Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingWVO
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002399
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

Bij Staatsblad 2002/288 (inwerkingtreding: Stb. 2003/139) is in artikel XVIII met betrekking tot de vervallen artikelen 125 tot en met 288 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Bekostigingsbesluit WVO
 4. Besluit actualisering Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (wijziging bekostigingsbepalingen)
 5. Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO
 6. Besluit ambtshalve verlenen van toestemming op aanvragen voor deelname aan de pilotrekentoetsen 2A, 2A-ER of 3S door scholen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2017–2018
 7. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 8. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
 9. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
 10. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
 11. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC
 12. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO
 13. Besluit gevolgen voor personeel van overgang opleidingsscholen
 14. Besluit houdende wijzigingen van formatie- en bekostigingsbesluiten (arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen)
 15. Besluit informatievoorziening WVO
 16. Besluit kerndoelen onderbouw VO
 17. Besluit overgangsmaatregelen v.j. en v.j.v. 1985
 18. Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 19. Besluit samenwerking VO-BVE
 20. Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
 21. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 22. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 23. Besluit vaststelling Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs
 24. Besluit vaststelling regeling betaling Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 bij onderwijsinstellingen
 25. Besluit vbo-groen in een AOC 2016
 26. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 27. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 28. Besluit Verzuimmelding
 29. Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
 30. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
 31. Eindexamenbesluit VO
 32. Formatiebesluit WVO
 33. Inrichtingsbesluit v.a.v.o.
 34. Inrichtingsbesluit WVO
 35. Intrekkingsbesluit Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel en de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel
 36. Invoeringsbesluit gewijzigd Vormingswerk
 37. Inwerkingtredingsbesluit van de wijzigingswet van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs (overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente)
 38. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 39. OCW-intrekkingsregeling 2004
 40. OCW-intrekkingsregeling 2008
 41. Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
 42. Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging, nieuwe scholen en samenvoeging vo
 43. Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019
 44. Regeling bekostiging exploitatiekosten vo
 45. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
 46. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
 47. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
 48. Regeling bekostiging regionale procesbegeleider leerlingendaling PO en VO
 49. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
 50. Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018–2019
 51. Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
 52. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 53. Regeling examenprogramma’s Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed
 54. Regeling getuigschrift basisvorming en schoolverlatersverklaring
 55. Regeling informatievoorziening WVO
 56. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
 57. Regeling leerplusarrangement vo
 58. Regeling lente- en zomerscholen vo
 59. Regeling modellen diploma’s VO
 60. Regeling Prestatiebox vo 2015–2018
 61. Regeling profielen vmbo
 62. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
 63. Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO
 64. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
 65. Regeling remedial teaching v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.
 66. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
 67. Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken
 68. Regeling subsidieverstrekking SBB
 69. Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo
 70. Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2018
 71. Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017
 72. Regeling vaststelling schoolvakanties 2016–2019
 73. Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s
 74. Regeling verwantschapstabel educatieve minor
 75. Regeling voorzieningenplanning VO
 76. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs
 77. Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal
 78. Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsadministratie
 79. Staatsexamenbesluit VO
 80. Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen
 81. Subsidieregeling Internationalisering po en vo
 82. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
 83. Toetsbesluit PO
 84. Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
 85. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
 86. Uitvoeringsbesluit WEB
 87. Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
 88. Wijzigingsbesluit aantal amvb's op grond van ISOVSO en enkele andere wetten ivm onder meer onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen
 89. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (invoering van bestemmingsbedragen, aanpassing van controlebepalingen, aanpassing aan de Wet educatie en beroepsonderwijs en aan de gewijzigde wettelijke bepalingen met betrekking tot huisvesting)
 90. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluiten WBO/OWBO, ISOVSO/OISOVSO, en WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO
 91. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs
 92. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (wijziging van de Werkloosheidswet)
 93. Wijzigingsbesluit Besluit informatievoorziening WPO/WEC, enz. (gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal)
 94. Wijzigingsbesluit Besluit participatiebudget, enz. (participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)
 95. Wijzigingsbesluit Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, enz. (overgang lumpsumbekostiging)
 96. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs
 97. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (introductie nieuwe procesgang functie ongeschiktheidsadvies en vervallen van de suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten)
 98. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (overeenstemming met artikel 670, lid 1 en 629, lid 10 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7)
 99. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs, enz.
