Vrijstellingsregeling klein grensverkeer (niet-landbouwgoederen) 1963

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 29-04-2000 t/m 31-07-2008

Vrijstellingsregeling klein grensverkeer (niet-landbouwgoederen) 1963

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van het In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963 (Stb. 126), artikel 4 van het Invoerbesluit landen 1963 (Stb. 127) en artikel 4 van het Uitvoerbesluit strategische goederen 1963 (Stb. 128),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Aan de in de artikelen 1 en 2 verleende vrijstellingen is het voorschrift verbonden, dat de aanwijzingen worden opgevolgd, welke ter zake van de betrokken invoer of uitvoer door de Minister van Financiën zijn gegeven.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De Algemene Vergunning C.D.I.U. 1962 / Petit Trafic (Stcrt. 1962, 58) en de Algemene Vergunning C.D.I.U. 1960 / Documentvrije Invoer (Stcrt. 1960, 39) worden ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als Vrijstellingsregeling klein grensverkeer (niet-landbouwgoederen) 1963.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 15 juli 1963.

's-Gravenhage, 11 juli 1963

De

Minister

van Economische Zaken,

J. W. de Pous

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

I. Invoer door diplomatieke vertegenwoordigingen, diplomatieke en consulaire ambtenaren e.d.

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De invoer van:

 • a. goederen, voor persoonlijk gebruik medegevoerd door vreemde staatshoofden,

 • b. voor officieel gebruik bestemde goederen, ingevoerd door in Nederland geaccrediteerde diplomatieke zendingen en vertegenwoordigingen,

 • c. voor officieel gebruik bestemde goederen, geadresseerd aan of verzonden door internationale organisaties, overeenkomstig de ter zake gesloten internationale verdragen,

 • d. meubilair en andere voor persoonlijk gebruik bestemde goederen van in Nederland hun functie uitoefenende:

  • 1. diplomatieke ambtenaren, beroepsconsuls en kanselarijbeambten van vreemde nationaliteit,

  • 2. personen van vreemde nationaliteit, werkzaam bij internationale organisaties, overeenkomstig de ter zake gesloten internationale verdragen,

een en ander voor zover deze goederen met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

II. Didactisch materiaal; wetenschappelijk materiaal; museumgoederen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De invoer van didactisch materiaal, voor zover dit materiaal met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet wordt toegelaten.

 • b De invoer van wetenschappelijke instrumenten en apparaten, welke uitsluitend bestemd zijn voor het onderwijs of voor zuiver wetenschappelijk onderzoek, voor zover deze goederen met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

 • c De invoer van voorwerpen bestemd voor openbare museums of openbare verzamelingen, voor zover deze voorwerpen met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

III. Materiaal voor blinden

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De invoer van goederen, speciaal vervaardigd voor de opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele ontwikkeling dan wel de wederinschakeling in de maatschappij van blinden.

IV. Voordrachtsmateriaal

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van materiaal, benodigd bij het geven van voordrachten, voor zover dit materiaal met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet wordt toegelaten.

V. Lijken, doodkisten, e.d.

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De invoer van:

  • 1. doodkisten, waarin lijken, en urnen, waarin as van lijken worden vervoerd, zomede de tot versiering van de kisten of urnen dienende voorwerpen;

  • 2. grafversieringen, bestemd om op graven of gedenktekens te worden neergelegd of aangebracht, voor zover zij naar het oordeel van de Minister van Financiën niet als handelsgoederen vallen aan te merken.

 • b De tijdelijke invoer van ledige doodkisten en urnen, voor zover zij naar het oordeel van de Minister van Financiën niet als handelsgoederen vallen aan te merken.

VI. Goederen voor militaire begraafplaatsen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De invoer van goederen, door daartoe ingestelde organisaties benodigd voor de aanleg, de inrichting of het onderhoud van militaire begraafplaatsen of gedenktekens, voor zover deze goederen met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

VII. Geschenkzendingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De invoer van geschenkzendingen bestemd voor het Nederlandsche Roode Kruis, de Stichting 1940–1945 en andere, door de Minister van Financiën als soortgelijk aangemerkte, Nederlandse instellingen, ingeval met de zendingen uitsluitend menslievende doeleinden worden nagestreefd.

