Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting WAO
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002524
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 4. Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever
 5. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
 6. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
 7. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 8. Beleidsregel boete werknemer 2017
 9. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
 10. Beleidsregel maatregelen UWV
 11. Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid
 12. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
 13. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2023
 14. Beleidsregels Scholing UWV 2021
 15. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 16. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 17. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
 18. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
 19. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 20. Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden
 21. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
 22. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 23. Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten
 24. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 25. Besluit invoering minimumuurloon
 26. Besluit loon- en inkomenssuppletie
 27. Besluit regels export uitkeringen
 28. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
 29. Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
 30. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
 31. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 32. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
 33. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
 34. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 35. Intrekkingsregeling BZK 2004
 36. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 37. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
 38. Regeling bepaling eerste werkdag
 39. Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag
 40. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 41. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
 42. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
 43. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 44. Regeling terugvordering geringe bedragen
 45. Regeling uitzondering toepassingstermijn anticumulatie arbeidsongeschiktheidswetten
 46. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
 47. Regeling vrijwillige WAO-verzekering voor groepen gewezen AAW-verzekerden en vrijwillig WW-verzekerden
 48. Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
 49. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 50. Remigratiebesluit
 51. Reïntegratiebesluit
 52. Reïntegratieregeling
 53. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
 54. SZW-intrekkingsregeling 2004
 55. SZW-intrekkingsregeling 2008
 56. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 57. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 58. Verzamelbesluit SZW 2023
 59. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel uurloonschatting 2008
 2. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassing Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs (BZA)
  Tekst: tekst
 2. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XI
 3. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
  Artikel: 4
 4. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  Artikelen: 1, 2, 3
 5. Afspraken over de harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie, tweede tranche
  Bijlage: 2
 6. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 34g
 7. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:4, 5:1
 8. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikelen: 106, 120a
 9. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 10. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 17i, 35
 11. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 45, 63a
 12. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 13. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 14. Arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2003
  Tekst: tekst
  Bijlage: I
 15. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 16. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 17. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 18. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 19. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 20. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022
  Artikel: 4
 21. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikelen: 2, 3
 22. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 23. Beleidsregels Scholing UWV 2021
  Artikel: 1
 24. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 25. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 26. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2023
  Artikel: 1
 27. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 28. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
  Artikel: 1
 29. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
  Artikelen: 1, 3
 30. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.1
 31. Besluit Wfsv
  Artikel: 1.1
 32. Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden
  Artikelen: 1, 3
 33. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 1
 34. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikelen: 1, 3, 4, 5
 35. Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 1, 2, 4, 6, 8
 36. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
  Artikel: 1
 37. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 38. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 99a
 39. Besluit beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen BES
  Artikel: 1
 40. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 12f, 29d, 29e, 49a
 41. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 13
 42. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 1
 43. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 26da
 44. Besluit ex artikel 12 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 1
 45. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 46. Besluit heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden bij de overheid
  Artikel: 3
 47. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 48. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 3
 49. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2007
  Artikel: 1
 50. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2008
  Artikel: 1
 51. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2009
  Artikel: 1
 52. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2010
  Artikel: 1
 53. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2011
  Artikel: 1
 54. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2012
  Artikel: 1
 55. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2013
  Artikel: 1
 56. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2014
  Artikel: 1
 57. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2015
  Artikel: 1
 58. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2016
  Artikel: 1
 59. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2017
  Artikel: 1
 60. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2018
  Artikel: 1
 61. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2019
  Artikel: 1
 62. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2020
  Artikel: 1
 63. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2021
  Artikel: 1
 64. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2022
  Artikel: 1
 65. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2023
  Artikel: 1
 66. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2024
  Artikel: 1
 67. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 8b
 68. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 3, 9
 69. Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
  Artikel: 3
 70. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz
  Artikel: 4
 71. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 11
 72. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 73. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 1, 9, 10
 74. Besluit uitvoering voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 5
 75. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikelen: 7, 15, 18, 21
 76. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 mei 1987, Stb. 242 tot verhoging aantal daglonen ingevolge WAO, WWV en WW voor bepaalde categorieën werknemers
  Artikel: 1
 77. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur ex artikel 23 Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikelen: 5, 15, 16
 78. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1999
  Artikel: 1
 79. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 2000 en overhevelingstoeslag 2001
  Artikelen: 1, 2
 80. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de Eerste Kamer der Staten- Generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946
 81. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Raad van State op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 82. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de tweede kamer der staten-generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 83. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 84. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 85. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 86. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Bijlage: bijlage
 87. Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
  Artikelen: 1, 2, 4, 6
 88. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 89. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
  Artikelen: 1, 6
 90. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 91. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 54a, 65, 69, 121
 92. Circulaire Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 93. Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 94. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 95. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikelen: 1, 4
 96. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikelen: 1, 3
 97. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 3, 8, 9, 12c, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 26, 27a, 27e
 98. Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2004
  Tekst: tekst
  Bijlage: I
 99. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 100. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 25, 27, 28, 44
 101. Inkomstenbesluit militairen
  Artikelen: 1, 17a
 102. Instelling Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid
  Artikel: 2
 103. Intrekkingsregeling BZK 2004
 104. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XI
 105. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 3, 42, 44
 106. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 48, 49
 107. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: III, IXA, LVI, LVII, VI, XIII
  Hoofdstuk: 2
 108. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 109. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: T
 110. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: M
 111. Ontslagregeling
  Artikel: 10
 112. Participatiewet
  Artikelen: 6, 10b, 53, 60a
 113. Protocol Voorzieningen UWV 2024
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2024
 114. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 3.2
 115. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
  Bijlagen: 6, 27
 116. Regeling bepaling eerste werkdag
  Artikel: 1
 117. Regeling herbeoordelingsoperatie WAO sector Politie
  Artikel: 1
 118. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 3
 119. Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikelen: 1, 6
 120. Regeling opvang ontheemden Oekraïne
  Artikel: 1
 121. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikel: 1
 122. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 123. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
  Artikel: 1
 124. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
  Artikel: 1
 125. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 8
 126. Regeling vrijwillige WAO-verzekering voor groepen gewezen AAW-verzekerden en vrijwillig WW-verzekerden
  Artikelen: 1, 5, 6, 11, 12
 127. Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
  Artikelen: 1, 6
 128. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 54ca, 106
 129. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 9
 130. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 131. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 132. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 133. Remigratiebesluit
  Artikel: 6
 134. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 4, 6d, 6f, 11
 135. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XIII
 136. Reïntegratiebesluit
  Artikel: 1
 137. Reïntegratieregeling
  Artikelen: 1, 7
 138. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XV
 139. SZW-intrekkingsregeling 2008
 140. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen: 1, 2, 6, 12b
 141. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
  Bijlagen: 1, 1a
 142. Subsidieregeling ESF+ 2021–2027
  Artikelen: 1.1, 2b.3, 2d.4, 2e.4
 143. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikelen: 1, 4
 144. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 14g
 145. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 1, 2
 146. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 147. Uitvoeringsregeling Voorzieningen in plaats van levensloopbijdragen voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte politieambtenaren
  Artikelen: 1, 3
 148. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XIII
 149. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: XVII
 150. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: IX
 151. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXIV
 152. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXVI
 153. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXV
 154. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXII
 155. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXIV
 156. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XV
 157. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: XXIII
 158. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: VII
 159. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: X
 160. Veteranenbesluit
  Artikelen: 12, 19
 161. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Bijlage: 21
  Artikelen: 4.39, 7.1e
 162. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 3.94
 163. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 164. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 165. WAO-conforme regeling
  Tekst: tekst
 166. Werkloosheidswet
  Artikelen: 8a, 11, 17c, 19, 27g, 37, 42a
 167. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7
 168. Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 3
 169. Wet aanpassing uitkeringspercentages overheidspersoneel
  Artikel: 9
 170. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:29
 171. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 1, 8, 54, 59a, 67a
 172. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 3:43, 46, 51a
 173. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikelen: 1, 5, 8
 174. Wet beperking export uitkeringen
  Artikelen: II, IX
 175. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: VI
 176. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikelen: XIII, XIV
 177. Wet betaald ouderschapsverlof
  Artikel: IX
 178. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 179. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikelen: 11, 21
 180. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: VII
 181. Wet financiering sociale verzekeringen
  Paragraaf: 4
  Artikelen: 1, 2, 24, 27, 36, 38a, 75, 111, 115
 182. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen: 1, 33, 80
 183. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 2, 4
 184. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: V
 185. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 186. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 187. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 188. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.78a
 189. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6
 190. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: XII
 191. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 100a
 192. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 11, 35, 35g
 193. Wet op de medische keuringen
  Artikelen: 1, 4
 194. Wet overgangsregeling Ziektewet
  Artikel: 17
 195. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 1, 2, 12, 22, 46, 48, 51, 52, 60, 61, 62, 63, 65, 66
 196. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 25, 33, 36, 40, 41, 45b, 83, 89, 90
 197. Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 198. Wet privatisering ABP
  Artikel: 1
 199. Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds
  Artikelen: 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19
 200. Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
  Artikelen: II, XVI
 201. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: IV
 202. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 33, 82a
 203. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 1.1, 2.14, 2.2, 2.6
 204. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: IX, VIII, XIII, XIV, XVI, XVII
 205. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
  Artikel: II
 206. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: II
 207. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: XVII
 208. Wet verhoging daglonen WAO, WWV en WW
  Artikel: 1
 209. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: I
 210. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 211. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 15, 120, 121, 122, 123
