Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 13-10-1979 t/m 27-09-2007

Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 6, 7 en 13 van de Landbouwuitvoerwet 1938, alsmede op het Uitvoercontrolebesluit Haring 1964,

Besluit:

§ 1. Inleidende bepaling

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

1. ‘Minister’:

de Minister van Landbouw en Visserij;

2. ‘besluit’:

het Uitvoercontrolebesluit Haring 1964;

3. ‘haring’:

hetgeen hieronder in artikel 1 van het besluit wordt verstaan;

4. ‘certificaat’:

uitvoerkwaliteitscertificaat, als in artikel 2 bedoeld;

5. ‘keuring’:

keuring, als in artikel 9 van het besluit bedoeld;

6. ‘controledienst’:

de Dienst der Nederlandse Haringcontrole.

§ 2. Certificaten en keuring

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Als bewijsstuk, als in artikel 10, sub c, van het besluit bedoeld, worden vastgesteld de door het hoofd van de controledienst uitgegeven uitvoerkwaliteitscertificaten, ingericht overeenkomstig de in de bij deze beschikking gevoegde en daarvan deel uitmakende bijlage A vervatte modellen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Aanvragen om keuring moeten worden ingediend bij een der ambtenaren van de controledienst, binnen wiens standplaats de uit te voeren haring zich bevindt, op een zodanig tijdstip, dat hij tegenwoordig kan zijn:

  • a. voor gezouten haring bij het pakken, en

  • b. voor gerookte haring bij het bewerken.

 • 2 Op de in lid 1 bedoelde aanvragen moeten worden ingevuld de plaats, waar de haring is opgeslagen, de plaats van inlading, de hoeveelheid, alsmede het land van bestemming en voor gerookte haring bovendien nog de plaats, waar de haring zal worden gerookt.

 • 3 Aanvragen om keuring buiten de standplaatsen van de in het eerste lid genoemde ambtenaren moeten worden ingediend bij het hoofd van de controledienst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Indien een ter keuring aangeboden zending haring niet voldoet aan de bij of krachtens de in de artikelen 3 en 4 van het besluit bedoelde verordeningen, vastgestelde eisen en regelen, wordt geen certificaat afgegeven.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Een certificaat wordt slechts afgegeven voor een zending haring:

  • a. waarvoor een aanvraag om keuring overeenkomstig het in artikel 3 bepaalde is ingediend;

  • b. die bij keuring aan de bij of krachtens de in de artikelen 3 en 4 van het besluit bedoelde verordeningen vastgestelde eisen en regelen voldoet.

 • 2 Het certificaat wordt in tweevoud afgegeven; het eerste exemplaar daarvan is bestemd voor de afnemer in het buitenland, het tweede exemplaar daarvan moet de zending vergezellen tot deze aan de grens is uitgeklaard.

 • 3 Het certificaat is acht dagen na de daarop gestelde afgiftedatum geldig en wordt, tenzij het wordt ingetrokken door een ambtenaar van de controledienst, aan wie blijkt, dat de zending niet meer voldoet aan de in lid 1, sub b, bedoelde eisen en regelen, door de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst of de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen ingehouden aan de laatste wacht en teruggezonden aan de controledienst.

§ 2a. Herkeuring

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Indien een exporteur meent, dat ten onrechte geen certificaat is afgegeven, kan hij beroep tegen de desbetreffende keuringsbeslissing instellen.

 • 2 Het beroep wordt ingesteld door de indiening van een schriftelijk verzoek om herkeuring bij het hoofd van de controledienst, en zulks onder gelijktijdige opzending van het bewijs van storting op de postrekening 507768 van bedoelde dienst van een waarborgsom van f 100.

 • 3 Het in lid 1 bedoelde beroep moet met inachtneming van het in lid 2 bepaalde uiterlijk op de eerste werkdag, volgende op die, waarop de keuring heeft plaatsgehad, zijn ingesteld.

 • 4 Het in de leden 2 en 3 bepaalde moet op straffe van niet-ontvankelijkheid worden in acht genomen.

 • 5 De exporteur is verplicht ervoor zorg te dragen, dat een partij, waarvoor herkeuring is aangevraagd, in ongewijzigde toestand wordt bewaard tot op het tijdstip, waarop de herkeuring plaatsvindt.

Artikel 5b

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 De herkeuring wordt door een herkeuringscommissie, als in artikel 5c bedoeld, uiterlijk binnen 24 uren nadat aan het in de leden 2 en 3 van artikel 5a bepaalde is voldaan, uitgevoerd, waarbij een op een zon- of erkende christelijke feestdag vallend etmaal niet meetelt.

