Kernenergiewet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2010. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 14-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting KEW
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002402
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Overheidsthema Milieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit instellingen ex artikel 22, vierde lid, en 33, vierde lid, Kernenergiewet
 2. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
 3. Besluit aanwijzing ANVS-toezichthouders Kernenergiewet
 4. Besluit aanwijzing en taakvervulling toezichthouders Kernenergiewet 2013
 5. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 6. Besluit detectie radioactief besmet schroot
 7. Besluit elektronische publicaties
 8. Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen
 9. Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
 11. Besluit registratie splijtstoffen en ertsen
 12. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 13. Besluit toelaten internationale inspecteurs
 14. Besluit vergoedingen Kernenergiewet
 15. Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
 16. Bestuursreglement ANVS
 17. Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet
 18. Invoeringsbesluit Omgevingswet
 19. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 20. Procedureregeling belangenconflicten ANVS
 21. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 22. Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties
 23. Toezicht naleving Kernenergiewet : Aanwijzing ambtenaren
 24. Uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen
 25. Vrijstellingsbesluit defensie Kernenergiewet
 26. Wijzigingsbesluit Besluit detectie radioactief besmet schroot, enz. (Wijzigingswet Kernenergiewet (vereenvoudiging bevoegd gezag, invoering verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen))
 27. Wijzigingsbesluit Besluit stralingsbescherming enz. (vereenvoudiging wettelijke regels en vermindering administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten)
 28. Wijzigingsbesluit Besluit stralingsbescherming, enz. (uitvoering Richtlijn 2003/122/Euratom (controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen))
 29. Wijzigingsbesluit Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen)
 30. Wijzigingsbesluit Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981
 31. Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 32. Wijzigingsregeling Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen, enz. (instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Bijlage: 10
 2. Aanvullingswet natuur Omgevingswet
  Artikel: 3.4a
 3. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Besluit aanwijzing en taakvervulling toezichthouders Kernenergiewet 2013
  Artikelen: 2, 3, 4, 5, 6
 6. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen: 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, 4.27, 4.7, 5.4, 5.5, 7.22, 10.6
  Bijlage: 1
 7. Besluit bevolkingsonderzoek
  Artikel: 5
 8. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 9. Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet
  Artikel: Enig
 10. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikelen: 1, 11a, 23
 11. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS
  Artikel: 2
 12. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 13. Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  Artikel: 1
 14. Besluit registratie splijtstoffen en ertsen
  Artikel: 1
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 17. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 18. Besluit vergoedingen Kernenergiewet
  Artikel: 1
 19. Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
  Artikelen: 1, 10, 23
 20. Bestuursreglement ANVS
 21. Circulaire Vliegtuigberging
  Tekst: tekst
 22. Erkenning ECN als instelling bevoegd tot verstrekken persoonlijke controlemiddelen
 23. Invoeringsbesluit Omgevingswet
 24. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 25. Invoeringswet Omgevingswet
  Artikelen: 2.13, 4.22
 26. Mandaatregeling TNO 2019
  Tekst: tekst
 27. Omgevingswet
  Artikelen: 16.80, 19.1
 28. Overdrachtsbesluit zorg voor onderdelen Kernenergiewet
  Artikel: 1
 29. Procedureregeling belangenconflicten ANVS
  Artikel: 1
 30. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen: 5.21, 12.1, 12.4, 12.5
  Bijlage: bij hoofdstuk 5. Informatie en deskundigheid, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.
