Besluit tarieven in burgerlijke zaken

[Regeling vervallen per 01-11-2010.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-10-2003 t/m 31-10-2010

Besluit van 27 november 1963, houdende vaststelling van tarieven voor vergoedingen als bedoeld in de artikelen 13, 3de lid, en 57 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken, en artikel 838 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 29 oktober 1963, Stafafdeling Wetgeving, nr. 321/663;

Overwegende, dat bij de wet van 28 maart 1963, houdende vaststelling van de tarieven in strafzaken (Stb. 130) artikel 13, derde lid, van de Wet tarieven in burgerlijke zaken (wet van 8 december 1960, Stb. 541) is gewijzigd, in die zin dat de vaststelling van regelen met betrekking tot de vergoedingen, verschuldigd voor afschriften van en uittreksels uit vonnissen en beschikkingen zal geschieden bij en krachtens algemene maatregel van bestuur;

Overwegende voorts, dat ingevolge artikel 57 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken, zoals dit is gewijzigd bij de wet van 28 maart 1963, bij algemene maatregel van bestuur de bedragen moeten worden vastgesteld, welke voor werkzaamheden, wegens tijdverzuim en daarmede verband houdende kosten en voor reis- en verblijfkosten toekomen aan de in dat artikel bedoelde personen;

Gelet op de artikelen 13, derde lid, en 57 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken en artikel 838 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

De Raad van State gehoord (advies van 13 november 1963, nr. 25);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van Justitie van 20 november 1963, Stafafdeling Wetgeving, nr. 359/663;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

Met betrekking tot de vergoedingen, verschuldigd voor afschriften van en uittreksels uit vonnissen, arresten, beschikkingen, registers of andere stukken, onder welke benaming ook en al of niet voor afschrift of uittreksel getekend, is artikel 12, derde tot en met vijfde lid, van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

 • 2 Van de in het voorgaande lid van toepassing verklaarde regelen kan worden afgeweken bij de toekenning van vergoedingen voor werkzaamheden, verricht door, wegens tijdverzuim en daarmede verband houdende noodzakelijke kosten en voor reis- en verblijfkosten van personen, ten aanzien van wie dit in verband met hun verblijf buitenslands noodzakelijk is.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

 • 2 De schuldeiser wiens inkomen blijkens een door deze over te leggen verklaring of de bescheiden als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand niet meer bedraagt dan is bepaald in artikel 35, derde lid, van die wet onder:

  • a tot en met c, is vrijgesteld van betaling;

  • d tot en met h, is gehouden tot betaling van een vierde gedeelte;

  • i tot en met k, is gehouden tot betaling van de helft;

  • l is gehouden tot betaling van drie vierde gedeelte.

 • 3 Het tweede lid, laat onverlet de bevoegdheid van Onze Minister van Justitie om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen van de vergoeding van de kosten van onderhoud van de schuldenaar door de schuldeiser.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

 • 2 Ons besluit van 27 december 1960, nr. 13, tot vaststelling van tarieven voor afgifte van afschriften van en uittreksels uit vonnissen, arresten, registers of andere stukken, wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit tarieven in burgerlijke zaken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

In zaken, aanhangig op de dag van inwerkingtreding van dit besluit, wordt het bij dit besluit bepaalde toegepast met ingang van die dag, met dien verstande dat voor werkzaamheden, die zijn verricht na de dag van inwerkingtreding van dit besluit, wegens tijdverzuim, met inbegrip van de daarmede verband houdende noodzakelijke kosten, dat valt na die dag en voor reis- en verblijfkosten, na die dag gemaakt, ingevolge een verzoek of opdracht gedaan en gegeven vóór die dag, ook vergoedingen worden toegekend overeenkomstig het bij dit besluit bepaalde.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

Dit besluit treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 27 november 1963

JULIANA.

De Minister van Justitie,

Y. SCHOLTEN.

Uitgegeven de negenentwintigste november 1963.

De Minister van Justitie,

Y. SCHOLTEN.

Naar boven