Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 25-11-1964 t/m heden

Besluit van 16 oktober 1964, houdende vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 8 oktober 1964, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 372/664;

Gelet op artikel 7 van de Algemene termijnenwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 16 oktober 1964

JULIANA.

De Minister van Justitie,

Y. SCHOLTEN.

Uitgegeven de vijfde november 1964.

De Minister van Justitie,

Y. SCHOLTEN.

Lijst behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt

Departement van Justitie

a. Wetten:

Burgerlijk Wetboek;

Wetboek van Koophandel;

Faillissementswet;

Wetboek van Strafrecht;

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

Wetboek van Strafvordering;

Wet op het Notarisambt (Stb. 1842, 20);

Wet tarieven in burgerlijke zaken (Stb. 1960, 541);

Onteigeningswet (Stb. 1851, 125);

Wet van 22 april 1855, (Stb. 32), tot regeling en beperking der uitoefening van het recht van vereniging en vergadering;

Wet van 22 april 1855, (Stb. 33), houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen;

Wet van 7 mei 1856, (Stb. 32), houdende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen;

Wet van 6 april 1875, (Stb. 66), tot regeling der algemene voorwaarden, op welke, ten aanzien van de uitlevering van vreemdelingen, verdragen met vreemde mogendheden kunnen worden gesloten;

Wet van 12 februari 1901, (Stb. 64), houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige personen;

Wet van 12 juni 1909, (Stb. 141), tot uitvoering van het op 17 juni 1905 te ’s-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering;

Auteurswet 1912 (Stb. 308);

Vuurwapenwet 1919 (Stb. 310);

Handelsnaamwet (Stb. 1921, 842);

Wet op het Levensverzekeringsbedrijf 1922, (Stb. 716);

Wet op de coöperatieve verenigingen 1925 (Stb. 204);

Wet van 18 mei 1929, (Stb. 251), houdende voorzieningen ter uitvoering van het verdrag met België betreffende de territoriale rechterlijke bevoegdheid enz.;

Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530);

Wet van 21 mei 1931, (Stb. 202), houdende voorzieningen ter uitvoering van het verdrag nopens de tenuitvoerlegging van in het buitenland gewezen scheidsrechterlijke uitspraken van 26 september 1927;

Wet op de vergadering van houders van schuldbrieven aan toonder (Stb. 1934, 279);

Wet van 2 juni 1949, (Stb. J 227), houdende voorzieningen betreffende het opmaken van akten van overlijden van vermisten;

Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K 258);

Pleegkinderenwet (Stb. 1951, 595);

Advocatenwet (Stb. 1952, 365);

Wet oorlogsstrafrecht (Stb. 1952, 408);

Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds (Stb. 1954, 407);

Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie (Stb. 1954, 416);

Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie (Stb. 1954, 417);

Wet van 24 februari 1955, (Stb. 73), houdende regeling van gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen van de Europese Gemeenschappen;

Beroepswet (Stb. 1955, 47);

Wet op de justitiële documentatie en de verklaringen omtrent het gedrag (Stb. 1955, 395);

Wet administratieve rechtspraak belastingzaken (Stb. 1956, 323);

Wet op stichtingen (Stb. 1956, 327);

Wet teboekgestelde Luchtvaartuigen (Stb. 1957, 72);

Wet van 4 juli 1957, (Stb. 233), tot regeling van de rechtsbijstand aan on- en minvermogenden;

Pachtwet (Stb. 1958, 27);

Wet van 24 december 1958, (Stb. 677), houdende uitvoering van het op 1 maart 1954 te ’s-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering;

Wet van 14 juli 1960, (Stb. 302), houdende regeling van de formaliteiten, bedoeld in artikel 31, derde lid, van het op 19 mei 1956 te Genève gesloten Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.);

Wet op de dierenbescherming (Stb. 1961, 19);

Wet tarieven in strafzaken (Stb. 1963, 130);