 31. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 32. Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties
  Artikelen: 2, 8
 33. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XXVIII
 34. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XXIII
 35. Toezicht naleving Kernenergiewet : Aanwijzing ambtenaren
  Artikelen: 1, 2, 3
 36. Verzamelwet IenW 2020
 37. Vrijstellingsbesluit defensie Kernenergiewet
  Artikel: 1
 38. Warenwetbesluit Doorstraalde waren
  Artikel: 1
 39. Waterwet
  Paragraaf: 4
 40. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 7.3
 41. Wet milieubeheer
  Bijlage: 1
  Artikelen: 1.1, 19.1b, 22.1
 42. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 36
 43. Wet open overheid
  Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
 44. Wet voorkoming verontreiniging door schepen
  Artikel: 43
 45. Wijzigingsbesluit Besluit detectie radioactief besmet schroot, enz. (Wijzigingswet Kernenergiewet (vereenvoudiging bevoegd gezag, invoering verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen))
  Artikel: VIII
 46. Wijzigingswet Kernenergiewet (vereenvoudiging bevoegd gezag, invoering verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen)
 47. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wet milieubeheer)
  Artikel: XXII
 48. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
  Artikelen: XXII, XXIII

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36490
Wijziging 19-11-2009 Stb. 2010, 18 30429
Wijziging 12-10-2000 Stb. 2000, 468 26902
Wijziging 12-10-1995 Stb. 1995, 525 23250
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 06-10-2023 Stb. 2023, 336
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 310 34985 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2022, 21 35881 09-02-2022 Stb. 2022, 70
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 286 35664 25-06-2021 Stb. 2021, 306
Wijziging 26-09-2018 Stb. 2018, 338 34746 12-10-2018 Stb. 2018, 355
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 480 34757 25-01-2018 Stb. 2018, 32
Wijziging 26-04-2016 Stb. 2016, 180 34219 06-07-2017 Stb. 2017, 312
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 20-01-2014 Stb. 2014, 31
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 415 33427 25-11-2013 Stb. 2013, 475
Wijziging 19-11-2009 Stb. 2010, 18 30429 15-10-2013 Stb. 2013, 421
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 25-01-2012 Stb. 2012, 31
Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 201 32614 07-04-2011 Stb. 2011, 201
Wijziging 19-11-2009 Stb. 2010, 18 30429 19-11-2009 Stb. 2010, 18
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2009, 62 31450 13-12-2010 Stb. 2010, 824
Wijziging 19-11-2009 Stb. 2010, 18 30429 09-10-2010 Stb. 2010, 722
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 19-11-2009 Stb. 2010, 18 30429 10-05-2010 Stb. 2010, 183
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 297 31750 25-06-2009 Stb. 2009, 297
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 24-10-2008 Stb. 2008, 478 31337 24-10-2008 Stb. 2008, 478
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 197 31295 29-05-2008 Stb. 2008, 197
Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 606 30483 26-11-2007 Stb. 2007, 472
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 593 30027 24-11-2006 Stb. 2006, 621
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 11 28484 09-01-2006 Stb. 2006, 23
Wijziging 14-12-2005 Stb. 2005, 705 30134 14-12-2005 Stb. 2005, 705
Wijziging 26-05-2005 Stb. 2005, 282 29421 22-06-2005 Stb. 2005, 320
Wijziging 22-10-2003 Stb. 2003, 449 28744 08-02-2005 Stb. 2005, 81
