Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Geldend van 01-09-2017 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingWAM
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002415
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing kentekens als modellen
 2. Aanwijzing Stichting Waarborgfonds Motorverkeer als rechtspersoon
 3. Aanwijzingsregeling Stichting Waarborgfonds Motorverkeer als Schadevergoedingsorgaan
 4. Aanwijzingsregeling Vereniging het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars als Informatiecentrum
 5. Besluit bedrag eigen risico aanspraken op het Waarborgfonds Motorverkeer
 6. Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 7. Besluit bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen
 8. Besluit ex artikel 28 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 9. Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 10. Besluit personenvervoer 2000
 11. Besluit uitvoering artikel 2, achtste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 12. Besluit uitvoering artikel 3, derde lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 13. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2000 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 14. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2001 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 15. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2002 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 16. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2003 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 17. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2004 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 18. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2005 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 19. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2006 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 20. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2007 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 21. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2008 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 22. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2009 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 23. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2010 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 24. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2011 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 25. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2012 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 26. Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2013
 27. Besluit vrijstelling gemoedsbezwaarden aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 28. Besluit vrijstelling voor fietsen met trapondersteuning van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 29. Bijdrage gemoedsbezwaarden
 30. Bijdragen gemoedsbezwaarden als bedoeld in w.a.-verzekering motorrijtuigen
 31. Bijdragen gemoedsbezwaarden w.a.-verzekering motorrijtuigen
 32. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2017
 33. Regeling vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2014
 34. Regeling vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2015
 35. Regeling vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2016
 36. Regeling vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2017
 37. Uitvoering artikel 18, tweede lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 38. Uitvoering artikel 19, eerste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 39. Uitvoering van artikel 2, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 40. Vaststelling bijdrage gemoedsbezwaarden 1992
 41. Vaststelling bijdrage gemoedsbezwaarden 1994
 42. Vaststelling bijdrage gemoedsbezwaarden als bedoeld in art. 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 1990
 43. Vaststelling bijdrage voor gemoedsbezwaarden voor 1991
 44. Vaststelling bijdragen aan het Waarborgfonds Motorverkeer (ex artikel 24 derde lid, WAM)
 45. Vaststelling bijdragen aan het Waarborgfonds Motorverkeer (ex artikel 24 eerste lid, WAM)
 46. Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden
 47. Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden (1988)
 48. Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 1989
 49. Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 1996
 50. Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 1999
 51. Vaststelling model verklaring gemoedsbezwaren
 52. Vaststelling model vrijstellingsbewijs WA-verzekering
 53. Wijzigingsbesluit Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 54. Wijzigingsbesluit besluit vaststelling van het bewijs van verzekering voor de niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en enkele regelen met betrekking tot het bewijs van vrijstelling (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen)
 55. Wijzigingsregeling Uitvoering artikel 19, eerste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
 2. Besluit aanwijzing Stichting Waarborgfonds Motorverkeer voor ontvangen van gegevens uit het rijbewijzenregister
  Artikel: 1
 3. Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 1
 4. Besluit bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen
  Artikelen: 1, 2
 5. Besluit ex artikel 28 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikelen: 13, 19, 20, 25
  Hoofdstukken: II, III
 6. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 7. Besluit kennisgevingen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 1
 8. Besluit uitvoering artikel 2, achtste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 1
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 10. Besluit vrijstelling voor fietsen met trapondersteuning van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 1
 11. Regeling aanwijzing beroepsbeoefenaren verstrekking diefstalgegevens kentekenregister 2008
  Artikel: 1
 12. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 1, 4
 13. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM
  Artikel: 1
 14. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B
  Artikel: 1
 15. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie T
  Bijlage: bij artikel 1 van de Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie T
 16. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C
  Artikel: 1
 17. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D
  Artikel: 1
 18. Regeling erkenning bedrijfsvoorraad
  Artikel: 14
 19. Regeling erkenning exportdienstverlening
  Artikel: 8
 20. Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008
  Bijlage: I
 21. Regeling materieelbeheer rijksoverheid 2006
  Bijlage: 2
 22. Regeling model document voor bromfietsen
  Artikel: 1
 23. Regeling transitokentekens
  Artikel: 5
 24. Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012
  Bijlage: 1
 25. Uitvoering artikel 19, eerste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 1
 26. Vaststelling model vrijstellingsbewijs WA-verzekering
  Artikel: 2
 27. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 42, 148
 28. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel: 2
 29. Wet houdende regelen met betrekking tot de privatisering van het Waarborgfonds Motorverkeer
  Hoofdstuk: I
 30. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 2:45a, 4:70, 4:71
 31. Wet vergoeding van door NAVO-motorrijtuigen veroorzaakte schade
 32. Wijzigingsbesluit Wet op de rechterlijke organisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout (Stb. 155), en aanpassing van lagere regelgeving aan die wet
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina