Regeling model document voor bromfietsen

[Regeling vervallen per 12-07-2018.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-09-2005 t/m 11-07-2018

Regeling model document voor bromfietsen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gezien het verzoek van de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren (N.V.V.A.), te 's-Gravenhage;

Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Koninklijk besluit van 16 september 1965, Stb. 414;

Na overleg met de Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 12-07-2018]

  • 1 Het door de voornoemde vereniging voorgelegde model van het door de verzekeraars te verstrekken document, waaruit blijkt, dat met betrekking tot een gehandicaptenvoertuig of een fiets met trapondersteuning een verzekering overeenkomstig de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen van kracht is, wordt goedgekeurd.

  • 2 Het model is als bijlage bij deze beschikking gevoegd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 12-07-2018]

  • 1 De afmetingen van het document zijn, zoals in de bijlage is aangegeven, 13 cm breed en ± 10 cm hoog, met dien verstande, dat het te bezigen formulier aan de linker- en aan de rechterzijde mag worden verbreed en/of aan de onderzijde mag worden verlengd met gedeelten, in de bijlage aangegeven met A, B en C, welke door of vanwege de verzekeraar kunnen worden gebruikt voor het vermelden van gegevens omtrent de gesloten verzekering.

  • 2 De achterkant van het document mag eveneens door of vanwege de verzekeraar worden benut voor het vermelden van gegevens omtrent de gesloten verzekering, met uitzondering van een strook van 13 cm breed en ten minste 1,6 cm hoog aan de bovenzijde van het document.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 12-07-2018]

  • 1 De gegevens, welke ingevolge het bepaalde in artikel 4, eerste lid, onder a tot en met d, van het Koninklijk besluit van 16 september 1965, Stb. 414, in het document moeten zijn vermeld, behoren in de daartoe bestemde ruimten te worden ingevuld.

  • 2 De letters en cijfers van de bijbehorende verzekeringsplaat moeten in de beide rechthoeken aan de bovenzijde van het document worden vermeld, terwijl in de onderbreking van de omlijning van deze rechthoeken het jaartal, vermeld op de betrokken verzekeringsplaat, moet worden aangebracht. Deze gegevens moeten worden gedrukt of met de schrijfmachine of een andere machine worden aangebracht.

Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 29 november 1965

De

minister

voornoemd,

J. G. Suurhoff

Naar boven