Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingWAO
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002524
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 4. Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever
 5. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
 6. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
 7. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 8. Beleidsregel boete werknemer 2017
 9. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
 10. Beleidsregel maatregelen UWV
 11. Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid
 12. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
 13. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
 14. Beleidsregels Scholing UWV 2021
 15. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 16. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 17. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
 18. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
 19. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 20. Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden
 21. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
 22. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 23. Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten
 24. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 25. Besluit loon- en inkomenssuppletie
 26. Besluit regels export uitkeringen
 27. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
 28. Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
 29. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
 30. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 31. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
 32. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
 33. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 34. Intrekkingsregeling BZK 2004
 35. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 36. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
 37. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
 38. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
 39. Regeling bepaling eerste werkdag
 40. Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag
 41. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
 42. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
 43. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 44. Regeling terugvordering geringe bedragen
 45. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
 46. Regeling vrijwillige WAO-verzekering voor groepen gewezen AAW-verzekerden en vrijwillig WW-verzekerden
 47. Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
 48. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 49. Remigratiebesluit
 50. Reïntegratiebesluit
 51. Reïntegratieregeling
 52. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
 53. SZW-intrekkingsregeling 2004
 54. SZW-intrekkingsregeling 2008
 55. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 56. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 57. Uitzondering toepassingstermijn anticumulatie (ex artikel 33 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet)
 58. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Beleidsregel uurloonschatting 2008
 3. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassing Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs (BZA)
  Tekst: tekst
 2. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XI
 3. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
  Artikel: 4
 4. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  Artikelen: 1, 2, 3
 5. Afspraken over de harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie, tweede tranche
  Bijlage: 2
 6. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 34g
 7. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:4, 5:1
 8. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikelen: 106, 120a
 9. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 10. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 17i, 35
 11. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 45, 63a
 12. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 13. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 14. Arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2003
  Tekst: tekst
  Bijlage: I
 15. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 16. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 17. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 18. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 19. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 20. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikelen: 2, 3
 21. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 22. Beleidsregels Scholing UWV 2021
  Artikel: 1
 23. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 24. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 25. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
  Artikel: 1
 26. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 27. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
  Artikel: 1
 28. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
  Artikel: 1
 29. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
  Artikelen: 1, 3
 30. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.1
 31. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
 32. Besluit Wfsv
  Artikel: 1.1
 33. Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden
  Artikelen: 1, 3
 34. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 1
 35. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikelen: 1, 3, 4, 5
 36. Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 1, 2, 4, 6, 8
 37. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
  Artikel: 1
 38. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 39. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 99a
 40. Besluit beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen BES
  Artikel: 1
 41. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 12f, 29d, 29e, 49a
 42. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 13
 43. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 1
 44. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 26da
 45. Besluit ex artikel 12 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 1
 46. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 47. Besluit heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden bij de overheid
  Artikel: 3
 48. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 49. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 3
 50. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2007
  Artikel: 1
 51. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2008
  Artikel: 1
 52. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2009
  Artikel: 1
 53. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2010
  Artikel: 1
 54. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2011
  Artikel: 1
 55. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2012
  Artikel: 1
 56. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2013
  Artikel: 1
 57. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2014
  Artikel: 1
 58. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2015
  Artikel: 1
 59. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2016
  Artikel: 1
 60. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2017
  Artikel: 1
 61. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2018
  Artikel: 1
 62. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2019
  Artikel: 1
 63. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2020
  Artikel: 1
 64. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2021
  Artikel: 1
 65. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 8b
 66. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 3, 9
 67. Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
  Artikel: 3
 68. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz
  Artikel: 4
 69. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 11
 70. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikelen: 1, 4a
 71. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 1, 9, 10
 72. Besluit uitvoering voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 5
 73. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikelen: 7, 15, 18, 21
 74. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 mei 1987, Stb. 242 tot verhoging aantal daglonen ingevolge WAO, WWV en WW voor bepaalde categorieën werknemers
  Artikel: 1
 75. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur ex artikel 23 Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikelen: 5, 15, 16
 76. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1999
  Artikel: 1
 77. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 2000 en overhevelingstoeslag 2001
  Artikelen: 1, 2
 78. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de Eerste Kamer der Staten- Generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946
 79. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Raad van State op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 80. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de tweede kamer der staten-generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 81. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 82. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 83. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 84. Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
  Artikelen: 1, 2, 4, 6
 85. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 86. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