 212. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: XI
 213. Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen
  Artikel: III
 214. Wijziging Hoofdstuk VI ARAR
  Tekst: tekst
 215. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1998
  Tekst: tekst
 216. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2006
  Tekst: tekst
 217. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: V
 218. Wijzigingswet Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, enz. (wijziging uitkeringsgrondslag)
  Artikel: V
 219. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: IV
 220. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XVIII
 221. Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
  Artikelen: II, X
 222. Wijzigingswet Ziektewet, enz.
  Artikel: XVIII
 223. Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
  Artikel: IV
 224. Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)
  Artikel: VI
 225. Ziektewet
  Artikelen: 6, 8a, 8b, 29f, 45, 45g, 64, 65, 66

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 24447
Wijziging 09-12-2022
samen met
27-03-2019
Stb. 2022, 509
samen met
Stb. 2019, 144
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161
Wijziging 01-11-2012
samen met
06-06-2011
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2011, 288
33245
samen met
32131
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665
Wijziging 24-12-1998
samen met
24-12-1997
Stb. 1998, 741
samen met
Stb. 1997, 768
26257
samen met
25282
Wijziging 24-12-1997
samen met
24-04-1997
Stb. 1997, 794
samen met
Stb. 1997, 175
25415
samen met
24698
Wijziging 26-02-1997 Stb. 1997, 96 25047
Wijziging 22-12-2005
samen met
22-12-1993
samen met
26-02-1992
Stb. 2005, 708
samen met
Stb. 1993, 750
samen met
Stb. 1992, 82
30238
samen met
22899
samen met
22228
Wijziging 15-12-1994
samen met
06-11-1986
Stb. 1994, 916
samen met
Stb. 1986, 567
23775
samen met
19383
Wijziging 29-11-2023 Stcrt. 2023, 33542 29-11-2023 Stcrt. 2023, 33542
Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
Wijziging 24-05-2023 Stb. 2023, 202 35936 25-09-2023 Stb. 2023, 307
Wijziging 22-11-2022 Stcrt. 2022, 32251 22-11-2022 Stcrt. 2022, 32251
Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 26-11-2021 Stb. 2021, 595
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 03-12-2021 Stcrt. 2021, 49166 03-12-2021 Stcrt. 2021, 49166
t/m 15-11-2021 1) Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 27-05-2021 Stb. 2021, 259 27-05-2021 Stb. 2021, 259
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
Wijziging 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61666 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61666
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 110 34628 30-11-2020 Stb. 2020, 499
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
Wijziging 11-12-2019
samen met
14-11-2018
Stb. 2019, 483
samen met
Stb. 2018, 451
35275
samen met
34967
17-11-2018 Stb. 2018, 452
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 25-11-2019 Stcrt. 2019, 65478 25-11-2019 Stcrt. 2019, 65478
Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 185 35093 25-11-2019 Stb. 2019, 452
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67779 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67779
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 38 32398 11-12-2018 Stb. 2018, 498
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 23-11-2017 Stcrt. 2017, 68641 23-11-2017 Stcrt. 2017, 68641
Wijziging 16-01-2017 Stb. 2017, 78 34577 22-09-2017 Stb. 2017, 354
Wijziging 23-05-2017 Stb. 2017, 232 23-05-2017 Stb. 2017, 232
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 224 33065 21-05-2012 Stb. 2012, 224
Wijziging 28-11-2016 Stcrt. 2016, 65678 28-11-2016 Stcrt. 2016, 65678
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 318 34396 27-10-2016 Stb. 2016, 421