 • b De invoer van andere dan de onder a bedoelde geschenkzendingen, tot een waarde van f 3500, zulks met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • 1. Onder geschenkzendingen worden te dezen verstaan gratis zendingen van niet-commerciële aard, die uitsluitend met het oog op familie- of vriendschapsbanden dan wel met liefdadige oogmerken plaatsvinden.

  • 2. Op de buitenverpakking van de zendingen moet duidelijk zijn aangegeven: ‘Geschenkzending’.

VIII. Reddingsmateriaal

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van werktuigen, gereedschappen, vervoermiddelen, materialen e.d., onmiddellijk benodigd bij de bestrijding van rampen.

 • b De invoer van materialen, onmiddellijk benodigd bij de bestrijding van rampen en bestemd om daarbij zodanig te worden gebruikt dat wederuitvoer niet kan plaatsvinden.

IX. Huwelijksuitzetten en -geschenken

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De invoer van goederen, andere dan onder b bedoeld, als huwelijksuitzet op een tijdstip niet later dan drie maanden na het sluiten van het betrokken huwelijk, voor zover de als zodanig in te voeren goederen van zodanige aard, gezamenlijke hoeveelheid en waarde zijn als waarvan naar het oordeel van de Minister van Financiën in verband met de maatschappelijke welstand der betrokken echtgenoten in redelijkheid is aan te nemen, dat zij bestemd zijn om deel te blijven uitmaken van de inboedel van het echtpaar.

 • b De invoer van genotmiddelen, manufacturen aan het stuk of andere goederen, welke zonder nadere be- of verwerking niet bruikbaar zijn voor particulieren, voor zover bedoelde goederen naar het oordeel van de Minister van Financiën, gelet op de aard en de hoeveelheid, als normale bestanddelen van een huwelijksuitzet kunnen worden aangemerkt en als zodanig op een tijdstip als onder a bedoeld worden ingevoerd.

 • c De invoer van goederen als huwelijksgeschenk op de voet als onder a en b bepaald.

X. Verhuisboedels

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De invoer onderscheidenlijk de uitvoer van goederen, andere dan onder b bedoeld, als verhuisboedel.

 • b De invoer onderscheidenlijk de uitvoer van brandstoffen en nieuwe goederen, voor zover deze naar het oordeel van de Minister van Financiën gerekend kunnen worden deel uit te maken van een verhuisboedel en als zodanig worden ingevoerd onderscheidenlijk uitgevoerd.

XI. Nalatenschappen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De invoer van in het buitenland uit nalatenschappen verkregen goederen, voor zover deze goederen met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

 • b De uitvoer van door niet-ingezetenen uit nalatenschappen verkregen goederen, voor zover deze goederen geen deel uitmaken van een handels- of bedrijfsvoorraad of van een bedrijfsinventaris.

XII. Voor sportbeoefening benodigde dieren en voorwerpen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De tijdelijke invoer en de wederuitvoer dan wel de tijdelijke uitvoer en de wederinvoer van dieren, toestellen en andere voorwerpen benodigd voor de deelneming aan wedstrijden of sportmanifestaties, voor zover deze dieren en voorwerpen bij de invoer met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

XIII. Jagers- en schuttersgerei e.d.

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De invoer en de uitvoer door jagers of sportschutters van ten hoogste 200 patronen.

 • b De tijdelijke invoer en de wederuitvoer, alsmede de tijdelijke uitvoer en de wederinvoer van door jagers medegevoerde jachthonden en jachtwapens en van door sportschutters ter beoefening van hun sport medegevoerde wapens.

XIV. Goederen, medegevoerd door artsen, veeartsen, vroedvrouwen of verpleegsters dan wel door personen, die een vrij beroep uitoefenen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De invoer door artsen, veeartsen, vroedvrouwen en verpleegsters van geneesmiddelen, genees- en heelkundige instrumenten en dergelijke benodigdheden, voor zover medegevoerd met het oog op de uitoefening van hun beroep, en naar het oordeel van de Minister van Financiën, wat aard en hoeveelheid betreft, als normaal aan te merken.

