Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en staal

[Regeling vervallen per 01-05-2005.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-07-2002 t/m 30-04-2005

Besluit van 19 november 1965, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 11 augustus 1965, no. A-2/031447 Directoraat-Generaal van het Verkeer;

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal;

De Raad van State gehoord (advies van 8 september 1965, no. 37);

Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretaris van 15 november 1965, no. A-2/032741, Directoraat-Generaal van het Verkeer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Definities

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. Hoge Autoriteit: de Hoge Autoriteit, ingesteld bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (Trb. 1951, 82);

 • c. kolen en staal: kolen en staal als bedoeld in artikel 81 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal;

 • d. vervoerondernemer: een ondernemer, die vervoer van kolen of staal tegen vergoeding per spoor, over de weg of over de binnenwateren verricht;

 • e. deelnemer aan de gemeenschappelijke markt: een producent van, een handelaar in en een koper van kolen of staal, gevestigd binnen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal;

 • f. zending: een hoeveelheid kolen of staal, welke ten behoeve van één opdrachtgever op één vervoerdocument naar één geadresseerde wordt vervoerd, dan wel, bij gebreke van een zodanig document, een hoeveelheid kolen of staal, welke ten behoeve van één opdrachtgever gezamenlijk naar één geadresseerde wordt vervoerd;

 • g. betalend gewicht: het gewicht, dat als grondslag dient voor de vrachtprijsberekening;

 • h. afstand: de tariefafstand, overeenkomstig de voor het betrokken vervoer toepasselijke tariefvoorschriften, dan wel bij gebreke van wettelijk voorgeschreven tarieven of een daarbij gegeven tariefafstand de werkelijke afstand, waarover de zending wordt vervoerd;

 • i. week: kalenderweek;

 • j. Rijksinspecteur: de door Onze Minister aangewezen ambtenaar van de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

§ 2. Verplichting van de vervoerders

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

Artikel 2. Verstrekking gegevens

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

 • 1 De in Nederland gevestigde vervoerondernemer is verplicht aan Onze Minister of aan de door deze daartoe aangewezen ambtenaren schriftelijk gegevens, als nader omschreven in artikel 3, te verstrekken over door hem afgesloten overeenkomsten, als bedoeld in het tweede en vijfde lid, betreffende vervoer van kolen en van staal, indien en voor zover deze overeenkomsten betrekking hebben op vervoer tussen in Nederland gelegen plaatsen of op vervoer tussen Nederland en een ander land, behorende tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, dan wel op vervoer per spoor in doorvoer door Nederland, onverschillig of hijzelf dan wel een andere vervoerondernemer het vervoer zal verrichten. Een gelijke verplichting rust op de in het buitenland gevestigde vervoerondernemer, indien en voor zover de door hem afgesloten overeenkomsten betrekking hebben op vervoer tussen in Nederland gelegen plaatsen.

 • 2 De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt, voorzover betreft de overeenkomsten betreffende vervoer per spoor dan wel over de weg, slechts ten aanzien van die overeenkomsten, waarbij een vrachtprijs is vastgesteld, welke afwijkt van een door Onze Minister te bepalen en in de Nederlandse Staatscourant te publiceren grens.

 • 3 De inzending van de gegevens bedoeld in het eerste lid, inzake overeenkomsten betreffende vervoer per spoor, over de weg of over de binnenwateren over een tijdruimte van meer dan dertig dagen, moet geschieden onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst.

 • 4 De vervoerondernemer is verplicht het annuleren van een overeenkomst, als bedoeld in het derde lid, alsmede een wijziging van of een aanvulling op een zodanige overeenkomst, welke betreft de in artikel 3, eerste lid, onder a tot en met k, bedoelde gegevens, onmiddellijk na het tijdstip, waarop het annuleren plaats vond dan wel de wijziging of de aanvulling tot stand kwam, schriftelijk mede te delen aan Onze Minister of aan de door deze daartoe aangewezen ambtenaren.

 • 5 De inzending van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, inzake de overeenkomsten betreffende vervoer over de weg of over de binnenwateren over een tijdruimte van ten hoogste vier weken, welke in één week zijn afgesloten, moet geschieden uiterlijk op de tweede werkdag van de volgende week. Deze gegevens moeten worden verstrekt onverschillig of de overeenkomst nog moet worden uitgevoerd, dan wel reeds geheel of ten dele is uitgevoerd.

