Regeling doorvoer Baarle-Nassau

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 01-10-1984 t/m 31-07-2004

Regeling doorvoer Baarle-Nassau

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 12 van de Veewet

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

  • 1 Van het verbod gesteld in artikel 2 van de Regeling in- en doorvoer vee, veeprodukten e.d.(Stcrt. 1974, 134) wordt vrijstelling verleend ter zake van de doorvoer Baarle-Nassau van:

    • a. vee, dat door veehouders, gevestigd in de in Nederland gelegen enclaves van de Belgische gemeente Baarle-Hertog, is aangekocht van dan wel verkocht aan in België gevestigde personen en dat ter levering van België naar bedoelde enclaves, onderscheidenlijk van deze enclaves naar België wordt gevoerd;

    • b. vee, dat van de onder a bedoelde enclaves naar België wordt gevoerd ter beweiding of beakkering van landerijen aldaar of dat na deze beweiding of beakkering van België naar bedoelde enclaves wordt teruggevoerd, daaronder begrepen de dieren, welke gedurende het laatste jaar in België uit dit vee zijn geboren.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

  • 1 De beschikking van 11 februari 1958, nr. JZ/L 16.985/91 W, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, Stcrt. 32, wordt ingetrokken.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling doorvoer Baarle-Nassau.

  • 3 Zij treedt in werking met ingang van 1 augustus 1964.

's-Gravenhage, 30 juli 1964

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

B. W. Biesheuvel

Naar boven