Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende de doelmatige organisatie in de rijksdienst [...] naar het departement van Binnenlandse Zaken

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-09-1965 t/m heden

Besluit van 22 juli 1965, houdende overbrenging van de aangelegenheden betreffende de doelmatige organisatie in de rijksdienst van het departement van Financiën naar het departement van Binnenlandse Zaken

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze minister-president, minister van Algemene Zaken, mede namens Onze minister van Binnenlandse Zaken en Onze minister van Financiën van 21 juli 1965, nr. 163443;

Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Gezien de beschikking van Onze minister-president, minister van Algemene Zaken van 8 april 1954, nr. 37975, betreffende de bevordering van de doelmatige organisatie in de rijksdienst, alsmede de beschikking van Onze minister van Financiën van 20 januari 1955, afdeling Personeel, nr. 178, betreffende de instelling van een bureau van de adviseur organisatie rijksdienst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De aangelegenheden betreffende de doelmatige organisatie in de rijksdienst gaan, voorzover zij thans ressorteren onder het departement van Financiën, met ingang van 1 september 1965 over naar het departement van Binnenlandse Zaken.

Onze ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze ministers, aan de Raad van State, aan de Algemene Rekenkamer en aan de Kamers der Staten-Generaal.

Soestdijk, 22 juli 1965.

JULIANA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J. CALS.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

J. SMALLENBROEK.

De Minister van Financiën,

A. VONDELING.

Uitgegeven de zesentwintigste augustus 1965.

De Minister van Justitie,

SAMKALDEN.

Naar boven