Kernenergiewet

Geldend van 16-10-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingKEW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002402
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit instellingen ex artikel 22, vierde lid, en 33, vierde lid, Kernenergiewet
 2. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
 3. Besluit aanwijzing ANVS-toezichthouders Kernenergiewet
 4. Besluit aanwijzing en taakvervulling toezichthouders Kernenergiewet 2013
 5. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 6. Besluit detectie radioactief besmet schroot
 7. Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen
 8. Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
 10. Besluit registratie splijtstoffen en ertsen
 11. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 12. Besluit toelaten internationale inspecteurs
 13. Besluit vergoedingen Kernenergiewet
 14. Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
 15. Bestuursreglement ANVS
 16. Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet
 17. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 18. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 19. Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties
 20. Toezicht naleving Kernenergiewet : Aanwijzing ambtenaren
 21. Uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen
 22. Vrijstellingsbesluit defensie Kernenergiewet
 23. Wijzigingsbesluit Besluit detectie radioactief besmet schroot, enz. (Wijzigingswet Kernenergiewet (vereenvoudiging bevoegd gezag, invoering verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen))
 24. Wijzigingsbesluit Besluit stralingsbescherming enz. (vereenvoudiging wettelijke regels en vermindering administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten)
 25. Wijzigingsbesluit Besluit stralingsbescherming, enz. (uitvoering Richtlijn 2003/122/Euratom (controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen))
 26. Wijzigingsbesluit Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen)
 27. Wijzigingsbesluit Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981
 28. Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 29. Wijzigingsregeling Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen, enz. (instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Bijlage: 10
 2. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Besluit aanwijzing en taakvervulling toezichthouders Kernenergiewet 2013
  Artikelen: 2, 3, 4, 5, 6
 5. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen: 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, 4.27, 4.7, 5.4, 5.5, 7.22, 10.6
  Bijlage: 1
 6. Besluit bevolkingsonderzoek
  Artikel: 5
 7. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 8. Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet
  Artikel: Enig
 9. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikel: 1
 10. Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017
  Artikel: 4
 11. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS
  Artikel: 2
 12. Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  Artikel: 1
 13. Besluit registratie splijtstoffen en ertsen
  Artikel: 1
 14. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994
  Artikel: 5
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 17. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 18. Besluit vergoedingen Kernenergiewet
  Artikel: 1
 19. Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
  Artikelen: 1, 10, 23
 20. Bestuursreglement ANVS
 21. Circulaire Vliegtuigberging
  Tekst: tekst
 22. Erkenning ECN als instelling bevoegd tot verstrekken persoonlijke controlemiddelen
 23. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 24. Overdrachtsbesluit zorg voor onderdelen Kernenergiewet
  Artikel: 1
 25. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen: 5.21, 12.1, 12.4, 12.5
  Bijlage: bij hoofdstuk 5. Informatie en deskundigheid, van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.
 26. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 27. Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties
  Artikelen: 2, 8
 28. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XXVIII
 29. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XXIII
 30. Toezicht naleving Kernenergiewet : Aanwijzing ambtenaren
  Artikelen: 1, 2, 3
 31. Vrijstellingsbesluit defensie Kernenergiewet
  Artikel: 1
 32. Warenwetbesluit Doorstraalde waren
  Artikel: 1
 33. Waterwet
  Artikelen: 6.12, 6.27
  Paragraaf: 4
 34. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 5.1, 8.3
 35. Wet bodembescherming
  Artikel: 99
 36. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel: 1
 37. Wet milieubeheer
  Artikelen: 1.1, 13.1, 20.3, 22.1
  Bijlage: 1
 38. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 36
 39. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 40. Wet voorkoming verontreiniging door schepen
  Artikel: 43
 41. Wijzigingsbesluit Besluit detectie radioactief besmet schroot, enz. (Wijzigingswet Kernenergiewet (vereenvoudiging bevoegd gezag, invoering verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen))
  Artikel: VIII
 42. Wijzigingswet Kernenergiewet (vereenvoudiging bevoegd gezag, invoering verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen)
 43. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wet milieubeheer)
  Artikel: XXII
 44. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
  Artikelen: XXII, XXIII
Terug naar begin van de pagina