t/m 01-01-2015 2) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 45 34036 08-04-2016 Stb. 2016, 166
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 10-11-2015 Stcrt. 2015, 41467 10-11-2015 Stcrt. 2015, 41467
t/m 01-07-2015 3) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 22-05-2015 Stb. 2015, 203 22-05-2015 Stb. 2015, 203
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 26-11-2014 Stcrt. 2014, 34507 26-11-2014 Stcrt. 2014, 34507
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 269 33801 04-07-2014 Stb. 2014, 271
t/m 01-01-2012 4) Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 238 33162 30-09-2014 Stb. 2014, 346
t/m 01-07-2014 5) Wijziging 23-06-2014 Stb. 2014, 226 04-06-2014 Stb. 2014, 259
t/m 01-01-2014 6) Wijziging 16-06-2014
samen met
04-06-2014
Stcrt. 2014, 19799
samen met
Stb. 2014, 259
33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 07-02-2013 Stb. 2013, 76 33017 11-02-2014 Stb. 2014, 83
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 25-11-2013 Stb. 2013, 497
t/m 01-01-2013 7) Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 226 33455 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 13-10-2012 Stb. 2012, 483
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 657 33133 27-09-2012 Stb. 2012, 657
t/m 01-01-2012 8) Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 224
rectificatie in
Stb. 2012, 224
33065 04-06-2012 Stb. 2012, 251
Wijziging 08-12-2011 Stb. 2012, 2 32846 08-03-2012 Stb. 2012, 109
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 12-12-2011 Stb. 2011, 619
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 590 31577 06-12-2011 Stb. 2011, 608
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 16-12-2010 Stb. 2010, 838
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 596 32037 23-12-2009 Stb. 2009, 623
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 589 31955 17-12-2009 Stb. 2009, 590
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 542 31844 03-12-2009 Stb. 2009, 542
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 390 31893 04-09-2009 Stb. 2009, 391
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 598 31707 29-12-2008 Stb. 2008, 599
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 590 31577 29-12-2008 Stb. 2008, 591
Wijziging 11-11-2008 Stb. 2008, 603 31520 11-11-2008 Stb. 2008, 603
Wijziging 04-12-2008 Stb. 2008, 510 31586 04-12-2008 Stb. 2008, 510
Wijziging 11-09-2008 Stb. 2008, 414 31357 08-10-2008 Stb. 2008, 415
Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 199 31087 22-05-2008 Stb. 2008, 199
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 192 31366 29-05-2008 Stb. 2008, 192
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 23-08-2007 Stb. 2007, 305
Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 557 31050 14-12-2007 Stb. 2007, 558
Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 555 30970 14-12-2007 Stb. 2007, 556
t/m 01-07-2007 9) , t/m 22-02-2007 10) Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 567 31106 20-12-2007 Stb. 2007, 567
Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 673 30552 11-12-2006 Stb. 2006, 675
t/m 20-12-2005 11) Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 697 30665 07-12-2006 Stb. 2006, 697
t/m 29-12-2005 12) , t/m 01-01-2001 13) , t/m 01-01-2006 14) Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 718 30223 22-12-2005 Stb. 2005, 719
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 311 28219 18-10-2004 Stb. 2004, 548
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
t/m 01-06-2005 15) Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
t/m 01-10-2004 16) Wijziging 01-12-2005 Stb. 2005, 624 30198 01-12-2005 Stb. 2005, 624
Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 65 27826 15-04-2005 Stb. 2005, 206
Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 202 29814 06-06-2005 Stb. 2005, 298
Wijziging 28-04-2005 Stb. 2005, 274 28467 23-05-2005 Stb. 2005, 278
