In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 12-09-2007 t/m 31-07-2008

Besluit van 26 april 1963, houdende regelen ten aanzien van de in- en uitvoer van bepaalde industriële goederen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 18 april 1963, No. 663/468 W.J.A., de Sociaal-Economische Raad gehoord;

Overwegende, dat het belang van de volkshuishouding naar Ons oordeel vereist regelen te stellen ten aanzien van de in- en uitvoer van bepaalde industriële goederen;

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de In- en uitvoerwet (Stb. 1962, 295);

De Raad van State gehoord (advies van 10-24 april 1963, No. 71b);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 25 april 1963, No. 663/561 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken;

oorsprong: hetgeen daaronder wordt verstaan in Titel II, Hoofdstuk 2, Afdeling 1, van het communautair douanewetboek (PbEG 1992, L 302).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De invoer van goederen, aangewezen in de bij dit besluit behorende bijlage A, zonder vergunning van Onze Minister, is verboden.

 • 2 Het eerste lid geldt ten aanzien van de in bijlage Aonder II (textielprodukten) opgenomen goederen slechts, indien die goederen van oorsprong zijn uit de landen, de na die aanduiding van die goederen staan vermeld.

 • 3 Het eerste lid geldt voorts niet in de gevallen waarin artikel 2, eerste lid, van het Invoerbesluit bepaalde ijzer- en staalprodukten Spanje (Stb. 1985, 152) van toepassing is.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De invoer van goederen, aangewezen in de bij dit besluit behorende bijlage E, zonder afgifte aan de bij die invoer betrokken ambtenaar van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane, van een bewijsstuk inzake de oorsprong van die goederen, is verboden.

 • 2 Onze Minister kan de bewijsstukken aanwijzen welke in de daarbij aangegeven gevallen dienen te worden afgegeven.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde ambtenaar is bevoegd om in geval van twijfel aan de juistheid of de echtheid van een afgegeven bewijsstuk te vorderen dat zodanige aanvullende bewijsstukken worden afgegeven dat naar zijn oordeel de juistheid van de aangegeven oorsprong voldoende is aangetoond.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Onze Minister kan ontheffing verlenen van het bij artikel 2 of 5a bepaalde.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Bij de verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2 worden daaraan voor de houder van de vergunning de volgende voorschriften verbonden:

 • a. de vergunning bij de invoer van goederen, waarvoor zij is verleend, in handen te stellen van de daarbij betrokken ambtenaar van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane;

 • b. de vergunning, zodra vaststaat dat daarvan geen gebruik meer kan worden gemaakt, voor zover zij in verband daarmede niet is ingehouden door een ambtenaar als onder a bedoeld, terstond terug te zenden aan degene, die haar heeft verleend;

 • c. aan degene, die de vergunning heeft verleend, binnen de daartoe gestelde termijn alle gewenste inlichtingen te verstrekken omtrent het van de vergunning gemaakte gebruik.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Vergunningen en ontheffingen krachtens de In- en uitvoerbeschikking industriële goederen 1963 (Stcrt. 1962, 222) verleend, worden, voor zover zij hun gelding nog niet hebben verloren, geacht te zijn verleend op grond van dit besluit.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als "In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963".

 • 2 Het treedt in werking met ingang van 3 juli 1963.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en Onze Minister van Financiën.

Soestdijk, 26 april 1963

JULIANA.

De Minister van Economische Zaken,

J. W. DE POUS.

Uitgegeven de tweede mei 1963.

De Minister van Justitie,

A. C. W. BEERMAN.

Bijlage A

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De in deze bijlage aangewezen goederen worden telkens aangeduid door middel van een of meer codes van de gecombineerde nomenclatuur, bedoeld in artikel 1 van verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG L 256). Elke aldus vermelde code omvat alle goederen, die ingevolge de bepalingen van bedoelde verordening onder die code worden ingedeeld, met dien verstande dat codes voorafgegaan door de aanduiding "ex" slechts de daarbij ingedeelde goederen omvatten die worden vermeld in de daaraan toegevoegde omschrijving.

A1. (andere dan textielprodukten)

Code

gecombineerde nomenclatuur

Omschrijving voor zover nodig

van post 7201: gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen

 

1011

 
 

1019

 
 

1030

 
 

1090

 
 

2000

 
 

3010

 
 

3090

 
 

4000

 
     

van post 7202: ferrolegeringen

 

1120

 
 

1180

 
 

9911

 
     

van post 7203: ferroprodukten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroprodukten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen

 

9000

 

van post 7204: resten en afval van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal

 

5010

 
 

5090

 
     

van post 7206: ijzer (ander dan bedoeld bij post 72.03) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen

 

1000

 
 

9000

 
     

van post 7207: halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal

 

1111

 
 

1119

 
 

1211

 
 

1219

 
 

1911

 
 

1915

 
 

1931

 
 

2011

 
 

2015

 
 

2017

 
 

2031

 
 

2033

 
 

2051

 
 

2055

 
 

2057

 
 

2071

 
     

van post 7208: gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed

7208

1100

 
 

1210

 
 

1291

 
 

1299

 
 

1310

 
 

1391

 
 

1395

 
 

1398

 
 

1410

 
 

1491

 
 

1499

 
 

2110

 
 

2190

 
 

2210

 
 

2291

 
 

2295

 
 

2298

 
 

2310

 
 

2391

 
 

2399

 
 

2410

 
 

2491

 
 

2499

 
 

3100

 
 

3210

 
 

3230

 

Code

gecombineerde nomenclatuur

Omschrijving voor zover nodig

 

3251

 
 

3259

 
 

