Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen

[Regeling vervallen per 16-10-2006.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-2006 t/m 15-10-2006

Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen

De Minister van Landbouw en Visserij,

In overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 23 van de Landbouwwet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 16-10-2006]

Op de voet van het bepaalde in artikel 2, doch onverminderd

draagt de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voor zover nodig in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, de aan hem in de artikelen 13, 15, 17, 19 en 20 van de Landbouwwet toegekende bevoegdheden over aan:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 16-10-2006]

De besturen van de in artikel 1 genoemde produktschappen zijn gehouden ter zake van het uitoefenen van de hun overgedragen bevoegdheden het bepaalde in de door de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen vastgestelde of vast te stellen verordeningen met betrekking tot het handelsverkeer in de in artikel 1 bedoelde produkten in acht te nemen, alsmede de ter uitvoering daarvan vastgestelde of vast te stellen regelen en besluiten, waaronder begrepen regelen en besluiten van de minister, in voorkomend geval vastgesteld in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, in het belang van een goede uitvoering en een juiste toepassing van bedoeldeverordeningen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 16-10-2006]

De krachtens een verordening, als bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de Landbouwwet, vastgestelde nadere regelen behoeven de goedkeuring van de directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 16-10-2006]

De Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966 Produktschap voor Aardappelen wordt ingetrokken met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze beschikking. Krachtens de genoemde beschikking vastgestelde verordeningen worden na dat tijdstip geacht te zijn vastgesteld krachtens deze beschikking.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 16-10-2006]

  • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 20 oktober 1966

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

B. W. Biesheuvel

Naar boven