Aanwijzing Vervoerdocumenten en Nadere Administratievoorschriften inzake Uitvoering Verordening nr. 11 van de raad van de E.E.G.

Geldend van 01-03-1964 t/m heden

Aanwijzing Vervoerdocumenten en Nadere Administratievoorschriften inzake Uitvoering Verordening nr. 11 van de raad van de E.E.G.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 7 van het Koninklijk besluit van 14 februari 1964, Stb. 35,

Besluit:

1. definities

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • a. verordening: de Verordening nr. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 16 augustus 1960);

 • b. besluit: het Koninklijk besluit van 14 februari 1964, Stb. 35;

 • c. eigen vervoer: eigen vervoer, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j, van de Wet Autovervoer Goederen en als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder i, van de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart.

2. E.E.G. discriminatie-controledocument

 • 1 Behoudens het bepaalde in artikel 3, wordt als vervoerdocument, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het besluit, aangewezen een E.E.G.-discriminatie-controledocument, hetwelk overeenstemt met het model, opgenomen in de hij deze beschikking behorende bijlage.

 • 2 Bij gebruik van het E.E.G.-discriminatie-controledocument is de ondernemer verplicht ervoor zorg te dragen, dat, onverminderd de reeds ingevolge het besluit geldende voorschriften, nog de volgende voorschriften in acht worden genomen:

  • a. Op het exemplaar van het document, dat wordt bewaard, worden de definitieve vrachtprijs, de overige kosten, eventueel de kortingen en alle andere voorwaarden, welke van invloed zijn op de vrachtprijs en vervoervoorwaarden, vermeld.

  • b. De te bewaren exemplaren worden volgens nummer gerangschikt.

3. Andere vervoerdocumenten

 • 1 In afwijking van het bepaalde in artikel 2, kan:

  • a. de ondernemer, die vervoer per spoor of vervoer in aansluiting op een spoorwegdienst verricht, volstaan met het gebruik van een vrachtbrief overeenkomstig het bepaalde ingevolge de Spoorwegwet of bij of ingevolge het Internationale Verdrag betreffende het Goederenvervoer per Spoorweg;

  • b. de ondernemer, die vervoer over de weg verricht, volstaan met het gebruik van een ingevolge artikel 139 van het Uitvoeringsbesluit Autovervoer Goederen goedgekeurd vervoeradres of van een ingevolge artikel 18 van voornoemd uitvoeringsbesluit goedgekeurd of voorgeschreven vervoerdocument;

  • c. de ondernemer, die vervoer over de binnenwateren verricht, volstaan met het gebruik van een ingevolge artikel 80 van het Uitvoeringsbesluit Goederenvervoer Binnenscheepvaart goedgekeurd vervoeradres, van een ingevolge artikel 82 van voornoemd uitvoeringsbesluit goedgekeurde charterpartij, dan wel van een charterpartij, een cognossement of een ander document, mits op deze documenten de volgende gegevens zijn vermeld:

   • naam en adres van de afzender;

   • aard en gewicht van de goederen;

   • plaats, waar, en datum, waarop de goederen voor vervoer zijn aangenomen;

   • plaats van aflevering der goederen;

   • te volgen route of afstand, voor zover deze een prijs, welke verschilt van de normaal toegepaste vrachtprijs, rechtvaardigt;

   • eventueel punten van grensoverschrijding;

  • d. de ondernemer, die niet in Nederland, doch in een van de andere landen, behorende tot de Europese Economische Gemeenschap, is gevestigd, volstaan met het gebruik van een vervoerdocument, waarop de gegevens, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de verordening, zijn vermeld, mits dit document in het land van zijn vestiging wordt aangemerkt als een document, bedoeld in artikel 6, tweede dan wel derde lid, van de verordening.

 • 2 Bij gebruik van een vervoerdocument, als bedoeld in het eerste lid, is de ondernemer verplicht ervoor zorg te dragen, dat, onverminderd de reeds ingevolge het besluit geldende voorschriften, nog de volgende voorschriften in acht worden genomen:

  • a. De administratie en de boekhouding worden op zodanige wijze bijgehouden, dat een volledige verificatie van de vrachtprijzen en vervoervoorwaarden inzake het onderhavige vervoer mogelijk is.

  • b. De stukken, welke op het desbetreffende vervoer betrekking hebben, worden gedurende ten minste twee jaren op ordelijke wijze bewaard, tenzij bij de ontheffing, verleend op grond van artikel 8 van het besluit, een kortere termijn is bepaald.

 • 3 De ondernemer, die vervoer over de weg of over de binnenwateren verricht en die een bedrijfsadministratie bijhoudt overeenkomstig het Administratievoorschrift Autovervoer Goederen en Goederenvervoer Binnenscheepvaart, wordt geacht aan het voorschrift, gesteld in het vorige lid, onder a, te voldoen.

4. Enkele bijzondere bepalingen voor het eigen vervoer

 • 1 In afwijking van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, onder a, dient de ondernemer, die eigen vervoer verricht met een gehuurde vrachtauto, dan wel met een gehuurd binnenschip, ervoor zorg te dragen, dat op het exemplaar van het E.E.G.-discriminatie-controledocument, dat wordt bewaard, verwezen wordt naar de huurovereenkomst. Uit dit document of uit de overige administratie moet duidelijk blijken met wie, op welk tijdstip, voor welke tijdsduur en voor welke prijs de betrokken huurovereenkomst is gesloten.