3291

 
 

3299

 
 

3310

 
 

3391

 
 

3399

 
 

3410

 
 

3490

 
 

3510

 
 

3590

 
 

4100

 
 

4210

 
 

4230

 
 

4251

 
 

4259

 
 

4291

 
 

4299

 
 

4310

 
 

4391

 
 

4399

 
 

4410

 
 

4490

 
 

4510

 
 

4590

 
 

9010

 
     

van post 7209: gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed

 

1100

 
 

1210

 
 

1290

 
 

1310

 
 

1390

 
 

1410

 
 

1490

 
 

2100

 
 

2210

 
 

2290

 
 

2310

 
 

2390

 
 

2410

 
 

2491

 
 

2499

 
 

3100

 
 

3210

 
 

3290

 
 

3310

 
 

3390

 
 

3410

 
 

3490

 
 

4100

 
 

4210

 
 

4290

 
 

4310

 
 

4390

 
 

4410

 
 

4490

 
 

9010

 
     

van post 7210: gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed

 

1110

 
 

1211

 
 

1219

 
 

2010

 
 

3110

 
 

3910

 
 

4110

 
 

4910

 
 

5010

 
 

6011

 
 

6019

 
 

ex 7210 7031

 
 

ex 7210 7039

 
 

9031

 

Code

gecombineerde nomenclatuur

Omschrijving voor zover nodig

 

9033

 
 

9035

 
 

9039

 
     

van post 7211: gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed

 

1100

 
 

1210

 
 

1290

 
 

1910

 
 

1991

 
 

1999

 
 

2100

 
 

2210

 
 

2290

 
 

2910

 
 

2991

 
 

2999

 
 

3010

 
 

4110

 
 

4191

 
 

4910

 
 

9011

 
     

van post 7212: gewalste platte produkten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed

 

1010

 
 

1091

 
 

2111

 
 

2911

 
 

3011

 
 

4010

 
 

4091

 
 

5031

 
 

5051

 
 

6011

 
 

6091

 
     

van post 7213: walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal

 

1000

 
 

2000

 
 

3100

 
 

3900

 
 

4100

 
 

4900

 
 

5010

 
 

5090

 
     

van post 7214: staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd

 

2000

 
 

3000

 
 

4010

 
 

4091

 
 

4099

 
 

5010

 
 

5091

 
 

5099

 
 

6000

 
     

van post 7215: andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal

 

9010

 
     

van post 7216: profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal

 

1000

 
 

2100

 
 

2200

 
 

3111

 
 

3119

 
 

3191

 
 

3199

 
 

3211

 
 

3219

 
 

3291

 
 

3299

 
 

3310

 
 

3390

 

Code

gecombineerde nomenclatuur

Omschrijving voor zover nodig

 

4010

 
 

4090

 
 

5010

 
 

5090

 
 

9010

 
     

van post 7218: roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van roestvrij staal

 

1000

 
 

9011

 
 

9013

 
 

9015

 
 

9019

 
 

9050

 
     

van post 7219: gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer

 

1110

 
 

1190

 
 

1210

 
 

1290

 
 

1310

 
 

1390

 
 

1410

 
 

1490

 
 

2111

 
 

2119

 
 

2190

 
 

2210

 
 

2290

 
 

2310

 
 

2390

 
 

2410

 
 

2490

 
 

3110

 
 

3190

 
 

3210

 
 

3290

 
 

3310

 
 

3390

 
 

3410

 
 

3490

 
 

3510

 
 

3590

 
 

9011

 
 

9019

 
     

van post 7220: gewalste platte produkten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm

 

1100

 
 

1200

 
 

2010

 
 

9011

 
 

9031

 
     

van post 7221: walsdraad van roestvrij staal

 

0010

 
 

0090

 
     

van post 7222: staven en profielen van roestvrij staal

 

1011

 
 

1019

 
 

1051

 
 

1059

 
 

1099

 
 

3010

 
 

4011

 
 

4019

 
 

4030

 
     

van post 7224: ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van ander gelegeerd staal

 

1000

 
 

9001

 
 

9009

 
 

9015

 
 

9030

 
     

van post 7225: gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer

Code

gecombineerde nomenclatuur

Omschrijving voor zover nodig

 

1010

 
 

1091

 
 

1099

 
 

2010

 
 

2030

 
 

3000

 
 

4010

 
 

4030

 
 

4050

 
 

4070

 
 

4090

 
 

5010

 
 

5090

 
 

9010

 
     

van post 7226: gewalste platte produkten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm

 

1010

 
 

1030

 
 

2010

 
 

2031

 
 

2051

 
 

2071

 
 

9110

 
 

9190

 
 

9210

 
 

9911

 
 

9931

 
     

van post 7227: walsdraad van ander gelegeerd staal

 

1000

 
 

2000

 
 

9010

 
 

9030

 
 

9080

 
     

van post 7228: staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal

 

1010

 
 

1030

 
 

2011

 
 

2019

 
 

2030

 
 

3010

 
 

3030

 
 

3080

 
 

6010

 
 

7010

 
 

7031

 
 

8010

 
 

8090

 
     

van post 7301: damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal

 

1000

 

A II. (textielprodukten)

De in deze bijlage aangewezen goederen worden telkens aangeduid door middel van een of meer codes van de gecombineerde nomenclatuur, bedoeld in artikel 1 van verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG L 256). De nadere definiëring van de goederen geschiedt door middel van een verwijzing naar de categorienummers, welke zijn vastgelegd in de bilaterale overeenkomsten die de Europese Economische Gemeenschap heeft gesloten met bepaalde textielleverende landen in het kader van het Multi-vezel Akkoord (MVA), zoals vermeld in verordening (EEG) nr. 4136/86 van de Raad van de Europese Gemeenschappen (PbEG L 387). De MVA-akkoorden hebben slechts betrekking op produkten van wol of fijn haar, katoen en synthetische en kunstmatige vezels.