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1963, 228);

Wet beroep administratieve beschikkingen (Stb. 1963, 268);

Wet van 14 november 1963, (Stb. 499), houdende uitvoering van het op 15 april 1958 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen;

b. Algemene maatregelen van bestuur:

Reglement I (betreffende de wijze van eedsaflegging der onderscheidene rechterlijke ambtenaren, de afwezigheid, de afwisseling en de orde van de inwendige dienst van de Hoge Raad, gelijk mede van de Hoven en Rechtbanken) (Stb. 1838, 36);

Besluit van 15 juni 1905, (Stb. 209), tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 3 en 21 der wet van 12 februari 1901 (Stb. nr. 64);

Besluit van 16 september 1905, (Stb. 270), tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de artikelen 50 en 50b der wet op het Notarisambt;

Besluit van 4 mei 1923, (Stb. 185), tot nadere vaststelling van bepalingen voor de gezinsverpleging van krankzinnigen;

Schepelingenbesluit (Stb. 1937, 242);

Besluit van 2 juli 1938, (Stb. 247), houdende bepalingen tot uitvoering van de Wet op de weerkorpsen;

Besluit van 3 maart 1948, (Stb. I 88), tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, bedoeld bij de artikelen 372a, 372b, eerste lid, 373 en 469a van het Burgerlijk Wetboek;

Gevangenismaatregel (Stb. 1953, 237);

Besluit van 24 mei 1955, (Stb. 216), houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 24 van de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds (Stb. 1954, 407);

Organisatiebesluit raden voor de kinderbescherming (Stb. 1956, 336);

Beroepsreglement (Stb. 1956, 423);

Besluit Centrale Adoptieraad (Stb. 1956, 431);

Vluchtelingenbesluit (Stb. 1957, 3);

Deurwaardersreglement (Stb. 1960, 562);

Tariefbesluit Pachtwet (Stb. 1962, 545);

Besluit van 31 augustus 1963, Stb. 372, houdende uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot opties voor het Nederlanderschap als bedoeld in artikel 11 van het Nederlands-Duitse Grensverdrag.

Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

a. Wetten:

Wet Voorziening Perswezen 1951 (Stb. 130);

Wet op het kijkgeld (Stb. 1955, 489).

b. Algemene maatregelen van bestuur:

Televisiebesluit 1956 (Stb. 1955, 579);

Kijkgeldbesluit (Stb. 1955, 580).

Departement van Financiën

a. Wetten:

Wet van 22 mei 1845 (Stb. 22);

Wet van 26 mei 1870 (Stb. 82);

Wet op de Vermogensbelasting 1892 (Stb. 223);

Grootboekwet 1913 (Stb. 123);

Wet op de Inkomstenbelasting 1914 (Stb. 563);

Landarbeiderswet (Stb. 1916, 259);

Motorrijtuigenbelastingwet (Stb. 1926, 464);

Bankwet 1948 (Stb. I 166);

Wet op de materiële Oorlogsschaden (Stb. 1950, K 31);

Statistiekwet 1950 (Stb. K 302);

Wet op de personele belasting 1950 (Stb. K 598);

Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen (Stb. 1951, 23);

Waarborgwet 1950 (Stb. 1951, 526);

Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen (Stb. 1953, 401);

Wet op de Watersnoodschade 1953 (Stb. 661);

Wet op de Omzetbelasting 1954 (Stb. 558);

Postspaarbankwet 1954 (Stb. 594);

Successiewet 1956 (Stb. 362);

Wet op de herkapitalisatie 1957 (Stb. 1958, 75);

Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301);

Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1961, 31);

Wet op de loterijbelasting (Stb. 1961, 313);

Wet op de accijns van alcoholhoudende stoffen (Stb. 1963, 240);

Wet op de accijns van bier (Stb. 1963, 241);

Wet op de accijns van tabaksfabrikaten (Stb. 1964, 208);

b. Algemene maatregelen van bestuur:

