Vrijstelling van dienstplicht voor jeugdige Politie-Ambtenaren

[Regeling vervallen per 12-11-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 02-08-1965 t/m 11-11-2004

Vrijstelling van dienstplicht voor jeugdige Politie-Ambtenaren

De Minister van Defensie,

Gezien het interimrapport van de Commissie dienstplichtvoorzieningen, waarbij, in verband met de personeelssituatie bij het Korps Rijkspolitie en de gemeentepolitiekorpsen, dienstplichtfaciliteiten worden aanbevolen ten behoeve van jeugdige politie-ambtenaren;

Gelet op het ter zake gevoerde overleg met de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

  • 1 Aan personen, die voor de dienstplicht zijn of worden ingeschreven voor de lichting 1966, 1967 of 1968, zal desgevraagd vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens aanwezigheid van een bijzonder geval worden verleend, indien en voor zolang zij zijn benoemd in een rang, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Rangenbesluit politiepersoneel 1958 (Stb. 1957, 549).

  • 2 De vrijstelling wordt aanvankelijk verleend voor de duur van twee jaren. Na het verstrijken van deze termijn wordt de vrijstelling desgevraagd telkens voor een zelfde duur verlengd, met dien verstande, dat voorgoed vrijstelling zal worden verleend met ingang van 1 januari van het kalenderjaar, waarin een persoon, als bedoeld in het vorig lid, 26 jaar oud wordt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

  • 1 De vrijstelling kan voor de eerste maal worden aangevraagd nadat bekend is, dat belanghebbende voor de militaire dienst geschikt is verklaard. De aanvraag om verlenging van de vrijstelling wordt ongeveer twee maanden vóór het verstrijken van de lopende vrijstellingstermijn gedaan.

  • 2 De aanvraag wordt door de algemeen inspecteur van het Korps Rijkspolitie, c.q. de chef van het betrokken gemeentelijk politiekorps gedaan bij de burgemeester van de gemeente, waar een persoon, als bedoeld in artikel 1, in het dienstplicht-register is opgenomen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 12-11-2004]

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 juli 1965

De

minister

voornoemd,

De Jong

Naar boven