Vaststelling voorwaarden t.a.v. de inenting tegen pokken en cholera ter verkrijging van een internationaal geldig certificaat

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-01-1964 t/m 30-11-2008

Vaststelling voorwaarden t.a.v. de inenting tegen pokken en cholera ter verkrijging van een internationaal geldig certificaat

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op de artikelen 23 en 25 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

De inenting tegen pokken ter verkrijging van een internationaal geldig certificaat door of onder directe verantwoordelijkheid van een in Nederland tot het uitoefenen der geneeskunst bevoegde geneeskundige geschiedt onder de volgende voorwaarden:

 • a. De entstof moet worden gebruikt zoals zij door de inrichting of de handelaar is afgeleverd.

 • b. De geneeskundige mag de entstof niet gebruiken na de op of bij de verpakking van de desbetreffende entstof aangegeven vervaldatum.

 • c. De geneeskundige is gehouden de entstof vóór het gebruik te bewaren overeenkomstig de voorschriften, welke op of bij de verpakking van de desbetreffende entstof zijn gevoegd.

 • d. De geneeskundige neemt bij de behandeling der entstof en bij de inenting de nodige voorzorgen in acht. De entstof mag, voordat deze op de huid wordt aangebracht, slechts in aanraking komen met steriele voorwerpen.

 • e. Voor elke vaccinatie moet een steriel instrument worden gebruikt.

 • f. De entstof moet in het epithelium van de huid worden aangebracht.

 • g. als goed gevolg van een eerste inenting wordt beschouwd een duidelijke ontwikkeling van ten minste één pokpuist.

 • h. De geneeskundige, die een eerste inenting heeft verricht, overtuigt zich in elk geval tussen de vijfde en zevende dag na die der inenting van het vermoedelijke resultaat daarvan.

 • i. Bij noodzakelijk gebleken revaccinatie van reizigers, afkomstig uit het buitenland, wordt het resultaat der inenting door de geneeskundige, die de revaccinatie heeft verricht, of op verzoek van hem door een andere geneeskundige, gecontroleerd

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

De inenting tegen cholera ter verkrijging van een internationaal geldig certificaat door of onder directe verantwoordelijkheid van een in Nederland tot het uitoefenen der geneeskunst bevoegde geneeskundige geschiedt onder de volgende voorwaarden:

 • a. De wijze van toediening van het choleravaccin dient zodanig te zijn, dat een voldoende immuniteit mag worden aangenomen.

 • b. De aanwijzingen betreffende de wijze van toediening, vermeld op de verpakkingen, moeten worden gevolgd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

De entstoffen tegen cholera dienen te voldoen aan de bepalingen, welke zijn vervat in de Wet op sera en vaccins.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Deze beschikking, welke in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1964.

's-Gravenhage, 9 oktober 1963

De

staatssecretaris

voornoemd,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

J. H. Klatte

Naar boven