 • b De tijdelijke invoer door andere dan onder a genoemde personen die een vrij beroep uitoefenen, van goederen, voor zover medegevoerd met het oog op de uitoefening van hun beroep en naar het oordeel van de Minister van Financiën, wat aard en hoeveelheid betreft, als normaal aan te merken.

XV. Grenslanderijen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van landbouwvoertuigen en ander materieel, door landbouwers gebruikt voor het bewerken van hun grenslanderijen.

 • b De invoer van meststoffen en materiaal, bestemd voor grenslanderijen.

XVI. Wasgoed e.d.

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van gebruikt lijfgoed, beddegoed en huishoudgoed, dat hier te lande resp. in het buitenland in wasserijen, stomerijen, strijkinrichtingen of ververijen zal worden behandeld.

XVII. Reisbagage

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De invoer door reizigers van goederen, die naar het oordeel van de Minister van Financiën als reisbagage vallen aan te merken.

XVIII. Materieel voor aansluitingslijnen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De invoer en de uitvoer door een buitenlandse resp. binnenlandse spoorwegmaatschappij van spoorwegmaterieel, bestemd voor de aanleg, de bouw of het onderhoud van aansluitingslijnen en daartoe behorende gebouwen, zomede de wederuitvoer resp. de wederinvoer van zodanig overtollig geworden materieel, een en ander voor zover dit materieel bij de invoer met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet wordt toegelaten.

XVIII A. Gronduitrusting voor internationale luchtverkeersdiensten

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De tijdelijke invoer door een buitenlandse luchtvaartonderneming van gronduitrusting, welke door haar wordt aangewend voor de inrichting of exploitatie van een internationale luchtvaartdienst, voor zover deze uitrusting met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet wordt toegelaten.

XIX. Goederen, welke in verband met hun bijzondere aard of bestemming geacht kunnen worden voor het handelsverkeer van geen betekenis te zijn

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De invoer van:

  • 1. propagandamateriaal op toeristisch of cultureel gebied, afkomstig van en bestemd voor op dit gebied werkzaam zijnde instellingen,

  • 2. door regeringen verleende onderscheidingstekenen, bij wedstrijden verworven bekers, medailles en dergelijke prijzen of onderscheidingen, reclamevoorwerpen en andere goederen, welke in verband met hun bijzondere aard of bestemming geacht kunnen worden voor het handelsverkeer van geen betekenis te zijn, een en ander voor zover deze goederen met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

 • b De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van goederen, welke naar hun aard uitsluitend kunnen dienen tot het maken van reclame of propaganda en voor dat doel tijdelijk worden ingevoerd resp. uitgevoerd, voor zover zij met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

XX. Fotografietoestellen, muziekinstrumenten, toneel- en circusbenodigdheden en soortgelijke goederen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer door journalisten, reporters, artiesten, orkesten, muziek- en zangverenigingen, toneel- en operagezelschappen, kermis- en circusondernemingen en andere onder soortgelijke omstandigheden verkerende personen, verenigingen en ondernemingen, van fotografie-, film-, radio-opname- en televisie-opnametoestellen en andere soortgelijke toestellen, muziekinstrumenten en -partituren, toneelbenodigdheden als kostuums, decors e.d., kermis- en circusmaterieel en andere soortgelijke goederen, een en ander voor zover genoemde toestellen, instrumenten en benodigdheden met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

 • b De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van dieren, behorende tot circussen, voor zover deze dieren met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

XXI. Dieren en goederen voor tentoonstellingen e.d.

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van dieren en goederen, bestemd voor tentoonstellingen en soortgelijke manifestaties, voor zover zij met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

XXII. Handelsmonsters

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1

  • a. De invoer en de uitvoer van handelsmonsters, voor zover de waarde niet meer bedraagt dan f 700 per zending.

