Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 23-12-2023 t/m heden

Besluit van 13 oktober 1964, houdende vaststelling van het Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie a.i. van 17 augustus 1964, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, no. 290/664, mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 13, zesde lid, en 38 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

De Raad van State gehoord (advies van 16 september 1964, no. 37);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 5 oktober 1964, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, no. 361/664;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

De verzekeraar verstrekt aan het orgaan de gegevens, bedoeld in artikel 13 dan wel artikel 13a, tweede en zesde lid, der wet. Door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kunnen voorschriften worden gegeven inzake de wijze van verstrekking van deze gegevens.

Artikel 3

 • 1 De kennisgeving, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de wet, inzake het sluiten van een verzekering moet ten minste bevatten het kenteken en de laatste vier cijfers van het chassisnummer van het motorrijtuig, de naam en het adres van de verzekeraar, het polisnummer en de dagtekening en het jaar van ingang van de dekking, dan wel zodanige aanduidingen, dat de voormelde gegevens hieruit kunnen worden afgeleid.

 • – 2 De kennisgeving, bedoeld in artikel 13a, tweede lid, van de wet, moet ten minste bevatten de naam en het adres van de verzekeraar, het polisnummer en de dagtekening en het jaar van ingang van de dekking, het nummer waaronder het erkende bedrijf is geregistreerd bij het orgaan en het nummer waaronder het erkende bedrijf is ingeschreven in het handelsregister, dan wel zodanige aanduidingen, dat de voormelde gegevens hieruit kunnen worden afgeleid.

 • – 3 De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid en die, bedoeld in het tweede lid, moeten binnen vier weken na de datum van ingang van de dekking zijn ingediend.

 • – 4 De kennisgeving, bedoeld in artikel 13a, derde lid, van de wet, moet ten minste bevatten het kenteken en de laatste vier cijfers van het chassisnummer van het motorrijtuig, het nummer waaronder het erkende bedrijf is ingeschreven in het handelsregister en de datum waarop de kennisgeving wordt gedaan, dan wel zodanige aanduidingen, dat de voormelde gegevens hieruit kunnen worden afgeleid.

Artikel 4

 • 1 De kennisgeving, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdelen b en c en d, van de wet, inzake de beëindiging, de vernietiging en de ontbinding van een verzekering, alsmede inzake de schorsing van een verzekering of van de dekking moet ten minste bevatten het kenteken van het motorrijtuig, de naam en het adres van de verzekeraar, het polisnummer, alsmede de dagtekening en het jaar van de beëindiging, vernietiging of ontbinding van de verzekering, dan wel de dagtekening en het jaar van de schorsing van de verzekering of van de dekking, met dien verstande, dat kan worden volstaan met zodanige aanduidingen, dat de voormelde gegevens hieruit kunnen worden afgeleid.

 • 2 Het orgaan legt de datum vast, waarop de kennisgeving door hem is ontvangen.

 • – 3 De mededeling, bedoeld in artikel 13a, vijfde lid, van de wet, moet ten minste bevatten het kenteken van het motorrijtuig, de laatste vier cijfers van het chassisnummer van het motorrijtuig, de datum waarop de kennisgeving wordt gedaan en een opgave van de bestemming van het motorrijtuig nadat het motorrijtuig de bedrijfsvoorraad verlaat.

  Indien het motorrijtuig aan een ander wordt overgedragen in eigendom of houderschap, geldt de aanvraag overeenkomstig de artikelen 26 en 27 van het Kentekenreglement tot wijziging van de tenaamstelling van het motorrijtuig als de opgave van de bestemming van het motorrijtuig nadat het de bedrijfsvoorraad verlaat. Daarnaast kan de opgave van de bestemming van het motorrijtuig worden gedaan door mede te delen hetzij dat het motorrijtuig voorgoed buiten Nederland wordt gebracht, hetzij dat het motorrijtuig voorgoed buiten gebruik wordt gesteld. In alle gevallen geldt dat bij het doen van de mededeling kan worden volstaan met zodanige aanduidingen, dat de voormelde gegevens hieruit kunnen worden afgeleid.

