Algemene termijnenwet

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 10-10-2010.
Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Atw
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002448
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
 2. Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag
 3. Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag 2007-2010
 4. Besluit gelijkstelling van 6 mei en 3 juni 2011, 18 mei, 24 december en 31 december 2012 en 29 april, 10 mei en 27 december 2013 met een algemeen erkende feestdag
 5. Gelijkstelling bepaalde dagen in 1990, 1991 en 1992 met algemeen erkende feestdagen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing inzake de invordering rijbewijzen
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 49
 3. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 132a
 4. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 161
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 13
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 4:17
 7. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 19
 8. Algemene wet op het binnentreden
  Artikel: 6
 9. Ambtenarenreglement Staten-Generaal
  Artikel: 182
 10. Beroepsreglement
  Artikel: 43
 11. Besluit aanspraken van schepelingen, die niet verzekerd zijn ingevolge de Ziektewet
  Artikel: 2
 12. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 101
 13. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 14. Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen
  Artikel: 4
 15. Besluit laad- en lostijden en overliggeld in de binnenvaart 1991
  Artikel: 8
 16. Besluit rechtspositie vrijwillige politie
  Artikel: 46
 17. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 27
 18. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur ex artikel 23 Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 20
 19. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 23
 20. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs
  Artikel: 19
 21. Burgerlijk Wetboek BES Boek 4 [oud]
  Artikel: 2031
 22. Burgerlijk Wetboek BES Boek 8
  Structuurtekst: structuurtekst
 23. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikel: 36
 24. Burgerlijk Wetboek Boek 7A
  Artikel: 2031
 25. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikel: Slotbepaling
 26. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 173
 27. Faillissementswet
  Artikel: 362
 28. Gemeentewet
  Artikel: 72
 29. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 25
 30. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 31. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 32. Invorderingswet 1990
  Artikel: 9
 33. Mededingingswet
  Artikel: 37
 34. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie
  Artikel: 2
 35. Regeling Wfsv
  Artikel: 4.10
 36. Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online
  Artikel: 1
 37. Registratiewet 1970
  Artikel: 8
 38. Registratiewet 1970, registratie van akten
  Tekst: tekst
 39. Rijkswachtgeldbesluit 1959
  Artikel: 23
 40. Uitkeringsregeling 1966
  Artikel: 28
 41. Uitvoeringsbeschikking Registratiewet 1970
  Artikel: 7
 42. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 5
 43. Verordening ledenraad
  Artikel: 7
 44. Verordening ledenraad KBvG
  Artikel: I
 45. Verordening ringen
  Artikel: 9
 46. Visserijwet 1963
  Artikel: 49
 47. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 3.110
 48. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 49. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 50. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikelen: 13, 14, 28
 51. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:16
 52. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 102
 53. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 8:7, 77
 54. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel: 15
 55. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikelen: 27, 29
 56. Wet militair tuchtrecht
  Artikel: 110
 57. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 98b
 58. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikel: 22
 59. Wet op de lijkbezorging
  Artikel: 89
 60. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 86, 199
 61. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 67
 62. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 45
 63. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 40
 64. Wet tijdelijk huisverbod
  Artikel: 13
 65. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 138
 66. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: 1077
 67. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikel: 1077
 68. Wetboek van Koophandel
  Artikel: 958
 69. Wetboek van Koophandel BES
  Artikel: 968
 70. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 88
 71. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 136, 593
 72. Wetboek van Strafvordering BES
  Artikel: 3
 73. Ziektewet
  Artikel: 89

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 10-10-2010

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
31-03-1982 Wijziging 17-02-1982 Stb. 1982, 70 16944 17-02-1982 Stb. 1982, 70
01-04-1965 Nieuwe-regeling 25-07-1964 Stb. 1964, 314 7112 25-07-1964 Stb. 1964, 314
Naar boven