  • b. De tijdelijke invoer en de wederuitvoer van verzamelingen handelsmonsters, voor zover daarvoor bij de invoer vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet wordt verleend.

  • c. De tijdelijke uitvoer en de wederinvoer van verzamelingen handelsmonsters door in Nederland woonachtige handelsreizigers, fabrikanten en handelaren, voor zover daarvoor bij de wederinvoer vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet wordt verleend.

 • 2 Onder handelsmonsters worden te dezen verstaan goederen, die naar het oordeel van de Minister van Financiën als handelsmonsters vallen aan te merken.

XXIII. Matrijzen, clichés e.d.

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van matrijzen, clichés, vormen en dergelijke voorwerpen, voor zover zij met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

XXIII A. Modellen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De invoer van houten modellen voor gieterijen.

XXIV. Misgezonden goederen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De wederinvoer resp. de wederuitvoer van goederen met het uitsluitende doel een door een vervoeronderneming bij de voorafgaande uitvoer resp. invoer gemaakte fout te herstellen, voor zover deze goederen bij de invoer met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

XXV. Nagezonden goederen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De invoer en de uitvoer van goederen van bijkomstige aard, waarvan ten genoegen van de Minister van Financiën wordt aannemelijk gemaakt, dat zij behoren bij kort tevoren ingevoerde resp. uitgevoerde goederen doch abusievelijk of ten gevolge van bijzondere omstandigheden niet daarbij werden gevoegd.

XXVI. Benodigdheden bij vervoer van dieren

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De invoer van vervoersbenodigdheden, in te voeren dieren vergezellende, in soorten en tot hoeveelheden, die naar het oordeel van de Minister van Financiën als normaal vallen aan te merken.

XXVII. Verpakkingsmiddelen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1

  • a. De invoer van gebruikelijke verpakkingsmiddelen, als zodanig aangewend en de invoer van ledige zakken die gevoegd zijn bij zendingen van in soortgelijke zakken verpakte produkten om de tijdens het vervoer beschadigde zakken te vervangen.

  • b. De wederinvoer van niet als zodanig aangewende verpakkingsmiddelen, welke tevoren bij uitvoer als zodanig werden aangewend.

  • c. De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van verpakkingsmiddelen, die toebehoren aan een spoorwegmaatschappij en gebruikt worden in het internationale verkeer, ongeacht of deze verpakkingsmiddelen al dan niet als zodanig in gebruik zijn.

  • d. De tijdelijke invoer van niet als zodanig aangewende verpakkingsmiddelen, bestemd om als zodanig aangewend weder te worden uitgevoerd, voor zover zij met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

  • e. De invoer uit entrepot van verpakkingsmiddelen, welke naar normaal gebruik hebben gediend ter verpakking van in entrepot opgeslagen goederen en als zodanig overbodig zijn geworden.

 • 2 Onder verpakkingsmiddelen worden te dezen mede verstaan in internationaal verkeer gebruikte containers, dekkleden of -zeilen en koorden, zomede verschillende goederen zoals blokken, stuwhout, zaagsel e.d., bestemd tot het verpakken van goederen en tot het inladen daarvan in vervoermiddelen.

XXVIII. Vervoermiddelen, in internationaal verkeer gebezigd, en toebehoren

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1

  • a. De tijdelijke invoer en de wederuitvoer, alsmede de tijdelijke uitvoer en de wederinvoer van in internationaal verkeer gebezigde vervoermiddelen.

  • b. De invoer van smeer- en onderhoudsmiddelen, zomede van ballast, zich bevindende in de onder a bedoelde vervoermiddelen, voor zover deze goederen naar het oordeel van de Minister van Financiën in overeenstemming zijn met het normaal gebruik.

  • c. De invoer en de uitvoer van brandstoffen, zich bevindende in de onder a bedoelde vervoermiddelen, voor zover deze brandstoffen naar het oordeel van de Minister van Financiën in overeenstemming zijn met het normaal gebruik.

