Aansluitingsbesluit N.A.K.

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 09-01-1991 t/m 31-01-2006

Besluit van 5 april 1967, tot uitvoering van artikel 87, eerste lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 15 februari 1967, no. J. 505, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 87, eerste lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet;

De Raad van State gehoord (advies van 8 maart 1967, no. 50);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 29 maart 1967, No. J. 809, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Het bedrijfsmatig voortbrengen, bewaren en bewerken van teeltmateriaal van de in het tweede en derde lid genoemde gewassen, anders dan voor gebruik in eigen bedrijf alsmede het doen verrichten van deze handelingen, is slechts toegestaan aan hem, die is aangesloten bij de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te Ede, hierna te noemen NAK.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde landbouwgewassen zijn de gewassen waarvoor een gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen ingevolge artikel 1 van de Richtlijn 70/457/EEG, betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 september 1970 (PbEG L 125) bestaat.

 • 3 Onder de in het eerste lid bedoelde landbouwgewassen worden tevens begrepen de onder I vermelde gewassen, voor zover behorend tot de daarachter onder II vermelde botanische soorten:

  I

  II

  fakkelgras

  Koeleria Cristata

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Dit Besluit kan worden aangehaald als "Aansluitingsbesluit N.A.K.".

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 5 april 1967

JULIANA.

De Minister van Landbouw en Visserij,

P. J. LARDINOIS.

Uitgegeven de tweede mei 1967.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Naar boven