 • – 4 De kennisgeving, bedoeld in artikel 13a, zesde lid, van de wet, inzake de beëindiging, de vernietiging, de ontbinding en de schorsing van de verzekering, moet ten minste bevatten de naam en het adres van de verzekeraar, het polisnummer en de dagtekening en het jaar van de beëindiging, vernietiging, ontbinding of schorsing van de verzekering, het nummer waaronder het erkende bedrijf is geregistreerd bij het orgaan en het nummer waaronder het erkende bedrijf is ingeschreven in het handelsregister, met dien verstande, dat kan worden volstaan met zodanige aanduidingen, dat de voormelde gegevens hieruit kunnen worden afgeleid.

Artikel 5

 • 1 Is ten aanzien van een verzekeraar artikel 13, vierde lid, der wet van toepassing, zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 november 1983, Stb. 613, dan vangt de daarbedoelde termijn van 16 dagen aan op de datum van ontvangst, welke door het orgaan is aangetekend op de kennisgeving, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van dit besluit.

 • 2 Indien deze datum ligt vóór de dag, volgende op die waarop de verzekering of de dekking eindigt of geschorst wordt, vangt de termijn eerst aan op de dag, volgende op die waarop de verzekering of de dekking eindigt of geschorst wordt.

Artikel 6

 • 1 De kennisgeving inzake het einde der schorsing van de verzekering of van de dekking moet ten minste bevatten het kenteken van het motorrijtuig, de naam en het adres van de verzekeraar, het polisnummer, de dagtekening en het jaar van het wederom ingaan van de dekking, dan wel zodanige aanduidingen, dat de voormelde gegevens hieruit kunnen worden afgeleid.

 • 2 De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, moet binnen vier weken na de datum van ingang van de dekking zijn ingediend.

Artikel 7

 • 1 Het orgaan verstrekt op verzoek schriftelijk inlichtingen omtrent de nakoming van de verplichting tot verzekering, voor zover deze uit de bijgehouden registratie blijkt, aan:

  • a. Onze Ministers van Justitie, van Financiën en van Verkeer en Waterstaat;

  • b. het Waarborgfonds Motorverkeer;

  • c. de personen, belast met de opsporing van de in de wet strafbaar gestelde feiten;

  • d. hen, die aannemelijk maken dat zij betrokken zijn bij schade, welke grond kan opleveren voor de toepassing van de wet;

  • e. het bureau, bedoeld in artikel 2, zesde lid, der wet.

 • 2 De Dienst Wegverkeer kan voor het in het eerste lid bedoeld verzoek het gebruik van een bepaald formulier voorschrijven en een bedrag vaststellen, tegen betaling waarvan de in het vorige lid onder d bedoelde personen inlichtingen kunnen verkrijgen.

Artikel 8

 • 1 Met betrekking tot een verzekeringsovereenkomst, als bedoeld in artikel 13 der wet, welke van kracht is op de dag van de inwerkingtreding van genoemd artikel, is de verzekeraar verplicht een kennisgeving, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van dit besluit aan het orgaan in te zenden, met dien verstande, dat op deze kennisgeving in plaats van de dagtekening en het jaar van ingang van de dekking moet worden vermeld een door het orgaan voorgeschreven aanduiding.

 • – 2 Met betrekking tot een verzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 13a van de wet, welke van kracht is op de dag van de inwerkingtreding van genoemd artikel, is de verzekeraar verplicht een kennisgeving als bedoeld in artikel 3, tweede lid van dit besluit, aan het orgaan te doen, met dien verstande, dat op deze kennisgeving in plaats van de dagtekening en het jaar van ingang van de dekking moet worden vermeld een door het orgaan voorgeschreven aanduiding.

 • – 3 Met betrekking tot een motorrijtuig dat op de dag van inwerkingtreding van artikel 13a van de wet reeds is opgenomen in een bedrijfsvoorraad, wordt de kennisgeving, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van dit besluit, geacht te zijn gedaan op de dag van inwerkingtreding van artikel 13a van de wet, zodra de verzekeraar een kennisgeving als bedoeld in het tweede lid van dit artikel heeft gedaan.

 • – 4 Een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid, moet binnen vier weken na de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend.

Artikel 9

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Het treedt in werking met ingang van 1 januari 1965.

Onze Ministers van Justitie en van Verkeer en Waterstaat zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 13 oktober 1964

JULIANA.

De Minister van Justitie,

Y. SCHOLTEN.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. VAN AARTSEN.

Uitgegeven de tweeëntwintigste oktober 1964.

De Minister van Justitie,

Y. SCHOLTEN.

Naar boven