Grootboekbesluit (Stb. 1913, 345);

Besluit van 4 mei 1917 (Stb. 384);

Besluit van 15 december 1917 (Stb. 696);

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1954 (Stb. 560);

Besluit omzetbelasting bijzondere regelingen I (Stb. 1954, 561);

Postspaarbankbesluit 1955 (Stb. 458);

Maatregel teboekgestelde Luchtvaartuigen (Stb. 1959, 119);

Besluit premiespaarregelingen en winstdelingsspaarregelingen (Stb. 1961, 460);

Besluit douane en accijnzen (Stb. 1962, 191);

Besluit accijns van alcoholhoudende stoffen (Stb. 1963, 252);

Besluit van 17 juli 1964 (Stb. 257) tot uitvoering van artikel 28 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1963, 228).

Departement van Defensie

a. Wetten:

Loodswet 1957 (Stb. 292).

b. Algemene maatregelen van bestuur:

Besluit van 21 december 1918, (Stb. 833), waarbij worden vastgesteld gewijzigde reglementen van politie voor de rede en ’s Rijks marinehaven "het Nieuwediep" en voor de rede en ’s Rijks marinehaven van Hellevoetsluis.

Departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid

a. Wetten:

Woningwet (Stb. 1901, 158);

Wederopbouwwet (Stb. 1950, K 236);

Wet van 28 september 1950 (Stb. K 415), houdende voorlopige regeling inzake het Nationale Plan en streekplannen;

Huurwet (Stb. 1950, K 452);

Wet Premie Kerkenbouw (Stb. 1962, 538).

b. Algemene maatregelen van bestuur:

Huuradviescommissiebesluit (Stb. 1950, 579);

Besluit van 23 augustus 1955, (Stb. 378), tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Huurwet;

Besluit bevordering eigen-woningbezit (Stb. 1956, 273).

Departement van Verkeer en Waterstaat

PTT

a. Wetten:

Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stb. 7);

Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 (Stb. 403).

b. Algemene maatregelen van bestuur:

Rijkstelefoonreglement 1929 (Stb. 441);

Rijkstelegraafreglement 1950 (Stb. K 264);

Radiostoringsreglement 1951 (Stb. 547);

Postbesluit 1955 (Stb. 457);

Girobesluit 1955 (Stb. 459).

Directoraat-Generaal van Scheepvaart

a . Wetten:

Wet op de strandvonderij (Stb. 1931, 321).

b . Algemene maatregelen van bestuur:

Reglement voor de stuurliedenexamens (Stb. 1937, 579C);

Reglement voor de machinistenexamens (Stb. 1937, 579D);

Reglement voor de stuurliedenexamens Zeevisvaart (Stb. 1947, H 443);

Reglement voor de machinistenexamens Zeevisvaart (Stb. 1947, H 444).

Directoraat-Generaal van het Verkeer

a. Wetten:

Wet van 15 december 1917 (Stb. 703), houdende voorschriften omtrent aanleg en instandhouding van spoorwegen, waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd, op wegen niet onder beheer van het Rijk;

Wet Autovervoer Personen (Stb. 1939, 527);

Wet Autovervoer Goederen (Stb. 1951, 342);

Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart (Stb. 1951, 472).

b. Algemene maatregelen van bestuur:

Uitvoeringsbesluit Autovervoer Goederen (Stb. 1954, 6);

Uitvoeringsbesluit Goederenvervoer Binnenscheepvaart

(Stb. 1954, 7);

Besluit van 14 februari 1964, Stb. 35, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Wet tot uitvoering van de Verordening nr. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap.

Rijksluchtvaartdienst

a. Wetten:

Luchtvaartrampenwet (Stb. 1936, 522);

Wet van 10 september 1936, (Stb. 523), houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer;

Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47);

b. Algemene maatregelen van bestuur:

Regeling Toezicht Luchtvaart (Stb. 1959, 67);

Besluit opleiding verkeersvliegers (Stb. 1959, 303).

