Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Geraadpleegd op 26-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-04-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting WAM
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002415
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing kentekens als modellen
 2. Aanwijzing Stichting Waarborgfonds Motorverkeer als rechtspersoon
 3. Aanwijzingsregeling Stichting Waarborgfonds Motorverkeer als Schadevergoedingsorgaan
 4. Aanwijzingsregeling Vereniging het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars als Informatiecentrum
 5. Besluit bedrag eigen risico aanspraken op het Waarborgfonds Motorverkeer
 6. Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 7. Besluit bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen
 8. Besluit ex artikel 28 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 9. Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 10. Besluit personenvervoer 2000
 11. Besluit uitvoering artikel 2, achtste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 12. Besluit uitvoering artikel 3, derde lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 13. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2000 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 14. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2001 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 15. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2002 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 16. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2003 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 17. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2004 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 18. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2005 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 19. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2006 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 20. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2007 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 21. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2008 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 22. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2009 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 23. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2010 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 24. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2011 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 25. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2012 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 26. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2013
 27. Besluit vrijstelling gemoedsbezwaarden aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 28. Besluit vrijstelling voor fietsen met trapondersteuning van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 29. Bijdrage gemoedsbezwaarden
 30. Bijdragen gemoedsbezwaarden als bedoeld in w.a.-verzekering motorrijtuigen
 31. Bijdragen gemoedsbezwaarden w.a.-verzekering motorrijtuigen
 32. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2020
 33. Regeling vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2014
 34. Regeling vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2015
 35. Regeling vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2016
 36. Regeling vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2017
 37. Regeling vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2018
 38. Regeling vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2019
 39. Regeling vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2019
 40. Regeling vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2020
 41. Uitvoering artikel 18, tweede lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 42. Uitvoering artikel 19, eerste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 43. Uitvoering van artikel 2, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 44. Vaststelling bijdrage gemoedsbezwaarden 1992
 45. Vaststelling bijdrage gemoedsbezwaarden 1994
 46. Vaststelling bijdrage gemoedsbezwaarden als bedoeld in art. 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 1990
 47. Vaststelling bijdrage voor gemoedsbezwaarden voor 1991
 48. Vaststelling bijdragen aan het Waarborgfonds Motorverkeer (ex artikel 24 derde lid, WAM)
 49. Vaststelling bijdragen aan het Waarborgfonds Motorverkeer (ex artikel 24 eerste lid, WAM)
 50. Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden
 51. Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden (1988)
 52. Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 1989
 53. Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 1996
 54. Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 1999
 55. Vaststelling model verklaring gemoedsbezwaren
 56. Vaststelling model vrijstellingsbewijs WA-verzekering
 57. Wijzigingsbesluit Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 58. Wijzigingsbesluit besluit vaststelling van het bewijs van verzekering voor de niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en enkele regelen met betrekking tot het bewijs van vrijstelling (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen)
 59. Wijzigingsregeling Uitvoering artikel 19, eerste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregel tenuitvoerlegging strafrechtelijke en administratiefrechtelijke beslissingen
  Artikel: 4:24
 2. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
 3. Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 1
 4. Besluit bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen
  Artikelen: 1, 2
 5. Besluit ex artikel 28 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikelen: 13, 19, 20, 25
  Hoofdstukken: II, III
 6. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 7. Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 1
 8. Besluit uitvoering artikel 2, achtste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 1