 • 6 De vervoerondernemer is verplicht het annuleren van een overeenkomst, als bedoeld in het vorige lid, waarvan reeds gegevens zijn verstrekt, alsmede een wijziging van of een aanvulling op een zodanige overeenkomst, welke betreft de in artikel 3, eerste lid, onder a tot en met k, bedoelde gegevens, binnen een week na het tijdstip, waarop het annuleren plaats vond dan wel de wijziging of de aanvulling tot stand kwam, schriftelijk mede te delen aan Onze Minister of aan de door deze daartoe aangewezen ambtenaren.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

 • 1 Van iedere overeenkomst, waarvoor de in artikel 2, eerste lid, bedoelde verplichting bestaat, moeten van de daarin voorkomende gegevens de volgende worden verstrekt:

  • a. naam en adres van de vervoerondernemer;

  • b. naam en adres van de opdrachtgever;

  • c. naam en adres van de geadresseerde;

  • d. de datum van afsluiting en de geldigheidsduur van de overeenkomst;

  • e. aard en betalend gewicht van de goederen;

  • f. plaats van lading en plaats van lossing;

  • g. afstand;

  • h. de vrachtprijs of de wijze van berekening van de vrachtprijs;

  • i. overige vervoervoorwaarden;

  • j. de datum waarop of het tijdvak waarin het vervoer wordt verricht;

  • k. wijze van vervoer (per spoor, over de weg of over de binnenwateren, dan wel een combinatie van twee of meer vervoertakken).

 • 2 In de gevallen, dat de vervoerondernemer van mening is, dat het bepaalde in artikel 7, eerste lid, onder d, toepassing behoort te vinden, moet hij dit aangeven bij de inzending der gegevens van de desbetreffende overeenkomsten en desgevraagd de nodige aanvullende gegevens verstrekken, die zulks aannemelijk maken.

 • 3 De gegevens moeten zo volledig mogelijk en naar waarheid worden verstrekt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

 • 1 De verstrekking van de gegevens moet geschieden door inzending van twee afschriften van de gesloten schriftelijke overeenkomst, dan wel, indien de overeenkomst mondeling is gesloten, door inzending van een formulier in tweevoud, waarop de gegevens bedoeld in artikel 3 zijn vermeld.

 • 2 Onze Minister kan modellen voor het formulier, bedoeld in het eerste lid, vaststellen en nadere aanwijzingen geven over de wijze van invullen der gegevens.

Artikel 5. Aantekening ontvangst gegevens

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

Onze Minister draagt zorg, dat de datum van ontvangst op de ingezonden afschriften of op de ingezonden formulieren wordt aangetekend.

Artikel 6. Uitzonderingen op de verplichting tot verstrekking gegevens

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 behoeven geen gegevens te worden verstrekt van de volgende overeenkomsten:

 • a. een overeenkomst betreffende vervoer over de weg of over de binnenwateren over een afstand van minder dan 50 km;

 • b. een overeenkomst betreffende vervoer van een zending met een betalend gewicht van minder dan 5000 kg;

 • c. een overeenkomst betreffende vervoer over de binnenwateren tussen in Nederland gelegen plaatsen, welke door tussenkomst, als bedoeld in artikel 65, eerste lid, der Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart, van of vanwege de Rijksinspecteur is gesloten of tot het sluiten waarvan goedkeuring, als bedoeld in artikel 65, derde lid, der Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart, door of vanwege de Rijksinspecteur is verleend.

§ 3. Publiciteit van schalen, vrachtprijzen en tariefbepalingen

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

Artikel 7. Mededelingen en verlening inzage aan deelnemers aan de gemeenschappelijke markt in kolen en staal

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

 • 1 Onze Minister of de door deze daartoe aangewezen instanties of ambtenaren doen op aanvraag mededeling dan wel verlenen op aanvraag inzage aan elke deelnemer aan de gemeenschappelijke markt, van de door de vervoerondernemers verstrekte gegevens, omschreven in artikel 3, eerste lid, onder d tot en met k, inzake overeenkomsten betreffende vervoer van kolen of staal, met uitzondering van:

  • a. overeenkomsten betreffende vervoer van kolen per spoor van mijn tot mijn binnen Nederland;

  • b. overeenkomsten betreffende vervoer van kolen per spoor van een der mijnen in de provincie Limburg naar de haven te Born;

  • c. overeenkomsten betreffende vervoer over de binnenwateren tussen in Nederland gelegen plaatsen;