 100. Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO (invoering eindexamens leerwegen mavo en vbo)
 101. Wijzigingsbesluit enige besluiten op het terrein van onderwijs (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, enz.)
 102. Wijzigingsbesluit enkele besluiten in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden
 103. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o., enz. (invoering lump-sum-bekostiging v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.; harmonisatie teldata)
 104. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO enz. (deeleindexamens vmbo)
 105. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (invoering maatschappelijke stage in VO)
 106. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)
 107. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)
 108. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)
 109. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (verkorting van carrièrepatronen)
 110. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit WPO/WEC, enz. (uitwerking CAO 2000–2002 en verbruik formatierekeneenheden)
 111. Wijzigingsbesluit Staatsexamenbesluit VO
 112. Wijzigingsbesluit tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA)
 113. Wijzigingsbesluit tijdelijke Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (wegnemen belemmeringen opnemen buitengewoon verlof)
 114. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO, enz. (wijzigingen Wet op het voortgezet onderwijs en intrekkingen voortgezet onderwijs)
 115. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WEB, enz. (overgang wettelijke taken kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
 116. Wijzigingsregeling Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008–2009 tot en met 2010–2011
 117. Wijzigingsregeling Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel IGVO 2010
 2. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
 3. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
 4. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 5. Beleidsregel versneld vwo en/of verrijkt vwo
 6. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
 7. Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 3.9
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.3
 4. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikelen: 1, 28
 5. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Bijlage: Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 7. Beleidsregel meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
  Artikel: 1
 10. Beleidsregel versneld vwo en/of verrijkt vwo
  Artikel: 1
 11. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO
  Artikel: 1
 13. Besluit SUWI
  Artikel: 5.9
 14. Besluit bekostiging WEC
  Artikel: 58
 15. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikel: 2.1
 16. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES
  Artikel: 2.1
 17. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikelen: 1, 2, 6
 18. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
  Artikelen: 1, 2
 19. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
  Artikel: 27
 20. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WVO
  Artikelen: 1, 2, 7
 21. Besluit gevolgen voor personeel van overgang opleidingsscholen
  Artikel: 1
 22. Besluit houdende voorschriften van overgangsrechtelijke aard ivm invoering van de regeling overgangsmaatregelen mavo-vbo
  Artikelen: 1, 8, 9
 23. Besluit informatievoorziening WVO
  Artikel: 1
 24. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlagen: II, III, IV
 25. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO VO
 26. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
  Artikel: 2
 27. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
  Artikel: 2
 28. Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool
  Artikelen: 3, 4, 5, 7
 29. Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant
  Artikelen: 13, 22
 30. Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikel: 1
 31. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikelen: 1, 5
 32. Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
  Artikel: 1
 33. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
  Bijlage: bijlage
 34. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
  Bijlage: I
 35. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 36. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 37. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 38. Besluit vbo-groen in een AOC 2016
  Artikel: 1
 39. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
  Artikelen: 1, 39
 40. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: VI
 41. Eindexamenbesluit VO
  Artikel: 1
 42. Experimentenwet onderwijs
  Artikel: 1
 43. Formatiebesluit WVO
  Artikel: 1
 44. Gewijzigde opzet van de carrièrepatronen voor het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) en de aanpassingen in het RPBO in verband met de uniformering van de systematiek van de carrièrepatronen per 1 maart 2001
  Bijlage: 1
 45. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 46. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 47. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 48. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 49. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 1
 50. Instellingsbesluit Adviescommissie fusietoets in het onderwijs
  Artikel: 1
 51. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 114
 52. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 2
 53. Les- en cursusgeldwet
  Artikel: 1
 54. Lijst van te gebruiken instrumenten voor de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) schooljaar 2003 - 2004