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 10. Besluit vrijstelling voor fietsen met trapondersteuning van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 1
 11. Regeling aanwijzing beroepsbeoefenaren verstrekking diefstalgegevens kentekenregister 2008
  Artikel: 1
 12. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 1, 3, 4
 13. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM
  Artikel: 1
 14. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B
  Artikel: 1
 15. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie T
  Bijlage: bij artikel 1 van de Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie T
 16. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C
  Artikel: 1
 17. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D
  Artikel: 1
 18. Regeling erkenning bedrijfsvoorraad
  Artikel: 14
 19. Regeling erkenning exportdienstverlening
  Artikel: 8
 20. Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008
  Bijlage: I
 21. Regeling transitokentekens
  Artikel: 5
 22. Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012
  Bijlage: 1
 23. Uitvoering artikel 19, eerste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 1
 24. Vaststelling model vrijstellingsbewijs WA-verzekering
  Artikel: 2
 25. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 42, 148
 26. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel: 2
 27. Wet houdende regelen met betrekking tot de privatisering van het Waarborgfonds Motorverkeer
  Hoofdstuk: I
 28. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 2:45a, 4:70, 4:71
 29. Wet vergoeding van door NAVO-motorrijtuigen veroorzaakte schade
 30. Wijzigingsbesluit Wet op de rechterlijke organisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout (Stb. 155), en aanpassing van lagere regelgeving aan die wet
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36339
Wijziging 25-01-2023 Stb. 2023, 41 36212 20-03-2023 Stb. 2023, 97
Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 28-11-2018 Stb. 2018, 489 34842 11-12-2018 Stb. 2018, 491
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 679 33273 10-07-2015 Stb. 2015, 309
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 349 34176 13-10-2015 Stb. 2015, 351
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 15-12-2014 Stb. 2014, 582
Wijziging 12-06-2009 Stb. 2009, 245 31386 11-08-2012 Stb. 2012, 366
Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 200 32257 01-06-2010 Stb. 2010, 201
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 330 29849 21-12-2007 Stb. 2008, 4
Wijziging 24-05-2007 Stb. 2007, 194 30860 04-06-2007 Stb. 2007, 195
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
Wijziging 03-07-2003 Stb. 2003, 275 28636 03-07-2003 Stb. 2003, 276
Wijziging 03-07-2003 Stb. 2003, 275 28636 03-07-2003 Stb. 2003, 275
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
17-01-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 21 27251 13-12-2000 Stb. 2001, 21
01-01-2001 Wijziging 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456 14-12-2000 Stb. 2000, 564
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-01-1997 Wijziging 18-04-1996
samen met
02-11-1995
Stb. 1996, 249
samen met
Stb. 1995, 542
24335
samen met
24177
20-11-1996 Stb. 1996, 572
01-07-1996 Wijziging 18-04-1996 Stb. 1996, 249 24335 04-06-1996 Stb. 1996, 308
Wijziging 29-03-1996 Stb. 1996, 257
samen met
Stb. 1996, . 276
22961 19-06-1996 Stb. 1996, 325
01-04-1995 Wijziging 23-12-1992 Stb. 1993, 29 21345 30-03-1995 Stb. 1995, 160
01-01-1995 Wijziging 17-11-1994 Stb. 1994, 858 23664 15-12-1994 Stb. 1994, 919
01-07-1994 Wijziging 09-03-1994 Stb. 1994, 252 23199 09-03-1994 Stb. 1994, 252
01-01-1994 Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 609 22903 28-12-1993 Stb. 1993, 778
Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
10-09-1993 Wijziging 06-08-1993 Stb. 1993, 465 22313 06-08-1993 Stb. 1993, 465
20-05-1993 Wijziging 01-07-1992 Stb. 1992, 441 22395 01-07-1992 Stb. 1992, 441
01-01-1993 Wijziging 23-11-1992 Stb. 1992, 610 22520 23-11-1992 Stb. 1992, 610
20-11-1992 Wijziging 15-04-1992 Stb. 1992, 203 22337 15-04-1992 Stb. 1992, 203
01-01-1992 Wijziging 03-12-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 607
samen met
Stb. 1989, 490
19077 20-02-1990 Stb. 1990, 90
01-07-1990 Wijziging 20-06-1990 Stb. 1990, 337 21344 20-06-1990 Stb. 1990, 338
01-06-1989 Wijziging 03-05-1989 Stb. 1989, 152 20894 17-05-1989 Stb. 1989, 174
30-04-1988 Wijziging 10-03-1984 Stb. 1984, 91 17524 20-04-1988 Stb. 1988, 172
01-01-1988 Wijziging 28-10-1987 Stb. 1987, 500 19564 09-12-1987 Stb. 1987, 564
Wijziging 12-03-1987 Stb. 1987, 175 18985 28-10-1987 Stb. 1987, 506
01-06-1987 Wijziging 18-12-1986 Stb. 1986, 637 19329 12-05-1987 Stb. 1987, 219
01-06-1986 Wijziging 30-11-1983 Stb. 1983, 614 14281 16-05-1986 Stb. 1986, 274
Wijziging 30-11-1983 Stb. 1983, 614 14281 20-06-1984 Stb. 1984, 256
01-01-1986 Wijziging 18-12-1985 Stb. 1985, 705 15612 21-12-1985 Stb. 1985, 710
05-07-1984 Tekstplaatsing 05-07-1984 Stb. 1984, 269
01-07-1984 Wijziging 30-11-1983 Stb. 1983, 614 14281 20-06-1984 Stb. 1984, 256
Wijziging 30-11-1983 Stb. 1983, 613 17815 20-06-1984 Stb. 1984, 256
01-09-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 377 13655 23-06-1976 Stb. 1976, 377
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
01-07-1973 Wijziging 08-11-1972 Stb. 1972, 616 11864 13-06-1973 Stb. 1973, 278
30-03-1967 Tekstplaatsing 30-03-1967 Stb. 1967, 190
01-01-1967 Wijziging 22-12-1966 Stb. 1966, 559 8819 22-12-1966 Stb. 1966, 559
01-01-1965 Nieuwe-regeling 30-05-1963 Stb. 1963, 228 6342 23-06-1964 Stb. 1964, 202
01-12-1964 Wijziging 25-07-1964 Stb. 1964, 315 7113 16-10-1964 Stb. 1964, 393
01-10-1964 Nieuwe-regeling 30-05-1963 Stb. 1963, 228 6342 23-06-1964 Stb. 1964, 202
01-08-1964 Nieuwe-regeling 30-05-1963 Stb. 1963, 228 6342 23-06-1964 Stb. 1964, 202
01-07-1964 Nieuwe-regeling 30-05-1963 Stb. 1963, 228 6342 23-06-1964 Stb. 1964, 202
Naar boven