Aanwijzing opsporingsambtenaren Drank- en Horecawet

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-11-1967 t/m 01-01-2005

Aanwijzing opsporingsambtenaren Drank- en Horecawet

De Minister van Justitie,

Gezien het schrijven van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid dd. 14 september 1967, hoofdafdeling Gezondheidsbescherming, afdeling V.A., kenmerk nr. 133885;

Gelet op artikel 61, tweede lid, van de Drank- en Horecawet,

Besluit:

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

  • 1. de inspecteur voor de drankwetgeving en de aan hem toegevoegde adjunct-inspecteurs en controleurs, zomede de controleurs van de Economische Controledienst aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van de bij de Drank- en Horecawet strafbaar gestelde feiten;

  • 2. te bepalen, dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag, waarop de Drank- en Horecawet in werking treedt.

's-Gravenhage, 12 oktober 1967

De

Minister

voornoemd,

C. H. F. Polak

Naar boven