Wet op de loonbelasting 1964

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen LB
Wet LB
Wet LB 1964
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002471
RechtsgebiedBelastingrecht | Loonbelasting en premieheffing
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 2. Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)
 3. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 4. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 5. Bijstellingsregeling 2008
 6. Bijstellingsregeling directe belastingen 2017
 7. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018
 8. Heffingsregime op afkoopsommen
 9. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 10. Regeling gegevensuitvraag loonaangifte
 11. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
 12. Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen
 13. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
 14. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
 15. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
 16. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 17. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
 18. Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)
 19. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 20. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)
 21. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 22. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 23. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 24. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964 inzake invoeringstermijn identificatieplicht voor de loonbelasting
 25. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 26. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 27. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 28. Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen
 29. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 30. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 31. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 32. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 33. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 34. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 35. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 36. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 37. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 38. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 39. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 40. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.
 41. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 42. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 43. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 44. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten en woonachtig in/afkomstig uit een van de EU-landen/EER-landen of een aangewezen ander land
 2. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
 3. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
 4. Fiscale behandeling van aan werknemers toegekende aandelenopties in grensoverschrijdende situaties
 5. Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
 6. Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding
 7. Inkomstenbelasting, loonheffingen, intrekking van beleidsbesluiten
 8. Loonbelasting, beroepssportersregeling, kwalificatie als beroepssporter
 9. Loonbelasting, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en overbruggingslijfrenten; aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd
 10. Loonbelasting, vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten
 11. Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning
 12. Loonheffingen, correctieverplichting
 13. Loonheffingen, diverse onderwerpen
 14. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
 15. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
 16. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
 17. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
 18. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
 19. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
 20. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
 21. Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier
 22. Loonheffingen, verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2010, 2011 en 2012
 23. Loonheffingen, wijziging beloningen; cafetariaregelingen
 24. Omzetbelasting, artiesten
 25. Ondernemingskosten en overdracht pensioenkapitaal, waarde-overdracht pensioenrechten bij verandering dienstbetrekking, PGGM naar SDS-circuit
 26. Overdracht pensioenkapitaal – waarde-overdracht pensioenrechten bij het 4%-circuit/pensioenbreuk
 27. Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting
 28. Regeling omtrent overbruggingsuitkeringen voor betaalde voetbalspelers
 29. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
 30. Verdragsrelaties met Tsjechië en Slowakije

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: I
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:2, 2:4
 3. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 14, 45a, 90a, 163h
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 2
 5. Belastingplan 2012
  Artikel: VIIb
 6. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregels ter overneming Beleidsbesluiten inzake de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen voor de premieheffing werknemersverzekeringen in het jaar 2005
  Artikelen: 1, 2, 3
  Bijlagen: 1, 2, 3
 8. Besluit Wfsv
  Artikelen: 2.14, 2.21, 2.3
 9. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21a
 10. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 11. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 2:2
 12. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  Artikel: 4
 13. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21a
 14. Besluit fondsen en spaarregelingen
  Artikelen: 7, 13
 15. Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
  Artikel: 4
 16. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 17. Circulaire Effecten wijziging Wet Kinderopvang per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 18. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 19. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 20. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 21. Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor provincies
  Tekst: tekst
 22. Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor waterschappen
  Tekst: tekst
 23. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 24. Circulaire Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2012 ambtenaren sector Rijk
  Tekst: tekst
 25. Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009
  Tekst: tekst
 26. Circulaire wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2011 ambtenaren sector Rijk
  Tekst: tekst
 27. Het begrip ‘vaste inrichting’ in bilaterale verdragen
  Tekst: tekst
 28. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 29. Inkomstenbelasting, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
  Tekst: tekst
 30. Inkomstenbelasting, doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001
  Tekst: tekst
 31. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente
  Tekst: tekst
 32. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 33. Internationaal belastingrecht, belastingverdragen; uitleg begrip werkgever in belastingverdragen
  Tekst: tekst
 34. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 85
 35. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XVII
 36. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 26, 50
 37. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: I, V
 38. Invorderingswet 1990
  Artikel: 2
 39. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 40. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 41. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 42. Loonheffingen, correctieverplichting
  Tekst: tekst
 43. Loonheffingen, diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 44. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
  Tekst: tekst
 45. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 46. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst: tekst
  Bijlagen: VII, VIII
 47. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 48. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
  Tekst: tekst
 49. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 50. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 51. Loonheffingen, loonheffing, afdrachtverminderingen
  Tekst: tekst
 52. Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier
  Tekst: tekst
 53. Loonheffingen, wijziging beloningen; cafetariaregelingen
  Tekst: tekst
 54. Omzetbelasting, artiesten
  Tekst: tekst
 55. Participatiewet
  Artikelen: 19, 35, 58
 56. Pensioenwet
  Artikelen: 69, 117
 57. Regeling controleprotocol WNT 2016
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2016
 58. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 7, 8
 59. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 60. Regeling levensloop politie
  Artikel: 1
 61. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 2, 2a
 62. Regeling uitkering chroom-6 Defensie
  Artikel: 11
 63. Regeling verstrekking jaarloongegevens 2006
  Artikel: 1
 64. Regeling verstrekking jaarloongegevens 2007
  Artikel: 1
 65. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 5.1
 66. Remigratiebesluit
  Artikel: 2
 67. Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 68. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 7
 69. Staffelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 70. Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie
  Artikel: 3.3
 71. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  Artikel: 4
 72. Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen
  Artikel: 6
 73. Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
  Artikel: 2bis
 74. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 1, 2g, 10ej
 75. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 24b
 76. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 77. Uitvoeringsregeling Voorzieningen in plaats van levensloopbijdragen voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte politieambtenaren
  Artikel: 3
 78. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 1, 30
 79. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
  Artikel: 2
  Bijlage: bijlage
 80. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 1.2
 81. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  Tekst: tekst
 82. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
  Tekst: tekst
 83. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 84. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Tekst: tekst
 85. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXXVIf
 86. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXV
 87. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XVIId
 88. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 89. Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen
  Artikel: 8
 90. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.34
 91. Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997
  Artikel: XVIII
 92. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 7:2
 93. Wet arbeidsmarkt in balans
  Artikel: VI
 94. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 8
 95. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 6, 8, 16, 17, 34, 58, 65, 122k
 96. Wet fiscale behandeling van pensioenen
 97. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: IXa
 98. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 25
 99. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 25
 100. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.126a, 5.16c, 5.17e, 7.2, 10a.8
 101. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Hoofdstuk: 5
 102. Wet normering topinkomens
  Artikel: 1.1
 103. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 8
 104. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 33
 105. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 10.6
 106. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 1.1
 107. Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd
 108. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
  Artikel: VI
 109. Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
  Artikel: IIIa
 110. Wet uniformering loonbegrip
  Artikel: XXXVIII
 111. Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
  Artikel: IV
 112. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikelen: 1, 23
 113. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 80a, 115
 114. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: IX
 115. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (introductie peildatum voor jaarlijkse bijstelling reiskostenforfait)
  Artikel: III
 116. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 1994)
  Artikel: X
 117. Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz. (aanpassing heffing ter zake van aandelenoptierechten)
  Artikel: IV
 118. Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz. (aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen)
  Artikel: XII
 119. Wijzigingswet Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, enz. (harmonisatie uitkeringsrechten leden Tweede Kamer en openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties leden Eerste en Tweede Kamer en Europees Parlement)
  Artikel: VIIa
 120. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XIX
 121. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 1, 18f, 42, 43
Terug naar begin van de pagina