 • 2 De leden van de herkeuringscommissie stellen in gezamenlijk overleg, eventueel bij meerderheid van stemmen, de uitslag van de herkeuring vast. Bij goedkeuring van de betrokken partij wordt daarvan alsnog onverwijld een certificaat afgegeven.

 • 3 De herkeuringscommissie deelt de in lid 2 bedoelde uitslag in een door alle leden ondertekend rapport zo spoedig mogelijk aan de controledienst en aan de betrokken exporteur mede.

 • 4 De in lid 2 bedoelde uitslag is voor beide partijen bindend en treedt in plaats van de oorspronkelijke keuringsbeslissing.

 • 5 Een partij kan slechts éénmaal aan herkeuring worden onderworpen.

Artikel 5c

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Elke herkeuring geschiedt door een uit drie leden bestaande herkeuringscommissie, welke met inachtneming van het in de leden 2 en 3 bepaalde is samengesteld.

 • 2 Eén lid van de commissie is een door het hoofd van de controledienst aangewezen controleur van die dienst, die niet mag zijn degene, die de partij heeft gekeurd.

 • 3 De overige twee leden der commissie worden door de voorzitter van het Produktschap voor Vis en Visprodukten aangewezen uit een door de directeur-generaal van de voedselvoorziening en de visserijen in overleg met genoemd produktschap vast te stellen lijst van deskundigen.

 • 4 De in lid 3 bedoelde commissieleden mogen niet zijn:

  • a. de exporteur, wiens partij herkeurd wordt;

  • b. zij, die in familierelatie staan tot of in dienstbetrekking werkzaam zijn bij de onder b bedoelde exporteur.

 • 5 De in lid 3 bedoelde commissieleden genieten een beloning van f 25 per herkeuringsbeslissing, alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten op de voet van het in Reisbesluit en -beschikking 1956, alsmede in Besluit en Beschikking plaatselijk vervoer en verblijf bepaalde, waartoe zij in categorie B van de Reisbeschikking 1956 worden ingedeeld.

§ 3. Controlevoorschriften

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 De exporteur is verplicht in een register aantekening te houden van het aantal vaten of andere eenheden van verpakking, waarin hij gezouten haring heeft uitgevoerd.

 • 2 Het register moet steeds volledig zijn bijgewerkt tot op het einde van de vorige dag en op eerste vordering daartoe ter inzage worden gegeven aan de ambtenaren van de controledienst.

 • 3 Het in de vorige leden bedoelde register:

  • a. wordt van rijkswege kosteloos verstrekt;

  • b. is ingericht overeenkomstig het in de bij deze beschikking gevoegde en daarvan deel uitmakende bijlage B vervatte model.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 De exporteur is verplicht aan het einde van iedere week aan het hoofd van de controledienst opgave te doen van de in de loop van die week in het in artikel 6 bedoelde register opgenomen aantekeningen.

 • 2 Voor het doen van de in het vorig lid bedoelde opgaven worden van rijkswege kosteloos staten verstrekt, ingericht overeenkomstig het in de bij deze beschikking gevoegde en daarvan deel uitmakende bijlage C vervatte model.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De exporteur is verplicht bij iedere zending gezouten haring een exemplaar voor aangever van het formulier nr. 68 te voegen, waarop in ieder geval moeten zijn vermeld:

 • a. de hoeveelheid uit te voeren gezouten haring, gesplitst naar de aantallen eenheden aan de hand van de soorten der verpakkingen, waaromtrent bij of krachtens de in artikel 4 van het besluit bedoelde verordening eisen en regelen zijn gesteld;

 • b. de aantekening ‘Verzoeke dit exemplaar na aftekening voor uitvoer terug te zenden aan de Dienst der Nederlandse Haringcontrole, te 's-Gravenhage’.

§ 5. Toepassing artikel 13 van de Landbouwuitvoerwet 1938

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Voor de toepassing van het bij en krachtens het besluit bepaalde wordt onder haring mede begrepen geacht uit het buitenland afkomstige haring.

§ 6. Slotbepaling

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag, waarop het Uitvoercontrolebesluit Haring 1964 in werking treedt.

's-Gravenhage, 21 mei 1964

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

B. W. Biesheuvel

Bijlage A

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Model I,. behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Bijlage 36336.png

Model II,. behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Bijlage 36337.png

Model III,. behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Bijlage 36338.png

Model IV,. behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Bijlage 36339.png

Model V,. behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Bijlage 36340.png

Model VI,. behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Bijlage 36341.png

Bijlage B

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Model , behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Bijlage 36342.png

Bijlage C

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Model , behorende bij de Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Voorzijde

Bijlage 36343.png

Achterzijde

Bijlage 36344.png
Naar boven