Regeling schuldregisters Nederlandse staatsleningen

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-04-2004

Regeling schuldregisters Nederlandse staatsleningen

De Minister van Financiën,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2004]

Voor de toepassing van het bij deze beschikking bepaalde wordt verstaan onder:

schuldregister:

een schuldregister van een geldlening ten laste van de Staat der Nederlanden luidende in euro's;

Agentschap:

het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam.

Artikel 2. (aflossing)

[Vervallen per 01-05-2004]

 • 1 De aflossing op een in een schuldregister ingeschreven rekening geschiedt op de tijdstippen waarop en in de mate waarin de betreffende geldlening wordt afgelost, met dien verstande dat voor de aflossing op een in een schuldregister van een gefaseerd aflosbare lening ingeschreven rekening geldt dat:

  • a. deze niet door loting doch in evenredigheid plaatsvindt,

  • b. de aflossingsbedragen worden vastgesteld op basis van het saldo van de rekening direct voorafgaand aan de lotingsdatum van de lening,

  • c. de aflossingsbedragen worden afgerond op € 453,78 of een veelvoud daarvan,

   en

  • d. indien een aflossingsbedrag eindigt op € 226,89 of meer, afronding naar boven - en overigens naar beneden plaatsvindt.

 • 2 De terugbetaling van de hoofdsom zal geschieden door overboeking door bemiddeling van De Nederlandsche Bank N.V. op een door de inschrijver aan te wijzen rekening.

Artikel 3. (rente)

[Vervallen per 01-05-2004]

 • 1 De rente is betaalbaar op de renteverschijndagen van de desbetreffende geldlening.

 • 2 De rente wordt vastgesteld op basis van het saldo van de rekening direct voorafgaand aan de ex-datum van de lening.

 • 3 De betaling van de rente zal geschieden onder aftrek van de in artikel 6 genoemde kosten door overboeking door bemiddeling van De Nederlandsche Bank N.V. op een door de inschrijver aan te wijzen rekening.

 • 4 De rente gaat in op de dag waarop de desbetreffende geldlening rente gaat dragen, met dien verstande dat ten aanzien van inschrijvingen, ontstaan door omzetting van schuldbewijzen op of na een renteverschijndag, de rente ingaat op deze verschijndag.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2004]

Overdracht ingevolge verhandeling van een op een rekening in een schuldregister ingeschreven bedrag kan uitsluitend geschieden in bedragen van de kleinst beschikbare coupure of veelvouden daarvan. Overdracht ingevolge verhandeling van een op een rekening in een schuldregister van een op grond van de Wet schuldredenominatie geredenomineerde lening ingeschreven bedrag kan geschieden in bedragen van één euro of een veelvoud daarvan. Het overgedragen bedrag wordt geboekt op een bestaande of te openen rekening ten name van de verkrijger. De verhandeling is onderworpen aan de voorschriften welke gelden voor de verhandeling van effecten.

 • 2 Alle overige handelingen kunnen uitsluitend geschieden in bedragen van de kleinst beschikbare coupure of een veelvoud daarvan.

Artikel 5. (wijziging betaaladres)

[Vervallen per 01-05-2004]

 • 1 Gedurende de periode die aanvangt op de ex-datum en eindigt op de dag voorafgaand aan de renteverschijndag van een lening kan geen wijziging worden gebracht in de rekening die is aangewezen voor de betaling van de op de renteverschijndag te betalen rente.

 • 2 Gedurende de periode die aanvangt op de ex-datum en eindigt op de dag voorafgaand aan de aflossingsvervaldag van een gefaseerd aflosbare lening kan geen wijziging worden gebracht in de rekening die is aangewezen voor de betaling van het op de aflossingsvervaldag terug te betalen aflossingsbedrag.

Artikel 6. (kosten)

[Vervallen per 01-05-2004]

Over elke rekening zijn op de verschijndagen van de rente aan het Agentschap kosten verschuldigd. Deze periodieke kosten worden berekend over de op basis van artikel 3, tweede lid, vastgestelde rente en belopen:

 • -

  1,2 % over het bedrag van de rente, voor zover dit bedrag € 4 537,80 niet te boven gaat;

 • -

  0,12 % over het bedrag van de rente, voor zover dit bedrag € 4 537,80 overschrijdt.

