Vaststelling modellen voor het formulier ten behoeve van de verstrekking van gegevens [...] Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en staal

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geldend van 01-01-1966 t/m 03-03-2004

Vaststelling modellen voor het formulier ten behoeve van de verstrekking van gegevens ingevolge het Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en staal

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en staal (Stb. 1965, 495),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-03-2004]

Als modellen voor het formulier, waarop de gegevens van mondeling gesloten overeenkomsten betreffende vervoer van kolen en van staal moeten worden vermeld, worden, voor zover het betreft vervoer over de weg, vastgesteld:

  • a. het model, opgenomen in de bij deze beschikking behorende bijlage;

  • b. een ingevolge artikel 139 van het Uitvoeringsbesluit Autovervoer Goederen goedgekeurd vervoeradres;

  • c. een ingevolge artikel 18 van het Uitvoeringsbesluit Autovervoer Goederen goedgekeurd of voorgeschreven vervoerdocument.

Artikel 2

[Vervallen per 04-03-2004]

Als modellen voor het formulier, waarop de gegevens van mondeling gesloten overeenkomsten moeten worden vermeld, worden, voor zover het betreft vervoer over de binnenwateren, vastgesteld:

  • a. het model, opgenomen in de bij deze beschikking behorende bijlage;

  • b. een ingevolge artikel 80 van het Uitvoeringsbesluit Goederenvervoer Binnenscheepvaart goedgekeurd vervoeradres;

  • c. een ingevolge artikel 82 van het Uitvoeringsbesluit Goederenvervoer Binnenscheepvaart goedgekeurde charterpartij;

  • d. een charterpartij of een cognossement, voor zover een dergelijk document bij het vervoer tussen Nederland en een ander land gebruikelijk is.

Artikel 3

[Vervallen per 04-03-2004]

Een formulier volgens het model, bedoeld in artikel 1, onder a, en in artikel 2, onder a, is in drievoud op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de Rijks-hoofdinspecteurs van het Verkeer, hoofden van een district der Rijksverkeersinspectie.

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag, waarop artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en staal in werking treedt, en wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 7 december 1965

De

staatssecretaris

voornoemd,

S. A. Posthumus

Bijlage OPGAVE VAN GEGEVENS INGEVOLGE HET UITVOERINGSBESLUIT VRACHTPRIJZEN VERVOER VAN KOLEN EN STAAL

[Vervallen per 04-03-2004]

Overeenkomst betreffende vervoer over de weg/vervoer te water 1

a. Vervoerondernemer

{

naam........................................................................

{

straat en huisnr. ......................................................

{

plaats.......................................................................

{

telefoonnr................................................................

b. Opdrachtgever

{

naam........................................................................

{

straat en huisnr........................................................

{

plaats.......................................................................

c. Geadresseerde

{

naam........................................................................

{

straat en huisnr........................................................

{

plaats.......................................................................

d. Datum van afsluiting en geldigheidsduur der overeenkomst:......................................... .............................................................................................................................................

e. Aard der goederen:..................................................................................................

Betalend gewicht der goederen: .............................................................................kg

f. Plaats van lading:......................................................................................................

Plaats van lossing:.......................................................................................................

g. Afstand: ...............................km.

h. Vrachtprijs of wijze van berekening daarvan:................................................................. .............................................................................................................................................

i. Overige vervoervoorwaarden:......................................................................................... ................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................

j. Datum waarop het vervoer wordt verricht:................................................................

of: Tijdvak waarin het voervoer wordt verricht:............................................................

k. Indien het vervoer wordt verricht in combinatie met rail-, weg- of watervervoer, moet dit hieronder worden vermeld.................................................................................................... .............................................................................................................................................

l. Indien de ondergetekende van mening is, dat art. 7 lid 1 d van het Uitvoeringsbesluit van toepassing is, hier te vermelden of deze opgave betreft de hoofdovereenkomst, dan wel een subcontract:

.....................................................................................................................................

 

Naar waarheid ingevuld

te.................................., de ..........................196....

(ondertekening)

Model 435

 
  1. Doorhalen wat niet van toepassing is

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina