Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2020 t/m 04-03-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingWVO
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002399
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

Bij Staatsblad 2002/288 (inwerkingtreding: Stb. 2003/139) is in artikel XVIII met betrekking tot de vervallen artikelen 125 tot en met 288 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Bekostigingsbesluit WVO
 2. Besluit actualisering Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (wijziging bekostigingsbepalingen)
 3. Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO
 4. Besluit ambtshalve verlenen van toestemming op aanvragen voor deelname aan de pilotrekentoetsen 2A, 2A-ER of 3S door scholen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2017–2018
 5. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 6. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
 7. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
 8. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
 9. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC
 10. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO
 11. Besluit gevolgen voor personeel van overgang opleidingsscholen
 12. Besluit houdende wijzigingen van formatie- en bekostigingsbesluiten (arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen)
 13. Besluit informatievoorziening WVO
 14. Besluit kerndoelen onderbouw VO
 15. Besluit ontheffing gecertificeerde pabo-gediplomeerden voor de onderbouw vmbo basis- en kader
 16. Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 17. Besluit samenwerking VO-BVE
 18. Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
 19. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 20. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 21. Besluit vaststelling Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs
 22. Besluit vbo-groen in een AOC 2016
 23. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 24. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 25. Besluit Verzuimmelding
 26. Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
 27. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
 28. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
 29. Eindexamenbesluit VO
 30. Formatiebesluit WVO
 31. Inrichtingsbesluit v.a.v.o.
 32. Inrichtingsbesluit WVO
 33. Invoeringsbesluit gewijzigd Vormingswerk
 34. Inwerkingtredingsbesluit van de wijzigingswet van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs (overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente)
 35. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 36. OCW-intrekkingsregeling 2004
 37. OCW-intrekkingsregeling 2008
 38. Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
 39. Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging, nieuwe scholen en samenvoeging vo
 40. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
 41. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
 42. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
 43. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
 44. Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019
 45. Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020
 46. Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
 47. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 48. Regeling getuigschrift basisvorming en schoolverlatersverklaring
 49. Regeling informatievoorziening WVO
 50. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
 51. Regeling leerplusarrangement vo
 52. Regeling lente- en zomerscholen vo
 53. Regeling modellen diploma’s VO
 54. Regeling Prestatiebox vo
 55. Regeling profielen vmbo
 56. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
 57. Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO
 58. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
 59. Regeling remedial teaching v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.
 60. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
 61. Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken
 62. Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo
 63. Regeling subsidieverstrekking SBB
 64. Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2018
 65. Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2020
 66. Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2019
 67. Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017
 68. Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022
 69. Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s
 70. Regeling verwantschapstabel educatieve minor
 71. Regeling voorzieningenplanning vo 2018
 72. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs
 73. Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal
 74. Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsadministratie
 75. Staatsexamenbesluit VO
 76. Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen
 77. Subsidieregeling Internationalisering po en vo
 78. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
 79. Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023
 80. Toetsbesluit PO
 81. Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020
 82. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
 83. Uitvoeringsbesluit WEB
 84. Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
 85. Wijzigingsbesluit aantal amvb's op grond van ISOVSO en enkele andere wetten ivm onder meer onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen
 86. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (invoering van bestemmingsbedragen, aanpassing van controlebepalingen, aanpassing aan de Wet educatie en beroepsonderwijs en aan de gewijzigde wettelijke bepalingen met betrekking tot huisvesting)
 87. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluiten WBO/OWBO, ISOVSO/OISOVSO, en WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO
 88. Wijzigingsbesluit Besluit informatievoorziening WPO/WEC, enz. (gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal)
 89. Wijzigingsbesluit Besluit participatiebudget, enz. (participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)
 90. Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO (invoering eindexamens leerwegen mavo en vbo)
 91. Wijzigingsbesluit enige besluiten op het terrein van onderwijs (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, enz.)
 92. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o., enz. (invoering lump-sum-bekostiging v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.; harmonisatie teldata)
 93. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO enz. (deeleindexamens vmbo)
 94. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (invoering maatschappelijke stage in VO)
 95. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)
 96. Wijzigingsbesluit Staatsexamenbesluit VO
 97. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO, enz. (wijzigingen Wet op het voortgezet onderwijs en intrekkingen voortgezet onderwijs)
 98. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WEB, enz. (overgang wettelijke taken kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
 99. Wijzigingsregeling Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008–2009 tot en met 2010–2011
 100. Wijzigingsregeling Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel IGVO 2010
 2. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
 3. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
 4. Beleidsregel pilot pro/vbo
 5. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 6. Beleidsregel versneld vwo en/of verrijkt vwo
 7. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
 8. Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 3.9
 2. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.3
 3. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikelen: 1, 28
 4. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs
  Artikel: 1
 5. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Bijlage: Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 6. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregel pilot pro/vbo
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel versneld vwo en/of verrijkt vwo
  Artikel: 1
 10. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
  Artikel: 1
 11. Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO
  Artikel: 1
 12. Besluit SUWI
  Artikel: 5.9
 13. Besluit bekostiging WEC
  Artikel: 58
 14. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikel: 2.1
 15. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES
  Artikel: 2.1
 16. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
  Bijlage: bijlage
 17. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikelen: 1, 2, 6
 18. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
  Artikelen: 1, 2
 19. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
  Artikel: 27
 20. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO
  Artikelen: 1, 2, 7
 21. Besluit gevolgen voor personeel van overgang opleidingsscholen
  Artikel: 1
 22. Besluit houdende voorschriften van overgangsrechtelijke aard ivm invoering van de regeling overgangsmaatregelen mavo-vbo
  Artikelen: 1, 8, 9
 23. Besluit informatievoorziening WVO
  Artikel: 1
 24. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlagen: II, III, IV
 25. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO VO
 26. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
  Artikel: 2
 27. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
  Artikel: 2
 28. Besluit ontheffing gecertificeerde pabo-gediplomeerden voor de onderbouw vmbo basis- en kader
  Tekst: tekst
 29. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant
  Artikelen: 13, 22
 30. Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikel: 1
 31. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikelen: 1, 5
 32. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 5a
 33. Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
  Artikel: 1
 34. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
  Bijlage: bijlage
 35. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
  Bijlage: I
 36. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 37. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
  Bijlage: Onderzoekskader 2019
 38. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 39. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 40. Besluit vbo-groen in een AOC 2016
  Artikel: 1
 41. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
  Artikelen: 1, 39
 42. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
  Artikelen: 1, 42
 43. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: VI
 44. Eindexamenbesluit VO
  Artikel: 1
 45. Experimentenwet onderwijs
  Artikel: 1
 46. Formatiebesluit WVO
  Artikel: 1
 47. Gemeentewet
  Bijlage: I
 48. Gewijzigde opzet van de carrièrepatronen voor het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) en de aanpassingen in het RPBO in verband met de uniformering van de systematiek van de carrièrepatronen per 1 maart 2001
  Bijlage: 1
 49. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 50. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 51. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 52. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 53. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 1
 54. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 114
 55. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 2
 56. Les- en cursusgeldwet
  Artikel: 1
 57. Lijst van te gebruiken instrumenten voor de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) schooljaar 2003 - 2004
  Tekst: tekst
 58. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
  Artikel: 2
 59. Mededelingen over de eindexamens 2004 voor vwo, havo, vmbo en vavo (septembermededeling)
  Tekst: tekst
 60. Overgangswet W.V.O.
  Titeldelen: II, III
  Artikelen: 4, 33, 34, 36, 59, 61, 72, 82, 87, 92, 96, 98, 128
 61. Overschrijdingsregeling speciaal voortgezet onderwijs (svo)-lom en svo-mlk
  Tekst: tekst
 62. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
  Artikel: 1
 63. Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
  Artikel: 1.1
 64. Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs
  Artikel: 1
 65. Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen
  Bijlage: 2
 66. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
  Artikel: 1
 67. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
  Artikel: 1
 68. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
  Artikel: 1
 69. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
  Artikel: 1
 70. Regeling bestuursoverdracht rijksscholen
  Artikelen: X, XI
 71. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 72. Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
  Artikel: 1
 73. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
  Artikel: 1
 74. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel
  Artikelen: 2, 4, 8
 75. Regeling informatievoorziening WVO
  Artikel: 1
  Bijlage: 4
 76. Regeling modellen diploma’s VO
  Artikelen: 1, 12, 13
 77. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlage: 4.2.9
 78. Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES
  Artikel: 11
 79. Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017
 80. Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2018
 81. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 82. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2019
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2019
 83. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 84. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 85. Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO 2018
  Artikelen: 1, 2, 5
 86. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 87. Regeling remedial teaching v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.
  Artikel: 1
 88. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
  Artikel: 1
  Bijlage: 1
 89. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
  Artikel: 1
 90. Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 4.2
 91. Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen
  Artikel: 1
 92. Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s
  Artikel: 1
 93. Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s
  Artikel: 1
 94. Regeling voorzieningenplanning vo 2018
  Artikel: 1
  Bijlagen: 1, 9
 95. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 96. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 97. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 98. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 1
 99. Samenwerking voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
  Tekst: tekst
 100. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 101. Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal
  Artikel: 1
 102. Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsadministratie
 103. Staatsexamenbesluit VO
  Artikel: 1
 104. Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
  Artikel: 1
 105. Subsidieregeling praktijkleren
  Artikel: 1
 106. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikel: 1
 107. Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
  Artikel: 1
 108. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.2
 109. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel: 10
 110. Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020
  Artikelen: 1, 44
 111. Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000
  Artikel: 1
 112. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 5
 113. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
  Artikel: 1
 114. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 115. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 116. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode 1945-2004
  Bijlage: Basisselectiedocument
 117. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 118. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 4.21, 4.30, 7.1e
 119. Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007
  Artikelen: 1, 2, 3
 120. Wet College voor toetsen en examens
  Artikel: 2
 121. Wet accreditatie op maat
  Artikel: III
 122. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 12.2.1, 2.1.8, 2.2.5, 8.0.3, 8.2.2a, 8.3.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.4.2, 2.6, 11.1, 11a.1
 123. Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 21
 124. Wet invoering m.d.g.o.
  Hoofdstuk: I
  Artikelen: 2, 14, 15, 16
 125. Wet medezeggenschap op scholen
  Artikelen: 1, 3, 4, 8, 14, 20, 40
 126. Wet op de Onderwijsraad
  Artikel: 3
 127. Wet op de beroepen in het onderwijs
  Artikel: XIX
 128. Wet op de erkende onderwijsinstellingen
  Artikelen: 2, 7
 129. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 44*, 9, 14a, 22, 26, 40, 41, 43, 45, 50, 51, 66, 69, 116a, 119, 143, 162a, 162b, 164a, 171
 130. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 7.26, 7a.3, 16.16a
 131. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 1, 3, 11, 11a, 11b, 15f, 24c, 28
 132. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 1, 42, 43, 48, 64, 68, 148, 176k
 133. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikel: 5
 134. Wet regeling en invoering van de opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs
  Artikel: III
 135. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 13.15
 136. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 3
 137. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 1.1, 2.9, 4.6, 13.13
 138. Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs
  Artikel: IID
 139. Wijziging van de wet- en regelgeving in verband met leerwerktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
  Tekst: tekst
 140. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (invoering van bestemmingsbedragen, aanpassing van controlebepalingen, aanpassing aan de Wet educatie en beroepsonderwijs en aan de gewijzigde wettelijke bepalingen met betrekking tot huisvesting)
  Artikel: II
 141. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)
  Artikel: V
 142. Wijzigingsbesluit enige besluiten op het terrein van onderwijs (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, enz.)