Artikel 7. (verwisseling van schuldbewijzen in inschrijvingen)

[Vervallen per 01-05-2004]

 • 1 Een houder van schuldbewijzen of recepissen van een lening, te wiens name in het schuldregister van deze lening reeds een rekening is geopend, kan deze doen omzetten in een inschrijving in dat register in bedragen van de kleinst beschikbare coupure of veelvouden daarvan.

 • 2 Een houder van schuldbewijzen of recepissen van een lening, te wiens name in het schuldregister van deze lening geen rekening is geopend, kan deze doen omzetten in een inschrijving in dat register, mits deze schuldbewijzen en recepissen een gezamenlijke nominale waarde vertegenwoordigen van ten minste de kleinst beschikbare coupure.

 • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde omzettingen geschieden kosteloos.

 • 4 De omzetting van schuldbewijzen en recepissen in inschrijvingen in een schuldregister is onderworpen aan de voorschriften die gelden voor de verhandeling van effecten.

 • 5 In de periode die aanvangt op de lotingsdatum en eindigt op de dag voorafgaand aan de aflossingsvervaldag van een gefaseerd aflosbare lening worden geen schuldbewijzen aangenomen ten gunste van het op de aflossingsvervaldag van de lening terug te betalen aflossingsbedrag.

 • 6 De aanvraag tot omzetting moet, voor wat betreft gefaseerd aflosbare leningen, tezamen met de schuldbewijzen en recepissen, welke zijn voorzien van de nog niet verschenen coupons, bij het Agentschap worden ingediend. Voor niet gefaseerd aflosbare leningen moet de aanvraag tot omzetting worden ingediend bij het Agentschap, terwijl de schuldbewijzen giraal via het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (Necigef) kunnen worden geleverd.

Artikel 8. (verwisseling van inschrijvingen in schuldbewijzen)

[Vervallen per 01-05-2004]

 • 1 Ten laste van een inschrijving in een schuldregister kunnen schuldbewijzen worden verkregen in bedragen van nominaal de kleinst beschikbare coupure of veelvouden daarvan.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde omzettingen geschieden kosteloos.

 • 3 De omzetting van inschrijvingen in een schuldregister in schuldbewijzen is onderworpen aan de voorschriften die gelden voor de verhandeling van effecten.

 • 4 In de periode die aanvangt op de ex-datum en eindigt op de dag voorafgaand aan de aflossingsvervaldag van een gefaseerd aflosbare lening worden geen schuldbewijzen afgegeven ten laste van het op de aflossingsvervaldag van de lening terug te betalen aflossingsbedrag.

 • 4 De aanvraag tot omzetting moet bij het Agentschap worden ingediend.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2004]

Voor de berekening van de in artikel 4, eerste lid, en artikel 7, tweede lid, genoemde bedragen, alsmede voor de berekening van de in artikel 6 genoemde kosten, worden de inschrijvingen ten name van eenzelfde rekeninghouder in de Schuldregisters van Nederlandse Staatsleningen, waarvan de schuldbewijzen ter beurze dooreen leverbaar zijn, tezamen in aanmerking genomen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-05-2004]

 • 1 Artikel 7 en artikel 8 zijn van overeenkomstige toepassing, indien een geldlening ten laste van de Staat der Nederlanden is uitgegeven uitsluiten in de vorm van een bij het Nederlandse Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer of een andere bewaarinstelling gedeponeerde global note, waarbij de akte van overdracht wordt aangemerkt als schuldbewijs.

 • 2 Voor de inschrijvingen in de schuldregisters gelden overigens, voorzover toepasselijk, de bepalingen inzake schuldbewijzen van de betreffende geldlening.

Artikel 11

[Vervallen per 01-05-2004]

De Agent van het Ministerie van Financiën kan ter uitvoering van de taak, hem opgedragen bij artikel 1 van de wet van 30 november 1949, Stb. J 529, nadere regelen omtrent de inrichting en het beheer van de schuldregisters stellen.

Artikel 12

[Vervallen per 01-05-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: "Regeling schuldregisters Nederlandse staatsleningen".

De

Minister

van Financiën,

J. Zijlstra

Terug naar begin van de pagina