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 728 29513 23-12-2004 Stb. 2004, 729
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 720 29677 23-12-2004 Stb. 2004, 721
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 23-12-2004 Stb. 2004, 718
Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 09-09-2004 Stb. 2004, 493
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 324 29497 09-07-2004 Stb. 2004, 357
Wijziging 23-12-2004
samen met
22-04-2004
Stb. 2004, 700
samen met
Stb. 2004, 306
29822
samen met
28168
16-12-2004 Stb. 2004, 701
Wijziging 29-11-2001
samen met
21-12-2000
Stb. 2001, 628
samen met
Stb. 2000, 627
27678
samen met
27248
19-12-2003
samen met
21-12-2000
Stb. 2003, 544
samen met
Stb. 2000, 627
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 731 29718 23-12-2004 Stb. 2004, 732
Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 416 29498 17-08-2004 Stb. 2004, 433
t/m 01-01-2004 17) Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 416 29498 09-07-2004 Stb. 2004, 416
t/m 01-01-2003 18) , t/m 01-01-2004 19) Wijziging 29-06-2004 Stb. 2004, 296 29292 29-06-2004 Stb. 2004, 297
Wijziging 10-12-2003 Stb. 2003, 524 28983 19-12-2003 Stb. 2003, 525
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 557 28862 19-12-2003 Stb. 2003, 558
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 555 29231 19-12-2003 Stb. 2003, 556
t/m 01-01-2002 20) Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
Wijziging 10-12-2003 Stb. 2003, 524 28983 10-12-2003 Stb. 2003, 524
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 14-11-2002 Stb. 2003, 55 28373 18-11-2003 Stb. 2003, 482
Wijziging 12-06-2003 Stb. 2003, 239 25-06-2003 Stb. 2003, 272
Wijziging 05-06-2003 Stb. 2003, 238 23095 25-06-2003 Stb. 2003, 272
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 647 28159 15-03-2003 Stb. 2003, 124
Wijziging 14-11-2002 Stb. 2002, 584 27873 24-02-2003 Stb. 2003, 72
Wijziging 10-12-2003 Stb. 2003, 524 28983 10-12-2003 Stb. 2003, 524
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 330 28189 25-06-2002 Stb. 2002, 336
Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 692 27897 13-12-2001 Stb. 2001, 685
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 644 28016 13-12-2001 Stb. 2001, 685
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 628 27678 13-12-2001 Stb. 2001, 685
01-01-2002 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 695 27686 20-12-2001 Stb. 2001, 696
Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 692 27897 20-12-2001 Stb. 2001, 693
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 644 28016 14-12-2001 Stb. 2001, 644
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 628 27678 13-12-2001 Stb. 2001, 685
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
29-12-2001 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 695 27686 20-12-2001 Stb. 2001, 695
01-12-2001 Wijziging 16-11-2001 Stb. 2001, 568 27208 20-11-2001 Stb. 2001, 569
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
01-02-2001 Wijziging 24-12-1998
samen met
26-02-1997
Stb. 1998, 742
samen met
Stb. 1997, 96
26239
samen met
25047
14-10-2000 Stb. 2000, 462
01-01-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 627 27248 21-12-2000 Stb. 2000, 627
Wijziging 26-09-1996 Stb. 1996, 478 24606 22-07-2000 Stb. 2000, 341
22-12-2000 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2000, 561 27093 13-12-2000 Stb. 2000, 561
01-07-2000 Wijziging 20-01-2000 Stb. 2000, 40 23993 31-05-2000 Stb. 2000, 237
01-05-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 595 26063 28-01-2000 Stb. 2000, 54
01-01-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 594 26812 22-12-1999 Stb. 1999, 594
Wijziging 27-05-1999 Stb. 1999, 250 25757 11-06-1999 Stb. 1999, 251
24-12-1999 Wijziging 15-12-1999 Stb. 1999, 564 26722 15-12-1999 Stb. 1999, 564