  Artikel: VIII
 143. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 6
 144. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (Regeling decentralisatie wachtgelduitgaven bve)
  Artikel: VII
 145. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. ( invoering vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs)
  Artikel: II
 146. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs)
  Artikel: II
 147. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
  Artikelen: III, VI
 148. Wijzigingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, enz. (normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs)
  Artikel: IV
 149. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen)
  Artikelen: III, IX
 150. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering)
  Artikelen: IV, XII
 151. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)
  Artikel: II
 152. Wijzigingswet Wet op de onderwijsverzorging enz. (nascholing)
  Artikel: XVI
 153. Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds)
  Artikel: III
 154. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht)
  Artikel: IXE
 155. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden)
  Artikel: V
 156. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo
  Artikel: VA
 157. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO en WVO mbt financiële gelijkstelling en enige technische aanpassingen
 158. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen)
  Artikel: XVII
 159. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem)
 160. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra)
  Artikelen: IX, LV-3, XXXVI
 161. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (onderwijs in allochtone levende talen)
  Artikel: XI
 162. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut)
  Artikel: III
 163. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs. enz. (afwijking van de bevoegdheidseisen ten behoeve van leraren-in-opleiding)
 164. Wijzigingswet Wet op het onderwijstoezicht, enz. (instelling diplomaregister)
  Artikel: II
 165. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervoer van leerlingen
 166. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs ter bestendiging en actualisering van de regels over de leraren-in-opleiding
 167. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs en Wet medezeggenschap onderwijs 1992
  Artikel: IX
 168. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)
  Artikel: III
 169. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)
  Artikelen: III, VI
 170. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht)
 171. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (gebruik persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen)
  Artikel: III
 172. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering lerarenregister en registervoorportaal)
  Artikel: III
 173. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten alsmede aanvulling interventiemogelijkheden in het kader van overheidstoezicht, en verbetering van intern toezicht
 174. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering vaststellen handelingsdeel ontwikkelingsperspectief na overeenstemming ouders)
  Artikel: III
 175. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onder meer beëindiging bekostiging onderwijs in allochtone levende talen)
  Artikel: IV
 176. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onderwijs in de Friese taal)
  Artikel: II
 177. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzendkrachten in het onderwijs)
  Artikelen: III, VIII
 178. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling verbetering functioneren vervangings- en participatiefonds)
  Artikel: III
 179. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (samenwerkingsscholen)
  Artikel: III
 180. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (vraagfinanciering schoolbegeleiding en bekostiging onderwijs aan zieke leerlingen)
  Artikel: X
 181. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (aanpassing profielen tweede fase vwo en havo)
  Artikelen: I, V
 182. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven vo)
  Artikelen: I, IX
 183. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (regeling nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs)
  Artikelen: I, III, V
 184. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vereenvoudiging bekostigingsbepalingen)
  Artikelen: V, VI
 185. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vervanging basisvorming door nieuwe regeling voor de onderbouw )(regeling onderbouw VO)
  Artikel: I
 186. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs en Wet educatie en beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo)
  Artikel: I
 187. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (huisvesting van verticale scholengemeenschappen)
 188. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)
  Artikel: V
 189. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikelen: I, IV, VI
 190. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs)
  Artikel: I
 191. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (modernisering, vereenvoudiging en beperking wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen)
  Artikelen: I, III
 192. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (om niet ter beschikking stellen lesmateriaal aan leerlingen voortgezet onderwijs)
  Artikelen: I, VI
 193. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties)
  Artikel: III
 194. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (overheveling taak en budget aanpassingen onderwijshuisvesting)
  Artikel: I
 195. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs)
  Artikelen: VI, VII, XII, XXII
 196. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikelen: I, II, XIX, XVII, XXII
 197. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.)
  Artikelen: I, IX, VII, X, XI, XIV
 198. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ruimte scheppen voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen)
 199. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (stichtings- en opheffingsnormen van afdelingen en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikel: I
 200. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (uitbreiden en verduidelijken mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling leraren voortgezet onderwijs en beperken mogelijkheid tot inzetten onbevoegden)
  Artikel: I
 201. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, invoeren vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen)
  Artikelen: I, VII
 202. Wijzigingswet diverse onderwijswetten (invoeren fusietoets in het onderwijs)
  Artikel: III
 203. Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)
  Artikelen: 1.2, 2.3
 204. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikelen: III, XI, XVII
 205. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)
  Artikel: X
 206. Wijzigingswet op het basisonderwijs enz. (bestuursvorm van het openbaar onderwijs)
 207. Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs
  Artikelen: XII, XIV, XXX
Terug naar begin van de pagina