 • 2 De ondernemer, die eigen vervoer verricht met een vervoermiddel, dat zijn eigendom is of dat hij op afbetaling heeft gekocht, doch dat niet door hem zelf of een lid van zijn personeel wordt bestuurd, dient ervoor zorg te dragen, dat op het E.E.G. discriminatiecontroledocument dan wel op het ingevolge artikel 3 eerste lid, toegelaten vervoerdocument gegevens worden vermeld, waaruit blijkt, dat het vervoer als eigen vervoer kan worden aangemerkt.

5. Inwerkingtreding

Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van 1 maart 1964.

's-Gravenhage, 21 februari 1964

De

staatssecretaris

voornoemd,

M. J. Keyzer

BIJLAGE

E.E.G.-discriminatie-controledocument

Nr.......................

   
     

BLAD A

(bestemd voor het vergezellen der goederen)

1.

Datum, waarop de goederen voor vervoer zijn aangenomen:

2.

 

Naam

Adres

 

Vervoerder

 

Afzender

 

Geadresseerde( 1)

3.

Plaats, waar de goederen voor vervoer zijn aangenomen:

4.

Plaats, voorzien voor de aflevering der goederen:

     

brutogewicht ( 2)

5.

Aard der goederen

6. Gewicht

hoeveelheid 3

     

volume 4

................................

.....................................................................................

................................

.....................................................................................

................................

.....................................................................................

7.

Te volgen route of afstand( 5) :

8.

Punten van grensoverschrijding (bij internationaal vervoer):

9.

Duur van het contract (6) – Huurcontracten (7) – Vervoertermijnen (8)– Vervoerde tonnage (9) :

10.

Andere vervoervoorwaarden (10):

11.

Vrachtprijs (11)

   
 

Prijs:

   
 

Korting:

   

Opgave der nevenprestaties, welke in bovengenoemde prijs zijn begrepen (laden, lossen, tellen, stuwen, bevestigen der goederen, afhalen of aan huis bestellen, huurcontainer, verzekering, voorschotten, remboursementen, douanekosten, enz.):

................................

 

................................

(Handtekening afzender)12

 

(Handtekening vervoerder)

E.E.G.-discriminatie-controledocument

Nr.......................

   
     

BLAD B

(door de vervoerondernemer te bewaren)

1.

Datum, waarop de goederen voor vervoer zijn aangenomen:

2.

 

Naam

Adres

 

Vervoerder

 

Afzender

 

Geadresseerde( 13)

3.

Plaats, waar de goederen voor vervoer zijn aangenomen:

4.

Plaats, voorzien voor de aflevering der goederen:

     

brutogewicht ( 14)

5.

Aard der goederen

6. Gewicht

hoeveelheid 15

     

volume 16

................................

.....................................................................................

................................

.....................................................................................

................................

.....................................................................................

7.

Te volgen route of afstand( 17) :

8.

Punten van grensoverschrijding (bij internationaal vervoer):

9.

Duur van het contract (18) – Huurcontracten (19) – Vervoertermijnen (20)– Vervoerde tonnage (21) :

10.

Andere vervoervoorwaarden (22):

11.

Vrachtprijs (23 )

   
 

Prijs:

   
 

Korting:

   

Opgave der nevenprestaties, welke in bovengenoemde prijs zijn begrepen (laden, lossen, tellen, stuwen, bevestigen der goederen, afhalen of aan huis bestellen, huurcontainer, verzekering, voorschotten, remboursementen, douanekosten, enz.):

................................

 

................................

(Handtekening afzender)24

 

(Handtekening vervoerder)

     

Behoort bij de beschikking van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 21 februari 1964, nr. A-2/021809, Directoraat-Generaal van het Verkeer.

 
   

De secretaris-generaal,

   

C. J. G. J. Vinkesteijn.

   

Mij bekend,

 1. Facultatief.

  ^ [1]
 2. Naar behoefte.

  ^ [2]
 3. Facultatief.

  ^ [3]
 4. Facultatief.

  ^ [4]
 5. Voor zover zulks een van de gebruikelijke vrachtprijs afwijkende vrachtberekening rechtvaardigt.

  ^ [5]
 6. Naar behoefte.

  ^ [6]
 7. Naar behoefte.

  ^ [7]
 8. Naar behoefte.

  ^ [8]
 9. Naar behoefte.

  ^ [9]
 10. Naar behoefte.

  ^ [10]
 11. Facultatief.

  ^ [11]
 12. Facultatief.

  ^ [12]
 13. Facultatief.

  ^ [13]
 14. Naar behoefte.

  ^ [14]
 15. Voor zover zulks een van de gebruikelijke vrachtprijs afwijkende vrachtberekening rechtvaardigt.

  ^ [15]
 16. Voor zover zulks een van de gebruikelijke vrachtprijs afwijkende vrachtberekening rechtvaardigt.

  ^ [16]
 17. Voor zover zulks een van de gebruikelijke vrachtprijs afwijkende vrachtberekening rechtvaardigt.

  ^ [17]
 18. Facultatief.

  ^ [18]
 19. Facultatief.

  ^ [19]
 20. Facultatief.

  ^ [20]
 21. Facultatief.

  ^ [21]
 22. Facultatief.

  ^ [22]
 23. Voor zover zulks een van de gebruikelijke vrachtprijs afwijkende vrachtberekening rechtvaardigt.

  ^ [23]
 24. Facultatief.

  ^ [24]
Terug naar begin van de pagina