Landbouwuitvoerbesluit 1963 (Algemene Voorwaarden)

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 27-09-2007

Besluit van 7 februari 1963, houdende vaststelling van het Landbouwuitvoerbesluit 1963 (Algemene Voorwaarden)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 8 oktober 1962, No. J. 2408, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op de artikelen 8, 9 en 10 van de Landbouwuitvoerwet 1938;

De Raad van State gehoord (advies van 12 december 1962, No. 105);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 31 januari 1963, No. J. 3377, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Inleidende bepaling

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

"Onze Minister": Onze Minister van Landbouw en Visserij;

"wet": Landbouwuitvoerwet 1938;

"uitvoercontrolebesluit": een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 2 van de wet;

"uitvoercontrole-instelling": rechtspersoon als bedoeld in artikel 8 van de wet;

"aangeslotene": hij, die zich overeenkomstig het in de statuten ener uitvoercontrole-instelling bepaalde aan haar controle onderwerpt.

§ 2. Algemene voorwaarden

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid moet om door Ons in een uitvoercontrolebesluit als uitvoercontrole-instelling te worden aangewezen, voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a. zij moet ten doel hebben, door middel van het uitoefenen van toezicht, de goede hoedanigheid en verzorging van een of meer der in artikel 2 van wet genoemde produkten te bevorderen;

 • b. zij mag in geen enkel opzicht werkzaam zijn met het oogmerk winst te behalen;

 • c. zij moet ieder als aangeslotene toelaten, die haar schriftelijk de wens te kennen geeft zich overeenkomstig het in de statuten bepaalde aan haar toezicht te onderwerpen;

 • d. zij moet door de samenstelling van haar bestuur een algemeen de belanghebbenden vertegenwoordigend karakter hebben;

 • e. zij moet, indien in een uitvoercontrolebesluit overeenkomstig artikel 5 van de wet een keuring is voorgeschreven, in een keuringsreglement datgene voorschrijven, wat nodig is voor een goed verloop der keuring, daaronder begrepen het uitreiken en het gebruik van merken, tekenen en bewijsstukken als bedoeld in artikel 6 van de wet, indien de rechtspersoon tot dat uitreiken bevoegd is verklaard; zij moet in dat reglement tevens regelen stellen inzake het beroep van de bij keuring genomen beslissingen;

 • f. zij moet zich onderwerpen aan toezicht op de uitvoering der wet, uit te oefenen volgens door Onze Minister te stellen regelen en ten behoeve van het welslagen daarvan alle medewerking verlenen;

 • g. haar statuten en reglementen, alsmede wijzigingen en aanvullingen van haar statuten en reglementen, behoeven de goedkeuring van Onze Minister;

 • h. het financieel beheer, waaronder begrepen de vaststelling van een tarief voor de kosten van de controle, de regeling van de wijze van inning dier kosten en het eisen van een zekerheidstelling door de aangeslotenen voor de juiste naleving van de uit de wet voortvloeiende verplichtingen, moet geschieden onder toezicht van Onze Minister;

 • i. de voorzitter van het bestuur van de rechtspersoon moet worden benoemd door Onze Minister;

 • j. de benoeming van een directeur behoeft de goedkeuring van Onze Minister;

 • k. de voorzitter, de overige bestuursleden en het personeel van de rechtspersoon, alsmede de met de uitoefening van tuchtrecht als bedoeld in § 4 belaste personen, zijn verplicht tot geheimhouding van alles, wat zij in verband met de uitoefening hunner functie omtrent persoonlijke en zakelijke omstandigheden van een aangeslotene ervaren;

 • l. de statuten van de rechtspersoon moeten bepalingen bevatten overeenkomstig het bij dit artikel onder de letters a-d en f-k voorgeschrevene;

 • m. haar statuten moeten voorts de bepaling inhouden, dat een of meer door Onze Minister aan te wijzen personen recht van toegang hebben tot de vergaderingen van het bestuur en bevoegd zijn aan de beraadslagingen daarvan deel te nemen.

§ 3. Vrijstelling

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Onze Minister is bevoegd, indien hij dit in het belang van de uitvoer van produkten als bedoeld in de Landbouwuitvoerwet 1938 nodig oordeelt, aan de aangeslotenen vrijstelling te verlenen van door de uitvoercontrole-instelling gestelde bindende regelen. Aan zodanige vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden; zij kan onder beperkingen worden verleend.

