Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 05-02-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen LB
Wet LB
Wet LB 1964
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002471
RechtsgebiedBelastingrecht | Loonbelasting en premieheffing
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 3. Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)
 4. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 5. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 6. Bijstellingsregeling 2008
 7. Bijstellingsregeling directe belastingen 2017
 8. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018
 9. Heffingsregime op afkoopsommen
 10. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 11. Regeling gegevensuitvraag loonaangifte
 12. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
 13. Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen
 14. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
 15. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
 16. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
 17. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 18. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
 19. Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)
 20. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 21. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)
 22. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 23. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 24. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)
 25. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 26. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964 inzake invoeringstermijn identificatieplicht voor de loonbelasting
 27. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 28. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 29. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 30. Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen
 31. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 32. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 33. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 34. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 35. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 36. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 37. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 38. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 39. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 40. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 41. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 42. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 43. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.
 44. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 45. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 46. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 47. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten en woonachtig in/afkomstig uit een van de EU-landen/EER-landen of een aangewezen ander land
 2. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 3. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
 4. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
 5. Fiscale behandeling van aan werknemers toegekende aandelenopties in grensoverschrijdende situaties
 6. Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
 7. Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding
 8. Inkomstenbelasting, loonheffingen, intrekking van beleidsbesluiten
 9. Klein verzamelbesluit pensioenen
 10. Loonbelasting, beroepssportersregeling, kwalificatie als beroepssporter
 11. Loonbelasting, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en overbruggingslijfrenten; aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd
 12. Loonbelasting, vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten
 13. Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning
 14. Loonheffingen, correctieverplichting
 15. Loonheffingen, diverse onderwerpen
 16. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
 17. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
 18. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
 19. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
 20. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
 21. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
 22. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
 23. Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier
 24. Loonheffingen, verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2010, 2011 en 2012
 25. Loonheffingen, wijziging beloningen; cafetariaregelingen
 26. Omzetbelasting, artiesten
 27. Ondernemingskosten en overdracht pensioenkapitaal, waarde-overdracht pensioenrechten bij verandering dienstbetrekking, PGGM naar SDS-circuit
 28. Overdracht pensioenkapitaal – waarde-overdracht pensioenrechten bij het 4%-circuit/pensioenbreuk
 29. Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting
 30. Regeling omtrent overbruggingsuitkeringen voor betaalde voetbalspelers
 31. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
 32. Verdragsrelaties met Tsjechië en Slowakije

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: I
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:2, 2:4
 3. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 14, 45a, 90a, 163h
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 2
 5. Belastingplan 2012
  Artikel: VIIb
 6. Belastingplan 2021
  Artikelen: XXIII, XXIV
 7. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregels ter overneming Beleidsbesluiten inzake de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen voor de premieheffing werknemersverzekeringen in het jaar 2005
  Artikelen: 1, 2, 3
  Bijlagen: 1, 2, 3
 9. Besluit Wfsv
  Artikelen: 2.14, 2.21, 2.3
 10. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21a
 11. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 12. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 2:2
 13. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  Artikel: 4
 14. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21a
 15. Besluit fondsen en spaarregelingen
  Artikelen: 7, 13
 16. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 17. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 18. Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
  Artikel: 4
 19. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 20. Circulaire Effecten wijziging Wet Kinderopvang per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 21. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 22. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 23. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 24. Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor provincies
  Tekst: tekst
 25. Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor waterschappen
  Tekst: tekst
 26. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 27. Circulaire Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2012 ambtenaren sector Rijk
  Tekst: tekst
 28. Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009
  Tekst: tekst
