Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingWVO
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002399
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

Bij Staatsblad 2002/288 (inwerkingtreding: Stb. 2003/139) is in artikel XVIII met betrekking tot de vervallen artikelen 125 tot en met 288 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Bekostigingsbesluit WVO
 4. Besluit actualisering Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (wijziging bekostigingsbepalingen)
 5. Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO
 6. Besluit ambtshalve verlenen van toestemming op aanvragen voor deelname aan de pilotrekentoetsen 2A, 2A-ER of 3S door scholen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2017–2018
 7. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 8. Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020
 9. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
 10. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
 11. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
 12. Besluit gevolgen voor personeel van overgang opleidingsscholen
 13. Besluit houdende wijzigingen van formatie- en bekostigingsbesluiten (arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen)
 14. Besluit informatievoorziening WVO
 15. Besluit kerndoelen onderbouw VO
 16. Besluit ontheffing gecertificeerde pabo-gediplomeerden voor de onderbouw vmbo basis- en kader
 17. Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 18. Besluit register onderwijsdeelnemers
 19. Besluit samenwerking VO-BVE
 20. Besluit staatsexamens voortgezet onderwijs 2020
 21. Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
 22. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 23. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 24. Besluit vaststelling Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs
 25. Besluit vbo-groen in een AOC 2016
 26. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 27. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 28. Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
 29. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
 30. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
 31. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020
 32. Eindexamenbesluit VO
 33. Formatiebesluit WVO
 34. Inrichtingsbesluit v.a.v.o.
 35. Inrichtingsbesluit WVO
 36. Invoeringsbesluit gewijzigd Vormingswerk
 37. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 38. OCW-intrekkingsregeling 2004
 39. OCW-intrekkingsregeling 2008
 40. Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
 41. Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging, nieuwe scholen en samenvoeging vo
 42. Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo
 43. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
 44. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
 45. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
 46. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
 47. Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019
 48. Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
 49. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 50. Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo
 51. Regeling getuigschrift basisvorming en schoolverlatersverklaring
 52. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
 53. Regeling leerplusarrangement vo
 54. Regeling lente- en zomerscholen vo
 55. Regeling modellen diploma’s VO
 56. Regeling profielen vmbo
 57. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
 58. Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO
 59. Regeling remedial teaching v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.
 60. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
 61. Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken
 62. Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo
 63. Regeling subsidieverstrekking SBB
 64. Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2018
 65. Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2020
 66. Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2021
 67. Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2019
 68. Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017
 69. Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022
 70. Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s
 71. Regeling verwantschapstabel educatieve minor
 72. Regeling voorzieningenplanning vo 2020
 73. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs
 74. Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal
 75. Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsadministratie
 76. Staatsexamenbesluit VO
 77. Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen
 78. Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs
 79. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
 80. Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023
 81. Toetsbesluit PO
 82. Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021
 83. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
 84. Uitvoeringsbesluit WEB
 85. Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
 86. Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19
 87. Wijzigingsbesluit aantal amvb's op grond van ISOVSO en enkele andere wetten ivm onder meer onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen
 88. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (invoering van bestemmingsbedragen, aanpassing van controlebepalingen, aanpassing aan de Wet educatie en beroepsonderwijs en aan de gewijzigde wettelijke bepalingen met betrekking tot huisvesting)
 89. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluiten WBO/OWBO, ISOVSO/OISOVSO, en WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO
 90. Wijzigingsbesluit Besluit informatievoorziening WPO/WEC, enz. (gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal)
 91. Wijzigingsbesluit Besluit participatiebudget, enz. (participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)
 92. Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO (invoering eindexamens leerwegen mavo en vbo)
 93. Wijzigingsbesluit enige besluiten op het terrein van onderwijs (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, enz.)