Elke vermelde code omvat alle goederen, die ingevolge de bepalingen van verordening (EEG) nr. 2658/87 onder die code worden ingedeeld, met dien verstande dat codes voorafgegaan door de aanduiding "ex" slechts de daarbij ingedeelde goederen omvatten die vallen onder de daaraan toegevoegde categorie.

De letter X in de kolom "Land van oorsprong" staat voor de volgende landen: Argentinië, Bangla Desh, Brazilië, Philippijnen, India, Indonesië, Macao, Maleisië, Pakistan, Peru, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Uruguay, Zuid-Korea, Bosnië-Herzegowina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische deelrepubliek Macedonië, Montenegro, Servië.

Code van de gecombineerde nomenclatuur

Land van oorsprong

     

van post 5105:

Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd (gekamd vlies daaronder begrepen)

 
 

1000(cat 46)X

 
 

2100(cat 46)X

 
 

2900(cat 46)X

 
 

3010(cat 46)X

 
 

3090(cat 46)X

 
     

van post 5111:

weefsels van gekaarde wol of van gekaard fijn haar

 
 

alle nummers(cat 50)X

 
     

van post 5112:

weefsels van gekamde wol of van gekamd fijn haar

 
 

alle nummers(cat 50)X

 
     

van post 5204:

naaigarens van katoen, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein

 
 

1100(cat 1) X en

Egypte, Turkije.

 

1900(cat 1) X en

Egypte, Turkije.

     

van post 5205:

garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

 
 

alle nummers(cat 1)

X en Egypte, Turkije.

     

van post 5206:

garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattende minder dan 85 gewichtspercenten katoen, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

 
 

alle nummers(cat 1)

X en Egypte, Turkije.

     

van post 5208 :

weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen met een gewicht van niet meer dan 200 gram per vierkante meter

 
 

alle nummers(cat 2)

X en Egypte, Turkije.

     

van post 5209:

weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, met een gewicht van meer dan 200 gram per vierkante meter

 
 

alle nummers(cat 2)

X en Egypte, Turkije.

     

van post 5210:

weefsels van katoen, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van niet meer dan 200 gram per vierkante meter

 
 

alle nummers(cat 2)

X en Egypte, Turkije.

     

van post 5211:

weefsels van katoen, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van meer dan 200 gram per vierkante meter

 
 

alle nummers(cat 2)

X en Egypte, Turkije.

     

van post 5212:

andere weefsels van katoen

 
 

alle nummers(cat 2)

X en Egypte, Turkije.

     

van post 5306:

garens van vlas

 
 

alle nummers(cat 115)

 
     

van post 5308:

garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens

 
 

9011(cat 115)

 
 

9013(cat 115)

 
 

9019(cat 115)

 
     

van post 5309:

weefsels van vlas

 
 

alle nummers (cat 117)

 
     

van post 5311:

weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens

 
 

0010(cat 117)

 
     

van post 5401:

naaigarens van synthetische filamenten, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

 
 

1011(cat 41)

Turkije

 

1019(cat 41)

Turkije

     

van post 5402:

garens van synthetische continufilamenten, niet gereed voor de verkoop in het klein, andere dan niet- getextureerde, ongetwijnde, niet-getwiste garens of op 50 toeren per meter getwiste garens

 
 

1010(cat 41)

Turkije

 

1090(cat 41)

Turkije

 

2000(cat 41)

Turkije

 

3110(cat 41)

Turkije

 

3130(cat 41)

Turkije

 

3190(cat 41)

Turkije

 

3200(cat 41)

Turkije

 

3310(cat 41)

Turkije

 

3390(cat 41)

Turkije

 

3910(cat 41)

Turkije

 

3990(cat 41)

Turkije

Code van de gecombineerde nomenclatuur

Land van oorsprong

     
 

4910(cat 41)

Turkije

 

4991(cat 41)

Turkije

 

4999(cat 41)

Turkije

 

5110(cat 41)

Turkije

 

5130(cat 41)

Turkije

 

5190(cat 41)

Turkije

 

5210(cat 41)

Turkije

 

5290(cat 41)

Turkije

 

5910(cat 41)

Turkije

 

5990(cat 41)

Turkije

 

6110(cat 41)

Turkije

 

6130(cat 41)

Turkije

 

6190(cat 41)

Turkije

 

6210(cat 41)

Turkije

 

6290(cat 41)

Turkije

 

6910(cat 41)

Turkije

 

6990(cat 41)

Turkije

     

van post 5407:

weefsels van synthetische filamentgarens, weefsels vervaardigd van produkten bedoeld bij post 54.04 daaronder begrepen

 
 

1000(cat 35)

X

 

2011(cat 33)

X en Turkije.

