Besluit aanspraken van schepelingen, die niet verzekerd zijn ingevolge de Ziektewet

[Regeling vervallen per 20-08-2013.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-01-2006 t/m 19-08-2013

Besluit van 21 november 1967, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 415a, eerste lid, 415b, tweede lid, 415d, tweede lid, 415f en 415g van het Wetboek van Koophandel

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mede namens Onze Minister van Justitie, van 12 oktober 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afdeling A.Z., No. 60159;

Gelet op de artikelen 415a, eerste lid, 415b, tweede lid, 415d, tweede lid, 415f en 415g van het Wetboek van Koophandel;

De Raad van State gehoord (advies van 1 november 1967, No. 58);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 13 november 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. A.Z., No. 60643;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-08-2013]

 • 3 Indien met de schepeling een loon is overeengekomen dat lager is dan het voor in Europa wonende schepelingen geldende loon, wordt de op grond van het eerste en tweede lid vastgestelde geldswaarde van kost aan boord slechts voor tweederde meegeteld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-08-2013]

 • 1 Als ziekten, bedoeld in artikel 415b, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, worden aangewezen:

  • 1. blaar aan de hand;

  • 2. pekelpuist aan de pols;

  • 3. mouwvreter door schuring van oliegoed;

  • 4. duidelijk waarneembare verwonding door openschuren van de huid;

  • 5. tendovaginitis crepitans van vinger- en duimstrekkers;

  • 6. zonnesteek;

  • 7. warmtebevanging;

  • 8. bevriezing;

  • 9. stokerskrampen;

  • 10. prickleyheat;

  • 11. dermatitis solaris;

  • 12. dengue;

  • 13. malaria tropica;

  • 14. zwartwaterkoorts;

  • 15. amoebiasis;

  • 16. febris recurrens;

  • 17. leptospirosis icterohemorrhagica;

  • 18. gele koorts;

  • 19. pest;

  • 20. cholera;

  • 21. pokken;

  • 22. afrikaanse slaapziekte.

 • 2 Een ziekte als bedoeld in het vorige lid onder 12-22 wordt, tenzij het tegendeel blijkt, geacht verband te houden met de dienstbetrekking, indien zij zich openbaart binnen de hieronder genoemde termijn na het beëindigen der dienstbetrekking. Deze termijn is voor de ziekten als bedoeld onder 12, 21 en 22: veertien dagen; voor de ziekte als bedoeld onder 13: een maand; voor de ziekte als bedoeld onder 14: twee maanden; voor de ziekte als bedoeld onder 15: drie maanden; voor de ziekte als bedoeld onder 16: zestien dagen; voor de ziekte als bedoeld onder 17: tien dagen; voor de ziekte als bedoeld onder 18: zes dagen; voor de ziekten als bedoeld onder 19 en 20: vijf dagen. Op deze termijnen is de Algemene termijnenwet niet van toepassing.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-08-2013]

 • 1 De schepeling, die ingevolge het bepaalde in artikel 415d, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel, recht heeft op geneeskundige behandeling of vergoeding daarvoor, ontvangt die behandeling of vergoeding overeenkomstig de in het land, waar de behandeling wordt verleend, ter zake geldende regelen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-08-2013]

Bij samenloop over eenzelfde tijdvak en ter zake van eenzelfde arbeidsongeschiktheid, overlijden of aandoening van uitkeringen of voorzieningen als bedoeld in de artikelen 415a - 415e van het Wetboek van Koophandel met uitkeringen of voorzieningen ingevolge een andere wettelijke regeling, waaronder begrepen een wettelijke regeling van een andere Mogendheid, worden de eerstbedoelde uitkeringen of voorzieningen slechts verleend, voor zover deze de laatstbedoelde uitkeringen of voorzieningen overtreffen. Het bepaalde in de vorige volzin vindt geen toepassing ten aanzien van samenloop van een uitkering ineens, als bedoeld in artikel 415e van het Wetboek van Koophandel met een overlijdensuitkering, bedoeld in artikel 1639l van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 20-08-2013]

Het bedrag, bedoeld in artikel 415g, tweede zin, van het Wetboek van Koophandel, wordt vastgesteld op een bedrag per jaar, dat wordt verkregen door vermenigvuldiging met het getal 260 van het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag, verminderd met de geldswaarde van andere loonbestanddelen als bedoeld in artikel 415g, eerste zin.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 20-08-2013]

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit aanspraken van schepelingen, die niet verzekerd zijn ingevolge de Ziektewet.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 20-08-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die, waarop het in het Staatsblad wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 1967.

Onze Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 21 november 1967

JULIANA.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

B. ROOLVINK.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Uitgegeven de twaalfde december 1967.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Naar boven