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
  Artikel: 2
 127. Regeling aanwijzing voorbereiding invoering zorgzwaartepakketten AWBZ 2009
  Artikel: 1
 128. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ
  Tekst: tekst
 129. Regeling beleidsinformatie jeugdzorg 2011
  Bijlage: I
 130. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2006
  Artikel: 6
 131. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2007
  Artikel: 5
 132. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2009
  Artikelen: 5, 7a
 133. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2006
  Artikel: 2
 134. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2007
  Artikel: 2
 135. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2009
  Artikelen: 2, 3
 136. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
  Artikel: 30
 137. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007
  Artikel: 31
 138. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
  Artikel: 35
 139. Regeling declaratie AWBZ-zorg
  Tekst: tekst
 140. Regeling declaratievoorschriften prestaties ketenzorg dementie en Nationaal Programma Ouderenzorg
  Tekst: tekst
 141. Regeling informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2013
  Tekst: tekst
 142. Regeling informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2014
  Tekst: tekst
 143. Regeling maatschappelijke ondersteuning
  Artikelen: 3, 6b
 144. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 145. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  Artikelen: 1, 3, 6
 146. Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ
  Artikelen: 1, 3, 4, 5, 7
 147. Regeling risicoverevening 2013
  Artikel: 15
 148. Regeling subsidies AWBZ
  Artikelen: 1.1.1, 2.11.2, 2.5.1, 2.6.12, 2.6.3, 2.6.3a, 2.6.4, 2.6.6a
 149. Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen
  Artikel: 1
 150. Regeling verslaglegging AWBZ
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5
 151. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
  Artikelen: 1, 5, 7
  Hoofdstuk: 4
 152. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.3.1, 6.4a.1
 153. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
  Artikelen: 72, 79
 154. SZW-intrekkingsregeling 2004
 155. SZW-intrekkingsregeling 2008
 156. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 2
 157. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 4
 158. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 159. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst: tekst
 160. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 161. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 162. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 163. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst: tekst
 164. Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011
  Artikelen: 1, 2
 165. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 1c
 166. Uitvoeringsbesluit artikel 1, tweede lid, Kwaliteitswet zorginstellingen, enz.
  Artikel: 1
 167. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 20
 168. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 7
  Bijlage: B
 169. Veegwet VWS 2013
 170. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstellingen (artikel 5)
  Tekst: tekst
 171. Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg
  Tekst: tekst
 172. Veteranenbesluit
  Artikel: 19
 173. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 174. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 175. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.38
 176. Wet Rietkerk-uitkering
  Artikel: 8
 177. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikelen: 1, 17, 17a
 178. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 57
 179. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47, 5.8.9, 49
 180. Wet drinkwater BES
  Artikel: 5
 181. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 2, 90, 91
  Paragraaf: 2
 182. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 48
 183. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 48
 184. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 185. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 6.18
 186. Wet klachtrecht cliënten zorgsector
  Artikel: 1
 187. Wet maatschappelijke ondersteuning
  Artikelen: 5, 41
 188. Wet marktordening gezondheidszorg
  Paragraaf: 3.3
  Artikelen: 1, 16, 28, 36, 39, 40, 78, 80, 84
 189. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
  Artikel: 1
 190. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 191. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 192. Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 103
 193. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 194. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 34, 54
 195. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 20
 196. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 14
 197. Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting
  Artikel: IX
 198. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 199. Wijziging Regeling vergoeding a.w.b.z.-kosten van militairen
  Artikel: II
 200. Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari c.q. 1 april 1996
  Tekst: tekst
 201. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikel: II
 202. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK)
  Artikel: VIII
 203. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (invoering vermogensinkomensbijtelling vaststelling eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen)
 204. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001 (naar aanleiding van Belastingplan 2004)
 205. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: IV
 206. Wijzigingswet Ziekenfondswet en AWBZ (toepasselijkheid van Afdeling 7.1 Awb)
  Artikel: III
 207. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (bijdragen bij inkomstenderving ten gevolge van verlenen medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen, en verzekering bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen)
 208. Ziektewet
  Artikel: 40
 209. Zorgindicatiebesluit
  Artikel: 1
 210. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2, 10, 57, 118a
Terug naar begin van de pagina