  Artikelen: 1, 6
 87. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 88. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 54a, 65, 69, 121
 89. Circulaire Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 90. Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 91. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 92. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikelen: 1, 4
 93. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikelen: 1, 3
 94. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 3, 8, 9, 12c, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 26, 27a
 95. Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2004
  Tekst: tekst
  Bijlage: I
 96. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 97. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 25, 27, 28, 44
 98. Inkomstenbesluit militairen
  Artikelen: 1, 17a
 99. Instelling Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid
  Artikel: 2
 100. Intrekkingsregeling BZK 2004
 101. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XI
 102. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 3, 42, 44
 103. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 48, 49
 104. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: III, IXA, LVI, LVII, VI, XIII
  Hoofdstuk: 2
 105. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 106. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: T
 107. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: M
 108. Ontslagregeling
  Artikel: 10
 109. Participatiewet
  Artikelen: 6, 10b, 53, 60a
 110. Protocol Voorzieningen UWV 2020
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2020
 111. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 3.2
 112. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
  Bijlagen: 6, 27
 113. Regeling bepaling eerste werkdag
  Artikel: 1
 114. Regeling herbeoordelingsoperatie WAO sector Politie
  Artikel: 1
 115. Regeling instroomcijfers WAO en Wet WIA
  Artikel: 2
 116. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 3
 117. Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikelen: 1, 6
 118. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikel: 1
 119. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 120. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
  Artikel: 1
 121. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
  Artikel: 1
 122. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 8
 123. Regeling vrijwillige WAO-verzekering voor groepen gewezen AAW-verzekerden en vrijwillig WW-verzekerden
  Artikelen: 1, 5, 6, 11, 12
 124. Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
  Artikelen: 1, 6
 125. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 54ca, 106
 126. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 9
 127. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 128. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 129. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 130. Remigratiebesluit
  Artikel: 6
 131. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 4, 6d, 6f, 11
 132. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XIII
 133. Reïntegratiebesluit
  Artikel: 1
 134. Reïntegratieregeling
  Artikelen: 1, 7
 135. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XV
 136. SZW-intrekkingsregeling 2008
 137. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen: 1, 2, 6, 12b
 138. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
  Bijlagen: 1, 1a
 139. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 1
 140. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikelen: 1, 4
 141. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 14g
 142. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 1, 2
 143. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 144. Uitvoeringsregeling Voorzieningen in plaats van levensloopbijdragen voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte politieambtenaren
  Artikelen: 1, 3
 145. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 3.0, 3.6a, 8.4a
 146. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XIII
 147. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: XVII
 148. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: IX
 149. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXIV
 150. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXVI
 151. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXV
 152. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXII
 153. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXIV
 154. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XV
 155. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: VII
 156. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: X
 157. Veteranenbesluit
  Artikelen: 12, 19
 158. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Bijlage: 21
  Artikelen: 4.39, 7.1e
 159. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 3.94
 160. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 161. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 162. WAO-conforme regeling
  Tekst: tekst
 163. Werkloosheidswet
  Artikelen: 8a, 11, 17c, 19, 27g, 37, 42a
 164. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7
 165. Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 3
 166. Wet aanpassing uitkeringspercentages overheidspersoneel
  Artikel: 9
 167. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:29
 168. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 1, 8, 54, 59a, 67a
 169. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 3:43, 46, 51a
 170. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikelen: 1, 5, 8
 171. Wet beperking export uitkeringen
  Artikelen: II, IX
 172. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: VI
 173. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikelen: XIII, XIV
 174. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 175. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikelen: 11, 21
 176. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: VII
 177. Wet financiering sociale verzekeringen
  Paragraaf: 4
  Artikelen: 1, 2, 24, 27, 38a, 75, 111, 115
 178. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen: 1, 33, 80
 179. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 2, 4
 180. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: V
 181. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 182. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 183. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 184. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.78a
 185. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6
 186. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: XII
 187. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 100a
 188. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 10a, 11, 12a, 35, 35g
 189. Wet op de medische keuringen
  Artikelen: 1, 4
 190. Wet overgangsregeling Ziektewet
  Artikel: 17
 191. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 1, 2, 12, 46, 48, 51, 52, 60, 61, 62, 63, 65, 66
 192. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 25, 33, 36, 40, 41, 45b, 83, 89, 90
 193. Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 194. Wet privatisering ABP
  Artikel: 1
 195. Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds
  Artikelen: 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19
 196. Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
  Artikelen: II, XVI
 197. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: IV
 198. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 33, 82a
 199. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 1.1, 2.14, 2.2, 2.6
 200. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: IX, VIII, XIII, XIV, XVI, XVII
 201. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
  Artikel: II
 202. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: II
 203. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: XVII
 204. Wet verhoging daglonen WAO, WWV en WW
  Artikel: 1
 205. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: I
 206. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 207. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 15, 120, 121, 122, 123
 208. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: XI
 209. Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen
  Artikel: III
 210. Wijziging Hoofdstuk VI ARAR
  Tekst: tekst
 211. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1998
  Tekst: tekst
 212. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2006
  Tekst: tekst
 213. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (toepasselijkheid Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ten aanzien van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding)
  Artikel: V
 214. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: V
 215. Wijzigingswet Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, enz. (wijziging uitkeringsgrondslag)
  Artikel: V
 216. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: IV
 217. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XVIII
 218. Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
  Artikelen: II, X
 219. Wijzigingswet Ziektewet, enz.
  Artikel: XVIII
 220. Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
  Artikel: IV
 221. Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)
  Artikel: VI
 222. Ziektewet
  Artikelen: 6, 8a, 8b, 29f, 45, 45g, 64, 65, 66
Terug naar begin van de pagina