 29. Circulaire wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2011 ambtenaren sector Rijk
  Tekst: tekst
 30. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 12
 31. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 13
 32. Het begrip ‘vaste inrichting’ in bilaterale verdragen
  Tekst: tekst
 33. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 34. Inkomstenbelasting, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
  Tekst: tekst
 35. Inkomstenbelasting, doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001
  Tekst: tekst
 36. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente
  Tekst: tekst
 37. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 38. Internationaal belastingrecht, belastingverdragen; uitleg begrip werkgever in belastingverdragen
  Tekst: tekst
 39. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 85
 40. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XVII
 41. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 26, 50
 42. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: I, V
 43. Invorderingswet 1990
  Artikel: 2
 44. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 45. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 46. Klein verzamelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 47. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 48. Loonheffingen, correctieverplichting
  Tekst: tekst
 49. Loonheffingen, diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 50. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
  Tekst: tekst
 51. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 52. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst: tekst
  Bijlagen: VII, VIII
 53. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 54. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
  Tekst: tekst
 55. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 56. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 57. Loonheffingen, loonheffing, afdrachtverminderingen
  Tekst: tekst
 58. Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier
  Tekst: tekst
 59. Loonheffingen, wijziging beloningen; cafetariaregelingen
  Tekst: tekst
 60. Omzetbelasting, artiesten
  Tekst: tekst
 61. Participatiewet
  Artikelen: 19, 35, 58
 62. Pensioenwet
  Artikelen: 69, 117
 63. Regeling controleprotocol WNT 2016
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2016
 64. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 7, 8
 65. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 66. Regeling levensloop politie
  Artikel: 1
 67. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 2, 2a
 68. Regeling uitkering chroom-6 Defensie
  Artikel: 11
 69. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 5.1
 70. Remigratiebesluit
  Artikel: 2
 71. Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 72. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 7
 73. Staffelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 74. Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie
  Artikel: 3.3
 75. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikel: 4
 76. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 15
 77. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  Artikel: 4
 78. Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen
  Artikel: 6
 79. Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
  Artikel: 2bis
 80. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 1, 2g, 10ej
 81. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 24b
 82. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 83. Uitvoeringsregeling Voorzieningen in plaats van levensloopbijdragen voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte politieambtenaren
  Artikel: 3
 84. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 1, 30
 85. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
  Artikel: 2
  Bijlage: bijlage
 86. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 1.2
 87. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  Tekst: tekst
 88. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
  Tekst: tekst
 89. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 90. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Tekst: tekst
 91. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXXVIf
 92. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXV
 93. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XVIId
 94. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 95. Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen
  Artikel: 8
 96. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.34
 97. Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997
  Artikel: XVIII
 98. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 7:2
 99. Wet arbeidsmarkt in balans
  Artikel: VI
 100. Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
  Artikel: V
 101. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 8
 102. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 6, 8, 16, 17, 34, 58, 65, 122k
 103. Wet fiscale behandeling van pensioenen
 104. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: IXa
 105. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 25
 106. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 25
 107. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.126a, 5.16c, 5.17e, 7.2, 10a.8
 108. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Hoofdstuk: 5
 109. Wet normering topinkomens
  Artikel: 1.1
 110. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 8
 111. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 33
 112. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 1.1
 113. Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd
 114. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
  Artikel: VI
 115. Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
  Artikel: IIIa
 116. Wet uniformering loonbegrip
  Artikel: XXXVIII
 117. Wet verandering koppeling AOW-leeftijd
  Artikel: II
 118. Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
  Artikel: IV
 119. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikelen: 1, 23
 120. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 80a, 115
 121. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: IX
 122. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (introductie peildatum voor jaarlijkse bijstelling reiskostenforfait)
  Artikel: III
 123. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 1994)
  Artikel: X
 124. Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz. (aanpassing heffing ter zake van aandelenoptierechten)
  Artikel: IV
 125. Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz. (aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen)
  Artikel: XII
 126. Wijzigingswet Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, enz. (harmonisatie uitkeringsrechten leden Tweede Kamer en openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties leden Eerste en Tweede Kamer en Europees Parlement)
  Artikel: VIIa
 127. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XIX
 128. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 1, 18f, 42, 43
Terug naar begin van de pagina