Inrichting rassenlijst voor groentegewassen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-1994 t/m 23-01-2004

Inrichting rassenlijst voor groentegewassen

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 79 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling verstaat onder:

‘wet’:

de Zaaizaad- en Plantgoedwet;

‘commissie’:

Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor Groentegewassen;

‘rassenlijst’:

Rassenlijst voor Groentegewassen.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

De op de rassenlijst geplaatste rassen en andere groepen van planten worden gerubriceerd door aanduiding met één of meer van de navolgende hoofdletters, waarvan de betekenis luidt:

A

=

hoofdras; ras, dat voor algemene of vrij algemene verbouw in aanmerking komt;

B

=

beperkt aanbevolen ras; ras, dat voor speciale omstandigheden of voor beperkte verbouw aanbevolen wordt;

N

=

nieuw ras.

O

=

ras dat van geringe betekenis wordt geacht.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De commissie beslist op een verzoek als bedoeld in artikel 76, eerste lid, van de wet, binnen 8 weken nadat het onderzoek bedoeld in het derde lid van evenvermeld artikel is voltooid.

  • 2 De duur van het onderzoek bedraagt in de regel ten minste twee jaren.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Van de door de commissie op verzoek of ambtshalve genomen beslissingen wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

  • 2 Deze mededeling bevat in ieder geval de benaming van de rassen of groepen van planten, alsmede de daarbij behorende rubricering en vermeldt tevens de wijze, waarop nadere inlichtingen over de hoedanigheid en andere gegevens van de rassen of groepen van planten kunnen worden verkregen, voordat de in artikel 5 bedoelde eerstvolgende uitgave van de rassenlijst verschijnt.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De commissie draagt zorg voor een jaarlijkse uitgave van de rassenlijst.

  • 2 Deze rassenlijst wordt tegen betaling van de geldende prijs algemeen verkrijgbaar gesteld bij de boekhandel.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Bij de op de rassenlijst, als bedoeld in het vorige artikel, te plaatsen rassen wordt de naam van de kweker, aangeduid door de hoofdletter K, alsmede de woonplaats vermeld.

  • 2 Is met betrekking tot het ras kwekersrecht verleend, dan wordt hiervan melding gemaakt door de aanduiding: K.w.r., met vermelding van het jaar van toekenning van het recht. De naam van de houder van het kwekersrecht wordt vermeld voor zover deze afwijkt van de naam van de kweker.

  • 3 Naast de naam van de houder van het kwekersrecht mag de naam van zijn enige gevolmachtigde of alleenvertegenwoordiger vermeld worden door de aanduiding: V.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van het tijdstip, waarop de Zaaizaad- en Plantgoedwet in werking treedt.

's-Gravenhage, 18 mei 1967

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

Patijn

Terug naar begin van de pagina