 

2090(cat 35)

X

 

3000(cat 35)

X

 

4100(cat 35)

X

 

4211(cat 35)

X

 

4290(cat 35)

X

 

4300(cat 35)

X

 

4410(cat 35)

X

 

4490(cat 35)

X

 

5100(cat 35)

X

 

5200(cat 35)

X

 

5310(cat 35)

X

 

5390(cat 35)

X

 

5400(cat 35)

X

 

6010(cat 35)

X

 

6030(cat 35)

X

 

6051(cat 35)

X

 

6059(cat 35)

X

 

6090(cat 35)

X

 

7100(cat 35)

X

 

7200(cat 35)

X

 

7310(cat 35)

X

 

7391(cat 35)

X

 

7399(cat 35)

X

 

7400(cat 35)

X

 

8100(cat 35)

X

 

8200(cat 35)

X

 

8310(cat 35)

X

 

8390(cat 35)

X

 

8400(cat 35)

X

 

9100(cat 35)

X

 

9200(cat 35)

X

 

9310(cat 35)

X

 

9390(cat 35)

X

 

9400(cat 35)

X

     

van post 5408:

weefsels van kunstmatige filamentgarens, weefsels vervaardigd van produkten bedoeld bij post 5405 daaronder begrepen

 
 

alle nummers(cat 36)

Zuid-Korea

     

van post 5508:

naaigarens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein

 
 

1011(cat 22)

X en Turkije.

 

1019(cat 22)

X en Turkije.

 

1090(cat 56)

Turkije

 

2010(cat 23)

X

     

van post 5509:

garens voor synthetische stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

 
 

alle nummers (cat 22)

X en Turkije.

     

van post 5510:

garens van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

 
 

alle nummers(cat 23)

X

     

van post 5511:

garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein

 
 

1000(cat 56)

Turkije

 

2000(cat 56)

Turkije

Code van de gecombineerde nomenclatuur

Land van oorsprong

     

van post 5512:

weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische stapelvezels

 
 

alle nummers(cat 3)

X en Turkije.

van post 5513:

weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van niet meer dan 170 gram per vierkante meter

 
 

alle nummers(cat 3)

X en Turkije.

     

van post 5514:

weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van meer dan 170 gram per vierkante meter

 
 

alle nummers(cat 3)

X en Turkije.

     

van post 5515:

andere weefsels van synthetische stapelvezels

 
 

alle nummers(cat 3)

X en Turkije.

     

van post 5516:

weefsels van kunstmatige stapelvezels

 
 

alle nummers(cat 37)

X

     

van post 5604:

draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 54.04 of 54.05, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof

 

ex 5604

2000(cat 41)

Turkije

ex 5604

9000(cat 41)

Turkije

ex 5604

9000(cat 1)

X en Egypte, Turkije.

     

van post 5606:

kettingsteekgaren (zogenaamd chainettegaren)

 
 

0010(cat 65)

Turkije

     

van post 5607 :

bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of kunststof

 
 

4100(cat 90)

 
 

4911(cat 90)

 
 

4919(cat 90)

 
 

4990(cat 90)

 
 

5011(cat 90)

 
 

5019(cat 90)

 
 

5030(cat 90)

 
 

5090(cat 90)

 

ex 5607

9000(cat 121)

 
     

van post 5608:

geknoopte netten van bindgaren, touw of kabel, in banen of aan het stuk; visnetten en andere netten, van textielstof, geconfectioneerd

 
 

1111(cat 97)

X

 

1119(cat 97)

X

 

1191(cat 97)

X

 

1199(cat 97)

X

 

1911(cat 97)

X

 

1919(cat 97)

X

 

1931(cat 97)

X

 

1939(cat 97)

X

 

1991(cat 97)

X

 

1999(cat 97)

X

ex 5608

9000(cat 97)

X

     

van post 5801:

fluweel, pluche en chenilleweefsel, andere dan bedoeld bij de posten 58.02 en 58.06

 
 

1000(cat 32)

X en Turkije

 

2100(cat 32)

X en Turkije

 

2200(cat 32)

X en Turkije

 

2300(cat 32)

X en Turkije

 

2400(cat 32)

X en Turkije

 

2500(cat 32)

X en Turkije

 

2600(cat 32)

X en Turkije

 

3100(cat 32)

X en Turkije

 

3200(cat 32)

X en Turkije

 

3300(cat 32)

X en Turkije

 

3400(cat 32)

X en Turkije

 

3500(cat 32)

X en Turkije

 

3600(cat 32)

X en Turkije

     

van post 5802:

lussenweefsel (bad- of frotteerstof), andere dan bedoeld bij post 58.06; getufte textielstoffen, andere dan bedoeld bij post 57.03

 
 

1100(cat 9)

X en Turkije

ex 5802

2000(cat 32)

X en Turkije

ex 5802

3000(cat 32)

X en Turkije

     

van post 5803:

weefsel met gaasbinding, andere dan bedoeld bij post 58.06

 
 

9030(cat 3)

X en Turkije.

 

9050(cat 37)

X

ex 5803

9090(cat 117)

 

Code van de gecombineerde nomenclatuur

Land van oorsprong

     

van post 5807:

etiketten, insignes en dergelijke artikelen van textiel, aan het stuk, in banden of gesneden, niet geborduurd

 

ex 5807

9090(cat 67)

X

     

van post 5811:

textielprodukten aan het stuk, bestaande uit een of meer lagen textiel, die door stikken of op andere wijze zijn samengevoegd met watten of ander opvulmateriaal, andere dan borduurwerk bedoeld bij post 58.10

 

ex 5811

0000(cat 2)

en Egypte, Turkije.

ex 5811

0000(cat 35)

X

ex 5811

0000(cat 36)

Zuid-Korea

     

van post 5903:

weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, andere dan die bedoeld bij post 5902

 
 

1010(cat 100)

 
 

1090(cat 100)

 
 

2010(cat 100)

 
 

2090(cat 100)

 
 

9010(cat 100)

 
 

9091(cat 100)

 
 

9099(cat 100)

 
     

van post 5905:

wandbekleding van textielstof

 
 

0031(cat 117)

 
 

0039(cat 117)