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 290 28463 21-07-2004 Stb. 2004, 373
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
Wijziging 03-04-2003 Stb. 2003, 189 28651 16-05-2003 Stb. 2003, 213
Wijziging 31-10-2002 Stb. 2002, 542 26219 06-12-2002 Stb. 2002, 603
Wijziging 05-07-2000 Stb. 2000, 313 26992 29-01-2002 Stb. 2002, 81
01-02-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 30 26996 18-01-2001 Stb. 2001, 40
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
09-04-1997 Wijziging 13-03-1997 Stb. 1997, 142 24481 13-03-1997 Stb. 1997, 142
21-02-1997 t/m 01-01-1997 1) Wijziging 06-02-1997 Stb. 1997, 63 24749 06-02-1997 Stb. 1997, 63
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
01-01-1995 Wijziging 13-10-1994 Stb. 1994, 766 23487 13-10-1994 Stb. 1994, 766
01-10-1994 Wijziging 22-06-1994 Stb. 1994, 573 22539 02-09-1994 Stb. 1994, 683
01-04-1994 Wijziging 04-02-1994 Stb. 1994, 135 23196 21-03-1994 Stb. 1994, 222
23-02-1994 Wijziging 04-02-1994 Stb. 1994, 95 23053 04-02-1994 Stb. 1994, 95
05-01-1994 Wijziging 22-12-1993 Stb. 1993, 748 23455 22-12-1993 Stb. 1993, 749
01-01-1994 Wijziging 23-12-1993
samen met
16-12-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, . 690
23258
samen met
22495
23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993
samen met
14-10-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 581
23258
samen met
22601
23-12-1993 Stb. 1993, 693
05-05-1993 t/m 01-05-1993 2) Wijziging 21-04-1993 Stb. 1993, 238 22842 21-04-1993 Stb. 1993, 238
01-03-1993 Tekstplaatsing 03-12-1992 Stb. 1992, 623 27-01-1993 Stb. 1993, 59
Wijziging 03-12-1992 Stb. 1992, 623 27-01-1993 Stb. 1993, 59
Wijziging 23-12-1992
samen met
02-07-1992
Stb. 1993, 31
samen met
Stb. 1992, 415
22672
samen met
21163
27-01-1993 Stb. 1993, 59
Wijziging 23-12-1992
samen met
02-07-1992
Stb. 1993, 31
samen met
Stb. 1992, 414
22672
samen met
21087
27-01-1993 Stb. 1993, 59
Wijziging 23-12-1992
samen met
02-07-1992
Stb. 1993, 31
samen met
Stb. 1992, 414
22672
samen met
21087
02-07-1992 Stb. 1992, 414
11-04-1992 t/m 29-11-1991 3) Wijziging 26-03-1992 Stb. 1992, 148 22177 26-03-1992 Stb. 1992, 148
06-10-1991 Wijziging 17-12-1987 Stb. 1987, 640 18436 25-09-1991 Stb. 1991, 490
08-12-1989 Wijziging 16-11-1989 Stb. 1989, 535 19591 16-11-1989 Stb. 1989, 535
30-07-1988 Wijziging 21-04-1988 Stb. 1988, 358
samen met
Stb. 1988, 507
17495 16-07-1988 Stb. 1988, 359
01-12-1985 Wijziging 17-05-1985 Stb. 1985, 287 17446 20-11-1985 Stb. 1985, 611
12-06-1985 Wijziging 17-05-1985 Stb. 1985, 295 16808 17-05-1985 Stb. 1985, 295
01-09-1980 Wijziging 13-06-1979 Stb. 1979, 443 14312 23-04-1980 Stb. 1980, 443
01-09-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 377 13655 23-06-1976 Stb. 1976, 377
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
05-06-1974 Wijziging 08-05-1974 Stb. 1974, 291 12023 08-05-1974 Stb. 1974, 291
01-01-1970 Nieuwe-regeling 21-02-1963 Stb. 1963, 82 5861 12-11-1969 Stb. 1969, 514
09-08-1967 Wijziging 30-06-1967 Stb. 1967, 377 8538 30-06-1967 Stb. 1967, 377
27-03-1963 Nieuwe-regeling 21-02-1963 Stb. 1963, 82 5861 12-11-1969 Stb. 1969, 514
Nieuwe-regeling 21-02-1963 Stb. 1963, 82 5861 21-02-1963 Stb. 1963, 82

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 2 , Artikel 3 , Artikel 4 , Artikel 5 , Artikel 6 , Artikel 7 , Artikel 8 , Artikel 9 , Artikel 9a , Artikel 10 , Artikel 11 , Artikel 121)
 2. Heeft betrekking op Artikel 3 , Artikel 762)
 3. Heeft betrekking op Artikel 2 , Artikel 3 , Artikel 4 , Artikel 5 , Artikel 6 , Artikel 7 , Artikel 8 , Artikel 9 , Artikel 10 , Artikel 11 , Hoofdstuk II3)
Naar boven