Verordening op de ledenvergadering

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 24-12-1993 t/m 31-12-2007

Verordening op de ledenvergadering

De ledenvergadering van de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 18, lid 1, van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De oproeping tot een bijeenkomst van de ledenvergadering geschiedt ten minste veertien volle dagen tevoren door toezending aan alle leden van de Orde van een agenda, mede vermeldende plaats, dag en aanvangsuur der vergadering.

 • 2 In spoedeisende gevallen ter beoordeling van bet bestuur kan de in bet eerste lid van dit artikel genoemde termijn worden bekort, met dien verstarde, dat de termijn van oproeping ten minste vijf volle dagen zal moeten zijn.

 • 3 In een bijeenkomst van de ledenvergadering kunnen geen besluiten worden genomen ten aanzien' van onderwerpen, welke niet op de agenda zijn vermeld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Indien het bestuur met het bijeenroepen van een vergadering binnen een maand na ontvangst van een verzoek daartoe, als bedoeld in artikel 8 van de Wet op de Registeraccountants, in gebreke blijft, zijn de aanvragende leden bevoegd de vergadering zelf bijeen te roepen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter berust de leiding van de ledenvergadering bij de plaatsvervangende voorzitter.

 • 2 Indien ook de plaatsvervangende voorzitter niet in de gelegenheid is de vergadering te leiden, berust de leiding bij één der andere bestuursleden, die daartoe door het bestuur wordt aangewezen.

 • 3 Indien geen der bestuursleden aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Jaarlijks op een door het bestuur te bepalen dag, uiterlijk in december, vindt een bijeenkomst van de ledenvergadering plaats.

 • 2 Op de agenda voor deze vergadering komen ten minste de volgende punten voor:

  • a. vaststelling van de notulen van de vorige jaarlijkse bijeenkomst van de ledenvergadering;

  • b. behandeling van het verslag van het bestuur bedoeld in artikel 32 van de Wet op de Registeraccountants;

  • c. vaststelling van de rekening en verantwoording van het bestuur over het beheer der financiën in het afgelopen boekjaar;

  • d. vaststelling van de begroting van de Orde voor het komende boekjaar, alsmede zo nodig van een aanvullende begroting voor het lopende boekjaar;

  • e. vaststelling van de verordening, als bedoeld in artikel 27 van de Wet op de Registeraccountants, betreffende de bijdrage van de leden voor het lopende boekjaar;

  • f. benoeming uit de leden van een accountant, die belast is met de controle op de financiële verantwoording, benevens een plaatsvervanger voor deze;

  • g. benoeming van bestuursleden;

  • h. benoeming uit de leden van het bestuur van de voorzitter, alsmede van een plaatsvervangende voorzitter;

  • i. benoeming van leden van de raad voor geschillen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het bestuur stelt – de ledenvergadering gehoord – nadere regelen vast betreffende de wijze, waarop de kandidaatstelling plaatsvindt voor de in het voorgaande artikel, lid 2, onder f, g, h en i bedoelde vacatures en omtrent de bij de stemmingen over deze vacatures te volgen procedure.

 • 2 Het bestuur stelt – de ledenvergadering gehoord – voorts nadere regelen vast betreffende de wijze van behandeling van ontwerpverordeningen door de ledenvergadering.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Verordening op de ledenvergadering.

Rotterdam, 7 oktober 1967

A. F. Tempelaar

voorzitter

Terug naar begin van de pagina