Bestuursverordening

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 01-01-2010 t/m 30-06-2012

Bestuursverordening

De ledenvergadering van de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 18, lid 1, van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Samenstelling van het bestuur

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het bestuur doet aan de ledenvergadering voorstellen betreffende zijn ledental.

 • 2 Ter vaststelling door de ledenvergadering dient het bestuur een voorstel voor de rooster van aftreden der bestuursleden in.

Dagelijks bestuur en commissies van bijstand

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het bestuur is bevoegd tot het instellen, wijzigen en ontbinden van commissies van bijstand. Deze commissies verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

 • 2 Het bestuur rapporteert de leden omtrent de instelling, wijziging of ontbinding van deze commissies, omtrent de hun verleende opdrachten en over de voortgang van hun werkzaamheden.

Bevordering meningsvorming onder de leden

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het bestuur bevordert de meningsvorming onder de leden omtrent beroepsvraagstukken door middel van het instellen van ledenkringen. gespreksgroepen en studiegroepen, het houden van studievergaderingen en voorts door alle middelen, welke het daartoe dienstig acht.

 • 2 Het bestuur, biedt gelegenheid in dit verband verkregen studieresultaten, indien deze van voldoende algemeen belang voor het beroep Zijn, ter kennis van de leden te brengen.

 • 3 Het Bestuur kan de leden gelegenheid bieden in gespreksgroepen van gedachten te wisselen over gemeenschappelijke belangen, verband houndende met de uitoefening van hun functie.

Bibliotheek

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Het bestuur voorziet in de instelling van een bibliotheek. Het regelt de inrichting, de instandhouding en het gebruik hiervan.

Accountantsdag

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Het bestuur organiseert, zo mogelijk jaarlijks, een bijeenkomst, genaamd Accountantsdag. Deze draagt naar de mate, waarin dit het bestuur in het belang van de Orde nuttig voorkomt, een openbaar karakter.

Orgaan en ledeninformatie

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het bestuur draagt zorg voor de verschijning van een orgaan ten behoeve van de leden, de studerenden en andere belangstellenden ter publikatie van rapporten, verslagen en andere met de Orde en haar werkzaamheden verband houdende zaken.

 • 2 Het draagt bovendien zorg voor periodieke informatie van de leden omtrent organisatorische en andere voor hen van belang zijnde zaken.

Jurisprudentie

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Alle beslissingen van de accountantskamer worden door het bestuur gepubliceerd voor zover zij betrekking hebben op tegen registeraccountants gerezen bezwaren. Indien tegen een beslissing beroep is ingesteld waarop ten tijde van de publicatie nog geen uitspraak is gedaan, wordt dit bij de publicatie vermeld.

 • 2 Alle beslissingen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven ter zake van de in het eerste lid bedoelde beslissingen van de accountantskamer worden door het bestuur gepubliceerd.

 • 3 De publicatie vindt plaats op een door het bestuur te bepalen wijze.

 • 4 In de publicatie worden alle overwegingen opgenomen doch namen en woonplaatsen zullen niet worden vermeld terwijl alle overige aanduidingen die tot identificatie van betrokkenen zouden kunnen leiden zoveel mogelijk achterwege zullen worden gelaten.

Bureau der Orde

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het bestuur voorziet in de instelling van een bureau om de verschillende organen van de Orde bij de uitvoering van hun taken bij te staan.

 • 2 Het bureau heeft een directie onder leiding van een algemeen directeur. Eén van de directieleden is in het bijzonder belast met de leiding van de uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van het NIVRA-onderwijs, zoals geregeld in de Verordening op de opleiding.

Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Artikel 9a

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Het bestuur publiceert alle beslissingen van de Raden van Tucht voor registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten die op grond van artikel 52 van de Wet tuchtrechtspraak accountants worden genomen voor zover zij betrekking hebben op tegen registeraccountants gerezen bezwaren. Indien tegen een beslissing beroep is ingesteld waarop ten tijde van de publicatie nog geen uitspraak is gedaan, wordt dit bij de publicatie vermeld.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Het bestuur stelt – de ledenvergadering geboord – nadere regelen vast ter uitvoering van deze verordening.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2012]

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Bestuursverordening.

Rotterdam, 7 oktober 1967

A. F. Tempelaar

voorzitter

Naar boven