  Tekst: tekst
 55. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
  Artikel: 2
 56. Mededelingen over de eindexamens 2004 voor vwo, havo, vmbo en vavo (septembermededeling)
  Tekst: tekst
 57. Overgangswet W.V.O.
  Titeldelen: II, III
  Artikelen: 4, 33, 34, 36, 59, 61, 72, 82, 87, 92, 96, 98, 128
 58. Overschrijdingsregeling speciaal voortgezet onderwijs (svo)-lom en svo-mlk
  Tekst: tekst
 59. Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties
  Artikel: 3
 60. Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
  Artikel: 1.1
 61. Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs
  Artikel: 1
 62. Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen
  Bijlage: 2
 63. Regeling bekostiging exploitatiekosten vo
  Artikel: 1
 64. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
  Artikel: 1
 65. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
  Artikel: 1
 66. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
  Artikel: 1
 67. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
  Artikel: 1
 68. Regeling bestuursoverdracht rijksscholen
  Artikelen: X, XI
 69. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 70. Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
  Artikel: 1
 71. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
  Artikel: 1
 72. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel
  Artikelen: 2, 4, 8
 73. Regeling informatievoorziening WVO
  Artikel: 1
  Bijlage: 4
 74. Regeling modellen diploma’s VO
  Artikelen: 1, 12, 13
 75. Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017
 76. Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2018
 77. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 78. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 79. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 80. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
  Bijlage: bij de Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
 81. Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO 2018
  Artikelen: 1, 2, 5
 82. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 83. Regeling remedial teaching v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.
  Artikel: 1
 84. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv mbo
  Artikel: 1
  Bijlage: A
 85. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
  Artikel: 1
  Bijlage: 1
 86. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
  Artikel: 1
 87. Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 4.2
 88. Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo
  Artikel: 1
 89. Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen
  Artikel: 1
 90. Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s
  Artikel: 1
 91. Regeling voorzieningenplanning VO
  Artikel: 1
 92. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 93. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 94. Samenwerking voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
  Tekst: tekst
 95. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 96. Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal
  Artikel: 1
 97. Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsadministratie
 98. Staatsexamenbesluit VO
  Artikel: 1
 99. Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
  Artikel: 1
 100. Subsidieregeling praktijkleren
  Artikel: 1
 101. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.2
 102. Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
  Artikelen: 1, 42
 103. Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000
  Artikel: 1
 104. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 5
 105. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
  Artikel: 1
 106. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 107. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 108. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode 1945-2004
  Bijlage: Basisselectiedocument
 109. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 110. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 4.21, 4.30, 7.1e
 111. Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007
  Artikelen: 1, 2, 3
 112. Wet College voor toetsen en examens
  Artikel: 2
 113. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 12.2.1, 2.1.8, 2.2.5, 8.0.3, 8.2.2a, 8.3.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.4.2, 2.6, 11.1, 11a.1
 114. Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 21
 115. Wet invoering m.d.g.o.
  Artikelen: 2, 14, 15, 16
  Hoofdstuk: I
 116. Wet medezeggenschap op scholen
  Artikelen: 1, 3, 4, 8, 14, 20, 40
 117. Wet op de Onderwijsraad
  Artikel: 3
 118. Wet op de beroepen in het onderwijs
  Artikel: XIX
 119. Wet op de erkende onderwijsinstellingen
  Artikelen: 2, 7
 120. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 44*, 9, 14a, 22, 26, 40, 41, 43, 45, 50, 51, 66, 69, 116a, 119, 143, 162a, 162b, 164a, 171
 121. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 7.26, 7a.3, 16.16a
 122. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 1, 3, 11, 11a, 11b, 15f, 24c, 28
 123. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 1, 42, 43, 48, 64, 68, 148, 176k
 124. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikel: 5
 125. Wet regeling en invoering van de opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs
  Artikel: III
 126. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 13.15
 127. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 3
 128. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 1.1, 2.9, 4.6, 13.13
 129. Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs
  Artikel: IID
 130. Wijziging van de wet- en regelgeving in verband met leerwerktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
  Tekst: tekst
 131. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (invoering van bestemmingsbedragen, aanpassing van controlebepalingen, aanpassing aan de Wet educatie en beroepsonderwijs en aan de gewijzigde wettelijke bepalingen met betrekking tot huisvesting)
  Artikel: II
 132. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)
  Artikel: V
 133. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)
 134. Wijzigingsbesluit enige besluiten op het terrein van onderwijs (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, enz.)