 94. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o., enz. (invoering lump-sum-bekostiging v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.; harmonisatie teldata)
 95. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO enz. (deeleindexamens vmbo)
 96. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (invoering maatschappelijke stage in VO)
 97. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (onder meer vaststelling voorwaarde voor doorstroom naar havo)
 98. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)
 99. Wijzigingsbesluit Staatsexamenbesluit VO
 100. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO, enz. (wijzigingen Wet op het voortgezet onderwijs en intrekkingen voortgezet onderwijs)
 101. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WEB, enz. (overgang wettelijke taken kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
 102. Wijzigingsregeling Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008–2009 tot en met 2010–2011
 103. Wijzigingsregeling Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
 2. Beleidsregel IGVO 2010
 3. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
 4. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
 5. Beleidsregel pilot pro/vbo
 6. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 7. Beleidsregel versneld vwo en/of verrijkt vwo
 8. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 3.9
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.3
 4. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikelen: 1, 28
 5. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Bijlage: Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 9. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel pilot pro/vbo
  Artikel: 1
 11. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel versneld vwo en/of verrijkt vwo
  Artikel: 1
 13. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020
  Artikel: 1
 14. Besluit SUWI
  Artikel: 5.9
 15. Besluit bekostiging WEC
  Artikel: 58
 16. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikel: 2.1
 17. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES
  Artikel: 2.1
 18. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
  Bijlage: bijlage
 19. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikelen: 1, 2, 6
 20. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
  Artikelen: 1, 2
 21. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
  Artikel: 27
 22. Besluit gevolgen voor personeel van overgang opleidingsscholen
  Artikel: 1
 23. Besluit houdende voorschriften van overgangsrechtelijke aard ivm invoering van de regeling overgangsmaatregelen mavo-vbo
  Artikelen: 1, 8, 9
 24. Besluit informatievoorziening WVO
  Artikel: 1
 25. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlagen: II, III, IV
 26. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO VO
 27. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
  Artikel: 2
 28. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
  Artikel: 2
 29. Besluit ontheffing gecertificeerde pabo-gediplomeerden voor de onderbouw vmbo basis- en kader
  Tekst: tekst
 30. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant
  Artikelen: 13, 22
 31. Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikel: 1
 32. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 2, 6, 7, 8, 25, 28, 29, 39, 53
  Bijlage: bij de artikelen 23 tot en met 39 van het Besluit register onderwijsdeelnemers
 33. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikelen: 1, 5
 34. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 5a
 35. Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
  Artikel: 1
 36. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
  Bijlage: bijlage
 37. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
  Bijlage: I
 38. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 39. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
  Bijlage: Onderzoekskader 2019
 40. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 41. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 42. Besluit vbo-groen in een AOC 2016
  Artikel: 1
 43. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
  Artikelen: 1, 39
 44. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
  Artikelen: 1, 42
 45. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020
  Artikelen: 1, 44
 46. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: VI
 47. Doorstroomregeling vmbo – mbo 2020
  Artikel: 1
 48. Eindexamenbesluit VO
  Artikel: 1
 49. Experimentenwet onderwijs
  Artikel: 1
 50. Formatiebesluit WVO
  Artikel: 1
 51. Gemeentewet
  Bijlage: I
 52. Gewijzigde opzet van de carrièrepatronen voor het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) en de aanpassingen in het RPBO in verband met de uniformering van de systematiek van de carrièrepatronen per 1 maart 2001
  Bijlage: 1
 53. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 54. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 55. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 56. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 57. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 1
 58. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 114
 59. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 2
 60. Les- en cursusgeldwet
  Artikel: 1
 61. Lijst van te gebruiken instrumenten voor de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) schooljaar 2003 - 2004
