Besluit voorrang hebbende regelingen ziekenfondsverzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-02-2002 t/m 31-12-2005

Besluit van 4 januari 1966, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 12, 24, tweede lid en 30, tweede lid, van de Ziekenfondswet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie Gezondheidszorg, Hoofdafdeling Gezondheidszorg I, Nr. 132.297, d.d. 28 december 1965;

Gelet op de artikelen 12, 24, tweede lid, en 30, tweede lid, van de Ziekenfondswet (Stb. 1964, 392);

De Raad van State gehoord (advies van 30 december 1965, nr. 67);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, directie Gezondheidszorg, Hoofdafdeling Gezondheidszorg I, van 31 december 1965, nr. 132.608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De verzekerde kan aan de in de Ziekenfondswet geregelde verzekering geen aanspraak ontlenen, indien en voorzover hij recht heeft op geneeskundige behandeling of vergoeding van kosten daarvan op grond van het bepaalde bij of krachtens:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit voorrang hebbende regelingen ziekenfondsverzekering.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot 1 januari 1966.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk , 4 januari 1966

JULIANA.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

G. M. J. VELDKAMP.

Uitgegeven de vierde januari 1966.

De Minister van Justitie,

SAMKALDEN.

Naar boven