01-07-1999 Wijziging 27-03-1999 Stb. 1999, 185 26011 01-06-1999 Stb. 1999, 240
21-01-1999 Tekstplaatsing 21-01-1999 Stb. 1999, 23
01-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 741 26257 02-06-1998 Stb. 1998, 332
Wijziging 09-04-1998 Stb. 1998, 278 25661 24-06-1998 Stb. 1998, 386
Wijziging 15-12-1995 Stb. 1995, 635 24458 15-12-1995 Stb. 1995, 635
31-12-1998 t/m 01-01-1998 21) Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742
01-12-1998 Wijziging 01-07-1998 Stb. 1998, 448 25961 09-11-1998 Stb. 1998, 622
01-10-1998 Wijziging 11-06-1998 Stb. 1998, 412 25618 15-09-1998 Stb. 1998, 554
01-08-1998 Wijziging 09-04-1998 Stb. 1998, 278 25661 24-06-1998 Stb. 1998, 386
01-07-1998 t/m 01-01-1998 22) Wijziging 23-04-1998 Stb. 1998, 290 25478 19-06-1998 Stb. 1998, 369
Wijziging 26-03-1998
samen met
24-12-1997
Stb. 1998, 203
samen met
Stb. 1997, 794
24233
samen met
25415
02-04-1998 Stb. 1998, 204
15-05-1998 t/m 01-01-1992 23) Wijziging 29-04-1998 Stb. 1998, 267 25873 29-04-1998 Stb. 1998, 267
01-04-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 773 25189 21-02-1998 Stb. 1998, 127
02-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789
01-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 11-12-1997 Stb. 1997, 706
Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 768 25282 24-12-1997 Stb. 1997, 769
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 11-09-1997 Stb. 1997, 465 24787 06-10-1997 Stb. 1997, 466
Wijziging 24-12-1997
samen met
24-04-1997
Stb. 1997, 794
samen met
Stb. 1997, 178
25415
samen met
24776
02-09-1997 Stb. 1997, 391
Wijziging 24-12-1997
samen met
24-04-1997
Stb. 1997, 794
samen met
Stb. 1997, 175
25415
samen met
24698
02-09-1997 Stb. 1997, 391
31-12-1997 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789
01-12-1997 Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 19-11-1997 Stb. 1997, 553
01-10-1997 Wijziging 24-12-1997
samen met
24-04-1997
Stb. 1997, 794
samen met
Stb. 1997, 175
25415
samen met
24698
02-09-1997 Stb. 1997, 391
01-05-1997 Wijziging 24-12-1997
samen met
24-04-1997
Stb. 1997, 794
samen met
Stb. 1997, 178
25415
samen met
24776
24-04-1997 Stb. 1997, 178
Wijziging 24-04-1997 Stb. 1997, 175 24698 24-04-1997 Stb. 1997, 175
25-04-1997 t/m 01-01-1996 24) Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 162 24441 10-04-1997 Stb. 1997, 162
01-04-1997 Wijziging 14-11-1996 Stb. 1996, 562 24770 10-01-1997 Stb. 1997, 37
01-03-1997 Wijziging 24-12-1998
samen met
26-02-1997
Stb. 1998, 742
samen met
Stb. 1997, 96
26239
samen met
25047
26-02-1997 Stb. 1997, 97
01-01-1997 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 696 24258 21-12-1995 Stb. 1995, 696
02-10-1996 Wijziging 26-09-1996 Stb. 1996, 478 24606 26-09-1996 Stb. 1996, 479
01-08-1996 Wijziging 25-04-1996
samen met
08-02-1996
Stb. 1996, 248
samen met
Stb. 1996, 134
23909
samen met
24439
04-06-1996 Stb. 1996, 295
Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 690 24169 04-06-1996 Stb. 1996, 295
01-04-1996 Wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 560 24221 20-12-1995 Stb. 1995, 689
01-03-1996 Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439 19-02-1996 Stb. 1996, 141
01-01-1996 Wijziging 21-12-1995
samen met
02-11-1995
Stb. 1995, 691
samen met
Stb. 1995, 560
24326
samen met
24221
20-12-1995 Stb. 1995, 689
Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 200 22614 12-04-1995 Stb. 1995, 201
29-12-1995 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 691 24326 21-12-1995 Stb. 1995, 691
Wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 560 24221 20-12-1995 Stb. 1995, 689
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
01-01-1995 Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 916 23775 19-12-1994 Stb. 1994, 917
01-01-1994 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 22-12-1993 Stb. 1993, 750 22899 22-12-1993 Stb. 1993, 751
Wijziging 23-12-1993
samen met
