Bestrijdingsmiddelenwet 1962

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 16-10-2007

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkortingen BMW 1962
Bestr.w.
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002380
RechtsgebiedAgrarisch recht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerking

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Bestrijdingsmiddelenwet 1962
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 3. Besluit andere taken College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
 4. Besluit beginselen geïntegreerde gewasbescherming
 5. Besluit ex artikel 1 Bestrijdingsmiddelenwet 1962
 6. Besluit gemeenschappelijke beginselen beoordeling biociden
 7. Besluit glastuinbouw
 8. Besluit luchtvaartuigtoepassingen bestrijdingsmiddelen
 9. Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen
 10. Besluit milieutoelatingseisen biociden
 11. Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen
 12. Besluit uitvoer bestrijdingsmiddelen
 13. Besluit uniforme beginselen gewasbeschermingsmiddelen
 14. Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen
 15. Besluit wijziging toelatingsvoorschriften bestrijdingsmiddelen
 16. Bestrijdingsmiddelenbesluit
 17. Bestrijdingsmiddelenregeling
 18. LNV-intrekkingsregeling 2004
 19. Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
 20. Ontheffing van verbod op permethrin
 21. Regelen voor met bepaalde bestrijdingsmiddelen behandelde ruimten
 22. Regeling administratievoorschriften gewasbeschermingsmiddelen 2001
 23. Regeling Europese afvalstoffenlijst
 24. Regeling monsterneming bestrijdingsmiddelen
 25. Regeling samenstelling bestrijdingsmiddelen
 26. Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995
 27. Regeling toelating natriumhypochloriet
 28. Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen
 29. Residubesluit
 30. Tarievenbesluit CTB 2004
 31. Tarievenbesluit CTB 2005
 32. Uitvoeringsregeling bestrijdingsmiddelen
 33. Wijzigingsbesluit Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen (aanvullende milieucriteria)
 34. Wijzigingsbesluit Bestrijdingsmiddelenbesluit en het Besluit vakkennis en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen (invoering vergunning mollen- en woelrattenbestrijding)
 35. Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o, enz. (ivm invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing opsporingsambtenaren
  Enig-artikel: enig-artikel
 2. Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Bestrijdingsmiddelenwet 1962
  Artikel: 1
 3. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikel: 1.2
 4. Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten
  Artikel: 4
 5. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 4.3
 6. Arbeidstijdenwet
  Sub-paragraaf: Bestrijdingsmiddelenwet 1962
 7. Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer
  Artikel: 1
 8. Besluit beheer en schadebestrijding dieren
  Artikelen: 5, 9
 9. Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer
  Artikel: 3
 10. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arbeidsinspectie 2004
  Artikel: 3
 11. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2000
  Artikel: 3
 12. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar IVW-DV
  Bijlage: bijlage
 13. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Voedsel en Waren Autoriteit 2002
  Artikel: 3
 14. Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer
  Artikel: 3
 15. Besluit ex artikel 1 Bestrijdingsmiddelenwet 1962
  Artikel: 2
 16. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 17. Besluit gemeenschappelijke beginselen beoordeling biociden
  Artikel: 1
 18. Besluit glastuinbouw
  Artikel: 1
 19. Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
  Artikel: 3
 20. Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer
  Artikel: 3
 21. Besluit jachthavens
  Artikel: 3
 22. Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer
  Artikel: 1
 23. Besluit milieutoelatingseisen biociden
  Artikel: 1.1
 24. Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer
  Artikel: 3
 25. Besluit organisatie VWA
  Artikelen: 3, 6
 26. Besluit overdracht zorg voor beleid inzake biociden
  Artikel: 1
 27. Besluit ozonlaagafbrekende stoffen milieubeheer
  Artikel: 5
 28. Besluit politieregisters
  Artikel: 14
 29. Besluit uitvoer bestrijdingsmiddelen
  Artikel: 1
 30. Besluit uniforme beginselen gewasbeschermingsmiddelen
  Artikel: 1
 31. Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen
  Artikel: 1
 32. Besluit wijziging toelatingsvoorschriften bestrijdingsmiddelen
  Artikelen: 1, 3
 33. Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
  Artikel: 3
 34. Bestrijdingsmiddelenbesluit
  Artikel: 1
 35. Destructiebesluit 1996
  Artikel: 7
 36. Diergeneesmiddelenwet
  Artikel: 63
 37. Flora- en faunawet
  Artikel: 72
 38. Investeringsregeling biologische varkenshouderij
  Artikel: 4
 39. Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen
  Artikel: 9
 40. LNV-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: I
 41. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004
  Artikel: 9
 42. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsomstandigheden 2005
  Artikel: 3
 43. Regeling SUWI
  Artikel: 7.5
 44. Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw 2002
  Artikel: 8
 45. Regeling administratievoorschriften gewasbeschermingsmiddelen 2001
  Artikel: 1
 46. Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000
  Artikelen: 9d, 9n
 47. Regeling betreffende uitvoering bestrijdingsmaatregelen besmettelijke dierziekten
  Artikel: 9
 48. Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000
  Bijlagen: I, II
 49. Regeling keuring en handel dierlijke producten
  Artikel: 5.5
 50. Regeling samenstelling bestrijdingsmiddelen
  Artikel: 1
 51. Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995
  Artikelen: 1, 28
 52. Regeling uitvoering milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen 2000
  Artikel: 1
 53. Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen
  Artikelen: 2, 3
 54. Regeling verwijdering dompelvloeistof bloembollen en – bloemknollen
  Artikel: 2
 55. Richtlijn voor strafvordering regelgeving Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  Tekst: tekst
  Circulaired.divisie: I
 56. Spaanplaatbesluit (Warenwet)
  Artikel: 4
 57. Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer
  Artikel: 38
 58. Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw
  Artikel: 1
 59. Tarievenbesluit CTB 2004
  Artikel: 1
 60. Tarievenbesluit CTB 2005
  Artikel: 1
 61. Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren
  Artikel: 2
 62. Uitvoeringsregeling bestrijdingsmiddelen
  Artikelen: 1, 4
 63. Vaststelling diverse modellen van formulieren Vleeskeuringsbesluit
  Artikel: 7
 64. Verordening gezondheidsvoorschriften visafslagen 2000
  Artikel: 11
 65. Verordening gezondheidsvoorschriften vissersvaartuigen 2000
  Artikel: 10
 66. Vrijstellingsregeling ectoparasiticiden
  Artikelen: 2, 3, 4, 6, 7
  Bijlage: FORMULIER VOOR DE AANMELDING ECTOPARASITICIDEN
 67. Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven
  Artikel: 1
 68. Warenwetbesluit deponering informatie preparaten
  Artikel: 1
 69. Wet milieubeheer
  Artikel: 22.1
  Bijlage: 1
 70. Wet milieugevaarlijke stoffen
  Artikel: 71
 71. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 72. Wijzigingsbesluit Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen (aanvullende milieucriteria)
 73. Wijzigingswet Bestrijdingsmiddelenwet 1962
  Artikelen: II, V
 74. Wijzigingswet Bestrijdingsmiddelenwet 1962
 75. Wijzigingswet Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie biociden richtlijn)
  Artikelen: II, IV
 76. Wijzigingswet Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen)
  Artikel: II
 77. Wijzigingswet Bestrijdingsmiddelenwet 1962 betreffende instelling College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
  Artikel: X
 78. Wijzigingswet Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten
  Artikel: IX
Terug naar begin van de pagina