 

ex 5909

0070(cat 36)

Zuid-Korea

ex 5905

0070(cat 3)

X en Turkije.

ex 5905

0070(cat 35 en 37)

X

     

van post 6001:

poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof daaronder begrepen), aan het stuk

 

ex 6001

1000(cat 65)

Turkije

 

2100(cat 65)

Turkije

 

2200(cat 65)

Turkije

 

2910(cat 65)

Turkije

 

9110(cat 65)

Turkije

 

9130(cat 65)

Turkije

 

9150(cat 65)

Turkije

 

9190(cat 65)

Turkije

 

9210(cat 65)

Turkije

 

9230(cat 65)

Turkije

 

9250(cat 65)

Turkije

 

9290(cat 65)

Turkije

 

9910(cat 65)

Turkije

     

van post 6002:

ander brei- en haakwerk aan het stuk

 

ex 6002

1010(cat 65)

Turkije

 

2010(cat 65)

Turkije

 

2039(cat 65)

Turkije

 

2050(cat 65)

Turkije

 

2070(cat 65)

Turkije

ex 6002

3010(cat 65)

Turkije

 

4100(cat 65)

Turkije

 

4210(cat 65)

Turkije

 

4230(cat 65)

Turkije

 

4250(cat 65)

Turkije

 

4290(cat 65)

Turkije

 

4331(cat 65)

Turkije

 

4333(cat 65)

Turkije

 

4335(cat 65)

Turkije

 

4339(cat 65)

Turkije

 

4350(cat 65)

Turkije

 

4391(cat 65)

Turkije

 

4393(cat 65)

Turkije

 

4395(cat 65)

Turkije

 

4399(cat 65)

Turkije

 

9100(cat 65)

Turkije

 

9210(cat 65)

Turkije

 

9230(cat 65)

Turkije

 

9250(cat 65)

Turkije

 

9290(cat 65)

Turkije

 

9331(cat 65)

Turkije

 

9333(cat 65)

Turkije

 

9335(cat 65)

Turkije

 

9339(cat 65)

Turkije

 

9391(cat 65)

Turkije

 

9399(cat 65)

Turkije

     

van post 6101:

overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of jongens, andere dan de artikelen bij post 61.03

 

Code van de gecombineerde nomenclatuur

Land van oorsprong

     
 

1010(cat 83)

X en Turkije.

 

1090(cat 5)

X en Turkije.

 

2010(cat 83)

X en Turkije.

 

2090(cat 5)

X en Turkije.

 

3010(cat 83)

X en Turkije.

 

3090(cat 5)

X en Turkije.

     

van post 6102:

mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes, andere dan de artikelen bedoeld bij post 61.04

 
 

1010(cat 83)

X en Turkije.

 

1090(cat 5)

X en Turkije.

 

2010(cat 83)

X en Turkije.

 

2090(cat 5)

X en Turkije.

 

3010(cat 83)

X en Turkije.

 

3090(cat 5)

X en Turkije.

     

van post 6103:

kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

 
 

1100(cat 75)

Turkije

 

1200(cat 75)

Turkije

 

1900(cat 75)

Turkije

 

2100(cat 75)

Turkije

 

2200(cat 75)

Turkije

 

2300(cat 75)

Turkije

 

2900(cat 75)

Turkije

 

3100(cat 83)

X en Turkije.

 

3200(cat 83)

X en Turkije.

 

3300(cat 83)

X en Turkije.

ex 6103

3900(cat 83)

X en Turkije.

 

4110(cat 28)

X en Turkije

 

4190(cat 28)

X en Turkije

 

4210(cat 28)

X en Turkije

 

4290(cat 28)

X en Turkije

 

4310(cat 28)

X en Turkije

 

4390(cat 28)

X en Turkije

ex 6103

4910(cat 28)

X en Turkije

 

4991(cat 28)

X en Turkije

     

van post 6104:

mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

 
 

1100(cat 74)

X en Turkije.

 

1200(cat 74)

X en Turkije.

 

1300(cat 74)

X en Turkije.

ex 6104

1900(cat 74)

X en Turkije.

 

2100(cat 74)

X en Turkije.

 

2200(cat 74)

X en Turkije.

 

2300(cat 74)

X en Turkije.

ex 6104

2900(cat 74)

X en Turkije.

 

3100(cat 83)

X en Turkije.

 

3200(cat 83)

X en Turkije.

 

3300(cat 83)

X en Turkije.

ex 6104

3900(cat 83)

X en Turkije.

 

4100(cat 26)

X en Turkije, Marokko.

 

4200(cat 26)

X en Turkije, Marokko.

 

4300(cat 26)

X en Turkije, Marokko.

 

4400(cat 26)

X en Turkije, Marokko.

 

5100(cat 27)

X en Turkije.

 

5200(cat 27)

X en Turkije.

 

5300(cat 27)

X en Turkije.

ex 6104

5900(cat 27)

X en Turkije.

 

6110(cat 28)

X en Turkije

 

6190(cat 28)

X en Turkije

 

6210(cat 28)

X en Turkije

 

6290(cat 28)

X en Turkije

 

6310(cat 28)

X en Turkije

 

6390(cat 28)

X en Turkije

ex 6104

6910(cat 28)

X en Turkije

 

6991(cat 28)

X en Turkije

     

van post 6105:

overhemden van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

 
 

1000(cat 4)

X en Egypte, Turkije.

 

2010(cat 4)

X en Egypte, Turkije.

 

2090(cat 4)

X en Egypte, Turkije.

 

9010(cat 4)

X en Egypte, Turkije.