  • d. overeenkomsten, waarvan de gegevens door meer dan een vervoerondernemer zijn verstrekt, terwijl een van hen daarbij als de opdrachtgever is vermeld, mits deze overeenkomsten strekken tot uitvoering van een reeds eerder door laatstbedoelde vervoerondernemer aangemelde overeenkomst betreffende vervoer over de weg of over de binnenwateren over een tijdruimte van meer dan dertig dagen en het aannemelijk is, dat deze vervoerondernemer ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst in staat was ten minste 20% van het vervoer van kolen en staal, voor de uitvoering waarvan hij verplichtingen op zich heeft genomen, zelf te verrichten met eigen vervoermiddelen of met vervoermiddelen, welke hem gedurende ten minste één jaar uitsluitend ter beschikking staan.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid wordt van de in dit lid bedoelde gegevens, welke betrekking hebben op overeenkomsten betreffende vervoer van kolen of staal per spoor tussen in Nederland gelegen plaatsen over een afstand van minder dan 50 km uitsluitend mededeling gedaan of inzage verleend

  • a. aan een producent van kolen of staal, gevestigd binnen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

   alsmede

  • b. aan een handelaar, die hetzij direct, hetzij door toepassing van artikel 63 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, is onderworpen aan het bepaalde in artikel 60 van dit Verdrag en aan de uitvoeringsbeschikkingen van dit artikel.

 • 3 Gegevens betreffende overeenkomsten, waarvan de geldigheidsduur meer dan zes jaren is verstreken, worden niet meer medegedeeld of ter inzage gegeven.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

Onze Minister of de door deze daartoe aangewezen instanties of ambtenaren delen op aanvraag aan een in artikel 7, tweede lid, onder a en b, bedoelde producent of handelaar mede, welke van de in artikel 7 bedoelde gegevens betrekking hebben op het vervoer van kolen of staal, verkocht door zijn concurrent aan een koper, met wie hij op het punt staat eveneens een overeenkomst tot koop en verkoop van kolen of staal te sluiten, met het oog op de uitoefening door de aanvrager van het recht van prijsaanpassing, voortvloeiende uit artikel 60, tweede lid, onder b, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

Het verstrekken van inlichtingen ingevolge de artikelen 7 en 8 kan door Onze Minister worden geweigerd, indien het aan de betrokken aanvrager is te wijten, dat de aan hem ingevolge een eerdere aanvraag verstrekte inlichtingen zijn gebruikt voor doeleinden, die niet zijn eigen deelneming aan de gemeenschappelijke markt betreffen.

Artikel 10. Publiciteit vrachtprijzen en tariefbepalingen vervoer te water binnen Nederland

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

 • 1 Van de overeenkomsten betreffende vervoer van zendingen kolen of staal met een betalend gewicht van 5000 kg of meer over een afstand van 50 km of meer over de binnenwateren tussen in Nederland gelegen plaatsen worden de gegevens, omschreven in artikel 3, eerste lid, onder d tot en met k, onmiddellijk na het afsluiten der overeenkomsten dan wel onmiddellijk na ontvangst der gegevens schriftelijk door middel van aanplakking bekend gemaakt.

 • 2 Onze Minister wijst de plaatsen aan, waar door of vanwege de Rijksinspecteur de aanplakking zal geschieden en stelt de tijdsduur daarvan vast. Voorts kan Onze Minister nadere voorschriften geven omtrent de wijze van aanplakking en omtrent de vorm en inhoud van het geschrift, dat wordt aangeplakt.

Artikel 14. Mededelingen aan Hoge Autoriteit

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

Onze Minister stelt de Hoge Autoriteit op haar verzoek in kennis van alle gegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

§ 4. Uitzondering toepasselijkheid besluit

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

Dit besluit is niet van toepassing ten aanzien van overeenkomsten inzake vervoer over de wateren, waarop de Acte van Mannheim van 1868 van toepassing is, voor zover zij vervoer met binnenschepen van onderdanen van andere staten dan Nederland en van rechtspersonen opgericht naar buitenlands recht of vervoer tussen Nederland en een ander land van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal betreffen.

§ 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel "Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en staal".

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-05-2005]

De artikelen van dit besluit treden in werking met ingang van een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk , 19 november 1965

JULIANA.

De Staatssecretaris van Verkeer,

S. A. POSTHUMUS.

Uitgegeven de tweede december 1965.

De Minister van Justitie,

SAMKALDEN.

Naar boven