  Artikel: VIII
 135. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 6
 136. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (Regeling decentralisatie wachtgelduitgaven bve)
  Artikel: VII
 137. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. ( invoering vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs)
  Artikel: II
 138. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs)
  Artikel: II
 139. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
  Artikelen: III, VI
 140. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen)
  Artikelen: III, IX
  Hoofdstuk: I
 141. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering)
  Artikelen: IV, XII
 142. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)
  Artikel: II
 143. Wijzigingswet Wet op de onderwijsverzorging enz. (nascholing)
  Artikel: XVI
 144. Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds)
  Artikel: III
 145. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht)
  Artikel: IXE
 146. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden)
  Artikel: V
 147. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo
  Artikel: VA
 148. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO en WVO mbt financiële gelijkstelling en enige technische aanpassingen
 149. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen)
  Artikel: XVII
 150. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem)
 151. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra)
  Artikelen: IX, LV-3, XXXVI
 152. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (onderwijs in allochtone levende talen)
  Artikel: XI
 153. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut)
  Artikel: III
 154. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs. enz. (afwijking van de bevoegdheidseisen ten behoeve van leraren-in-opleiding)
 155. Wijzigingswet Wet op het onderwijstoezicht, enz. (instelling diplomaregister)
  Artikel: II
 156. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervoer van leerlingen
 157. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs ter bestendiging en actualisering van de regels over de leraren-in-opleiding
 158. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs en Wet medezeggenschap onderwijs 1992
  Artikel: IX
 159. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)
  Artikel: III
 160. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)
  Artikelen: III, VI
 161. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht)
 162. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (gebruik persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen)
  Artikel: III
 163. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering lerarenregister en registervoorportaal)
  Artikel: III
 164. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten alsmede aanvulling interventiemogelijkheden in het kader van overheidstoezicht, en verbetering van intern toezicht
 165. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering vaststellen handelingsdeel ontwikkelingsperspectief na overeenstemming ouders)
  Artikel: III
 166. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onder meer beëindiging bekostiging onderwijs in allochtone levende talen)
  Artikel: IV
 167. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onderwijs in de Friese taal)
  Artikel: II
 168. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzendkrachten in het onderwijs)
  Artikelen: III, VIII
 169. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling verbetering functioneren vervangings- en participatiefonds)
  Artikel: III
 170. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (samenwerkingsscholen)
  Artikel: III
 171. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (vraagfinanciering schoolbegeleiding en bekostiging onderwijs aan zieke leerlingen)
  Artikel: X
 172. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (aanpassing profielen tweede fase vwo en havo)
  Artikelen: I, V
 173. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven vo)
  Artikelen: I, IX
 174. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (regeling nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs)
  Artikelen: I, III, V
 175. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vereenvoudiging bekostigingsbepalingen)
  Artikelen: V, VI
 176. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vervanging basisvorming door nieuwe regeling voor de onderbouw )(regeling onderbouw VO)
  Artikel: I
 177. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs en Wet educatie en beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo)
  Artikel: I
 178. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (huisvesting van verticale scholengemeenschappen)
 179. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)
  Artikel: V
 180. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikelen: I, IV, VI
 181. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs)
  Artikel: I
 182. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (modernisering, vereenvoudiging en beperking wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen)
  Artikelen: I, III
 183. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (om niet ter beschikking stellen lesmateriaal aan leerlingen voortgezet onderwijs)
  Artikelen: I, VI
 184. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties)
  Artikel: III
 185. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (overheveling taak en budget aanpassingen onderwijshuisvesting)
  Artikel: I
 186. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs)
  Artikelen: VI, VII, XII, XXII
 187. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikelen: I, II, XIX, XVII, XXII
 188. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.)
  Artikelen: I, IX, VII, X, XI, XIV
 189. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ruimte scheppen voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen)
 190. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (stichtings- en opheffingsnormen van afdelingen en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikel: I
 191. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (uitbreiden en verduidelijken mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling leraren voortgezet onderwijs en beperken mogelijkheid tot inzetten onbevoegden)
  Artikel: I
 192. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, invoeren vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen)
  Artikelen: I, VII
 193. Wijzigingswet diverse onderwijswetten (invoeren fusietoets in het onderwijs)
  Artikel: III
 194. Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)
  Artikelen: 1.2, 2.3
 195. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikelen: III, XI, XVII
 196. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)
  Artikel: X
 197. Wijzigingswet op het basisonderwijs enz. (bestuursvorm van het openbaar onderwijs)
 198. Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs
  Artikelen: XII, XIV, XXX
Terug naar begin van de pagina