Code van de gecombineerde nomenclatuur

Land van oorsprong

     

van post 6106:

blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

 
 

1000(cat 7)

X en Turkije, Marokko.

 

2000(cat 7)

X en Turkije, Marokko.

 

9010(cat 7)

X en Turkije, Marokko.

     

van post 6107:

slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

 
 

1100(cat 13)

X en Turkije.

 

1200(cat 13)

X en Turkije.

ex 6107

1900(cat 13)

X en Turkije.

 

2100(cat 24)

X en Turkije.

 

2200(cat 24)

X en Turkije.

ex 6107

2900(cat 24)

X en Turkije.

 

9100(cat 24)

X en Turkije.

 

9200(cat 24)

X en Turkije.

ex 6107

9900(cat 24)

X en Turkije.

     

van post 6108:

onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

 
 

2100(cat 13)

X en Turkije.

 

2200(cat 13)

X en Turkije.

ex 6108

2900(cat 13)

X en Turkije.

 

3110(cat 24)

X en Turkije.

 

3190(cat 24)

X en Turkije.

 

3211(cat 24)

X en Turkije.

 

3219(cat 24)

X en Turkije.

 

3290(cat 24)

X en Turkije.

ex 6108

3900(cat 24)

X en Turkije.

 

9100(cat 24)

X en Turkije.

 

9200(cat 24)

X en Turkije.

 

9910(cat 24)

X en Turkije.

     

van post 6109:

T-shits, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk

 
 

1000(cat 4)

X en Egypte, Turkije.

 

9010(cat 4)

X en Egypte, Turkije.

 

9030(cat 4)

X en Egypte, Turkije.

     

van post 6110:

truien, jumpers, pullovers, vesten en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

 
 

1010(cat 5)

X en Turkije.

 

1031(cat 5)

X en Turkije.

 

1039(cat 5)

X en Turkije.

 

1091(cat 5)

X en Turkije.

 

1099(cat 5)

X en Turkije.

 

2010(cat 4)

X en Egypte, Turkije.

 

2091(cat 5)

X en Turkije.

 

2099(cat 5)

X en Turkije.

 

3010(cat 4)

X en Turkije, Egypte.

 

3091(cat 5)

X en Turkije.

 

3099(cat 5)

X en Turkije.

     

van post 61 11:

kleding en kledingtoebehoren, voor baby's, van brei- of haakwerk

 
 

1010(cat 10)

X

 

1090(cat 68)

X

 

2010(cat 10)

X

 

2090(cat 68)

X

 

3010(cat 10)

X

 

3090(cat 68)

X

ex 6111

9000(cat 68, cat 10)

X

     

van post 6112:

trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken, van brei- of haakwerk

 
 

1100(cat 73)

X en Turkije.

 

1200(cat 73)

X en Turkije.

ex 6112

1900(cat 73)

X en Turkije.

ex 6112

2000(cat 83)

X en Turkije.

 

3110(cat 72)

X

 

3190(cat 72)

X

ex 6112

3910(cat 72)

X

ex 6112

3990(cat 72)

X

 

4110(cat 72)

X

 

4190(cat 72)

X

ex 6112

4910(cat 72)

X

ex 6112

4990(cat 72)

X

     

van post 6113:

kleding vervaardigd van brei- of haakwerk bedoeld bij post 59.03, 59.06 of 59.07

 

ex 6113

0010(cat 67)

X

Code van de gecombineerde nomenclatuur

Land van oorsprong

     

ex 6113

0090(cat 83)

X en Turkije.

     

van post 6114:

andere kleding van brei- of haakwerk

 
 

1000(cat 83)

X en Turkije.

 

2000(cat 83)

X en Turkije.

 

3000(cat 83)

X en Turkije.

     

van post 6115:

kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken en dergelijke artikelen, spataderkousen daaronder begrepen, van brei- of haakwerk

 
 

1100(cat 70)

X en Turkije

 

1200(cat 12)

X en Turkije.

 

1910(cat 12)

X en Turkije.

ex 6115

1990(cat 12)

X en Turkije.

 

2011(cat 12)

X en Turkije.

 

2019(cat 70)

X en Turkije

ex 6115

2090(cat 12)

X en Turkije.

 

9100(cat 12)

X en Turkije.

 

9200(cat 12)

X en Turkije.

 

9310(cat 12)

X en Turkije.

 

9330(cat 12)

X en Turkije.

 

9391(cat 70)

X en Turkije

ex 6140

9399(cat 12)

X en Turkije.

ex 6115

9900(cat 12)

X en Turkije.

     

van post 6116:

(handschoenen, wanten en dergelijke, van brei- of haakwerk

 
 

1010(cat 10)

X

 

1090(cat 10)

X

 

9100(cat 10)

X

 

9200(cat 10)

X

 

9300(cat 10)

X

ex 6116

9900(cat 10)

X

     

van post 6117:

ander geconfectioneerd kledingtoebehoren van brei- ofhaakwerk; delen van kleding ofvan kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk

 

ex 6117

1000(cat 67)

X

ex 6117

2000(cat 67)

X

ex 6117

8010(cat 67)

X

ex 6117

8090(cat 67)

X

ex 6117

9000(cat 67)

X

     

van post 6201:

overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens, andere dan de artikelen bedoeld bij post 62.03

 
 

1100(cat 14)

X

ex 6201

1210(cat 14)

X

ex 6201

1210(cat 21)

X en Turkije.

ex 6201

1290(cat 14)

X

ex 6201

1290(cat 21)

X en Turkije.

ex 6201

1310(cat 14)

X

ex 6201

1310(cat 21)

X en Turkije.

ex 6201

1390(cat 14)

X

ex 6201

1390(cat 21)

X en Turkije.