16-12-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 650
23258
samen met
22495
23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-08-1993 Wijziging 07-07-1993 Stb. 1993, 412 22824 19-07-1993 Stb. 1993, 413
01-03-1993 Wijziging 23-11-1992 Stb. 1992, 675 22349 23-11-1992 Stb. 1992, 675
01-01-1993 Wijziging 23-12-1992 Stb. 1992, 732 22875 23-12-1992 Stb. 1992, 732
01-03-1992 Wijziging 26-02-1992 Stb. 1992, 82 22228 26-02-1992 Stb. 1992, 82
Wijziging 26-02-1992 Stb. 1992, 82 22228 26-02-1992 Stb. 1992, 83
29-11-1991 Wijziging 14-11-1991 Stb. 1991, 624 22012 14-11-1991 Stb. 1991, 624
01-04-1991 Wijziging 15-05-1991
samen met
13-12-1990
Stb. 1991, 260
samen met
Stb. 1990, 605
17897 13-12-1990 Stb. 1990, 605
01-01-1991 Wijziging 28-06-1990 Stb. 1990, 403 21063 17-12-1990 Stb. 1990, 632
29-06-1990 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 316 21213 30-05-1990 Stb. 1990, 316
01-06-1990 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222
02-03-1990 Wijziging 22-02-1990 Stb. 1990, 98 21106 22-02-1990 Stb. 1990, 98
01-01-1990 Wijziging 20-12-1989 Stb. 1989, 585 21218 20-12-1989 Stb. 1989, 585
Wijziging 20-12-1989
samen met
27-04-1989
Stb. 1989, 585
samen met
Stb. 1989, 127
21218
samen met
20855
27-04-1989 Stb. 1989, 123
Wijziging 28-12-1988 Stb. 1988, 655 20854 28-12-1988 Stb. 1988, 655
Wijziging 28-12-1988 Stb. 1988, 655 20854 28-12-1988 Stb. 1988, 656
01-01-1989 Wijziging 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 01-12-1988 Stb. 1988, 542
30-04-1988 Wijziging 11-02-1988 Stb. 1988, 77 19803 20-04-1988 Stb. 1988, 172
01-01-1988 Wijziging 24-12-1987 Stb. 1987, 629 19586 24-12-1987 Stb. 1987, 629
Wijziging 26-11-1987 Stb. 1987, 560 19910 26-11-1987 Stb. 1987, 560
01-07-1987 Wijziging 11-06-1987 Stb. 1987, 281 19778 11-06-1987 Stb. 1987, 281
30-04-1987 Wijziging 24-12-1987 Stb. 1987, 619 19961 24-12-1987 Stb. 1987, 619
13-03-1987 Tekstplaatsing 13-03-1987 Stb. 1987, 89
01-01-1987 Wijziging 18-12-1986 Stb. 1986, 639 19735 29-12-1986 Stb. 1986, 700
Wijziging 06-11-1986 Stb. 1986, 568 19606 26-11-1986 Stb. 1986, 597
Wijziging 06-11-1986
samen met
06-11-1986
Stb. 1986, 568
samen met
Stb. 1986, 567
19606
samen met
19383
26-11-1986 Stb. 1986, 597
Wijziging 06-11-1986
samen met
06-11-1986
Stb. 1986, 568
samen met
Stb. 1986, 561
19606
samen met
20855
26-11-1986 Stb. 1986, 597
Wijziging 21-05-1986 Stb. 1986, 276 16530 13-11-1986 Stb. 1986, 580
01-05-1985 Wijziging 03-04-1985 Stb. 1985, 201 18752 03-04-1985 Stb. 1985, 201
01-01-1985 Wijziging 19-12-1984 Stb. 1984, 633 18664 19-12-1984 Stb. 1984, 633
01-01-1984 Wijziging 30-12-1983 Stb. 1983, 690 18121 30-12-1983 Stb. 1983, 690
Wijziging 29-12-1982 Stb. 1982, 737 17647 23-12-1983 Stb. 1983, 680
Wijziging 29-12-1982 Stb. 1982, 737 17647 29-12-1982 Stb. 1982, 737
31-12-1983 t/m 01-01-1983 Wijziging 30-12-1983 Stb. 1983, 697 18181 30-12-1983 Stb. 1983, 697
01-03-1983 Wijziging 29-12-1982 Stb. 1982, 748 17675 29-12-1982 Stb. 1982, 748
01-01-1983 Wijziging 30-12-1983 Stb. 1983, 697 18181 30-12-1983 Stb. 1983, 697
01-07-1982 Wijziging 04-06-1981 Stb. 1981, 370 15697 08-01-1982 Stb. 1982, 31
01-01-1981 Wijziging 24-12-1980 Stb. 1980, 706 16297 24-12-1980 Stb. 1980, 706
01-01-1980 Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 711 15900 20-12-1979 Stb. 1979, 711
Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 710 15696 20-12-1979 Stb. 1979, 710
Wijziging 11-04-1979 Stb. 1979, 304 14505 01-08-1979 Stb. 1979, 473
28-12-1979 t/m 01-01-1979 Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 708 15706 20-12-1979 Stb. 1979, 708
01-07-1979 Wijziging 04-04-1979 Stb. 1979, 238 14491 04-04-1979 Stb. 1979, 238
01-01-1979 Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 708 15706 20-12-1979 Stb. 1979, 708
12-01-1978 Wijziging 14-12-1977 Stb. 1977, 670 14280 14-12-1977 Stb. 1977, 670
30-08-1977 Tekstplaatsing 30-08-1977 Stb. 1977, 492
01-01-1977 Wijziging 22-12-1976 Stb. 1976, 720 12014 22-12-1976 Stb. 1976, 720