  Tekst: tekst
 62. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
  Artikel: 2
 63. Mededelingen over de eindexamens 2004 voor vwo, havo, vmbo en vavo (septembermededeling)
  Tekst: tekst
 64. Overgangswet W.V.O.
  Titeldelen: II, III
  Artikelen: 4, 33, 34, 36, 59, 61, 72, 82, 87, 92, 96, 98, 128
 65. Overschrijdingsregeling speciaal voortgezet onderwijs (svo)-lom en svo-mlk
  Tekst: tekst
 66. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
  Artikel: 1
 67. Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
  Artikel: 1.1
 68. Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs
  Artikel: 1
 69. Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen
  Bijlage: 2
 70. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
  Artikel: 1
 71. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
  Artikel: 1
 72. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
  Artikel: 1
 73. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
  Artikel: 1
 74. Regeling bestuursoverdracht rijksscholen
  Artikelen: X, XI
 75. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 76. Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
  Artikel: 1
 77. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
  Artikel: 1
 78. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel
  Artikelen: 2, 4, 8
 79. Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo
  Artikelen: 1, 2
 80. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlage: 4
  Artikel: 1
 81. Regeling modellen diploma’s VO
  Artikelen: 1, 12, 13
 82. Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES
  Artikel: 11
 83. Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017
 84. Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2018
 85. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 86. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
 87. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2019
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2019
 88. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2020
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2020
 89. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 90. Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO 2018
  Artikelen: 1, 2, 5
 91. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 92. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024
  Artikel: 1.1
  Bijlage: 1
 93. Regeling register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 5, 6, 7, 8, 18
  Bijlagen: 2, 3
 94. Regeling remedial teaching v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.
  Artikel: 1
 95. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
  Artikel: 1
  Bijlage: 1
 96. Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19
  Artikel: 2
 97. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
  Artikel: 1
 98. Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 4.2
 99. Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen
  Artikel: 1
 100. Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s
  Artikel: 1
 101. Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s
  Artikel: 1
 102. Regeling voorzieningenplanning vo 2020
  Artikel: 1
 103. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 104. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 105. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 106. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 1
 107. Samenwerking voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
  Tekst: tekst
 108. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 109. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 10)
  Bijlage: 1c
 110. Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal
  Artikel: 1
 111. Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsadministratie
 112. Staatsexamenbesluit VO
  Artikel: 1
 113. Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
  Artikel: 1
 114. Subsidieregeling extra hulp voor de klas
  Artikel: 1
 115. Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl
  Artikel: 1
 116. Subsidieregeling praktijkleren
  Artikel: 1
 117. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikel: 1
 118. Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
  Artikel: 1
 119. Subsidieregeling tweede lerarenopleiding
  Artikel: 1
 120. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.2
 121. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel: 10
 122. Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
  Artikel: 1.1
 123. Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021
  Artikelen: 1, 42
 124. Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000
  Artikel: 1
 125. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 5
 126. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
  Artikel: 1
 127. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 128. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 129. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode 1945-2004
  Bijlage: Basisselectiedocument
 130. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 131. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 4.21, 4.30, 7.1e
 132. Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007
  Artikelen: 1, 2, 3
 133. Wet College voor toetsen en examens
  Artikel: 2
 134. Wet accreditatie op maat
  Artikel: III
 135. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 12.2.1, 2.1.8, 2.2.5, 8.0.3, 8.2.2a, 8.3.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.4.2, 8.5a.10, 2.6, 11.1, 11a.1
  Titeldeel: 1a
 136. Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 21
 137. Wet invoering m.d.g.o.
  Hoofdstuk: I
  Artikelen: 2, 14, 15, 16
 138. Wet medezeggenschap op scholen
  Artikelen: 1, 3, 4, 8, 14, 20
 139. Wet op de Onderwijsraad
  Artikel: 3
 140. Wet op de erkende onderwijsinstellingen
  Artikelen: 2, 7
 141. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 44*, 9, 14a, 22, 26, 40, 41, 43, 45, 50, 51, 66, 69, 116a, 119, 143, 162a, 162b, 164a, 171
 142. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 1.7a, 7.26, 7a.3, 16.16a
 143. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 1, 3, 11, 11a, 11b, 15f, 28
 144. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 1, 42, 43, 48, 64, 68, 148, 176k
 145. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikel: 5
 146. Wet regeling en invoering van de opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs
  Artikel: III
 147. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 1, 5, 20, 39
 148. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 13.15
 149. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 3
 150. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 1.1, 2.9, 4.6, 13.13
 151. Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs
  Artikel: IID
 152. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikel: 218e
 153. Wijziging van de wet- en regelgeving in verband met leerwerktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
  Tekst: tekst
 154. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (invoering van bestemmingsbedragen, aanpassing van controlebepalingen, aanpassing aan de Wet educatie en beroepsonderwijs en aan de gewijzigde wettelijke bepalingen met betrekking tot huisvesting)
  Artikel: II
 155. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)
  Artikel: V
 156. Wijzigingsbesluit enige besluiten op het terrein van onderwijs (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, enz.)
