Uitvoering van artikel 13a, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 8 mei 1959 [...] bedoeld in artikel 5 van de wet van 10 juli 1952 (Stb. 407)

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 06-03-1963 t/m 10-06-2005

Uitvoering van artikel 13a, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 8 mei 1959 (Stb. 287), houdende regelen betreffende de schadeloosstelling, bedoeld in artikel 5 van de wet van 10 juli 1952 (Stb. 407)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 13a, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 8 mei 1959 (Stb. 287), houdende regelen betreffende de schadeloosstelling, bedoeld in artikel 5 van de wet van 10 juli 1952 (Stb. 407), ter verzekering van het beschikbaar blijven van goederen voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 Het tarief, overeenkomstig hetwelk ingevolge artikel 13a, tweede lid, van hogergenoemd Koninklijk besluit de schade wordt vergoed, die een rechthebbende lijdt als gevolg van het voldoen aan een ten aanzien van een motorrijtuig gegeven bevel, als in dat artikellid bedoeld, wordt vastgesteld als volgt:

Soort motorrijtuigen

Per uur

Vermeerderd met per km

2A. Motorrijtuigen voor personenvervoer

f 2,25

f 0,15

2B. andere motorrijtuigen: met een laadvermogen in kg

Vermeerderd met per km

Vermeerderd met per km

t/m

1000

   

2,80

0,19

van

1001

t/m

1500

2,90

0,21

 

1501

"

2000

3, —

0,23

 

2001

"

3000

3,15

0,25

 

3001

"

4000

3,30

0,28

 

4001

"

5000

3,45

0,31

 

5001

"

6000

3,60

0,34

 

6001

"

7000

3,75

0,37

 

7001

"

8000

3,90

0,41

 

8001

"

9000

4,05

0,45

 

9001

"

10000

4,20

0,43

 

10001

"

11000

4,35

0,52

 

11001

"

12000

4,50

0,56

 

12001

"

13000

4,70

0,59

 

13001

"

14000

4,90

0,63

 

14001

"

15000

5,10

0,67

 

15001

"

16000

5,30

0,71

 

16001

"

17000

5,50

0,75

 

17001

"

18000

5,70

0,79

 

18001

"

19000

5,90

0,83

 

19001

"

20000

6,10

0,87

  • 2 Voor de toepassing van het tarief worden gedeelten van uren naar boven afgerond tot halve uren.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 Deze beschikking wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 1 maart 1963

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. J. W. Gijzels

Terug naar begin van de pagina