Directie van de Waterstaat:

a. Wetten:

Verveningenwet (Stb. 1895, 113);

Keurenwet (Stb. 1895, 139);

Belemmeringenwet Verordeningen (Stb. 1899, 129);

Waterstaatswet 1900 (Stb. 176);

Bevoegdhedenwet (Stb. 1902, 54);

Wet van 14 juli 1904, (Stb. 147), houdende bepalingen omtrent het ondernemen van droogmakerijen en indijkingen;

Wet op de Bevloeiingen (Stb. 1904, 282);

Rivierenwet (Stb. 1908, 339);

Belemmeringenwet Privaatrecht (Stb. 1927, 159);

Wegenwet (Stb. 1930, 342);

Wrakkenwet (Stb. 1934, 401);

Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554);

Verkeerswet tegen lintbebouwing (Stb. 1937, 522);

Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd (Stb. 1952, 367).

b. Algemene maatregelen van bestuur:

Wegenleggerbesluit (Stb. 1932, 138);

Wegenverkeersreglement (Stb. 1950, K 377);

Zuiderzeesteunbesluit 1963 (Stb. 350).

Departement van Economische Zaken

a. Wetten:

Wet van 21 april 1810 (Bulletin des Lois, Nr. 285);

Merkenwet (Stb. 1957, 142);

Mijnwet 1903 (Stb. 1904, 73);

Octrooiwet (Stb. 1921, 1150);

Handelsregisterwet (Stb. 1954, 557);

Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 (Stb. 619);

Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding 1939 (Stb. 630);

Distributiewet 1939 (Stb. 633);

Winkelsluitingswet 1951 (Stb. 1959, 54);

Vestigingswet Bedrijven 1954 (Stb. 1964, 66);

Wet beperking cadeaustelsel (Stb. 1955, 345);

Bedrijfsvergunningenwet 1954 (Stb. 339);

Uitverkopenwet 1956 (Stb. 347);

Wet economische mededinging (Stb. 1958, 413);

Prijzenwet (Stb. 1961, 135);

Wet op het afbetalingsstelsel 1961 (Stb. 218);

Wet op de Registeraccountants (Stb. 1962, 258);

In- en uitvoerwet (Stb. 1962, 295);

Wet wederverkoop van brood 1962 (Stb. 465);

Vorderingswet 1962 (Stb. 587);

Kernenergiewet (Stb. 1963, 82);

Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 1963

(Stb. 286).

Departement van Landbouw en Visserij

a. Wetten:

Bodemproductiewet 1939 (Stb. 1939, 632);

Herverkavelingswet Walcheren 1947 (Stb. H 400);

Plantenziektenwet (Stb. 1951, 96);

Herverkavelingswet Noodgebieden (Stb. 1953, 444);

Ruilverkavelingswet 1954 (Stb. 1954, 510);

Boswet (Stb. 1961, 256);

Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 1962, 288);

b. Algemene maatregelen van bestuur:

Bestrijdingsmiddelenbesluit (Stb. 1964, 328).

Departement van Maatschappelijk Werk

a. Wetten:

Armenwet (Stb. 1912, 165);

Wet op Woonwagens en Woonschepen 1918 (Stb. 492);

Geldschieterswet (Stb. 1932, 19);

Woonruimtewet 1947 (Stb. H 291);

Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1947, H 313);

Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1947, H 420);

Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284);

b. Algemene maatregelen van bestuur

Besluit van 18 juli 1912, (Stb. 264), tot uitvoering van de artikelen 13, 16, 23, 48, 49, 50 en 56 der Armenwet;

Besluit van 28 juli 1919, (Stb. 530), houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet op Woonwagens en Woonschepen 1918 (Stb. 492);

Besluit van 23 januari 1948, (Stb. J 28), tot uitvoering van artikel 32 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1947, H 313).

Naar boven