§ 4. Tuchtrecht

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 De statuten van een uitvoercontrole-instelling moeten onverminderd het te dien aanzien in artikel 2 voorgeschrevene, bepalen dat:

  • a. iedere aangeslotene verplicht is tot stipte naleving van de bij of krachtens het desbetreffende uitvoercontrolebesluit, alsmede in haar statuten en keuringsreglement gegeven voorschriften en voorts van de ter uitvoering daarvan door het bestuur genomen besluiten, welke te zijner kennis of ter kennis van de aangeslotenen zijn gebracht;

  • b. niet-nakoming van enige verplichting als bedoeld onder a door het bestuur of een ander in de statuten aangewezen orgaan van de rechtspersoon, kan worden gestraft met:

   • 1e. een berisping, bestaande in een schriftelijk of mondeling vermaan, gericht tot de betrokkene in verband met het begane feit;

   • 2e. een geldboete van ten hoogste de derde categorie;

   • 3e. plaatsing van het bedrijf van de aangeslotene voor een bepaalde tijd onder een verscherpt toezicht vanwege de rechtspersoon, van welk toezicht de extra kosten ten laste van de aangeslotene komen; deze maatregel kan tegelijk met een maatregel als bedoeld onder 1e of 2e worden opgelegd;

  • c. van de besluiten tot het nemen van een tuchtmaatregel als bedoeld onder b aan de betrokkene binnen een nader bij de statuten te bepalen termijn, welke niet korter mag zijn dan veertien dagen en niet langer dan één maand na de dagtekening van zodanige besluiten, beroep open staat bij de in artikel 5 bedoelde raad van beroep voor de uitvoercontrole-instellingen, welk college alsdan uitspraak zal doen bij wijze van bindend advies;

  • d. dat het beroep schorsende werking heeft.

 • 2 Bij de uitoefening van het tuchtrecht nemen de uitvoercontrole-instellingen de regelen van een door het bestuur van elke rechtspersoon, onder goedkeuring van Onze Minister, vast te stellen reglement voor de tuchtrechtspraak in acht; wijzigingen en aanvullingen van dit reglement behoeven eveneens de goedkeuring van Onze Minister.

§ 5. Raad van Beroep

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Er is een raad van beroep voor de uitvoercontrole-instellingen, welke bestaat uit drie leden en ten hoogste evenveel plaatsvervanger, alsmede een nader door Onze Minister te bepalen aantal deskundige bijzitters.

 • 2 De in het vorige lid bedoelde personen mogen geen deel uitmaken van het bestuur of van het personeel ener uitvoercontrole-instelling.

 • 3 De leden en hun plaatsvervangers worden benoemd door Onze Minister; deze wijst één der leden aan als voorzitter.

 • 4 De deskundige bijzitters worden benoemd door Onze Minister, ieder op voorstel van het bestuur der uitvoercontrole-instelling, op welker gebied hij geacht wordt deskundig te zijn.

 • 5 Onze Minister wijst één of meer secretarissen van de raad van beroep aan.

 • 6 Onze Minister regelt de aan de in dit artikel bedoelde personen toe te kennen vergoedingen ter zake van hun werkzaamheden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De raad van beroep oordeelt met vijf leden, van wie twee deskundige bijzitters.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Het beroep moet onder gelijktijdige storting van een bedrag van € 11,34 voor griffierecht worden ingesteld door indiening van een met redenen omkleed beroepschrift, dat als aangetekend stuk aan de raad van beroep moet worden toegezonden.

 • 2 Het griffierecht wordt teruggeven, indien het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard. Bij afwijzing van het beroep kan de raad van beroep beslissen, dat het griffierecht geheel of gedeeltelijk wordt teruggegeven.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De kosten van de raad van beroep, verminderd met het krachtens artikel 7 ontvangen bedrag, komen ten laste van de Staat.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De bestuursleden en het personeel van de uitvoercontrole-instelling zijn verplicht de raad van beroep desgevraagd van voorlichting te dienen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De leden, plaatsvervangende leden, deskundige bijzitters, en secretarissen van de raad van beroep zijn verplicht tot geheimhouding van alles, wat zij in verband met de uitoefening hunner functie omtrent persoonlijke en zakelijke omstandigheden van een appellant ervaren.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De raad van beroep regelt nader bij door Onze Minister goed te keuren reglement al hetgeen voor een goed verloop zijner werkzaamheden noodzakelijk blijkt; wijzigingen en aanvullingen van dit reglement behoeven eveneens de goedkeuring van Onze Minister.

§ 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 De artikelen 4, eerste lid onder d-11 van het Landbouwuitvoerbesluit 1946 (Algemene Voorwaarden) vervallen met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin dit besluit wordt geplaatst.

 • 2 De overige artikelen van het in het vorige lid bedoelde besluit vervallen voor wat betreft de Stichting "Nederlands Eiercontrole Bureau", te Zeist, met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin dit besluit wordt geplaatst en overigens op door Ons te bepalen tijdstippen, welke voor de betrokken uitvoercontrole-instellingen verschillend kunnen zijn.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 De artikelen 5-11 van dit besluit treden in werking met ingang van de tweede dag na die van de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

 • 2 De overige artikelen treden in werking voor wat betreft de Stichting "Nederlands Eiercontrole Bureau", te Zeist, met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin dit besluit wordt geplaatst en overigens op door Ons te bepalen tijdstippen, welke voor de betrokken uitvoercontrole-instellingen verschillend kunnen zijn.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel van Landbouwuitvoerbesluit 1963 (Algemene Voorwaarden).

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Lech, 7 februari 1963

JULIANA.

De Minister van Landbouw en Visserij,

V. G. M. MARIJNEN.

Uitgegeven de veertiende maart 1963.

De Minister van Justitie,

A. C. W. BEERMAN.

Naar boven