Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal

[Regeling vervallen per 01-05-2005.]
Geldend van 01-01-1998 t/m 30-04-2005

Wet van 27 juni 1963, houdende uitvoering van artikel 70 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het nodig is enige regelen te stellen nopens de uitvoering van artikel 70 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-05-2005]

In deze wet wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. kolen en staal: kolen en staal als bedoeld in artikel 81 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (Trb. 1951, 82).

Artikel 2. Discriminatieverbod

[Vervallen per 01-05-2005]

 • 1 Het is de ondernemer, die vervoer per spoor, over de weg of over de binnenwateren verricht, verboden voor het vervoer van kolen en staal andere vrachtprijzen toe te passen dan die, waardoor aan verbruikers daarvan, die in overeenkomstige omstandigheden verkeren, overeenkomstige prijzen worden berekend.

 • 2 In ieder geval zijn ingevolge het eerste lid verboden verschillen in vrachtprijzen, welke uitsluitend zijn gebaseerd op het land van oorsprong of bestemming der te vervoeren goederen.

 • 3 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere verschillen in vrachtprijzen worden omschreven, welke in ieder geval dan wel in geen geval ingevolge het eerste lid zijn verboden.

 • 4 Het bepaalde in het eerste lid is mede van toepassing op vervoer, dat door een in Nederland gevestigde ondernemer buiten Nederland doch binnen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal wordt verricht.

 • 5 Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat het bepaalde in het eerste lid van dit artikel niet van toepassing is op bepaalde soorten van vervoer of op vervoer onder bepaalde omstandigheden.

Artikel 3. Publiciteit van schalen, vrachtprijzen en tariefbepalingen

[Vervallen per 01-05-2005]

 • 1 Teneinde een met het oog op de uitvoering van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, benevens ter uitvoering van de overeenkomstig dit Verdrag gegeven Aanbevelingen doeltreffende publiciteit van schalen, vrachtprijzen en tariefbepalingen te verzekeren, treft Onze Minister overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur te geven voorschriften de nodige maatregelen.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde voorschriften kunnen niet inhouden, dat de in artikel 4, eerste lid, bedoelde gegevens op zodanige wijze worden openbaar gemaakt, dat daarmede algemene bekendheid wordt gegeven aan de schalen, vrachtprijzen en tariefbepalingen van de afzonderlijke ondernemers.

Artikel 4. Verplichtingen van de vervoerders

[Vervallen per 01-05-2005]

 • 1 De ondernemers, die vervoer van kolen en staal per spoor, over de weg of over de binnenwateren verrichten, zijn verplicht volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen voorschriften gegevens, verband houdende met schalen, vrachtprijzen en tariefbepalingen, te verstrekken aan Onze Minister en de door deze aangewezen ambtenaren.

 • 2 Ter verzekering van de in het eerste lid van artikel 3 genoemde publiciteit van schalen, vrachtprijzen en tariefbepalingen kunnen de in het eerste lid bedoelde ondernemers overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorschriften door Onze Minister andere dan de in het vorige lid bedoelde verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 5. Controle

[Vervallen per 01-05-2005]

 • 1 Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de artikelen 2 en 4 gegeven voorschriften zijn belast de bij besluit van Onze Minister en Onze Minister van Justitie gezamenlijk aangewezen ambtenaren.

Artikel 6. Strafbepaling

[Vervallen per 01-05-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 7. Slotbepaling

[Vervallen per 01-05-2005]

Deze wet kan worden aangehaald onder de titel "Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal".

Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 27 juni 1963

JULIANA.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

E. G. STIJKEL.

De Minister van Economische Zaken,

J. W. DE POUS.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. LUNS.

De Minister van Justitie,

A. C. W. BEERMAN.

Uitgegeven de zesde augustus 1963.

De Minister van Justitie,

Y. SCHOLTEN.

Terug naar begin van de pagina