  Artikel: VIII
 157. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 6
 158. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (Regeling decentralisatie wachtgelduitgaven bve)
  Artikel: VII
 159. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. ( invoering vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs)
  Artikel: II
 160. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (Wet versterken positie mbo-studenten)
  Artikel: V
 161. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs)
  Artikel: II
 162. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
  Artikelen: III, VI
 163. Wijzigingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, enz. (normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs)
  Artikel: IV
 164. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering)
 165. Wijzigingswet Wet op de onderwijsverzorging enz. (nascholing)
  Artikel: XVI
 166. Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds)
  Artikel: III
 167. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden)
  Artikel: V
 168. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo
  Artikel: VA
 169. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO en WVO mbt financiële gelijkstelling en enige technische aanpassingen
 170. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen)
  Artikel: XVII
 171. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem)
 172. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra)
 173. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut)
  Artikel: III
 174. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs. enz. (afwijking van de bevoegdheidseisen ten behoeve van leraren-in-opleiding)
 175. Wijzigingswet Wet op het onderwijstoezicht, enz. (instelling diplomaregister)
  Artikel: II
 176. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)
  Artikel: III
 177. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht)
 178. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (gebruik persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen)
  Artikel: III
 179. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering lerarenregister en registervoorportaal)
  Artikel: III
 180. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering vaststellen handelingsdeel ontwikkelingsperspectief na overeenstemming ouders)
  Artikel: III
 181. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onderwijs in de Friese taal)
  Artikel: II
 182. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzendkrachten in het onderwijs)
  Artikelen: III, VIII
 183. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling verbetering functioneren vervangings- en participatiefonds)
  Artikel: III
 184. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (aanpassing profielen tweede fase vwo en havo)
  Artikelen: I, V
 185. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven vo)
  Artikelen: I, IX
 186. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (regeling nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs)
  Artikelen: I, III, V
 187. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vereenvoudiging bekostigingsbepalingen)
  Artikelen: V, VI
 188. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vervanging basisvorming door nieuwe regeling voor de onderbouw )(regeling onderbouw VO)
  Artikel: I
 189. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs en Wet educatie en beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo)
  Artikel: I
 190. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (huisvesting van verticale scholengemeenschappen)
 191. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)
  Artikel: V
 192. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikelen: I, IV, VI
 193. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs)
  Artikel: I
 194. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (modernisering, vereenvoudiging en beperking wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen)
  Artikelen: I, III
 195. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (om niet ter beschikking stellen lesmateriaal aan leerlingen voortgezet onderwijs)
  Artikelen: I, VI
 196. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties)
  Artikel: III
 197. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (overheveling taak en budget aanpassingen onderwijshuisvesting)
  Artikel: I
 198. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs)
  Artikelen: VI, VII, XII, XXII
 199. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikelen: I, II, XIX, XVII, XXII
 200. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.)
  Artikelen: I, IX, VII, X, XI, XIV
 201. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ruimte scheppen voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen)
 202. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (stichtings- en opheffingsnormen van afdelingen en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikel: I
 203. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (uitbreiden en verduidelijken mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling leraren voortgezet onderwijs en beperken mogelijkheid tot inzetten onbevoegden)
  Artikel: I
 204. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (versterking beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs))
  Artikel: I
 205. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, invoeren vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen)
  Artikelen: I, VII
 206. Wijzigingswet diverse onderwijswetten (invoeren fusietoets in het onderwijs)
  Artikel: III
 207. Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)
  Artikelen: 1.2, 2.3
 208. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikelen: III, XI, XVII
 209. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)
  Artikel: X
 210. Wijzigingswet op het basisonderwijs enz. (bestuursvorm van het openbaar onderwijs)
 211. Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs
  Artikelen: XII, XIV, XXX
Terug naar begin van de pagina