01-10-1976 Wijziging 08-09-1976 Stb. 1976, 473 13847 08-09-1976 Stb. 1976, 473
01-09-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 377 13655 23-06-1976 Stb. 1976, 377
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
29-06-1976 t/m 01-01-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 345 13908 23-06-1976 Stb. 1976, 345
17-05-1976 Wijziging 24-03-1976 Stb. 1976, 221 13507 24-03-1976 Stb. 1976, 221
01-01-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 345 13908 23-06-1976 Stb. 1976, 345
23-07-1975 t/m 01-07-1974 Wijziging 25-06-1975 Stb. 1975, 377 13017 25-06-1975 Stb. 1975, 377
19-02-1975 t/m 01-07-1973 Wijziging 22-01-1975 Stb. 1975, 41 12438 22-01-1975 Stb. 1975, 41
01-01-1975 Wijziging 20-11-1974 Stb. 1974, 702 12910 20-11-1974 Stb. 1974, 702
23-09-1974 Wijziging 23-08-1974 Stb. 1974, 509 12900 23-08-1974 Stb. 1974, 509
01-07-1974 Wijziging 25-06-1975 Stb. 1975, 377 13017 25-06-1975 Stb. 1975, 377
01-07-1973 Wijziging 22-01-1975 Stb. 1975, 41 12438 22-01-1975 Stb. 1975, 41
01-01-1973 Wijziging 07-04-1971 Stb. 1971, 214 10245 07-12-1972 Stb. 1972, 685
01-01-1972 Wijziging 26-01-1972 Stb. 1972, 43 11614 26-01-1972 Stb. 1972, 43
01-08-1971 Wijziging 31-03-1971 Stb. 1971, 422 10753 31-03-1971 Stb. 1971, 422
01-05-1971 Wijziging 23-04-1971 Stb. 1971, 241 11168 23-04-1971 Stb. 1971, 241
01-10-1970 Wijziging 14-09-1970 Stb. 1970, 420 10196 14-09-1970 Stb. 1970, 420
01-05-1970 Wijziging 09-07-1970 Stb. 1970, 350 10584 09-07-1970 Stb. 1970, 350
01-12-1969 Wijziging 08-10-1969 Stb. 1969, 479 10232 08-10-1969 Stb. 1969, 479
15-05-1968 t/m 01-01-1968 Wijziging 24-04-1968 Stb. 1968, 226 24-04-1968 Stb. 1968, 226
01-01-1968 Wijziging 24-04-1968 Stb. 1968, 226 24-04-1968 Stb. 1968, 226
Wijziging 14-12-1967 Stb. 1967, 617 8457 21-12-1967 Stb. 1967, 654
29-08-1967 Tekstplaatsing 29-08-1967 Stb. 1967, 439
04-08-1967 t/m 01-07-1967 Wijziging 20-07-1967 Stb. 1967, 396 9141 20-07-1967 Stb. 1967, 396
19-07-1967 t/m 01-07-1967 Wijziging 30-06-1967 Stb. 1967, 367 8984 30-06-1967 Stb. 1967, 367
01-07-1967 Nieuwe-regeling 18-02-1966 Stb. 1966, 84 7171 15-01-1967 Stb. 1967, 105
Wijziging 20-07-1967 Stb. 1967, 396 9141 20-07-1967 Stb. 1967, 396
Wijziging 30-06-1967 Stb. 1967, 367 8984 30-06-1967 Stb. 1967, 367
01-05-1967 Wijziging 02-02-1967 Stb. 1967, 102 8636 20-04-1967 Stb. 1967, 213
01-09-1966 Nieuwe-regeling 18-02-1966 Stb. 1966, 84 7171 08-09-1966 Stb. 1966, 365
Wijziging 20-07-1967 Stb. 1967, 396 9141 20-07-1967 Stb. 1967, 396

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 581)
 2. Heeft betrekking op Artikel 542)
 3. Heeft betrekking op Artikel 13 , Artikel 443)
 4. Heeft betrekking op Artikel 91i4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 65l5)
 6. Heeft betrekking op Artikel 65l , Hoofdstuk IIC6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 29h7)
 8. Heeft betrekking op Artikel 91g8)
 9. Heeft betrekking op Artikel 21 , Artikel 91e9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 34 , Artikel 39 , Artikel 39a , Artikel 47 , Artikel 47a , Artikel 47b10)
 11. Heeft betrekking op Artikel 91a11)
 12. Heeft betrekking op Artikel 4412)
 13. Heeft betrekking op Artikel 8113)
 14. Heeft betrekking op Artikel 80a , Artikel 91b14)
 15. Heeft betrekking op Artikel 75a , Artikel 76f15)
 16. Heeft betrekking op Artikel 3416)
 17. Heeft betrekking op Artikel 34 , Artikel 3617)
 18. Heeft betrekking op Artikel 78 , Artikel 75c , Artikel 76e , Artikel 78a18)
 19. Heeft betrekking op Artikel 79a19)
 20. Heeft betrekking op Artikel 79a , Artikel 79b , § 420)
 21. Heeft betrekking op Artikel 40 , Artikel 41 , Artikel 81 , Artikel 76c , Artikel 76e , Artikel 76f21)
 22. Heeft betrekking op Artikel 75a , Artikel 76f , Artikel 77b , Artikel 77c , Artikel 77d , Artikel 77e22)
 23. Heeft betrekking op Artikel 3a23)
 24. Heeft betrekking op Artikel 6224)
Naar boven