 • 2 Onder vervoermiddelen worden te dezen verstaan schepen, jachten, kano's e.d., luchtvaartuigen, rollend spoor- en tramwegmaterieel, motorrijtuigen en daarmede verbonden opleggers en aanhangwagens, rijwielen met hulpmotor, rijwielen, door trekdieren voortbewogen voertuigen, zomede onderdelen, banden, gereedschappen en andere goederen, welke naar het oordeel van de Minister van Financiën tot de normale uitrusting van vervoermiddelen gerekend kunnen worden.

XXIX. Bagger- en bergingsmaterieel

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van drijvend bagger- en bergingsmaterieel, dat voor de uitvoering van werken dan wel voor bergingswerkzaamheden in het binnenland resp. buitenland zal worden aangewend.

 • b De tijdelijke invoer van drijvend bagger- en bergingsmaterieel, dat in het binnenland herstelling of verbouwing zal ondergaan.

 • c De invoer van smeer- en onderhoudsmiddelen, zomede van ballast, zich bevindende in het onder a en b bedoelde materieel, voor zover deze goederen naar het oordeel van de Minister van Financiën in overeenstemming zijn met het normaal gebruik.

 • d De invoer en de uitvoer van brandstoffen, zich bevindende in het onder a en b bedoelde materieel, voor zover deze brandstoffen naar het oordeel van de Minister van Financiën in overeenstemming zijn met het normaal gebruik.

XXX. Goederen voor de bouw, verbouwing, herstelling en uitrusting van schepen, luchtvaartuigen en andere vervoermiddelen, zomede van drijvend bagger- en bergingsmaterieel

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De tijdelijke invoer van goederen, bestemd om door binnenlandse scheepswerven of vliegtuigfabrieken te worden aangewend bij de uitvoering van door buitenlandse ondernemingen verstrekte opdrachten tot bouw, verbouwing, herstelling of uitrusting van schepen en drijvend bagger- en bergingsmaterieel resp. luchtvaartuigen, voor zover deze goederen voor rekening van de betrokken buitenlandse ondernemingen aan de scheepswerven resp. vliegtuigfabrieken voor dat doel worden toegezonden.

 • b De invoer van onderdelen, bestemd voor het herstellen van een in internationaal verkeer gebezigde vervoermiddel of van drijvend bagger- en bergingsmaterieel, dat tijdelijk in het binnenland in bedrijf is, voor zover ingevoerd door of ten behoeve van de persoon of de onderneming, die van het te herstellen vervoermiddel voor een internationale reis gebruik maakt resp. het te herstellen materieel exploiteert.

 • c De wederinvoer van niet gebruikte onderdelen, welke tevoren ter herstelling van een in internationaal verkeer gebezigd vervoermiddel of van drijvend bagger- en bergingsmaterieel, dat tijdelijk in het buitenland in bedrijf is, werden uitgevoerd door of ten behoeve van de persoon of de onderneming, die van het te herstellen vervoermiddel voor een internationale reis gebruik maakt resp. het te herstellen materieel exploiteert.

 • d De invoer van goederen, aangebracht in of aan een binnenlands vervoermiddel dan wel in of aan drijvend bagger- en bergingsmaterieel, dat tijdens een normaal verblijf in het buitenland door toevallige omstandigheden noodzakelijke herstellingen moest ondergaan, waarvoor deze goederen zijn gebruikt.

XXXI. Onderdelen enz. van vervoermiddelen en van drijvend bagger- en bergingsmaterieel

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De wederinvoer door hier te lande gevestigde spoorweg- of luchtvaartondernemingen van gebruikte onderdelen van rollend spoorwegmaterieel resp. van luchtvaartuigen, zomede van ander gebruikt spoorweg- resp. luchtvaartmaterieel, voor zover deze goederen met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

 • b De invoer van vervangen onderdelen van vervoermiddelen en drijvend bagger- en bergingsmaterieel, vrijgekomen bij herstellingen, welke door toevallige omstandigheden in het buitenland moesten plaatshebben.