 

9100(cat 21)

X en Turkije.

 

9200(cat 21)

X en Turkije.

 

9300(cat 21)

X en Turkije.

     

van post 6202:

mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes, andere dan de artikelen bedoeld bij post 62.04

 
 

1100(cat 15)

X

ex 6202

1210(cat 15)

X

ex 6202

1210(cat 21)

X en Turkije.

ex 6202

1290(cat 15)

X

ex 6202

1290(cat 21)

X en Turkije.

ex 6202

1310(cat 15)

X

ex 6202

1310(cat 21)

X en Turkije.

ex 6202

1390(cat 15)

X

ex 6202

1390(cat 21)

X en Turkije.

 

9100(cat 21)

X en Turkije.

 

9200(cat 21)

X en Turkije.

 

9300(cat 21)

X en Turkije.

     

van post 6203:

kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor heren of voor jongens

 
 

1100(cat 16)

X

 

1200(cat 16)

X

 

1910(cat 16)

X

 

1930(cat 16)

X

 

2100(cat 16)

X

 

2210(cat 76)

X

Code van de gecombineerde nomenclatuur

Land van oorsprong

     
 

2280(cat 16)

X

 

2310(cat 76)

X

 

2380(cat 16)

X

 

2911(cat 76)

X

 

2918(cat 16)

X

 

3100(cat 17)

X

 

3210(cat 76)

X

 

3290(cat 17)

X

 

3310(cat 76)

X

 

3390(cat 17)

X

 

3911(cat 76)

X

 

3919(cat 17)

X

 

4110(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

 

4130(cat 78)

X

 

4190(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

 

4211(cat 76)

X

 

4231(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

 

4233(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

 

4235(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

 

4251(cat 76)

X

 

4259(cat 78)

X

 

4290(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

 

4311(cat 76)

X

 

4319(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

 

4331(cat 76)

X

 

4339(cat 78)

X

 

4390(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

 

4911(cat 76)

X

 

4919(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

 

4931(cat 76)

X

 

4939(cat 78)

X

 

4950(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

     

van post 6204:

mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor dames of voor meisjes

 
 

1100(cat 29)

X en Turkije.

 

1200(cat 29)

X en Turkije.

 

1300(cat 29)

X en Turkije.

 

1910(cat 29)

X en Turkije.

 

2100(cat 29)

X en Turkije.

 

2210(cat 76)

X

 

2280(cat 29)

X en Turkije.

 

2310(cat 76)

X

 

2380(cat 29)

X en Turkije.

 

2911(cat 76)

X

 

2918(cat 29)

X en Turkije.

 

3100(cat 15)

X

 

3210(cat 76)

X

 

3290(cat 15)

X

 

3310(cat 76)

X

 

3390(cat 15)

X

 

3911(cat 76)

X

 

3919(cat 15)

X

 

4100(cat 26)

X en Turkije, Marokko.

 

4200(cat 26)

X en Turkije, Marokko.

 

4300(cat 26)

X en Turkije, Marokko.

 

4400(cat 26)

X en Turkije, Marokko.

 

5100(cat 27)

X en Turkije.

 

5200(cat 27)

X en Turkije.

 

5300(cat 27)

X en Turkije.

 

5910(cat 27)

X en Turkije.

 

6110(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

 

6180(cat 78)

X

 

6190(cat 78)

X

Code van de gecombineerde nomenclatuur

Land van oorsprong

     
 

6211(cat 76)

X

 

6231(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

 

6233(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

 

6239(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

 

6251(cat 76)

X

 

6259(cat 78)

X

 

6290(cat 78)

X

 

6311(cat 76)

X

 

6318(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

 

6331(cat 76)

X

 

6339(cat 78)

X

 

6390(cat 78)

X

 

6911(cat 76)

X

 

6918(cat 6)

X en Turkije, Marokko, Tunesië.

 

6931(cat 76)

X

 

6939(cat 78)

X

 

6950(cat 78)

X

     

van post 6205:

overhemden voor heren of voor jongens

 
 

1000(cat 8)

X en Turkije, Marokko.

 

2000(cat 8)

X en Turkije, Marokko.

 

3000(cat 8)

X en Turkije, Marokko.

     

van post 6206:

blouses en hemdblouses, voor dames of voor meisjes

 
 

2000(cat 7)

X en Turkije, Marokko.

 

3000(cat 7)

X en Turkije, Marokko.

 

4000(cat 7)

X en Turkije, Marokko.

     

van post 6207:

onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens

 
 

1100(cat 18)

X en Turkije

ex 6207

1900(cat 18)

X en Turkije

 

2100(cat 18)

X en Turkije

 

2200(cat 18)

X en Turkije

ex 6207

2900(cat 18)

X en Turkije

 

9100(cat 18)

X en Turkije

 

9200(cat 18)

X en Turkije

ex 6207

9900(cat 18)

X en Turkije

     

van post 6208:

onderhemden, onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes

 
 

1100(cat 18)

X en Turkije

 

1910(cat 18)

X en Turkije

ex 6208

1990(cat 18)

X en Turkije

 

2100(cat 18)

X en Turkije

 

2200(cat 18)

X en Turkije

ex 6208

2900(cat 18)

X en Turkije

 

9110(cat 18)

X en Turkije

 

9190(cat 18)

X en Turkije

 

9210(cat 18)

X en Turkije

 

9290(cat 18)

X en Turkije

ex 6208

9900(cat 18)

X en Turkije

     

van post 6209:

kleding en kledingtoebehoren, voor baby's

 

ex 6209

1000(cat 68)

