Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden

Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 29-12-2005 t/m heden

Besluit van 7 juli 1967, houdende vaststelling van een Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld in artikel 17, vierde lid, en artikel 66, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 20 juni 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. Algemene Zaken;

Gelet op de artikelen 17, vierde lid, en 66, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

De Raad van State gehoord (advies van 28 juni 1967, No. 47);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 4 juli 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. Alg. Zaken, No. 58232;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 3 Voorzover het betreft door de betrokkene voor 1 juli 1967 verrichte werkzaamheden wordt bij de toepassing van het eerste lid in plaats van «beschouwd alsof hij verzekerd is op grond van Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» gelezen: beschouwd alsof hij verzekerd is op grond van de wettelijke ongevallenverzekering.

  • 4 Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte, genoemd in kolom I van de bijlage van dit besluit, wordt, tenzij het tegendeel blijkt, geacht te zijn veroorzaakt door de in het eerste lid bedoelde door de betrokkene verrichte werkzaamheden.

Artikel 2

Het bepaalde in het vorige artikel blijft buiten toepassing ten aanzien van:

Artikel 3

Degene, die ingevolge het bepaalde in artikel 1 beschouwd wordt alsof hij verzekerd is ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering dan wel de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt geacht te zijn verzekerd bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 1967.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk , 7 juli 1967

JULIANA.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

B. ROOLVINK.

Uitgegeven de twintigste juli 1967.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Bijlage behorende bij het Koninklijk besluit van 7 juli 1967, Stb. 380, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 17, vierde lid, en artikel 66, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet ingevolge de W.A.O. verzekerden)

Beroepsziekten

Werkzaamheden

I

II

Tuberculose

Werkzaamheden, verbonden aan:

 

wijkverpleging,

 

het houden of exploiteren van ziekenhuizen, nazorginrichtingen, klinieken, poliklinieken, medische consultatie- en keuringsbureaus, inrichtingen, waar geestelijk gestoorden of ouden van dagen worden verpleegd, sanatoria en geneeskundige- en bacteriologische laboratoria, huisbezoek en kraam- en gezinsverzorging voor gezondheids- en andere organisaties ten behoeve van de sociale dienstverlening.

   

Silicose met of zonder longtuberculose

Werkzaamheden, waarbij de werknemers aan de schadelijke inwerking van kwarts (siliciumdioxyde)-houdende stof zijn blootgesteld.

   

Asbestose met of zonder longtuberculose

Werkzaamheden, waarbij de werknemers aan de schadelijke inwerking van astbeststof zijn blootgesteld.

   

Pathologische aandoeningen veroorzaakt door ioniserende stralen

Werkzaamheden, waarbij de werknemers aan de werking van ioniserende stralen zijn blootgesteld.

   

Decompressieziekte

Werkzaamheden, verricht onder hogere druk dan de atmosferische luchtdruk.

   

Hepatitis-B

a. Werkzaamheden waarbij nauw en frequent contact met menselijk bloed of produkten hiervan plaatsvindt of

 

b. Werkzaamheden waarbij nauw en frequent met een bron van Hepatitis-B infectie plaatsvindt in de gezondheidszorg, de maatschappelijke hulpverlening, of in een laboratorium, of door werkzaamheden waarbij een infectiegevaar in vergelijkbare mate aanwezig geacht kan worden.

Naar boven