Uitstel van eerste oefening

[Regeling vervallen per 12-11-2004.]
Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 01-05-1969 t/m 11-11-2004

Uitstel van eerste oefening

De Minister van Defensie,

Overwegende, dat het wenselijk is de regelen met betrekking tot het verlenen van uitstel van eerste oefening ten behoeve van een universitaire studie en de studie voor een m.o.-akte opnieuw vast te stellen,

Besluit:

§ 1

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

Uitstel van eerste oefening ten behoeve van de studie aan een universiteit of hogeschool, alsmede ten behoeve van de opleiding voor een m.o.-akte wordt verleend met inachtneming van hetgeen in deze beschikking is bepaald.

§ 2

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

Behoudens het gestelde in § 4 wordt uitstel van eerste oefening ten behoeve van een studie of opleiding, als bedoeld in § 1, verleend aan:

 • 1. abituriënten van hogereburgerscholen en daarmede gelijk te stellen inrichtingen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs met 5-jarige cursus en aan extraneï, mits de studie daadwerkelijk is aangevangen vóór of in het kalenderjaar, waarin zij 18 jaar oud worden;

  zijn zij geboren in oktober, november of december, dan dient de studie uiterlijk in het kalenderjaar, waarin zij 19 jaar oud worden, te zijn aangevangen;

 • 2. abituriënten van gymnasia en afdelingen met 6-jarige opleiding van lycea of daarmee gelijk te stellen inrichtingen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, zoals hogere technische scholen, hogere land- en tuinbouwscholen, zomede aan degenen, die het staatsexamen gymnasium met gunstig gevolg hebben afgelegd, mits de studie daadwerkelijk is aangevangen vóór of in het kalenderjaar, waarin zij 19 jaar oud worden;

  zijn zij geboren in oktober, november of december, dan dient de studie uiterlijk in het kalenderjaar, waarin zij 20 jaar oud worden, te zijn aangevangen.

§ 4

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

Ten behoeve van de opleiding voor de akte lichamelijke oefening m.o. wordt, ongeacht de genoten vooropleiding, uitstel van eerste oefening verleend, indien de opleiding is aangevangen vóór of in het kalenderjaar, waarin belanghebbende 19 jaar oud wordt.

§ 5

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

Het ten behoeve van een studierichting verleende uitstel van eerste oefening blijft van kracht, totdat de studie – promotie buiten beschouwing gelaten – is beëindigd, evenwel onder voorwaarde, dat de studie een normaal verloop heeft. Voor wat dit laatste betreft, dienen de achtereenvolgende examens zo veel mogelijk te worden afgelegd binnen de daarvoor in het volgende schema gestelde termijnen.

Studierichting

Kandidaats-examen

Doctoraal examen

a. rechtsgeleerdheid en notariaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 jaar

6 jaar

b. wis- en natuurkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 jaar

7½ jaar

c. letteren (alle richtingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 jaar

7 jaar

d. sociale wetenschappen

4 jaar

6 jaar

e. natuurkundige en sociale aardrijkskunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3½ jaar

6½ jaar

f. psychologie en opvoedkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 jaar

7 jaar

g. politieke en sociale wetenschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 jaar

7 jaar

 

Propaedeutisch examen

Kandidaats-examen

Ingenieurs-examen

h. technische wetenschappen 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

6 jaar

7½ jaar

i. landbouwwetenschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2½ jaar

4½ jaar

6½ jaar

     

Doctoraal-examen

j. economische wetenschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 jaar

4 jaar

7 jaar

 

Kandidaats-examen

Doctoraal examen

Dierenarts-examen

k. diergeneeskunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3½ jaar

6½ jaar

7½ jaar

     

Arts-, tandartsen apothekers-examen

l. geneeskunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 jaar

7 jaar

9 jaar

m. tandheelkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

7 jaar

8 jaar

n. farmacie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 jaar

7½ jaar

9 jaar

M.O.-akten

1e gedeelte (A)

Volledige bevoegdheid (B)

Nederlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

6 jaar

Frans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

7 jaar

Duits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

7 jaar

Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

7 jaar

wiskunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

6 jaar

tekenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

5 jaar

aardrijkskunde (K IX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 jaar

plant- en dierkunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 jaar

geschiedenis (K VIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 jaar

natuur- en scheikunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

natuurkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

scheikunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 jaar

§ 6

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

Aan degene, die het doctoraal examen omstreeks zijn 24ste verjaardag met gunstig gevolg aflegt en in ongeveer 2 jaar voor een promotie gereed kan zijn; kan verder uitstel van eerste oefening worden verleend om te promoveren.

§ 7

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

 • 1 Een verzoek om uitstel van eerste oefening ten behoeve van een studie, als in deze beschikking bedoeld, of om verlenging van een dergelijk uitstel behoort te worden ingediend, door tussenkomst van de afdeling militaire zaken van de woonplaats van belanghebbende, binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling inzake het tijdstip, waarop of omstreeks hetwelk de opkomst voor eerste oefening zal moeten plaatsvinden.

 • 2 Het niet tijdig indienen van een verzoek kan niet-inwilliging tot gevolg hebben.

§ 8

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

 • 1 Abituriënten van scholen en inrichtingen, als bedoeld in § 2, die in verband met de aldaar gestelde leeftijdsgrenzen niet in aanmerking komen voor uitstel van eerste oefening voor studie aan een universiteit of hogeschool, moeten, om te voorkomen, dat zij een aangevangen hogere studie voor het vervullen der eerste oefening moeten onderbreken, een verzoek indienen om de eerste oefening te mogen aanvangen op een zodanig tijdstip, dat zij – rekening houdend met de maximaal geldende diensttijd – twee jaar na het behalen van het einddiploma met hun studie kunnen beginnen. Blijft een dergelijk verzoek achterwege en worden zij bestemd om op een voor hen ongelegen tijdstip in militaire dienst te moeten komen, dan mogen zij niet rekenen op enige faciliteit met betrekking tot uitstel van opkomst.

 • 2 Het verzoek waarin is vermeld welke studie na het volbrengen van de eerste oefening zal worden gevolgd, kan rechtstreeks worden ingediend bij de afdeling dienstplichtzaken. Overgelegd moet worden een bewijsstuk, waaruit blijkt welk diploma werd behaald.

 • 3 Het in het eerste lid gestelde lijdt uitzondering ten aanzien van hen, die doordat zij bij de dienstplichtkeuring tijdelijk ongeschikt werden verklaard, niet voor vervroegde inlijving in aanmerking kunnen worden gebracht. Zij kunnen de voorgenomen studie aanvangen en bij latere geschiktbevinding en bestemming tot gewoon dienstplichtige verzoek om uitstel van eerste oefening indienen.

§ 9

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

Het in § 2 bepaalde omtrent abituriënten, die geboren zijn in oktober, november of december, vindt voor het eerst toepassing ten aanzien van hen, die in 1967 het einddiploma behalen van een school of inrichting, als in die paragraaf bedoeld.

§ 10

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

De beschikking van 21 april 1959, nr. 15.682 (Stcrt. 1959, 80), wordt ingetrokken.

§ 11

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

Deze beschikking zal worden opgenomen in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 18 april 1967

De

Minister

voornoemd,

W. den Toom

 1. Indien het propaedeutisch examen niet in twee delen is gesplitst, dient dit binnen 2 jaar te worden afgelegd ^ [1]
Naar boven