Warenwetregeling schiethamers

[Regeling vervallen per 01-04-2006.]
Geldend van 26-05-2005 t/m 31-03-2006

Uitvoering Wet op de gevaarlijke werktuigen en Besluit schiethamers

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: het Warenwetbesluit schiethamers;

 • b. schiethamer, plunjeschiethamer, splinterkap en aangewezen instelling: hetgeen het besluit daaronder verstaat.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2006]

Tot het verrichten van keuringen en tot het afgeven van certificaten van goedkeuring met betrekking tot schiethamers en splinterkappen is bevoegd de aangewezen instelling.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-04-2006]

In het jaarverslag, bedoeld in artikel 7c, tweede lid, van de Warenwet, worden door de aangewezen instelling ten minste de volgende onderwerpen behandeld:

 • a. de door de instelling afgegeven, ingetrokken dan wel geweigerde certificaten;

 • b. wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende accreditaties, reglementen en procedures;

 • c. wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende taakverdeling;

 • d. wijzigingen in de bestuurssamenstelling;

 • e. wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement;

 • f. aan derden uitbestede werkzaamheden;

 • g. structurele knelpunten op het werkveld van de instelling die zich in de uitvoeringspraktijk hebben voorgedaan;

 • h. het gevoerde overleg en de samenwerking op het werkveld met andere instellingen;

 • i. door de instelling ontvangen klachten en de wijze van afhandeling daarvan;

 • j. tegen de besluiten van de instelling ingediende bezwaren en ingestelde beroepen en de wijze van afhandeling daarvan;

 • k. een financieel verslag betreffende de activiteiten waarvoor de instelling is aangewezen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2006]

Een certificaat van goedkeuring voor een het type kenmerkend monster van een schiethamer of splinterkap wordt opgemaakt overeenkomstig het bij deze beschikking als bijlage gevoegde model.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2006]

 • 2 De in het tweede lid bedoelde handelingen worden verricht door de aangewezen instelling.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2006]

Voor de keuring van een monster, als bedoeld in artikel 3, is een vergoeding verschuldigd van:

 • a. € 358 voor een plunjerschiethamer;

 • b. € 191 voor een andere schiethamer;

 • c. € 19 voor een splinterkap

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2006]

Goedgekeurde monsters als bedoeld in artikel 3 worden met de bijbehorende splinterkap bewaard door de aangewezen instelling. De na de keuring nog resterende pennen en patronen worden door de aangewezen instelling geretourneerd aan degene die de keuring heeft aangevraagd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2006]

 • 1. Het merk van goedkeuring op een schiethamer of splinterkap, welke geheel is vervaardigd overeenkomstig een monster als bedoeld in artikel 3 bestaat uit het woord RIJKSKEUR en het nummer van het certificaat van goedkeuring, bedoeld in artikel 12, zesde lid, van het besluit; het merk wordt aangebracht, voor wat schiethamers betreft, op de plaats, bedoeld in artikel 3, derde lid, van het besluit, en voor wat splinterkappen betreft, op een duidelijk zichtbare plaats. Het merk van goedkeuring is goed leesbaar en duurzaam en heeft een hoogte van ten minste 5 mm.

 • 2 Fabrikanten en importeurs van schiethamers en splinterkappen, aan wie een certificaat van goedkeuring voor een monster als bedoeld in artikel 3 is afgegeven, zijn bevoegd tot het aanbrengen van een merk van goedkeuring als bedoeld in het eerste lid op de door hen vervaardigde of geïmporteerde schiethamers of splinterkappen, die geheel overeenkomstig dat goedgekeurde monster zijn vervaardigd.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-04-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling schiethamers.

's-Gravenhage, 19 april 1967

De

Minister

voornoemd,

B. Roolvink

BIJLAGE WET OP DE GEVAARLIJKE WERKTUIGEN

[Vervallen per 01-04-2006]

Certificaat van goedkeuring

 

Certificaat nr. .......... jaar .....

 
 

Fabrikant:

 
 

Importeur:

 
 

Datum van keuring:

 
   

schiethamer

 

Betreft keuring van

splinterkap

     

De ondergetekende verklaart, dat de schiethamer/splinterkap met inachtneming van de hieronder vermelde vrijstellingen of ontheffingen, als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen, en gelet op de meetgegevens, bedoeld in artikel 12, vijfde lid, van het Warenwetbesluit schiethamers, voldoet aan de voorschriften van hoofdstuk 8 van dat besluit.

De directeur van het centraal kantoor van de Arbeidsinspectie,

 

Datum van afgifte:

Vrijstellingen of ontheffingen (ingevolge artikel 11 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen):

 

Aantekeningen:

 

Behoort bij de beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 19 april 1967, Directoraat-Generaal van de Arbeid, Hoofdafdeling Wetgevingsbeleid, nr. 5340.

 
 

Mij bekend,

 

De secretaris-generaal,

 

J. H. Klatte.

Terug naar begin van de pagina