X

ex 6209

2000(cat 68)

X

ex 6209

3000(cat 68)

X

ex 6209

9000(cat 68)

X

     

van post 6210:

kleding vervaardigd van de produkten bedoeld bij post 5602, 5603, 5903, 5906 of 5907

 
 

2000(cat 14)

X

 

3000(cat 15)

X

ex 6210

4000(cat 78)

X

ex 6210

5000(cat 78)

X

     

van post 6211:

trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken; andere kleding

 
 

1100(cat 72)

X

ex 6211

1200(cat 72)

X

ex 6211

2000(cat 77)

X

 

3100(cat 78)

X

 

3210(cat 76)

X

Code van de gecombineerde nomenclatuur

Land van oorsprong

     
 

3231(cat 16)

X

 

3241(cat 21)

X en Turkije

 

3242(cat 6)

X en Marokko, Tunesië, Turkije

 

3290(cat 78)

X

 

3310(cat 76)

X

 

3331(cat 16)

X

 

3341(cat 21)

X en Turkije

 

3342(cat 6)

X en Marokko, Tunesië, Turkije

 

3390(cat 78)

X

 

4100(cat 78)

X

 

4210(cat 76)

X

 

4231(cat 29)

X

 

4241(cat 21)

X en Turkije

 

4242(cat 6)

X en Marokko, Tunesië, Turkije

 

4290(cat 78)

X

 

4310(cat 76)

X

 

4331(cat 29)

X

 

4341(cat 21)

X en Turkije

 

4342(cat 6)

X en Marokko, Tunesië, Turkije

 

4390(cat 78)

X

     

van post 6212:

bustehouders, gaines (step-ins), korsetten, bretels, jarretelles, kousebanden en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan, ook indien van brei- of haakwerk

 

ex 6212

1000(cat 31)

X

ex 6212

2000(cat 86)

X

ex 6212

3000(cat 86)

X

ex 6212

9000(cat 86)

X

     

van post 6213:

zakdoeken

 
 

2000(cat 19)

X

ex 6213

9000(cat 19)

X

     

van post 6301:

dekens

 
 

1000(cat 66)

 
 

2010(cat 67)

X

 

2091(cat 66)

 
 

2099(cat 66)

 
 

3010(cat 67)

X

 

3090(cat 66)

 
 

4010(cat 67)

X

ex 6301

4090(cat 66)

 

ex 6301

9010(cat 67)

X

ex 6301

9090(cat 66)

 
     

van post 6302:

tafel-, bedde- en huishoudlinnen

 
 

1010(cat 67)

X

ex 6302

1090(cat 67)

X

 

2100(cat 20)

X en Egypte, Turkije.

 

2290(cat 20)

X en Egypte, Turkije.

 

2910(cat 118)

 

ex 6302

2990(cat 20)

X en Egypte, Turkije.

 

3110(cat 20)

X en Egypte, Turkije.

 

3190(cat 20)

X en Egypte, Turkije.

 

3290(cat 20)

X en Egypte, Turkije.

 

3910(cat 118)

 
 

3930(cat 118)

 

ex 6302

3990(cat 20)

X en Egypte, Turkije.

ex 6302

4000(cat 67)

X

 

5110(cat 39)

X en Turkije.

 

5190(cat 39)

X en Turkije.

 

5200(cat 118)

 
 

5390(cat 39)

X en Turkije.

ex 6302

5900(cat 39)

X en Turkije.

ex 6302

5900(cat 118)

 
 

6000(cat 9)

X en Turkije.

 

9110(cat 39)

X en Turkije.

 

9190(cat 39)

X en Turkije.

 

9200(cat 118)

 
 

9390(cat 39)

X en Turkije.

ex 6302

9900(cat 39)

X en Turkije.

ex 6302

9900(cat 118)

 

Code van de gecombineerde nomenclatuur

Land van oorsprong

     

van post 6303:

vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen

 
 

1100(cat 67)

X

 

1200(cat 67)

X

ex 6303

1900(cat 67)

X

     

van post 6304:

andere artikelen voor stoffering, andere dan die bedoeld bij post 94.04

 

ex 6304

1100(cat 67)

X

ex 6304

9100(cat 67)

X

     

van post 6305:

zakken voor verpakkingsdoeleinden

 

ex 6305

2000(cat 67)

X

 

3110(cat 67)

X

 

3191(cat 33)

X en Turkije.

 

3199(cat 33)

X en Turkije.

ex 6305

3900(cat 67)

X

ex 6305

9000(cat 67)

X

     

van post 6306:

dekkleden, zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden, zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke, tenten en kampeerartikelen

 
 

2100(cat 91)

X

 

2200(cat 91)

X

ex 6306

2900(cat 91)

X

 

4100(cat 110)

X

ex 6306

4900(cat 110)

X

 

9100(cat 111)

X

ex 6306

9900(cat 111)

X

     

van post 6307:

andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen

 

ex 6307

1010(cat 67)

X

ex 6307

9010(cat 67)

X

van post 6308:

stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook indien met toebehoren, voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein

 

ex 6308

0000(cat 2)

X en Egypte, Turkije.

ex 6308

0000(cat 2, 3)

X en Turkije.

Bijlage E

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De textielprodukten van de hoofdstukken 51 t/m 63 van het geharmoniseerd systeem, die worden genoemd in bijlage I van verordening (EEG) nr. 4136/86 van de Raad der Europese Gemeenschappen van 31 december 1986 betreffende de gemeenschappelijke regeling van toepassing op de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit derde landen (Pb EG L 387).

Naar boven