XXXII. Uitrustingsstukken e.d. voor in het buitenland verkerende Nederlandse schepen en luchtvaartuigen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De uitvoer van uitrustingsstukken, onderhoudsmiddelen, brandstoffen e.d., door of in opdracht van binnenlandse rederijen of luchtvaartmaatschappijen verzonden voor gebruik aan boord van haar in het buitenland verkerende zee- of binnenschepen resp. luchtvaartuigen, voor zover de aard en de hoeveelheden van de betrokken goederen naar het oordeel van de Minister van Financiën in overeenstemming zijn met het normaal gebruik.

XXXIII. Te herstellen goederen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De tijdelijke invoer van in het binnenland te herstellen goederen.

 • b De wederinvoer van in het buitenland herstelde goederen.

XXXIV. Materieel voor montage, beproeving, enz, van machines, installaties en vervoermiddelen; materieel voor de uitvoering van openbare werken of herstelling van produktiemiddelen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • a De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van materieel voor montage, beproeving, indienststelling, controle, verificatie, onderhoud of herstelling van machines, installaties en vervoermiddelen, voor zover dat materieel met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet wordt toegelaten.

 • b De tijdelijke invoer van materieel voor de uitvoering van openbare werken of voor de herstelling van produktiemiddelen, voor zover dit materieel met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet wordt toegelaten.

XXXV. Te beproeven, te keuren of te controleren goederen; machines e.d. te gebruiken bij het beproeven, keuren of controleren van goederen; vervangende produktiemiddelen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van de hieronder genoemde goederen, voor zover deze met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten:

 • a. machines, toestellen, werktuigen, instrumenten en gereedschappen, met uitzondering van motorrijtuigen, ingevoerd resp. uitgevoerd door of ten behoeve van een ingezetene om vóór de eventuele aankoop resp. verkoop te worden beproefd;

 • b. goederen, bestemd om in daartoe ingerichte werkplaatsen, laboratoria e.d. te worden gekeurd, gecontroleerd, beproefd e.d.;

 • c. machines, toestellen werktuigen, instrumenten en gereedschappen, bestemd om te worden gebruikt bij het keuren, controleren, beproeven e.d. van goederen;

 • d. produktiemiddelen, ingevoerd resp. uitgevoerd ter tijdelijke vervanging van in herstelling zijnde of te nemen soortgelijke produktiemiddelen dan wel ter voorlopige vervanging van te leveren soortgelijke produktiemiddelen.

XXXVI. Verzendingsgereed maken van goederen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De tijdelijke invoer van goederen met het uitsluitende doel deze goederen, alvorens tot verdere verzending wordt overgegaan, na te zien en/of van een zeewaardige verpakking te voorzien, voor zover zij met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

XXXVII. Kleine zendingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De invoer van goederen tot een totaalgewicht van 5 kg en een totale waarde van f 700 per zending, voor zover deze goederen:

 • a. aan particulieren worden toegezonden en naar het oordeel van de Minister van Financiën niet bestemd zijn voor wederverkoop, dan wel

 • b. naar het oordeel van genoemde Minister kunnen worden aangemerkt als reclame-artikelen.

XXXVII A. Drukwerk

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De invoer van gedrukte stukken en zaakpapieren tot een waarde van f 700.

XXXVIII. Hoefijzerverkeer

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De tijdelijke uitvoer en de wederinvoer van dieren en goederen, die over zee of over vreemd grondgebied van de ene naar de andere binnenlandse plaats worden vervoerd onder dekking van een z.g. kustpaspoort, dan wel een gemeenschappelijk dokument of een Benelux-dokument, ingeval de aangever in Nederland woonachtig of gevestigd is.

XXXIX. Dieren en goederen van binnenlandse herkomst

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De wederinvoer van dieren en goederen, die herkend worden als tevoren tijdelijk te zijn uitgevoerd en bij hun wederinvoer met gehele vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten, ingeval het voornemen tot wederinvoer bij de uitvoer op het douanedocument tot uitdrukking is gebracht.

Behoort bij de ‘Vrijstellingsbeschikking klein grensverkeer (niet-landbouwgoederen) 1963’.

Mij bekend,
De

Minister

van Economische Zaken,

J. W. de Pous

Naar boven